Rozdział I postanowienia ogólne capitolo I regolamenti generaliPobieranie 182.8 Kb.
Strona5/5
Data07.05.2016
Rozmiar182.8 Kb.
1   2   3   4   5

Rozdział VI ORGANA IZBY, ZARZĄD IZBY

Capitolo VI ORGANI DELLA CAMERA, CONSIGLIO DELLA CAMERA

Chapter VI BODIES OF THE CHAMBER, MANAGEMENT BOARD
§ 18


Prezes Zarządu i Zarząd Izby są organami wykonawczymi Izby kierującymi jej bieżącą działalnością.

Il Presidente del Consiglio e il Consiglio della Camera sono organi esecutivi della Camera e ne dirigono l’attivita’.

The President of the Management Board and the Management Board shall be an executive body of the Chamber directing its ongoing operations.

§ 19


1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 8 członków: Prezes Zarządu, dwóch Wiceprezesów, Przewodniczący Sekcji Izby funkcjonujących w dniu obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zdecydować o zmniejszeniu liczby członków Zarządu jednak nie mniej niż do pięciu osób.

1. Del Consiglio fanno parte da 5 a 8 soci: Presidente del Consiglio, due Vicepresidenti, Presidente della Sezione della Camera in funzione durante il giorno dell’Assemblea. Tutti i soci del Consiglio vengono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea puo’ decidere di diminuire il numero dei soci del Consiglio ma non di meno di 5 persone.

1. The Management Board is composed of 5 or 8 members: President of the Management Board, 2 Vice-Presidents and the Chairman of those sections of the Chamber which are in operation as of the date of the General Meeting, all elected by the General Meeting. The General Meeting may resolve on lower number of the Board members, however, not lower than 5.

2. W przypadku gdy w okresie kadencji Prezes Zarządu traci mandat do sprawowania tej funkcji z przyczyn określonych w § 12 pkt 5 funkcję tę obejmuje Wiceprzewodniczący Zarządu, który otrzymał największą liczbę głosów w trakcie wyborów do Zarządu na ostatnim rocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków. W takim przypadku § 12 pkt 6 stosuje się odpowiednio.

2. Nel caso durnate il periodo della cadenza del Presidente del Consiglio questo perdesse il mandato per questa funzione per motivi descritti nel § 12 punto 5 questa funzione sara’ assegnata al Vicepresidente del Consiglio, che ha ricevuto la maggioranza di voti nelle elezioni del Consiglio durnate l’ultima Assemblea dei Soci. In questo caso l’ § 12 punto 6 viene adeguatamente applicato.

2. In the event where the President of the Management Board loses his/her mandate to hold the office within the term due to reasons referred to in § 12 point 5, his/her function is taken over by the Vice-President of the Management Board who obtained the largest number of votes during the elections to the Management Board on the last annual Ordinary General Meeting. In such case provisions of § 12 point 6 shall apply respectively.


§ 20


1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Nadto, w każdym czasie może być zwołane posiedzenie, gdy wymagają tego potrzeby Izby.

1. Il Consiglio convoca le sedute almeno una volta al trimestre. In piu’ la seduta puo’ essere convocata in ogni tempo, quando lo richiedono le esigenze della Camera.

1. The Management Board meets at least once a quarter. In addition its meetings may be convened if required by the Chamber.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy jego obradom Prezes lub Przewodniczący wyznaczony przez niego.

2. Le sedute del Consiglio vanno convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o indicato da lui Presidente.

2. Meetings of the Management Board are convened and chaired by the President or by the Vice-President indicated by the President of Board.

3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej 3 jego członków. W razie równej liczby głosów przeważa głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności, członka Zarządu przewodniczącego obradom. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu zwołujący je ma obowiązek powiadomić wszystkich członków Zarządu na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Per la validita’ di deliberazioni del Consiglio e’ necessaria la maggioranza semplice dei voti alla presenza di almeno 3 suoi membri. Nel caso di numero dei voti rislutasse paritario decide il voto del Presidente, e nel caso di sua assenza, decide il voto di membro del Consiglio che presiede la seduta.

3. Resolutions of the Management Board for their validity require a simple majority of votes cast in the presence of at least two of its members. In the case of equal number of votes the President has a decisive vote and in the event where the President of the Management Board is not present, a member of the Management Board chairing the meeting has such decisive vote.

4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Le modalita’ di lavori del Consiglio vanno precisate in un regolamento accettato dall’Assemblea dei Soci.

4. A procedure of works of the Management Board is defined in a bylaw acknowledged by the General Meeting.

5. Walne zgromadzenie dokonuje także wyboru Zastępców Członków Zarządu, którzy mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu pod nieobecność jego członków lub za zaproszeniem. Na posiedzenia Zarządu mogą być również zapraszane osoby spoza jego grona bez prawa udziału w głosowaniu.

5. L’Assemblea effettua la scelta di sostituti dei Soci del Consiglio Direttivo che possono far parte alle sedute del Consiglio nel caso di assenza dei suoi membri oppure sull’invito. Alle sedute del Consiglio possone essere invitate anche non membri del Consiglio senza diritto di voto.

5. The General Meeting may also choose Deputy Members which may participate in the meetings in absence of the members of the Management Board or when invited. Meetings of the Management Board may be attended also by invited outside persons, however the latter participants do not have any voting rights.

6. Zarząd ma obowiązek zawiadomić członka Izby o terminie posiedzenia, na którym ma być rozpatrywana jego sprawa.

6. Il Consiglio ha obbligo di informare il Socio della Camera sul termine della seduta, dove verra’ esaminata la questione legata a lui.

6. The Management Board is obliged to notify the Chamber member on the date of a respective meeting on which his/her case is to be examined.


§ 21


Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

Le competenze del Presidente del Consiglio sono:

The President of the Management Board shall have the following competencies:

1) kierowanie pracami Zarządu oraz przewodniczenie jego posiedzeniom,

1) direzione dei lavori del Consiglio e presidenza alle sue sedute,

1) directing the Management Board's works and presiding at its meetings,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2) realizzazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci,

2) implementing the resolutions of the General Meeting,

3) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Izby,

3) ricevimento, radiazione ed espulsione dei soci della Camera,

3) granting membership, deleting from the list and excluding members of the Chamber,

4) kierowanie bieżącą działalnością Izby,

4) direzione dell’attivita’ corrente della Camera,

4) managing the Chamber ongoing operations,

5) reprezentowanie Izby na zewnątrz,

5) rappresentanza della Camera all’esterno,

5) represention of the Chamber in its external contacts,

6) powoływanie i odwoływanie Sekretarza Izby i nadzór nad działalnością Sekretariatu,

6) nomina e revoca di Segretario della Camera e sorveglianza sull’attivita’ della Segreteria,

6) appointing and dismissing the Chamber's Secretary; supervision over the operation of the Secretary's Office,

7) reprezentowanie Izby na zewnątrz w czasie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Izby.

7) rappresentanza della Camera all’esterno nel periodo fra le Assemblee della Camera.

7) representation of the Chamber in its external contacts which take place in the periods between the General Meetings.

Do kompetencji Zarządu należy:

Al. Consiglio Direttivo spetta:

The Management Board shall have the following competencies:

1) podejmowanie uchwał o powołaniu, zawieszaniu działalności i rozwiązywaniu przedstawicielstw i oddziałów Izby oraz nadzorowanie ich działalności, a także uchwał o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszego statutu,

1) deliberare su convocazione, sospensione dell’attivita’ e scioglimento di rappresentanze e filiali della Camera e nonche’ sorveglianza della loro attivita’, nonche’ deliberare su formazione o adesione alle organizzazioni di cui nel § 2 punto 3 del presente statuto,

1) adopting resolutions on appointment, suspension of operations and dissolution of representative offices and branches of the Chamber and supervision over their operations as well as resolutions on establishment or accession to organizations referred to in § 2 point 3 of these Statutes,

2) ustanawianie zasad finansowania działalności Izby, tworzenia funduszy celowych i ich regulaminów,

2) costituzione di regole del finanziamento della Camera, formazione dei fondi finali e dei loro regolamenti,

2) defining the principles of financing Chamber’s operations, establishment of earmarked funds and their bylaws,

3) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,

3) esame di querele e richieste rigurdanti l’attivita’ della Camera,

3) examining appeals and requests referring to the Chamber operations,

4) ustalanie projektów budżetów Izby, przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków, a także dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, gdy wymagają tego potrzeby Izby,

4) stabilimento di progetti dei budget della Camera, presentazione di essi di fronte all’Assemblea dei Soci, nonche’ esecuzione di modifiche nel budget durante l’anno, quando lo richiedono le esigenze della Camera,

4) preparing drafts of the Chamber budgets, submitting them to the General Meeting as well as introducing changes to the budget within a year, when the Chamber needs require so,

5) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

5) deliberare in tutte le questioni non riservate alle competenze dell’Assemblea.

5) adopting resolutions in all maters not reserved for the competences of the General Meeting.

Prezes Zarządu może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów, sekcji i innych jednostek organizacyjnych Izby.

Il Presidente del Consiglio puo’ partecipare alle sedute di tutti gli organi, sezioni e altre unita’ organizzative della Camera.

The President of the Management Board may participate in meetings of every body, section and other Chamber's organization units.

Rozdział VII KONTROLA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ IZBY

Capitolo VII CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA DELLA CAMERA

Chapter VII CONTROL OF THE CHAMBER FINANCIAL ACTIVITIES

§ 22


Kontrola działalności finansowej Izby dokonywana jest przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez Walne Zgromadzenie członków zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

Il controllo dell’attivita’ finanziaria della Camera viene effettuata dal perito revisore nominato dall’Assemblea dei Soci secodno le leggi vigenti in Polonia.

Control of the Chamber financial activities is performed by a certified auditor appointed by the General Meeting in conformity with the ongoing (applicable) law of the Republic of Poland.

Rozdział VIII SEKRETARIAT IZBY

Capitolo VIII SEGRETERIA DELLA CAMERA

Chapter VIII SECRETARY’S OFFICE

§ 23


1. Obsługa administracyjna w zakresie wykonywania przez Izbę zadań statutowych należy do Sekretariatu Izby.

1. Il servizio amministrativo riguardante la realizzazione dalla Camera dei compiti statutari e’ a carico della segreteria della Camera.

1. Administratiuon services in the scope of performance of the Chamber statutory tasks are provided by the Secretary's Office.

2. Pracami Sekretariatu kieruje Sekretarz, który jest pracownikiem etatowym Izby. Sekretarz nie może być członkiem Izby.

2. Il lavoro della Segreteria viene avviato dal Segretario, che e’ un impiegato di rulo della Camera. Il Segretario non puo’ essere socio della Camera.

2. Works of the Secretary's Office are directed by the Secretary, who is employed full time by the Chamber. Secretary may not be a member of the Chamber.

3. Sekretarz podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Stosunek pracy z Sekretarzem nawiązuje Prezes Zarządu. Wszelkie polecenia Sekretarzowi Izby wydaje Prezes Zarządu Izby.

3. Il Segretario dipende direttamente dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio impiega il Segretario con contratto di lavoro. Tutti gli incarichi vengo dati al Segretario della Camera dal Presidente del Consiglio della Camera.

3. The Secretary is directly subordinated to the President of the Management Board. A labor relationship with the Secretary is entered into by the President of the Management Board. The President of the Management Board issues instructions and orders to the Secretary.

4. Prezes Zarządu Izby może zatrudniać pracowników administracji Izby i dla potrzeb prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Wszyscy pracownicy w zakresie stosunku pracy podlegają Zarządowi Izby.

4. Il Presidente del Consiglio puo’ assumere impiegati d’amministrazione della Camera e per l’esigenza di gestione dell’attivita’ economica. Tutti gli impiegati dipendono dal Consiglio della Camera.

4. The President of the Management Board may employ both administration employees and personnel indispensable to conduct economic activity. All administration employees have a labor relathionship witn the Management Board.

5. Pracownicy Sekretariatu Izby są zatrudniani przez Prezesa Zarządu w uzgodnieniu z Sekretarzem Izby, który nadzoruje i odpowiada za całokształt prac Sekretariatu Izby.

5. Gli impiegati della Segreteria della Camera sono assunti dal Presidente del Consiglio e con il concordare con il Segretario della Camera, che dirige ed e’ responasabile per il lavoro della Segreteria della Camera.

5. All Secreatry's Office empleyees are employed by the Chairman of the Management Board in accordance with the Secretary, who supervises and is responsible for all the works of the Secretary's Office.

§ 24


Sekretariat Izby zapewnia obsługę techniczną posiedzeń wszystkich organów statutowych Izby oraz całości działalności Izby ustalonej na dany okres przez Walne Zgromadzenie, a w przerwie pomiędzy walnymi Zgromadzeniami, przez Zarząd Izby.

La segreteria della Camera garantisce il servizio tecnico delle sedute di tutti gli organi statutari della Camera e di tutta l’attivita’ della Camera stabilite per il dato periodo dall’Assemblea, e durante le pause tra le Assemblee, dal Consiglio della Camera.

The Secreatry's Office provides a technical service for meetings of the all the Chamber’s statutory bodies and for all Chamber's activities established for the given period by the General Meeting and - in between General Meeting's appointments - by the Management Board.

Rozdział IX MAJĄTEK IZBY

Capitolo IX PATRIMONIO DELLA CAMERA

Chapter IX ASSETS OF THE CHAMBER

§ 25


 1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, prawa majątkowe i wpływy z dochodów Izby.

1. Del patrimonio della Camera fanno farte: beni mobili, immobili, fondi, diritti finanziari e entrate dal reddito della Camera.

1. Assets of the Chamber include movables, real estate, property rights and receipts from the Chamber income.

2. Dochodami Izby są:

1) wpływy ze składek członkowskich i wpisowe,

2) wpływy z własnej działalności gospodarczej,

3) dochody z majątku i praw majątkowych Izby,

4) subwencje, darowizny, spadki i zapisy od osób lub instytucji,

5) odpłatne świadczenia Izby.

2. Le entrate dell'AITI sono costituite da:


  1. quote associative e iscrizione,

  2. entrate dall’attivita economica privata,

  3. redditi dal patrimonio e diritti finanziari della Camera,

  4. suvvenzioni, donazioni, eredita’ e lasciti da persone o istituzioni,

  5. prestazioni a pagamento della Camera.

2. Income of the Chamber consists of:

 1. receipts from membership fees and registration fees,

 2. receipts from its own business operations,

 3. income from the Chamber assets,

 4. subventions, donations, inheritance and legacies from persons or institutions,

 5. payable services supplied by the Chamber.

3. Izba może tworzyć fundusz statutowy, zakładowe fundusze pracownicze, inne fundusze celowe tworzone w oparciu o przepisy Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące gospodarki finansowej oraz uchwały organów Izby w tym zakresie.

3. La Camera puo’ aprire il fondo statutario, fondi sociali dei dipendenti, altri fondi intenzionali fondati secondo i regolamenti vigenti in Polonia riguardanti l’economia finanziaria come anche le delibere degli organi della Camera riguardanti queste questioni.

3. The Chamber may create the statutory fund, plant? employee's funds, other earmarked funds established according to the provisions, which reffer to financial management applicable in The Republic of Poland and to resolutions of the Chamber bodies.

4. Koszty działalności Izba pokrywa z dochodów określonych w pkt. 2.

4. I costi dell’attivita’ della Camera sarnno coperti dai redditi specificati nel punto 2.

4. The Chamber’s operating expenses are covered by the Chamber from its income as defined in the point 2.

5. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

5. Il reddito dall’attivita’ economica della Camera serve per la realizzazione degli obiettivi statutarii e non puo’ essere destinato alla ripartizione tra soci.

5. Income from the Chamber business is earmarked to pursue statutory goals and may not be appropraited for distribution among its members.

Rozdział X REPREZENTACJA IZBY

Capitolo X RAPPRESENTAZIONE DELLA CAMERA

Chapter X REPRESENTATION OF THE CHAMBER

§ 26


l. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu,

b) ustanowieni przez Zarząd, pełnomocnicy, działający w granicach umocowania.

1. Per rilasciare le dichiarazioni e sottoscrivere i documenti a nome della Camera, compresi le sue capaciita’ legali e economici vengono delegati

a) Presidente del Consiglio Direttivo,

b) Procuratori delegati dal Consiglio Direttivo, che agiscono nelle questioni previste dalla delega.

1. The following people are authorized to submit declarations and sign documents on behalf of the Chamber, including to the extent of its economic rights and obligations:

a) President of the Management Board,

b) Proxies, when acting within limits of their power, appointed by the Management Board.

Rozdział XI ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA IZBY

Capitolo XI MODIFICHE DELLO STATUTO, SCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CAMERA

Chapter XI AMENDMENTS TO THE STATUTES, DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE CHAMBER

§ 27


1. Zmiana statutu i rozwiązanie Izby może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością 2/3 głosów obecnych członków przy quorum wynoszącym co najmniej połowę członków Izby. Postanowienie § 17 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

1. Modifica dello statuto e scoglimento della Camera puo’ avvenire in base della deroga dell’Assemblea dei Soci stabilita con la maggioranza semplice 2/3 di voci dei soci presenti con il quorum pari almeno alla meta’ dei membri della Camera. La risoluzione § 17 p. 2 si applica relativamente.

1. The Statutes may be amended and the Chamber may be dissolved only by virtue of a respective resolution of the General Meeting adopted by a simple majority of 2/3 of votes of present members, provided that the quorum in such cases equals at least a half of the Chamber composition. Provisions of § 17 point 2 shall apply respectively.

2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia likwidacji. W skład Komisji mogą wchodzić członkowie Zarządu.

2. L’Assemblea dei Soci convoca la Commissione Di Liquidazione per effettuare la liquidazione. I soci possono far parte della Commissione.

2. The General Meeting appoints a Liquidation Committee in order to conduct liquidation proceedings. Members of the Management Board may participate in the Committee.

3. Komisja Likwidacyjna dokonuje rozliczenia należności i zobowiązań Izby zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. La Commissione di Liquidazione effettuera’ tutti i riguardanti i crediti e i doveri della Camera secondo la decisione dell’Assemblea dei Soci.

3. The Liquidation Committee effects a settlement of receivables and liabilities of the Chamber in accordance with the resolution of the General Meeting.

4. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Izby określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. I beni della Camera rimasti dopo la liquidazione vengono disposti secondo le decisioni presi dall’Assemblea dei Soci.

4. Appropriation of any assets, remaining after liquidation of the Chamber is to be defined by a respective resolution of the General Meeting.

5. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Izby przekazuje do Sądu wniosek o wykreślenie Izby z rejestru.

5. Dopo aver terminato tutte le attivita’ riguardanti la liquidazione della Camera, la Commissione di Liquidazione presentera’ press oil Tribunale la richiesta riguardante la cancellazione della Camera dal Registro delle Imprese.

5. After completion of activities connected with liquidation of the Chamber the Liquidation Committee submits a request to the Court to delete the Chamber from the register.

Rozdział XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Capitolo XII RISOLUZIONI FINALI

Chapter XII FINAL PROVISIONS

§ 28


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych i inne obowiązujące przepisy.

Nei casi non regolati dal presente statutyo viene applicata le legge del 30 maggio 1989 su camere di commercio nonche’ le alter leggi vigenti.To all matters not settled in these Statutes appropriate provisions of the Act on Chambers of Commerce of 3- May 1989 and any other effective provisions of the law shall apply respectively.

1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna