Rozdział I postanowienia ogólne capitolo I regolamenti generaliPobieranie 182.8 Kb.
Strona3/5
Data07.05.2016
Rozmiar182.8 Kb.
1   2   3   4   5

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Capitolo III SOCI, LORO DIRITTI E DOVERI

Chapter III MEMBERS OF THE CHAMBER, THEIR RIGHTS AND DUTIES

§ 8


1. Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podmioty z nimi współpracujące oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem gospodarczym, realizacją celów statutowych Izby i współpracą pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i ich krajami pochodzenia.

1. I soci della Camera possono essere gli imprenditori che svolgono l’attivita’ commerciale sul territorio di repubblica Polacca, i soggetti collaboranti con loro e altri soggetti interessati allo sviluppo commerciale, realizzazione degli scopi statutari e alla collaborazione fra Polonia e paesi di loro provenienza.

1. Businessman with activity in the field of the Republic of Poland, cooperating subjects and other subjects interested in economic improvement of statutory scopes realization as well as in the cooperation among Republic of Poland and their origine countries, can be the Chamber's members.

2. Członkostwo w Izbie wymaga pozytywnych opinii minimum dwóch członków Izby (członków wprowadzających) złożenia deklaracji członkowskiej, zobowiązującej do przestrzegania postanowień Statutu oraz informacji dotyczącej osoby bądź przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

2. Ammissione alla Camera esige le opinioni positive di almeno due soci della Camera (soci introduttori), presentazione del modulo di associazione tenente all’osservanza dello Statuto ed esposizione di informazioni su persona o imprenditore e gestita da lui attivita’ commerciale.

2. The Chamber' s membership requires at least two positive opinions of the Chamber's members (introducing members), issuing a membership declaration obligating to obey statutory resolutions as well as information regarding person or businessmen and his/her economic activity.

3. Członkostwo w Izbie dzieli się na następujące kategorie:

3. I Soci della Camera Si distinguono in:

3. The memberships in the Chamber are of the following different categories:


  1. członkowie zwyczajni,

a) soci ordinari,

a) ordinary members,  1. członkowie indywidualni, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne,

b) soci individuali – possono diventare solamente persone fisiche,

b) individual personal members who can be natural persons only,  1. członkowie honorowi,

c) soci onorari,

c) honorary members,  1. członkowie wspierający,

d) soci sostenitori,

d) supporting members,

4. Osoby prawne dla wykonywania statutowych praw reprezentowane są w Izbie przez swych pełnomocników.

4. Le persone giuridiche agli scopi di esercitare i propri diritti statutari della Camera vengono rappresentate dai procuratori.

4. Legal persons (entities) shall have their respective proxies in the Chamber for exercising the statutory rights.

5. Osoby fizyczne wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika - przy czym mogą to być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Le persone fisiche esercitano i propri diritti e doverii di persona o tramite un procuratore che puo’essere solamente una persona con piena capacita’ giuridica.

5. Natural persons perform their rights and obligations in person or by proxy - provided they are persons having full legal capacity.

6. Członkowie Izby lub ich przedstawiciele mogą reprezentować w pracach Izby innych członków, na podstawie pełnomocnictw określających zakres reprezentacji.

6. I Soci della Camera o loro rappresentanti possono in base alle apposite deleghe agire in nome di altri soci durante le attivita’ della Camera.

6. Members of the Chamber or their proxies may represent other members in the Chamber's works based on appropriate powers of attorney indicating the scope of respective representations.

7. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru.

7. I Fondatori della Camera ne diventano Soci nel momento dell’iscrizione della Camera al Registro Nazionale delle Imprese (Krajowy Rejestr Sądowy).

7. Founders of the Chamber become members upon the Chamber's entry to the register.

8. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie decyzji Prezesa Zarządu. Wniosek o przyjęcie w poczet członków, zawierający kategorię członkostwa, powinien być złożony Prezesowi Zarządu na adres Sekretariatu Izby. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 14 dni od dnia jego skutecznego doręczenia.

8. La qualifica di Socio viene conferita dal Presidente di Consiglio Direttivo. La richiesta di ammisione indicante la qualifica di socio deve essere presentata al Presidente per iscritto all’indirizzo della Segreteria della Camera. La richiesta va esaminata entro 14 giorni dal giorno dell’efettiva consegna di essa.

8. New members shall be chosen to the Chamber based on a respective resolution of the President of Board. Request for membership, including the category of the membership, should be submitted to the President of Board to the address of the Chamber Secretary's Office. Such request is to be examined within 14 days after the date of effective delivery.

9. W przypadku stwierdzenia, iż ubiegający się o członkostwo nie spełnia wymogów statutowych Prezes Zarządu Izby odmawia przyjęcia w poczet członków i zawiadamia go o tym na piśmie, pouczając o możliwości złożenia odwołania do Zarządu Izby w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu, a od jego decyzji przysługuje kandydującemu podmiotowi lub osobie odwołanie do Walnego Zgromadzenia. W przypadku uwzględniania odwołania datą przyjęcia w poczet członków Izby jest data uchwały Walnego Zgromadzenia.

9. Nel caso in cui il richiedente non soddisfi le esigenze statutarie, il Presidente del Consiglio Direttivo rifiuta l’ammisione e informa il richiedente per iscritto con ulteriore l’informazione su possibilita’ di appello al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data del ricevimento della decisione. L’appello viene esaminato dal Consiglio in occasione di prossima seduta, dalla sua decisione il richiedente ha diritto di appellarsi all’Assemblea. Nel caso di accettazione dell’appello, per la data di ammissione alla Camera si considera la data di delibera dell’Assemblea.

9. If a person applying for membership fails to fulfill the statutory requirements, the President of The Board of the Chamber refuses to grant membership and notifies such persons in writing on their right to appeal to the Board of Management within 30 days from the delivery of the respective resolution. Should any appeals appear, they are to be examined by the Board of Management on its subsequent meeting. From its decision the candidate has the right to appeal to the General Meeting. If the appeal is accepted, the date of issuance of such resolution by the General Meetings is deemed the date of granting membership in the Chamber.

10. Prezes Zarządu Izby może także przyznać honorowy tytuł członkowski osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej dla działalności Izby.

10. Presidente dell’Consiglio della Camera puo’ conferire la qualifica del socio onorario a persone fisiche, particolarmente benemeriti nell’attivita’ della Camera. L’ammisione del socio onorario.

10. The President of the Management Board may also grant an honorary membership title to natural persons having contributed significantly to the operations of the Chamber.

11. Zapis w p. 9 stosuje się odpowiednio do kandydatów na członków wspierających Izby.

11. Le disposizioni del comma 9 riguardano i candidati alla qualifica dei soci sostenitori della Camera.

11. Settlment of the point 9 applies respectively to the supporting members.

12. Członkostwo w Izbie nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach w tym w innych izbach gospodarczych, o ile ich założenia i działalność nie stoją w sprzeczności z założeniami i działalnością Izby.

12. Carica di membro della Camera non esclude la partecipazione ad altre organizzazioni e associazioni, camere incluse, in quanto loro obiettivi non contrastano con gli scopi e le attivita’ della Camera.

12. Membership in the Chamber does not exclude participation in other organizations and assosiations including other chambers of commerce unless their rules and activity are not in conflict with establishemnts and activity of the Chamber.

§ 9


1. Członkowie Izby mają prawo:

1. I soci hanno diritto di:

1. Members of the Chamber have the right to:

1) wybierać i być wybieranymi do organów Izby,

1) scegliere ed essere scelti agli organi della Camera,

1) elect and be elected to the bodies of the Chamber,

2) korzystać ze świadczeń Izby oraz uczestniczyć we wszystkich formach jej działalności,

2) approfittare dell’assistenza della Camera e partecipare a tutte le forme di sua attivita’,

2) use services of the Chamber and participate in any of its operations,

3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Izby,

3) presentare le proposte rigurdanti l’attivita della Camera,

3) submit motions pertaining to the Chamber operations,

4) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków oraz w posiedzeniach innych organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy bezpośrednio ich dotyczące,

4) partecipare alle Assemblee dei Soci e alle sedute di altri organi della Camera, dove vanno esaminate le questioni direttamente legate alla loro persona,

4) participate in the Members General Meetings and in meetings of other bodies of the Chamber during which any issues directly related to them are to be examined,

5) korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, a w szczególności z doradztwa technicznego, organizacyjnego, prawnego i ekonomiczno-finansowego,

5) approfittare di consulenza della Camera in tutte le questioni risultanti dall’attivita’ dei soci, particolarmente di consulenza tecnica, organizzativa, giuridica ed economico-finanziaria,

5) benefit the Chamber's consulence in every issue resulting from the member's activity particulary from technical, economic, legal and organizational counseling,

6) powoływania się na członkostwo w izbie w korespondencji, reklamie lub innych materiałach i oświadczeniach,


  1. invocare la carica di membro della Camera nella corrispondenza, pubblicita’ e altri materiali e dichiarazioni,

6) quoting the Chamber's membership in the correspondence, advertisment or in other materials and declarations,

7) otrzymywania wszelkich materiałów Izby oraz publikowania własnych treści w tych materiałach po uzyskaniu akceptacji Zarządu Izby.  1. ottenere tutti i materiali scritti prodotti dalla Camera e pubblicare propri testi in quei materiali con l’accettazione del Consiglio Direttivo.

7) receiving all the Chamber's material and publishing own opinion in those material having an acceptation of the Chamber.

2. Członkowie Izby zobowiązani są do:

2. I Soci sono obbligati a:

2. Members of the Chamber are obliged to:

1) kierowania się w swojej działalności zasadami etyki zawodowej i normami rzetelnego postępowania,

1) tenere presenti nella propria’ attivita le regole di deontologia professionale e le norme del comportamento coscienzioso,

1) base their operations on principles of professional ethics and standards of fair conduct,

2) przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej organów,

2) l’osservanza dello Statuto, di regolamenti e delibere della Camera,

2) observe the provisions of the Statutes of the Chamber as well as the regulations and resolutions of its bodies,

3) udziału w realizacji celów statutowych Izby i dbania o jej dobre imię,

3) partecipazione alla realizzazione degli scopi statutari e salvaguardare il suo buon nome,

3) participate in the performance of the Chamber statutory objectives and take care to preserve its good reputation,

4) regularnego płacenia składek członkowskich,

4) versare regolarmente le quote d’associazione,

4) regularly pay the membership fees,

3. Członkowie honorowi korzystają z praw członków Izby, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby oraz przestrzegają obowiązków, z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

3. I Soci onorari approfittano dei diritti dei soci della Camera, a eccezione di diritto di elettorato attivo e passivo agli organi della Camera, e osservano i doveri dei soci, e sono dispensati dai contributi.

3. Honorary members exercise the rights of the members, except for active and passive electoral rights pertaining to the Chamber bodies and observe the obligations of the same, except the obligation to pay membership fees.

4. Członkowie indywidualni (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) korzystają z praw i przestrzegają obowiązków członków Izby, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.

4. I Soci individuali (le persone non svolgenti attivita commerciale) godono dei diritti e osservano i doveri dei soci della Camera, a eccezione di diritto di elettorato attivo e passivo agli organi della Camera.

4. Individual members exercise the rights and observe the obligations of the members, except for active and passive electoral rights pertaining to the Chamber bodies.

5. Członkowie wspierający – osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje lub instytucje wnoszące na rzecz Izby kwoty lub inne świadczenia w zadeklarowanej przez siebie formie i wysokości - korzystają z praw i przestrzegają obowiązków członków Izby, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.

5. I Soci sostenitori – persone fisiche, soggetti commerciali, organizzazioni o enti che apportano per conto della Camera le quote o altre prestazioni in forma e altezza dichiarata da esse – approfittano dei diritti e osservano i doveri dei soci della Camera, a eccezione di diritto di elettorato attivo e passivo agli organi della Camera.

5. Supporting members – natural persons, economic units, organizations or institutions which contribute their share, in a way and amount established, to the Chamber benefit form the rights and obey duties of members, with the exception of active and passive right to election to the Chamber's bodies.

§ 10


1. Wysokość składki członkowskiej i wpisowego uchwalana jest na rok z góry przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może ustalić różne wysokości składek w zależności od kategorii członkostwa.

1. L’altezza della quota d’associazione e d’iscrizione viene stabilita’ in anticipo per periodo di un anno dall’Assemblea. L’assemblea puo’ stabilire l’altezze differenti delle quote a seconda della qualifica del socio.

1. The membership fee is defined once a year in advance by the General Meeting. The General Meeting may differentiate the fee for various categories of the memberships.

2. Składkę wnosi się jednorazowo w terminie do końca pierwszego kwartału roku, na który składka została ustalona lub w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty otrzymania decyzji o przyjęciu w poczet członków.

2. La quota d’associazione va versata entro la fine del primo trimester dell’anno per cui la quota e’ stata stabilita oppure entro due mesi dalla data di ricevimento della decisione su ammissione alla Camera.

2. The membership fee is payable in one installment by the end of the first quarter of the year for which such fee is defined or within two months from the date of receipt of a respective decision on granting membership.


§ 11


l. Członkostwo w Izbie ustaje:

1. Si decade dalla qualifica di Socio:

1. Membership in the Chamber expires:

1) wskutek wystąpienia - z dniem wskazanym przez członka w pisemnym oświadczeniu o wystąpieniu z Izby skierowanym do Zarządu,

1) per dimissioni in seguito a lettera di dimissioni al Consiglio Direttivo con la data indicata dal Socio nella lettera,

1) as a result of withdrawal - on the date indicated by the member in his/her written declaration of withdrawal from the Chamber addressed to the Management Board,

2) wskutek skreślenia z listy członków z powodu śmierci lub utraty statutowych warunków członkostwa, w szczególności na skutek likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,

2) per radiazione in seguito a motivi gravi (morte) o la perdita’ di condizioni statutari di associazione, e in particolare in seguito a liquidazione o cessazione di esrcizio commerciale,

2) as a result of deletion from the list of members due to death or loss of statutory preconditions of membership, in particular due to liquidation or cessation of business operations,

3) wskutek wykluczenia z Izby z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, w tym niepłacenia składek w terminach określonych w § 10 pkt 2, lub prowadzenia działalności godzącej w dobre imię Izby,

3) per espulsione in seguito di non osservanza dello Statuto, per morosita' (mancanza di versamento entro termini precisati nel § 10 punto 2) oppure in seguito all’attivita’ daneggiante il buon nome della Camera,

3) as a result of exclusion from the Chamber due to such member's non-observance of the provisions of the Statutes, including failure to pay membership fees within periods defined in § 10 point 2 or conduct of business operations to the detriment of the Chamber good reputation,

3. Skreślenie i wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego i wydania stosownej uchwały Zarząd może dokonać zawieszenia w prawach członka Izby.

3. La radiazione ed espulsione del socio avviene ai sensi di deliberazione del Consilio Direttivo. Entro il periodo di terminazione di accertamenti giudiziari e rilascio di apposita deliberazione il Consiglio puo’ sospendere il socio nei suoi diritti.

3. Deletion and exclusion of the member takes place by virtue of a respective resolution of the Management Board. By the end of explanatory proceedings and issuance of a respective resolution the Management Board may suspend the member in his/her membership rights.

4. Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu.

4. A socio espulso spetta il diritto di apello all’Assemblea entro 30 giorni dal termine di consegna di delibera del Consiglio.

4. Such deleted or excluded member has the right to appeal to the General Meeting within 30 days of delivery of the respective resolution of the Management Board.


1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna