Rozporządzenie komisji (WE) nr 1201/95 z dnia 29 maja 1995 r zmieniające załącznik VI do rozporządzenia (ewg) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych I środków spożywczychPobieranie 17.85 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.85 Kb.


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1201/95
z dnia 29 maja 1995 r.
zmieniające załącznik VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2381/942, w szczególności jego art. 13,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 207/93 z dnia 295 stycznia 1993 r. określające treść załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych oraz ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania przepisów art. 5 ust. 4 tego rozporządzenia3, w szczególności jego art. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
niektóre Państwa Członkowskie powiadomiły inne Państwa Członkowskie oraz Komisję, że zostały udzielone zezwolenia na używanie niektórych składników pochodzenia rolnego nie wymienionych w sekcji C załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91; w przypadku niektórych z tych produktów zauważono, że ich produkcja jest niewystarczająca we Wspólnocie; dlatego produkty te powinny być wprowadzone do sekcji C załącznika VI;
okazało się, że produkcja organicznych upraw cykorii, octu otrzymywanego z różnych sfermentowanych napojów oraz dużych ilości przypraw i ziół we Wspólnocie osiągnęła znaczącą skalę; dlatego też cykoria, ocet, przyprawy i zioła powinny być skreślone z sekcji C załącznika VI;
wykaz pozytywny głównych przypraw i ziół, które nie są dostępne w ramach produkcji organicznej w odpowiednich ilościach we Wspólnocie Europejskiej zostanie sporządzony najszybciej, jak to możliwe; do czasu przyjęcia tego wykazu, procedura określona w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 207/93 może być stosowana z zastrzeżeniem warunków ustalonych w tym artykule;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu określonego w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 jest zmieniony, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.


Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Produkty określone w tiret pierwszym i czwartym załącznika do niniejszego rozporządzenia, mogą nadal być używane na warunkach stosowanych dotychczas przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia.
Produkty określone w tiret trzecim załącznika do niniejszego rozporządzenia, mogą nadal być używane na warunkach stosowanych dotychczas przez okres siedmiu miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 1995 r.W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W sekcji C załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 207/93 i zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 468/944, wprowadza się następujące zmiany:


- następujący produkt skreśla się z podsekcji C.1.1.: cykoria
- następujące produkty dodaje się do podsekcji C.1.1. po „Acerola”:
suszony sproszkowany banan (Musa L.)
agrest (Ribes crispa L.)
suszone sproszkowane truskawki (Fragaria L.)
suszone maliny (Ribus idaeus L.)
suszone czerwone porzeczki (Ribes rubrum L.)
- podsekcja C.1.2. zatytułowana „Jadalne przyprawy i zioła” otrzymuje brzmienie:
„C.1.2. Jadalne przyprawy i zioła

-,”
- w podsekcji C.2.3. skreśla się produkt „ocet inny niż ocet otrzymywany z wina”.1 Dz.U. nr L 198 z 22.7.1991, str. 1.

2 Dz.U. nr L 255 z 1.10.1994, str. 84.

3 Dz.U. nr L 25 z 2.2.1993, str. 5.

4 Dz.U. nr L 59 z 3.3.1994, str. 1.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna