Rozdział I postanowienia ogólne capitolo I regolamenti generaliPobieranie 182.8 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar182.8 Kb.
  1   2   3   4   5

STATUT EUROPEJSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ KOSMETYKI
I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ (projekt)

LO STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO EUROPEA DI COSMESI E MEDICINA ESTETICA (progetto)

STATUTE OF THE EUROPEAN CHAMBER OF COMMERCE FOR COSMETICS AND AESTHETIC MEDICINE (project)

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Capitolo I REGOLAMENTI GENERALI

Chapter I GENERAL PROVISIONS

§ l


1. Europejska Izba Gospodarcza Kosmetyki i Medycyny Estetycznej, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego, która reprezentuje i ochrania interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

  1. La Camera di Commercio Europea di Cosmesi e Medicina Estetica , denomiata piu’ avanti CAMERA, e’ un’organizzazione dell’autogestione commerciale che rappresenta e tutela gli interessi economici dei propri soci nell’quadro della loro attivita’ commerciale.

1. European Chamber of Commerce of Cosmetics and Aesthetic Medicine, hereinafter referred to as the Chamber, is an economic self-government organization representing and protecting the economic interests of its members associated therewith, in the scope of their business operations.

2. Izba ochrania interesy członków wykorzystując w tym celu wszelkie prawem dozwolone środki.

2. La CAMERA tutela gli interessi dei propri membri utilizzando per tale scopo tutti i mezzi permessi dalla legge.

2. The Chamber protects member's interests using all law permitted steps.

3. Nazwa Izby w języku angielskim brzmi: European Chamber of Commerce for Cosmetics and Aesthetic Medicine.

3. Il nome della Camera in lingua inglese e’ il seguente: European Chamber for Commerce of Cosmetics and Aesthetic Medicine.

3. Name of the Chamber shall read in English: European Chamber of Commerce for Cosmetics and Aesthetic Medicine.

4. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późn. zmian.) oraz niniejszego statutu.

4. La CAMERA agisce ai sensi della legge del 30.05.1989 sulle camere di commercio (Gazzetta Ufficiale art. 195 con ulteriori modifiche) e ai sensi del presente statuto.

4. The Chamber acts pursuant to the Act on Chambers of Commerce of 30 May 1989 (Journal of Laws No. 35 item 195 with subsequent amendments) and the present Statutes.

5. Izba ma osobowość prawną.

5. La CAMERA ha personalita’ giuridica.

5. The Chamber has a legal entity.

6. Izba jest niezależna od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych, w swej działalności może współpracować z każdą organizacją i podmiotem realizującym cele zbieżne z celami Izby.  1. La CAMERA e’ indipendente da qualsiasi organizzazione politica o sociale. Nella propria attivita’ la CAMERA puo’ collaborare con ogni organizzazione e soggetto che realizzano gli scopi divergenti dagli obiettivi della CAMERA.

6. The Chamber is indipendent of any political or social organization. In the field of its activity, the Chamber may co-operate with any organization or subject scopes of which are convergent to the Chamber's scopes.

7. Izba używa nazwy skróconej: „COSMETICS AND MEDICINE EUROCHAMBER IN POLAND”.

7. La CAMERA utilizza la sigla: „COSMETICS AND MEDICINE EUROCHAMBER IN POLAND”.

7. The Chamber uses an abbraviation: „COSMETICS AND MEDICINE EUROCHAMBER IN POLAND”.


§ 2


1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.

1. La sede della CAMERA e’ la citta di Varsavia.

1. The city of Warsaw is the registered seat of the Chamber.

2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. La CAMERA svolge la propria attivita’ sul territorio della Repubblica Polacca e all’estero.

2. The Chamber operates within the territory of the Republic of Poland and abroad.

3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały a także być członkiem i założycielem organizacji krajowych i zagranicznych.

3. Sul territorio dell’attivita’ la CAMERA puo’ creare rappresentaze e filiali, in piu’ puo’ risultare in qualita’ di socio e membro fondatore delle organizzazioni nazionali ed estere.

3. Within limits of its territorial competences the Chamber may establish representative offices and branches and become a member or founder of domestic and foreign organizations.

4. Dokumentacja Izby prowadzona jest w języku polskim i zgodnie z wymogami prawa kraju rejestracji: Rzeczpospolitej Polskiej.

4. La documentazione della CAMERA e’ tenuta in lingua polacca e in conformita’ alle esigenze legali intrinseche al paese di registrazione: Repubblica Polacca.

4. The Chamber's documantation is carried on in Polish and in conformity with law requirements of the registration country: Republic of Poland.

5. W ramach prac Izby jej członkowie mogą posługiwać się językami uznanymi oficjalnie przez Unię Europejską na zasadzie pełnego równouprawnienia zgodnie z art. 22 Karty Praw Podstawowych UE.

5. Nell’ambiente dei lavori svolti dalla CAMERA i suoi soci possono utilizzare lingue ritenute ufficiali dall'Unione Europea in base al principio dell’ugualianza realtivamente all’art. 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

5. Within the limits of the Chamber's works its members can use languages officialy recognized by the European Union on the basis of full equality in conformity with the art.22 of the Charter of Fundamental Rights UE.

§ 3


Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru izb gospodarczych.

La CAMERA acquista la personalita’ giuridica dal momento dell’iscrizione al registro delle camere di commercio.

The Chamber acquires legal personality upon the date of its entry to the Register of Chambers of Commerce.

§ 4


Izba używa pieczęci owalnej w otoku z napisem:

- w języku polskim: EUROPEJSKA IZBA GOSPODARCZA KOSMETYKI I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

- w języku angielskim: COSMETICS AND MEDICINE EUROCHAMBER IN POLAND

CAMERA utilizza il sigillo ovale bordato con l’insegna:

- in lingua polacca: EUROPEJSKA IZBA GOSPODARCZA KOSMETYKI I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

- in lingua inglese: COSMETICS AND MEDICINE EUROCHAMBER IN POLAND

The Chamber uses an oval seal with the following inscription:

- in Polish: EUROPEJSKA IZBA GOSPODARCZA KOSMETYKI I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

- in English: COSMETICS AND MEDICINE EUROCHAMBER IN POLAND

§ 5


Izba nie ma uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też ingerować w ich sprawy wewnętrzne.

La CAMERA non ha i diritti autoritari e la sua attivita’ non puo’ violare l’autonomia dei soci, ne intervenire nei loro interessi interni (individuali).

The Chamber has no superior authorities and its operations shall not breach the autonomy of its members or interfere in their internal affairs.

  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna