Rozporządzenie komisji (euratom) nr 2130/93 z dnia 27 lipca 1993 r zmieniające rozporządzenie (Euratom) nr 3227/76 dotyczące stosowania przepisów w sprawie środków bezpieczeństwa przyjętych przez EuratomPobieranie 12.33 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar12.33 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EURATOM) NR 2130/93
z dnia 27 lipca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie (Euratom) nr 3227/76 dotyczące stosowania przepisów w sprawie środków bezpieczeństwa przyjętych przez Euratom

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 79,
uwzględniając zgodę Rady,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 3227/761 określa rodzaj i zakres wymagań, określonych w art. 79 Traktatu;
rozporządzenie (Euratom) nr 3227/76 zobowiązuje osoby i przedsiębiorstwa do zgłaszania do Komisji informacji i danych technicznych oraz praktycznych;
w celu wsparcia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) we wzmacnianiu międzynarodowych środków bezpieczeństwa, pożądane jest upoważnienie Komisji do dostarczania niektórych danych dotyczących środków bezpieczeństwa do IAEA;
właściwe jest, aby podstawowe cechy techniczne nowych urządzeń były zgłaszane do Komisji o wiele wcześniej, w celu umożliwienia ich przekazywania w odpowiednim czasie do IAEA,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


Artykuł 1
W rozporządzeniu (Euratom) nr 3227/76 wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Podstawowe cechy techniczne nowych urządzeń stanowią przedmiot zgłoszenia, przewidzianego w art. 1, co najmniej na 200 dni przed przewidywaną datą pierwszego odbioru materiałów rozszczepialnych.
Ponadto, dla nowych urządzeń posiadających zapas lub roczne zużycie materiałów rozszczepialnych, w których przyjęta wyższa wartość wynosi ponad jeden efektywny kilogram, właściciel, użytkownik, przedmiot, umiejscowienie, typ, wydajność i przewidywana data oddania do użytku nowych urządzeń są zgłaszane, co najmniej na 200 dni przed rozpoczęciem budowy.”
2) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI I DANYCH
Artykuł 34a
Komisja może przekazać Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej informacje i dane uzyskane na mocy niniejszego rozporządzenia.”
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piętnaście dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 1993 r.
W imieniu Komisji
Abel MATUTES
Członek Komisji

1Dz.U. nr L 363 z 31.12.1976, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom) nr 220/90

(Dz.U. nr L 22 z 27.1.1990, str. 56).: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna