Rozdział I. Postanowienia ogólnePobieranie 49.73 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar49.73 Kb.


STATUT

INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINCZNEJ

im. Mirosława Mossakowskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Warszawie


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1


 1. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

 2. Instytut używa nazwy: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz w dokumentach międzynarodowych może używać jako równoważnej nazwy: Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences.

§2

Instytut działa w szczególności na podstawie: 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96 poz. 619);

 2. Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.

 3. Uchwały Nr 7/83 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 1983 r. zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 grudnia 1983r. w sprawie utworzenia Instytutu Polskiej Akademii Nauk pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, oraz Uchwały Nr 7/02 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk;

 4. Niniejszego Statutu.

§3


  1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

  2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne w innych miejscowościach na terenie całego kraju.

  3. Instytut posiada osobowość prawną.

§4


 1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem w otoku: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

 2. Instytut używa w bieżącej działalności:

  • pieczątki podłużnej z napisem: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5;

  • pieczątki podłużnej z napisem w języku angielskim: M. Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences, 02-106 Warsaw, Poland, 5,Pawińskiego Str.


ROZDZIAŁ II. ZADANIA INSTYTUTU

§ 5


Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych oraz upowszechnianie wyników tych badań.

Przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz uczestników powiązań kooperacyjnych oraz na rzecz współpracy uczestników powiązań z jednostkami otoczenia przedsiębiorstw i jednostkami naukowymi.


§ 6

I. Do zadań Instytutu należy: 1. prowadzenie prac badawczych, podstawowych i klinicznych, w zakresie medycyny, biologii medycznej i farmacji;

 2. prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do praktyki;

 3. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;

 4. kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach;

 5. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

 6. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;

 7. upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;

 8. prowadzenie działalności wydawniczej dla prezentacji prac badawczych;

 9. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii;

 10. działanie poprzez rozwój, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac badawczych na rzecz:

 • wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, kadr, instytucji otoczenia nauki i biznesu;

 • tworzenia i wspierania korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;

 1. wytyczanie kierunków badań wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój zasobów ludzkich.

§ 7


Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:

 1. prowadzenie badań naukowych;

 2. publikowanie wyników prac badawczych;

 3. nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

 4. prowadzenie studiów doktoranckich;

 5. prowadzenie kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe lekarzy i innych grup specjalistów;

 6. ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo- technicznych w kraju i za granicą;

 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;

 8. udział w strukturach centrów naukowych Akademii;

 9. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;

 10. organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne);

 11. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w §6;

 12. oferowanie osiągnięć naukowych, dla wykorzystania ich w praktyce, właściwym placówkom medycznym i zainteresowanym jednostkom prowadzącym działalność gospodarczą;

 13. organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej;

 14. tworzenie spółek prawa handlowego z udziałem kapitału Instytutu;

 15. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji zadań Instytutu.


ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA INSTYTUTU

§ 8


Organami Instytutu są:

 1. dyrektor

 2. rada naukowa

§ 9


 1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.

 2. Zastępców dyrektora: ds. naukowych, ds. ogólnych i ds. administracyjnych powołuje dyrektor.

 3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych i zastępcę dyrektora ds. ogólnych dyrektor powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

§ 10


 1. Do zakresu działań dyrektora należy w szczególności:

  1. kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;

  2. wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżone dla pracodawcy;

  3. opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu we współpracy z radą naukową;

  4. ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii rady naukowej;

  5. przedstawianie radzie naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;

  6. opracowanie projektu struktury organizacyjnej Instytutu;

  7. tworzenie i likwidowanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych Instytutu będących zakładami lub pracowniami naukowymi, po zasięgnięciu opinii rady naukowej;

  8. powoływanie na drodze konkursu kierowników wewnętrznych jednostek Instytutu i ich odwoływanie;

  9. ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;

  10. opracowanie regulaminu pracy;

  11. tworzenie studiów doktoranckich;

  12. powoływanie kierownika studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii rady naukowej;

  13. podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania studiów doktoranckich.

 2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

 3. Dyrektor ogłasza konkursy na stanowiska naukowe i stanowiska kierowników jednostek naukowych Instytutu oraz powołuje komisje konkursowe, zgodnie z trybem uchwalonym przez radę naukową.

 4. Dyrektor powołuje wybranych zgodnie z ustalonym trybem członków komisji dyscyplinarnej.

 5. W imieniu Instytutu oświadczenia woli składa dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.

§ 11


 1. Zastępca dyrektora ds. naukowych działa z upoważnienia dyrektora w zakresie:

  • przygotowywania planów naukowych, planów działalności wydawniczej i współpracy naukowej z zagranicą oraz sprawozdań z ich realizacji;

  • nadzoru nad działalnością biblioteki;

  • przygotowywania dla rady naukowej wniosków o nadanie tytułu naukowego oraz stopni naukowych;

  • współpracy z prezydium rady naukowej;

  • innych doraźnie powierzonych zadań.

 2. Zastępca dyrektora ds. ogólnych działa z upoważnienia dyrektora w zakresie:

 • nadzoru nad służbami administracyjnymi Instytutu i służbami informatycznymi;

 • nadzoru nad sprawami majątkowymi Instytutu;

 • nadzoru nad działalnością zwierzętarni;

 • innych doraźnie powierzonych zadań.

 1. Zastępca dyrektora ds. administracyjnych działa z upoważnienia dyrektora w zakresie:

 • kierowanie pracami służb administracyjnych Instytutu;

 • zapewnienia sprawności technicznej urządzeń i aparatury badawczej w Instytucie;

 • przygotowywania przetargów;

 • innych doraźnie powierzonych zadań.

§ 12


 1. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze.

 2. Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust.1 określa decyzja dyrektora o ich powołaniu.

§ 13


 1. Rada naukowa składa się z 50 osób.

 2. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

§ 14 1

1. W skład rady naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:

a. 25 osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub ich przedstawicieli, wybranych w głosowaniu niejawnym bezwzględną większością głosów, na zebraniu wyborczym przez pracowników naukowych z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnionych w Instytucie, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania;

b. 6 członków Polskiej Akademii Nauk wskazanych do udziału w pracach rady naukowej Instytutu przez Wydział Nauk Medycznych PAN;

c. 10 osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, specjalistów z różnych dziedzin nauki, w tym 5 osób nie zatrudnionych w Instytucie i 5 osób zatrudnionych w Instytucie w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybranych przez osoby wymienione w pkt. a i b, w głosowaniu niejawnym bezwzględną większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania;

d. 2 wybranych przedstawicieli innych pracowników naukowych, niż określeni w pkt a, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w głosowaniu niejawnym, bezwzględną większością głosów, na zebraniu wyborczym pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy i nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Prawo udziału w głosowaniu na posiedzeniach rady naukowej tych przedstawicieli jest ograniczone innymi przepisami;

e.1 przedstawiciel doktorantów, wybrany na zebraniu uczestników studiów doktoranckich w głosowaniu niejawnym, bezwzględną większością głosów;

f. dyrektor i jego zastępca do spraw naukowych;

g. 4 osoby spoza Instytutu, posiadające co najmniej stopień doktora i dorobek w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu, wskazane przez przewodniczącego Centrum odpowiedniego ze względu na specjalność naukową, w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii Nauk.


§ 15

Liczba członków rady naukowej niezatrudnionych w Instytucie nie może być mniejsza niż 15 osób.


§ 16

Rada naukowa wybiera przewodniczącego Rady, jego dwóch zastępców, oraz sekretarza. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.


§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład rady naukowej dokonuje wiceprezes PAN nadzorujący Wydział Nauk Medycznych PAN lub upoważniona przez niego osoba.


§ 18

 1. Rada naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

 2. Rada naukowa w szczególności:

 • określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;

 • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;

 • zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;

 • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;

 • sprawuje nadzór nas studiami doktoranckimi;

 • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;

 • uchwala statut Instytutu i regulamin rady naukowej oraz ich zmiany;

 • uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;

 • powołuje rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników Instytutu;

 • udziela rekomendacji kandydatom na członków Polskiej Akademii Nauk;

 • zgłasza kandydatów do nagród naukowych;

 • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie o Polskiej Akademii Nauk i w statucie Polskiej Akademii Nauk.

§ 19


Zasady i tryb działania rady naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 20

 1. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do statutu.

 2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora.ROZDZIAŁ IV.


Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej

orzekającej w sprawach dyscyplinarnych

pracowników naukowych i badawczo-technicznych

pierwszej instancji
§ 21

 1. Komisja dyscyplinarna składa się z pięciu osób: 4 pracowników naukowych z tytułem profesora oraz 1 przedstawiciela pracowników badawczo-technicznych Instytutu.

 2. Członkowie reprezentujący poszczególne grupy pracowników wybierani są w głosowaniu niejawnym bezwzględną większością głosów, na zebraniu wyborczym, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

 3. Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata.

ROZDZIAŁ V.


Postanowienia końcowe
§ 22

 1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności z przydzielonych mu środków budżetowych oraz wpływów pozabudżetowych.

 2. Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23


 1. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24


Niniejszy statut został uchwalony przez radę naukową Instytutu w dniu 24 marca 2011 r.

zaopiniowany przez Wydział Nauk Medycznych PAN w dniu…………………………, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.


§ 25
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Traci moc statut Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zatwierdzony przez Prezesa PAN 29 listopada 2006 r.1 Treści § 14 nie stosuje się do rady naukowej Instytutu działającej w kadencji 2011-2014.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna