Rozdział I postanowienia ogólne capitolo I regolamenti generaliPobieranie 182.8 Kb.
Strona2/5
Data07.05.2016
Rozmiar182.8 Kb.
1   2   3   4   5

Rozdział II ZADANIA IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Capitolo II SCOPI DI CAMERA E MODI DI REALIZZAZIONE

Chapter II PURPOSE AND FIELD O FACTIVITY OF THE CHAMBER

§ 6


l. Zadaniem Izby jest:

1. La CAMERA persegue i seguenti scopi:

1. The Chamber shall have the following obligations:

1) ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych i udzielanie informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej w każdym kraju objętym działaniami Izby, 1. proteggere e rappresentare gli interessi di propri soci nell’ambito della loro attivita’ commerciale, sopratutto nei confornti di autorita’ nazionali, comunali, organizzazioni nazionali, straniere e internazionali, appoggiare iniziative commerciali dei soci e procurare informazioni utili nell’attivita’ commerciale svolta in ogni paese dove agisce la CAMERA;

1) protect and represent the interests of its members related to their business operations, especially to relations with the state and self-goverment bodies as well as domestic and foreign organizations, support their business initiatives and provide information necessary for business operations in every country within the framework of Chamber’s activity territory.

2) promocja stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, Unią Europejską i krajami spoza obszaru UE w zakresie produkcji, dystrybucji, promocji, legalizacji i bezpiecznego stosowania wyrobów i leków medycyny estetycznej i dermatologii oraz kosmetyków, 1. promuovere i rapporti commerciali tra Polonia, l’Unione Europea e Paesi Extracomunitari nel quadro di produzione, distribuzione, promozione, legislazione e sicuro impiego dei farmaci e prodotti per la medicina e dermatologia estetica e cosmesi;

2) promote economic relations between Republic of Poland, the European Union and extra UE countries in the field of production, distribution, promotion, legalization and safety of use of medical devices and medicines of the aesthetic and dermatologic medicine and cosmetics.

3) wykonywanie wszelkich innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa krajowego, Unii Europejskiej i międzynarodowego dla izb gospodarczych.

3) esecuzione di tutti gli altri impegni previsti dalle norme giuridiche nazionali, dell’UE e internazionali riguardanti le camere di commercio.

3) execution of every other business reserved by the national law, UE regulations and international law for the chambers of commerce.

4) kształtowanie warunków dla wdrażania zasad i mechanizmów rynkowych służących podnoszeniu efektywności działania podmiotów gospodarczych zrzeszonych w ramach Izby;

4) formazione di condizioni per l’introduzione delle regole e dei mecchanismi di mercato allo scopo di aumentare efficacia dell’attivita’ dei soggetti commerciali associati presso la CAMERA;

4) creating conditions for institution of principles and actions serving for improving effectivness of member's business activity.

5) Pobudzanie przedsiębiorczości oraz upowszechnianie aktywności gospodarczej członków Izby;

5) Suscitare l’iniziativa e divulgare l’attivita’ commerciale di membri della CAMERA;

5) stimulation of initiative and promoting business activity among the Chamber's members,

6) Popieranie rozwoju, kształcenia, doskonalenia zawodowego, kultury pracy, wdrażania nowoczesnych technik i technologii, w tym technik medycznych;

6) Appoggiare: sviluppo, educazione, perfezionamento professionale, cultura del lavoro, introduzione di nuove tecniche fra cui tecniche mediche;

6) supporting development, education, professional improvement, work culture, introducing new advanced technologies, including medical technics.

7) Ugruntowanie i unifikacja zasad etyki zawodowej oraz norm rzetelnego postępowania w ramach działalności gospodarczej, współpracy i wymiany międzynarodowej;

7) Consolidare e unificare le regole di deontologia professionale e le norme del comportamento coscienzioso ed esmplare di attivita’ commerciale, collaborazione e scambio internazionale;

7) establishing and unification of professional ethics and rules of honest behaviour in the fields of: business activity, cooperation and international exchange.

8) Popularyzowanie wśród członków Izby przepisów prawnych z obszarów działania Izby, nowoczesnych zasad organizacji i zarządzania oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu lokalnych i globalnych problemów prawnych i ekonomicznych;


 1. Divulgare fra i membri della CAMERA le norme giuridiche interessate all’attivita’ della CAMERA, le regole moderne di organizzazione e amministrazione e inoltre soccorrere in soluzione di difficolta’ legali e commerciali;

8) Popularization among the members, of legal norms in the filed of Chamber's activity, modern organizational and management rules as well as extending support in solving local and global economic and legal problems.

9) Tworzenie warunków do rozstrzygania sporów i eliminowania konfliktu interesów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz integracja członków Izby i reprezentowanych przez nich środowisk; 1. Creare le condizioni per lo scioglimento di controversie e anullamento del conflitto d’interessi nel procedimento arbitrale o conciliante e in piu’ integrare i membri della CAMERA e ambienti da essa rappresentati;

9) creating conditions for solving problems, avoiding litigations and eliminating conflicts of interests through an amicable and conciliatory proceedings as well as integration of members and their circles.

10) Kształtowanie rzetelnych opinii o Izbie, jej działaniach i problemach dotyczących działalności członków Izby w krajach pochodzenia członków Izby oraz na forum międzynarodowym. 1. Formazione di opinioni coscienti su CAMERA, sue attivita’ e problemi legati all’attivita’ di suoi membri in paesi di provenienza dei membri e al foro internazionale.

10) formation of honest opinions about the Chamber, about its activity and about problems cocerning its members’ activity in their countries and abroad.

§ 7


1. Izba realizuje zadania statutowe poprzez:

1. CAMERA realizza gli scopi statutari per mezzo di:

1. The Chamber performs its statutory obligations by:

1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, a także przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi wszystkich krajów pochodzenia członków Izby, 1. collaborazione con le autorita’ dell’amministrazione centrale e comunale, nonche’ con altre organizzazioni nazionali, straniere e internazionali ed anche con le rappresentanze diplomatiche e commerciali dei paesi di provenienza dei membri della CAMERA;

1) co-operating with state and self-government administration bodies, self-government authorities and other domestic and foreign organizations as well as with diplomatic and commercial agencies of every country of the Chamber's members.

2) reprezentowanie opinii członków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej państw objętych działalnością Izby, 1. rappresentazione dell’opinione dei membri della CAMERA nel quadro di creazione ed emendamento di normative della politica commerciale di paesi inclusi nell’attivita’ della CAMERA;

2) representing Chamber members’ opinions on the creation and amendment of regulations relating to economic policy of countries in which the Chamber operates.

3) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i administracji rządowej w obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i krajach pochodzenia jej członków, 1. delegazione di rapprezentanti agli organi consultivi di autorita’ comunali e pubblica amministrazione sul territorio della Repubblica Polacca nonche’ altri paesi di provenienza dei membri della CAMERA;

3) delegating representatives to advisory bodies of self-governement authorities and state administration in the Republic of Poland and in the other counties where the Chamber operates.

4) inspirowanie, rozwijanie i stabilizowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i innymi, 1. ispirazione, sviluppo e stabilizzazione di collaborazione con: soggeti commerciali nazionali e stranieri, unita’ scientifiche, organizzazioni comunali e altre;

4) inspiring, establishing and developing economic cooperation with domestic and foreign business entities, scientific units, self-governemtn organizations and others.

5) gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność członków Izby w obszarze jej funkcjowania, 1. raccolta, analisi e divulazione di informazioni d’aiuto per l’attivita’ dei membri della CAMERA nel territorio di suo funzionamento

5) collecting, analyzing and distibuting information supporting Chamber’s members business operations in the field of its activity.

6) świadczenie na rzecz członków Izby pomocy w zakresie wspierania inicjatyw gospodarczych, kształcenia i praktyk, tworzenia wszelkich podmiotów gospodarczych i o innym charakterze oraz współpracy międzynarodowej, 1. prestazione d’aiuto ai membri della CAMERA in ambito di sostegno per: iniziative commerciali, istruzione e tirocini, creazione di tutti i soggetti commerciali e di altro carattere oltre che per collaborazione internazionale;

6) offering support for its members' business initiatives, education and practices, creation of any economic entities and of other nature as well as for the international cooperation.

7) organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą członków Izby, 1. organizzazione di giurisprudenza arbitrale, pratica di mediazioni e partecipazione in base alle regole separatemente stabilite nelle cause legati all’attivita’ commerciale di membri della CAMERA;

7) organizing amicable judicature, undertaking mediation and participation, based on separately defined principles, in court proceedings relating to the members' business operations.

8) tworzenie branżowych i międzynarodowych komisji i zespołów doradczych, komitetów, zespołów ekspertów i innych władz kolegialnych, 1. creazione di commissioni consultive, comitati, gruppi di esperti e altri organi colegiali di carattere settoriale e internazionale;

8) establishing branch advisory teams, international and of the trade committees, teams of experts and other collective bodies.

9) organizacja targów i wystaw krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, a także innych imprez promocyjnych, 1. organizzazione di ferie nazionali, straniere e internazionali e altri eventi promozionali;

9) organizing national and international fairs and exhibitions as well as other promotional events,

10) organizowanie szkoleń związanych z działalnością członków Izby, prowadzenie doradztwa organizacyjno-ekonomicznego i prawnego i działalności wydawniczej; 1. organizzazione di corsi legati all’attivita’ di membri della CAMERA, servizi di consulenza organizzativo-commerciale e giuridica, gestione di attivita’ editoriale;

10) organizations of training courses connected to the member's activity, organizational, economic and legal advising and editorial activity;

11) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi izbami gospodarczymi; 1. collaborazione e scambio di esperienze con camere commerciali nazionali, stranieri e internazionali

11) cooperation and exchange with national, foreign and international chambers of commerce;

12)kojarzenie interesów członków Izby z podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie kooperacji, współpracy i tworzenia trwałych powiązań gospodarczych;

12) unificazione di interessi di membri della CAMERA con soggetti nazionali, stranieri e internazionali nel campo di cooperazione, collaborazione e creazione dei rapporti commerciali stabili;

12) unification of member's interests with national, foreign and international entities within the limits of cooperations and building of solid economic relations;

13) wyrażanie opinii o projektach regulacji prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, przygotowywanie projektów aktów prawnych i inspirowanie prac legislacyjnych i uczestniczenie w kształtowaniu i upowszechnianiu norm technicznych i jakościowych w krajach objętych obszarem działania Izby;


 1. espressione di opinione sui progetti di legge riguardanti il funzionamento dell’economia, preparazione di disegni di atti legislativi e l’incitazione ai lavori legislativi e partecipazione nella formazione e propagazione delle norme tecniche e qualitative nei paesi del territorio in cui la Camera svolege la propria attivita’.

13) expressing opinions about bill projects regarding economic performance, preparation of law projects, inspiration of legislation procedures and taking part in creating and spreading technical and quality norms in countries being a field of the Cahmber activity;

14) tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej;

14) creazione e gestione di sistemi dell’informazione commerciale;

14) creating and conducting economic information systems;

15) ustanawianie i zatrudnianie ekspertów w obszarach dotyczących działalności Izby, wydawanie na życzenie członków Izby certyfikatów i rekomendacji odnośnie prowadzonej przez nich działalności

15) costituzione e impiego di esperti in campi legati all’attivita’ della CAMERA, rilascio a richiesta di membri dei certificati e raccomandazioni riguardanti l’attivita’ da loro svolta

15) founding and employing experts in fields regarding the Chamber' activity, issuing on member's application, certifications and reccomandations regarding their activity;

2. Izba może tworzyć stałe i tymczasowe sekcje celem rozwoju i promocji grup i środowisk gospodarczych w kraju i zagranicą oraz działalności towarzyszącej i wspomagającej statutowe cele Izby w obszarze jej działania.

2. CAMERA puo’ formare le sezioni fisse e/o contemporanee allo scopo di sviluppare e promuovere i gruppi e ambienti commerciali nel paese e all’estero come anche formare un attivita’ accompagnante e appoggiante gli statuti della Camera nel territoria della sua attivita’.

2. The Chamber may establish permanent and non-permanent sections to advance and promote respective national and foreign cultures and economic circles as well as activity for support of the Chamber's statutory purposes.

3. Zasady przynależności do Sekcji, jej zadania i prawa określa Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania nad wnioskami zgłaszanymi przez członków Izby - założycieli sekcji.

3. Le condizioni di appartenenza alla Sezonie, suoi scopi e diritti precisa l’Assemblea generale per votazione sulle proposte presentate dai membri della CAMERA – fondatori della sezione.

3. The General Meeting defines rules of Section membership as well as scopes and rules of Sections in the way of votation of member's–Section founders proposals;

4. Izba może tworzyć inne organy doradcze wspomagające statutowe cele Izby, w szczególności mające na celu reprezentację interesów swoich członków w całym obszarze terytorialnym jej działania poprzez:

4. CAMERA puo’ formare altri organi consultivi di sostegno agli scopi statutari, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione dei interessi di propri membri su tutto il territorio dell’attivita’ Camerale per mezzo di:

4. The Chamber may set up other organs that will support its statutory scopes, in particular having on purpose represantation of its members' interests, by:

1) wskazywanie potrzeb nowelizacji ustaw i oczekiwanych zmian legislacyjnych we wszystkich krajach objętych działalnością Izby;


 1. indicazione di fabbisogni di emendamenti delle leggi e cambiamenti legislative previsti in tutti i paesi suscettibili all’attivita’ Camerale;

1) indcating needs of law novelization and expected legislation changes in every country of the Chamber's activity;

2) występowanie do organów rządowych - w interesie swoich członków – o koncesje, zezwolenia, opinie, rekomendacje itp. 1. presentazione alle autorita’ competenti – nell’interesse di propri membri – le richieste per concessioni, permessi, opinioni e raccomandazioni ecc.

2) presenting to the government institutions – in the members interest – subjects for licences, permissions, opinions, reccomandations etc.

3) uzyskiwanie informacji o rządowych programach wsparcia przedsiębiorstw, eksportu itp. oraz zapewnienie członkom Izby możliwości korzystania z tych programów; 1. ricerca di informazioni su programami di sostegno pubblici alle imprese, all’esportazione ecc. e garanzia ai membri della CAMERA la possibilita’ di approfittare di tali programmi;

3) gaining information about governmental supporitng programms for the business, export etc. as well as settling members possibility to benefit those programms;

4) uzyskiwanie informacji o dotacjach, funduszach, konferencjach oraz możliwościach korzystania i uczestnictwa w nich członków Izby; 1. ricerca di informazioni su dotazioni, fondi, conferenze e possibilita’ di usufruirne e parteciparne di membri della Camera;

4) gaining information about dotations, foundings, conferences and possibilites of members participation in those;

5) zapewnianiu stałego dopływu informacji o możliwościach inwestowania w krajach objętych działaniem Izby; 1. assicurazione un continuo accesso alle informazioni su possibilita’ dei investimenti nei paesi coperti dall’attivita’ Camerale;

5) assurance of regular information about possibility to invest in the field of the Chamber's activity;

6) kształcenie i zatrudnianie pracowników o pożądanym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym; 1. istruzione e impiego di dipendenti appositamente preparati teoricamente e praticamente

6) education and employment of people well prepared in the theoretical and practical way;

7) dbałość o pozyskiwanie nowych technologii, rozwiązań, prac badawczych według zapotrzebowania członków Izby; 1. cautela di acquistare nuove technologie, soluzioni, lavori scentifici a seconda dei fabbisogni dei membri della Camera;

7) taking care of gaining new technologies, solutions, scientifc researches according to the member's need;

8) pomoc w planowaniu kierunków rozwoju przedsiębiorstw – członków Izby. 1. aiuto nella programmazione di direzioni dello sviluppo di imprese – soci della Camera.

8) support in planning the business development of Chamber’s members.
1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna