Rozporządzenie komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (ewg) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowymPobieranie 5.86 Mb.
Strona1/82
Data02.05.2016
Rozmiar5.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1360/2002
z dnia 13 czerwca 2002 r.
dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2135/982, w szczególności jego art. 17 i 18,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) Wymagania techniczne określone w załączniku I B do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 należy dostosować do postępu technicznego zwracając uwagę, w szczególności, na całkowite bezpieczeństwo systemu i współdziałanie urządzeń rejestrujących z kartami kierowcy.
2) Dostosowanie urządzeń wymaga też dostosowania załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, w którym zdefiniowano znaki i świadectwa homologacji.
3) Komitet powołany na mocy art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 nie wydał opinii o środkach przewidzianych we wniosku i dlatego też Komisja złożyła do Rady wniosek dotyczący tych środków.
4) Do końca okresu ustanowionego w art. 18 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 Rada nie wykonała czynności i w związku z tym na Komisji spoczywa zadanie przyjęcia tych środków,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2135/98 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale I pozycja 1 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:
- konwencjonalny znak państwa dla Grecji „GR” zastępuje się liczbą „23”,
- konwencjonalny znak państwa dla Irlandii „IRL” zastępuje się liczbą „24”,
- dodaje się znak państwa „12” dla Austrii,
- dodaje się znak państwa „17” dla Finlandii,
- dodaje się znak państwa „5” dla Szwecji.
2. W rozdziale I pozycja 1 akapit drugi wprowadza się następujące zmiany:
- wyrazy „lub karcie do tachografów” dodaje się po wyrazie „wykresówce”.
3. W rozdziale I pozycja 2 wprowadza się następujące zmiany:
- wyrazy „i na każdej karcie do tachografów” dodaje się po wyrazie „wykresówce”.
4. W rozdziale II do tytułu dodaje się następujące wyrazy „DLA PRODUKTÓW ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM I”.
5. Dodaje się rozdział III w brzmieniu:
„III. ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU DLA PRODUKTÓW ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM B
Państwo, wydając homologację, wydaje wnioskodawcy świadectwo homologacji typu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej. Informując Państwa Członkowskie o wydanych homologacjach lub, zależnie od okoliczności, o ich wycofaniu, Państwo Członkowskie używa kopii tego świadectwa.


ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU DLA PRODUKTÓW ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM I B

Nazwa właściwego organu administracyjnego

Zawiadomienie dotyczy3:

homologacji

cofnięcia homologacji

typu urządzenia rejestrującego

elementu urządzenia rejestrującego4

karty kierowcy

karty warsztatowej

karty firmowej

karty kontrolnej

nr homologacji

1. Znak fabryczny lub towarowy

2. Nazwa typu

3. Nazwa producenta

4. Adres producenta

5. Zgłoszono do homolgacji

6. Laboratorium(-a)

7. Data i liczba testu(-ów)

8. Data homolgacji

9. Data wycofania homolgacji

10.Typ lub typy elementów urządzeń rejestrujących, do których element jest przeznaczony

11. Miejscowość

12. Data

13. Załączone dokumenty opisowe

14. Uwagi, (gdy dotyczy także miejsce założenia plomby)

........................................

(podpis)Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2002 r.
W imieniu Komisji
Loyola DE PALACIO
Wiceprzewodnicząca

ZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK I B
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY, BADAŃ, INSTALACJI I KONTROLI
SPIS TREŚCI


II. CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE I FUNKCJE URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO 19

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE DO KONSTRUKCJI I FUNKCJONALNOŚCI URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO 23

6.3. Stany szczególne 28

9.6. Zdarzenie - ,, Sesja ostatniej karty niezamknięta prawidłowo” 30

9.7. Zdarzenie - ,, Przekroczenie prędkości” 30

9.8. Zdarzenie - ,, Przerwa zasilania” 30

9.9. Zdarzenie - ,, Błąd danych dotyczących ruchu” 31

9.10. Zdarzenie - ,, Próba naruszenia zabezpieczenia” 31

9.11. Usterka - ,,Karta” 31

9.12. Usterka - ,,Urządzenie rejestrujące” 31

12.4. Dane dotyczące czynności kierowcy 34

12.10. Dane kalibracyjne 39

12.11. Dane dotyczące regulacji czasu 39

12.12. Dane dotyczące kontroli 40

12.13. Dane dotyczące blokad firmowych 40

12.14. Dane dotyczące wczytywania danych 40

12.15. Dane dotyczące warunków szczególnych 41

13. Odczyt kart do tachografów 41

14. Rejestrowanie i przechowywanie danych na kartach do tachografów 41

15. Wyświetlanie 42

15.1. Informacje na wyświetlaczu w warunkach normalnych 43

15.2. Ostrzeżenia 43

15.3. Dostęp do menu 44

15.4. Inne informacje 44

16. Drukowanie 44

17. Ostrzeżenia 46

18. Przesyłanie danych do nośnika zewnętrznego 46

19. Wyjście danych dla dodatkowych urządzeń zewnętrznych 47

20. Kalibracja 47

21. Regulacja czasu 48

22. Charakterystyki pracy 48

23. Materiały 49

24. Oznakowania 49

IV. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE KART DO TACHOGRAFÓW 49

1. Dane widzialne 50

REWERS 53

2. Zabezpieczenie 54

3. Normy 54

4. Wymagania środowiskowe i elektryczne 55

5. Gromadzenie danych 55

5.1. Identyfikacja kart i bezpieczeństwo danych 56

5.2. Karta kierowcy 57

5.3. Karta warsztatowa 61

5.4. Karta kontrolna 64

5.5. Karta firmowa 64

V. INSTALACJA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO 65

1. Instalacja 65

2. Tabliczka instalacyjna 66

3. Plombowanie 67

VI. SPRAWDZENIA, INSPEKCJE I NAPRAWY 67

1. Zatwierdzanie instalatorów lub warsztatów 67

2. Kontrola techniczna przyrządów nowych i po naprawie 68

3. Kontrola techniczna po instalacji 68

4. Przeglądy okresowe 68

5. Pomiar błędów 69

6. Naprawy 69

VII. WYDAWANIE KART 69

VIII. HOMOLOGACJA TYPU DLA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO I KART DO TACHOGRAFÓW 70

1. Uwagi ogólne 70

2. Świadectwo bezpieczeństwa 71

3. Świadectwo funkcjonalności 71

4. Świadectwo interoperacyjności 71

5. Świadectwo homologacji typu 72

6. Procedura szczególna: pierwsze świadectwa interoperacyjności 73

1. WPROWADZENIE 81

1.1. Podejście do definicji typów danych 82

1.2. Odesłania 82

2. DEFINICJE TYPU DANYCH 83

2.1. ActivityChangeInfo 83

2.2. Address 85

2.3. BCDString 85

2.4. CalibrationPurpose 86

2.5. CardActivityDailyRecord 86

2.6. CardActivityLengthRange 87

2.7. CardApprovalNumber 87

2.8. CardCertificate 87

2.9. CardChipIdentification 87

2.10. CardConsecutiveIndex 88

2.11. CardControlActivityDataRecord 88

2.12. CardCurrentUse 88

2.13. CardDriverActivity 89

2.14. CardDrivingLicenceInformation 90

2.15. CardEventData 90

2.16. CardEventRecord 90

2.17. CardFaultData 91

2.18. CardFaultRecord 91

2.19. CardIccIdentification 92

2.20. CardIdentification 93

2.21. CardNumber 93

2.22. CardPlaceDailyWorkPeriod 94

2.23. CardPrivateKey 94

2.24. CardPublicKey 95

2.25. CardRenewalIndex 95

2.26. CardReplacementIndex 95

2.27. CardSlotNumber 95

2.28. CardSlotsStatus 95

2.29. CardStructureVersion 96

2.30. CardVehicleRecord 96

2.31. CardVehiclesUsed 97

2.32. Certificate 97

2.33. CertificateContent 98

2.34. CertificateHolderAuthorisation 98

2.35. CertificateRequestID 99

2.36. CertificationAuthorityKID 99

2.37. CompanyActivityData 100

2.38. CompanyActivityType 101

2.39. CompanyCardApplicationIdentification 102

2.40. CompanyCardHolderIdentification 102

2.41. ControlCardApplicationIdentification 102

2.42. ControlCardControlActivityData 103

2.43. ControlCardHolderIdentification 104

2.44. ControlType 104

2.45. CurrentDateTime 105

2.46. DailyPresenceCounter 105

2.47. Datef 106

2.48. Distance 106

2.49. DriverCardApplicationIdentification 106

2.50. DriverCardHolderIdentification 107

2.55. EventFaultRecordPurpose 111

2.56. ExtendedSerialNumber 111

2.57. FullCardNumber 112

2.58. HighResOdometer 112

2.59. HighResTripDistance 112

2.60. HolderName 113

2.61. K-ConstantOfRecordingEquipment 113

2.62. KeyIdentifier 113

2.63. L-TyreCircumference 114

2.64. Language 114

2.65. LastCardDownload 114

2.66. ManualInputFlag 114

2.67. ManufacturerCode 114

2.68. MemberStateCertificate 117

2.69. MemberStatePublicKey 117

2.70. Name 117

2.71. NationAlpha 117

2.72. NationNumeric 120

2.73. NoOfCalibrationRecords 122

2.74. NoOfCalibrationsSinceDownload 122

2.75. NoOfCardPlaceRecords 122

2.76. NoOfCardVehicleRecords 123

2.77. NoOfCompanyActivityRecords 123

2.78. NoOfControlActivityRecords 123

2.79. NoOfEventsPerType 123

2.80. NoOfFaultsPerType 123

2.81. OdometerValueMidnight 124

2.82. OdometerShort 124

2.83. OverspeedNumber 124

2.84. PlaceRecord 124

2.85. PreviousVehicleInfo 125

2.86. PublicKey 125

2.87. RegionAlpha 125

2.88. RegionNumeric 126

2.89. RSAKeyModulus 127

2.90. RSAKeyPrivateExponent 127

2.91. RSAKeyPublicExponent 128

2.92. SensorApprovalNumber 128

2.93. SensorIdentification 128

2.94. SensorInstallation 128

2.95. SensorInstallationSecData 129

2.96. SensorOSIdentifier 129

2.97. SensorPaired 129

2.98. SensorPairingDate 130

2.99. SensorSerialNumber 130

2.100. SensorSCIdentifier 130

2.101. Signature 130

2.102. SimilarEventsNumber 131

2.103. SpecificConditionType 131

2.104. SpecificConditionRecord 131

2.105. Speed 131

2.106. SpeedAuthorised 132

2.107. SpeedAverage 132

2.108. SpeedMax 132

2.109. TDesSessionKey 132

2.110. TimeReal 132

2.111. TyreSize 132

2.112. VehicleIdentificationNumber 133

2.113. VehicleRegistrationIdentification 133

2.114. VehicleRegistrationNumber 133

2.115. VuActivityDailyData 134

2.116. VuApprovalNumber 134

2.117. VuCalibrationData 134

2.118. VuCalibrationRecord 134

2.119. VuCardIWData 136

2.120. VuCardIWRecord 136

2.121. VuCertificate 137

2.122. VuCompanyLocksData 138

2.123. VuCompanyLocksRecord 138

2.124. VuControlActivityData 138

2.125. VuControlActivityRecord 139

2.126. VuDataBlockCounter 139

2.127. VuDetailedSpeedBlock 140

2.128. VuDetailedSpeedData 140

2.129. VuDownloadablePeriod 140

2.130. VuDownloadActivityData 141

2.131. VuEventData 141

2.132. VuEventRecord 141

2.133. VuFaultData 143

2.134. VuFaultRecord 143

2.135. VuIdentification 144

2.136. VuManufacturerAddress 144

2.137. VuManufacturerName 145

2.138. VuManufacturingDate 145

2.139. VuOverSpeedingControlData 145

2.140. VuOverSpeedingEventData 145

2.141. VuOverSpeedingEventRecord 146

2.142. VuPartNumber 147

2.143. VuPlaceDailyWorkPeriodData 147

2.144. VuPlaceDailyWorkPeriodRecord 147

2.145. VuPrivateKey 148

2.146. VuPublicKey 148

2.147. VuSerialNumber 148

2.148. VuSoftInstallationDate 148

2.149. VuSoftwareIdentification 148

2.150. VuSoftwareVersion 148

2.151. VuSpecificConditionData 149

2.152. VuTimeAdjustmentData 149

2.153. VuTimeAdjustmentRecord 149

2.154. W-VehicleCharacteristicConstant 150

2.155. WorkshopCardApplicationIdentification 150

2.156. WorkshopCardCalibrationData 151

2.157. WorkshopCardCalibrationRecord 151

2.158. WorkshopCardHolderIdentification 153

2.159. WorkshopCardPIN 153

3. DEFINICJE WARTOŚCI I ZAKRESU WIELKOŚCI 154

3.1. Definicje dla karty kierowcy: 154

3.2. Definicje dla karty warsztatowej: 154

3.3. Definicje dla karty kontrolnej: 154

3.4. Definicje dla karty firmowej: 154

4. ZESTAWY ZNAKÓW 154

1. WPROWADZENIE 164

1.1. Skróty 164

1.2. Odniesienia 165

2. CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE I FIZYCZNE 166

2.1. Napięcie zasilające i pobór prądu 166

2.2. Napięcie programowania Vpp 166

2.3. Generowanie i częstotliwość zegara 166

2.4. Styk We/Wy 167

2.5. Stany karty 167

3. SPRZĘT I KOMUNIKACJA 167

3.1. Wprowadzenie 167

3.2. Protokół komunikacyjny 167

3.2.1. Protokoły 168

3.2.2. ATR 169

3.2.3. PTS 169

3.3. Warunki dostępu (AC) 170

3.4. Szyfrowanie danych 171

3.5. Przegląd poleceń i kodów błędów 171

3.6. Opis poleceń 172

3.6.1. Select file (Wybierz plik) 173

3.6.2. Read Binary (Odczyt binarny) 174

3.6.3. Update Binary (Uaktualnianie binarne) 178

3.6.7. PSO: verify certificate (weryfikacja certyfikatu) 183

3.6.10. Manage security environment (Zarządzanie środowiskiem bezpieczeństwa) 187

3.6.11. PSO: HASH (haszowanie-mieszanie) 188

3.6.12. Oblicz skrót pliku 189

3.6.13. PSO: oblicz podpis cyfrowy 190

3.6.14. PSO: skontroluj podpis cyfrowy 190

4. STRUKTURA KART DO TACHOGRAFÓW 191

4.1. Struktura karty kierowcy 192

4.2. Struktura karty warsztatowej 194

4.3. Struktura karty kontrolnej 197

1. PODSTAWOWE PIKTOGRAMY 202

2. KOMBINACJE PIKTOGRAMÓW 203

1. UWAGI OGÓLNE 213

2. SPECYFIKACJA BLOKÓW DANYCH 213

3. SPECYFIKACJE WYDRUKU 221

Ostrzeżenia 225

1. SPRZĘT 228

2. INTERFEJS WCZYTYWANIA DANYCH 230

3. INTERFEJS KALIBRACYJNY 231

Dodatek 7 235

1. WPROWADZENIE 236

1.1. Zakres 236

2. WCZYTYWANIE DANYCH Z VU 237

2.2.6. Treść komunikatu odpowiedzi 251

3. PROTOKÓŁ WCZYTYWANIA DANYCH Z KART DO TACHOGRAFÓW 258

1. WPROWADZENIE 298

1.1. Homologacja typu 298

1.2. Odniesienia 299

2. BADANIA FUNKCJONALNOŚCI PRZYRZĄDU REJESTRUJĄCEGO 301

3. CZUJNIK RUCHU BADANIA FUNKCJONALNOŚCI 307

4. BADANIA FUNKCJONALNOŚCI KART DO TACHOGRAFÓW 309

5. BADANIA INTEROPERACYJNOŚCI 311

1. Wprowadzenie 320

2. Skróty, definicje i odniesienia 320

2.1. Skróty 320

2.2. Definicje 320

2.3. Odniesienia 321

3. Podstawy racjonalne produktu 321

3.1. Opis i metoda użycia czujnika ruchu 321

3.2. Cykl istnienia czujnika ruchu 322

3.3. Zagrożenia 323

3.4. Cele zabezpieczenia 324

3.5. Informatyczne cele zabezpieczenia 325

3.6. Środki fizyczne, osobowe lub proceduralne 325

4. Funkcje realizujące zabezpieczenie 326

4.1. Identyfikacja i uwierzytelnienie 326

4.2. Kontrola dostępu 327

4.3. Identyfikacja czujnika ruchu 328

4.4. Audyt 328

4.5. Dokładność 329

4.6. Wiarygodność usługi 329

4.7. Wymiana danych 331

4.8. Wsparcie kryptograficzne 331

5. Definicja mechanizmów zabezpieczenia 331

6. Minimalna siła mechanizmów zabezpieczenia 331

7. Poziom gwarancji zabezpieczenia 331

8. Podstawy racjonalne 331

OGÓLNY CEL ZABEZPIECZENIA PRZYRZĄDU REJESTRUJĄCEGO 334

1. Wprowadzenie 334

2. Skróty, definicje i odniesienia 335

2.1. Skróty 335

2.2. Definicje 335

2.3. Odniesienia 336

3. Podstawy racjonalne produktu 336

3.1. Opis i metoda użycia przyrządu rejestrującego 336

3.2. Cykl istnienia przyrządu rejestrującego 338

3.3. Zagrożenia 339

3.4. Cele zabezpieczenia 341

3.5. Informatyczne cele zabezpieczenia 341

3.6. Środki fizyczne, osobowe lub proceduralne 342

4. Funkcje realizujące zabezpieczenie 344

4.1. Identyfikacja i uwierzytelnienie 344

4.3. Wiarygodność 348

4.4. Audyt 348

4.5. Powtórne wykorzystanie obiektu 349

4.6. Dokładność 349

4.7. Wiarygodność usługi 350

4.8. Wymiana danych 352

4.9. Wsparcie kryptograficzne 353

5. Definicja mechanizmów zabezpieczenia 353

6. Minimalna siła mechanizmów zabezpieczenia 353

7. Poziom gwarancji zabezpieczenia 354

8. Podstawy racjonalne 354

1. Wprowadzenie 360

2. Skróty, definicje i odniesienia 361

2.1. Skróty 361

2.2. Definicje 361

2.3. Odniesienia 363

3. Podstawy racjonalne produktu 363

3.1. Opis i metoda użycia karty do tachografów 363

3.2. Cykl życia karty do tachografów 364

3.3. Zagrożenia 364

3.4. Cele zabezpieczenia 365

3.5. Informatyczne cele zabezpieczenia 365

3.6. Środki fizyczne, osobowe lub proceduralne 365

4. Funkcje realizujące zabezpieczenie 366

4.1. Zgodność z profilami ochrony 366

4.2. Identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika 366

4.3. Kontrola dostępu 367

4.4. Wiarygodność 368

4.5. Audyt 368

4.6. Dokładność 369

4.7. Wiarygodność usługi 369

4.8. Wymiana danych 370

4.9. Wsparcie kryptograficzne 370

5. Definicja mechanizmów zabezpieczenia 370

6. Minimalna siła mechanizmów zabezpieczenia 371

7. Poziom gwarancji zabezpieczenia 371

8. Podstawy racjonalne 371

1.1. Odniesienia 381

1.2. Notacje i skróty 382

2. SYSTEMY I ALGORYTMY KRYPTOGRAFICZNE 384

2.1. Systemy kryptograficzne 384

2.2. Algorytmy kryptograficzne 384

3. KLUCZE I CERTIFIKATY 385

3.1. Generowanie i dystrybucja kluczy 385

3.2. Klucze 387

3.3. Certyfikaty 388

4. MECHANIZM WZAJEMNEGO UWIERZYTELNIENIA 392

5. POUFNOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ I MECHANIZMY UWIERZYTELNIANIA PRZESYŁANIA DANYCH MIĘDZY VU A KARTAMI 397

5.1. Bezpieczna wymiana komunikatów 397

5.2. Obsługa błędów w bezpiecznej wymianie komunikatów 399

5.3. Algorytm obliczania kryptograficznych sum kontrolnych 400

5.4. Algorytm obliczania kryptogramów dla poufnych obiektów danych 402

6. MECHANIZMY CYFROWEGO PODPISU DLA WCZYTYWANIA DANYCH 403

6.1. Generowanie podpisu 403

6.2. Sprawdzenie podpisu 403
Dodatek 1. Słownik danych
Dodatek 2. Wymagania dla kart tachografów
Dodatek 3. Piktogramy
Dodatek 4. Wydruki
Dodatek 5. Wyświetlacz
Dodatek 6. Interfejsy zewnętrzne
Dodatek 7. Protokół wczytywania danych
Dodatek 8. Protokół kalibracyjny
Dodatek 9. HOMOLOGACJA TYPU - WYKAZ MINIMUM WYMAGANYCH TESTÓW
Dodatek 10. OGÓLNE CELE ZABEZPIECZENIA
Dodatek 11. WSPÓLNE MECHANIZMY ZABEZPIECZENIA
I. DEFINICJE
Ilekroć użyte w niniejszym załączniku:
a) „aktywacja” oznacza:
fazę, gdy urządzenie rejestrujące uzyskuje pełną funkcjonalność i uruchamia wszystkie funkcje, włącznie z funkcjami zabezpieczającymi;
Aktywowanie urządzenia rejestrującego wymaga użycia karty warsztatowej i wprowadzenia kodu PIN tej karty;
b) „uwierzytelnienie” oznacza:
funkcję przeznaczoną do ustanowienia i kontroli tożsamości;
c) „autentyczność” oznacza:
właściwość polegającą na tym, że informacje przychodzą od strony, której tożsamość można zweryfikować;
d) „test wbudowany (BIT)” oznacza:
testy wykonywane na żądanie, uruchamiane przez operatora lub urządzenia zewnętrzne;
e) „dzień kalendarzowy” oznacza:
dzień zaczynający się o godzinie 00:00 i kończący o godzinie 24:00. Wszystkie dni kalendarzowe odnoszą się do czasu UTC (uniwersalny czas skoordynowany);
f) „kalibracja” oznacza:
aktualizację lub potwierdzenie parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numery VIN, VRN i kod rejestrującego Państwa Członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (w, k, l, wielkość opon, ustawienie ogranicznika prędkości, (gdy dotyczy), bieżący czas UTC, bieżąca wartość licznika kilometrów);
do kalibracji urządzenia rejestrującego potrzebna jest karta warsztatowa;
g) „numer karty” oznacza:
numer składający się z 16 znaków alfanumerycznych, który jednoznacznie identyfikuje kartę do tachografów w Państwie Członkowskim. Numer karty zawiera numer kolejny, (gdy dotyczy), numer zastąpienia i numer odświeżenia;
tym samym karta jest jednoznacznie zidentyfikowana przez kod Państwa Członkowskiego wydającego i numer karty;
h) „numer kolejny karty” oznacza:
numer składający się z 14 znaków alfanumerycznych, który umożliwia rozróżnianie różnych kart wydanych przez firmę lub organ uprawniony do wydawania kilku kart do tachografów. Firmę lub organ jednoznacznie identyfikuje pierwszych 13 znaków numeru karty;
i) „numer odświeżenia karty” oznacza:
kod w numerze karty składający się z 16 znaków alfanumerycznych, który jest zmieniany przyrostowo przy każdym odświeżeniu karty do tachografów;
j) „numer wymiany karty” oznacza:
kod w numerze karty składający się z 15 znaków alfanumerycznych, który jest zmieniany przyrostowo przy każdej wymianie karty do tachografów;
k) „współczynnik charakterystyczny pojazdu” oznacza:
wielkość liczbową określającą liczbę sygnałów dostarczanych przez część pojazdu podłączoną do urządzenia rejestrującego (wał główny skrzyni biegów lub oś) w czasie, gdy pojazd przebywa drogę o długości jednego kilometra mierzoną w warunkach normalnych (patrz: rozdział VI, pkt 5). Współczynnik charakterystyczny pojazdu podaje się w impulsach na kilometr (w =... imp/km);
l) „karta firmowa” oznacza:
kartę do tachografów wydaną przez organy Państwa Członkowskiego właścicielowi lub posiadaczowi pojazdów silnikowych wyposażonych w urządzenie rejestrujące;
karta firmowa identyfikuje przedsiębiorstwo i umożliwia odczytywanie, wczytywanie i drukowanie danych zapamiętanych w urządzeniu rejestrującym, które zostały wprowadzone przez to przedsiębiorstwo;
m) „stała urządzenia rejestrującego” oznacza:
wielkość liczbową określającą wartość sygnału wejściowego niezbędną do wskazania i zarejestrowania przejechanej odległości jednego kilometra; stała ta jest wyrażona w impulsach na kilometr (k =...imp/km);
n) „nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu” obliczany jest przez urządzenie rejestrujące w następujący sposób3:
nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu obliczany jest jako bieżące, zakumulowane czasy prowadzenia pojazdu przez danego kierowcę od końca jego ostatniego 45-minutowego lub dłuższego okresu DYSPOZYCYJNOŚCI lub PRZERWY/ODPOCZYNKU lub NIEOKREŚLONEGO4 (okres ten może być rozbity na kilka 15-minutowych lub dłuższych okresów). W obliczeniach uwzględnia się, stosownie do okoliczności, ostatnie czynności zapisane na karcie kierowcy. Jeżeli kierowca nie włoży swojej karty, obliczenia wykonuje się na podstawie znajdujących się w pamięci danych zapisów dla bieżącego okresu, w którym nie było włożonej karty i dla stosownego czytnika;
o) „karta kontrolna” oznacza:
kartę do tachografów wydaną przez organ Państwa Członkowskiego, właściwego krajowego organu kontrolnego;
karta kontrolna identyfikuje organ kontrolny i, w miarę możliwości, odpowiedzialnego funkcjonariusza oraz umożliwia dostęp do danych zapisanych w pamięci danych lub na karcie kierowcy w celu odczytania, wydrukowania i/lub wczytania danych;
p) „skumulowany czas przerwy” obliczany jest przez urządzenie rejestrujące w następujący sposób3:
skumulowany czas przerwy w prowadzeniu pojazdu obliczany jest jako bieżące, zakumulowane, 15-minutowe lub dłuższe czasy DYSPOZYCYJNOŚCI lub PRZERWY/ODPOCZYNKU lub NIEOKREŚLONE4 dla danego kierowcy, od końca jego ostatniego 45-minutowego lub dłuższego okresu DYSPOZYCYJNOŚCI lub PRZERWY/ODPOCZYNKU lub NIEOKREŚLONEGO4 (okres ten może być rozbity na kilka 15-minutowych lub dłuższych okresów).
W obliczeniach uwzględnia się, stosownie do okoliczności, ostatnie czynności zapisane na karcie kierowcy. Do obliczeń nie bierze się nieznanych okresów o ujemnym czasie trwania (początek nieznanego okresu > końca nieznanego okresu) wynikłych z nakładania się czasów z dwóch różnych urządzeń rejestrujących.
Jeżeli kierowca nie włoży swojej karty, obliczenia wykonuje się na podstawie znajdujących się w pamięci danych zapisów dla bieżącego okresu, w którym nie było włożonej karty i dla stosownego czytnika;
q) „pamięć danych” oznacza:
elektroniczne urządzenie gromadzenia danych wbudowane w urządzenie rejestrujące;
r) „podpis cyfrowy” oznacza:
dane dołączone lub kryptograficzne przekształcenie bloku danych, które umożliwia odbiorcy sprawdzenie autentyczności oraz integralności tego bloku danych;
s) „wczytywanie danych” oznacza:
kopiowanie wraz z podpisem cyfrowym części lub całego zbioru danych zapisanego w pamięci danych pojazdu lub w pamięci karty do tachografów;
wczytywanie danych nie może zmienić ani skasować zapisanych danych;
t) „karta kierowcy” oznacza:
kartę do tachografów wydaną konkretnemu kierowcy przez organy Państwa Członkowskiego;
karta kierowcy identyfikuje kierowcę i umożliwia gromadzenie danych dotyczących czynności kierowcy;
u) „skuteczny obwód opon” oznacza:
wartość średnią długości drogi przebytej przez każde z kół (napędowych) poruszającego się pojazdu podczas jednego pełnego obrotu. Pomiar tych długości drogi jest wykonywany w warunkach normalnych (patrz: rozdział VI, pkt 5 niniejszego Załącznika) i wyrażony jest w postaci: „l =... mm”. Producenci pojazdów mogą zastąpić pomiar tej odległości obliczeniem teoretycznym, w którym uwzględnia się rozkład ciężaru na osie dla niezaładowanego pojazdu w normalnych warunkach ruchu5. Metody takich obliczeń teoretycznych zatwierdzają właściwe organy Państw Członkowskich;
v) „zdarzenie” oznacza:
nieprawidłową pracę wykrytą przez urządzenie rejestrujące, której źródłem może być próba dokonania nadużycia finansowego;


  1. usterka” oznacza:

nieprawidłową pracę wykrytą przez urządzenie rejestrujące, której źródłem może być wadliwa praca lub awaria urządzeń;


x) „instalacja” oznacza:
montaż urządzenia rejestrującego w pojeździe;
y) „czujnik ruchu” oznacza:

część urządzenia rejestrującego dostarczającą sygnał przedstawiający prędkość pojazdu i/lub przebytą drogę;


z) „karta nieważna” oznacza:
wykryta karta jest wadliwa, lub nie jest możliwe wstępne uwierzytelnienie karty, lub okres ważności jeszcze się nie rozpoczął lub już upłynął;
aa) „poza zakresem” oznacza:
że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 użycie urządzenia rejestrującego nie jest wymagane;
bb) „przekroczenie prędkości” oznacza:
przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdu definiowane jako dowolny przynajmniej 60-sekundowy okres, w którym zmierzona prędkość pojazdu przekracza wartość ograniczenia dla urządzenia ograniczenia prędkości ustanowioną w dyrektywie Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie6;
cc) „przegląd okresowy” oznacza:
zespół czynności wykonywanych w celu skontrolowania czy urządzenie rejestrujące pracuje prawidłowo i czy jego ustawienia odpowiadają parametrom pojazdu;
dd) „drukarka” oznacza:
element urządzenia rejestrującego wykonujący wydruki danych zapisanych w pamięci;
ee) „urządzenie rejestrujące” oznacza:
całość urządzeń zamierzonych do instalowania w pojazdach drogowych w celu automatycznego lub półautomatycznego pokazywania, rejestrowania i zapamiętywania szczegółowych danych o ruchu takich pojazdów i o pewnych okresach pracy osób kierujących tymi pojazdami;
ff) „odświeżenie” oznacza:
wydanie nowej karty do tachografów po upływie terminu ważności dotychczasowej karty lub w przypadku nieprawidłowego działania karty i zwrócenia jej organowi, który wydał kartę. Odświeżenie zawsze wiąże się z pewnością, że nie współistnieją dwie ważne karty;
gg) „naprawa” oznacza:
wszelką naprawę czujnika ruchu lub przyrządu rejestrującego wymagającą odłączenia ich zasilania lub odłączenia od innych elementów urządzenia rejestrującego lub otwarcia go;
hh) zastąpienie” oznacza:
wydanie karty do tachografów w celu zastąpienia dotychczasowej karty, której utratę, kradzież lub wadliwe działanie zgłoszono i której nie zwrócono organowi, który wydał kartę. Zastąpienie zawsze wiąże się z ryzykiem, że mogą współistnieć dwie ważne karty;
ii) „świadectwo zabezpieczenia” oznacza:
urzędowy dokument wydany przez jednostkę certyfikującą ITSEC7 zaświadczający, że badane urządzenie rejestrujące (lub jego element) lub karta do tachografów spełnia wymagania zabezpieczenia określone w dodatku 10 „Generyczne cele zabezpieczenia”;
jj) „auto test” oznacza:
testy wykonywane okresowo i automatycznie przez urządzenie rejestrujące w celu wykrycia usterek;
kk) karta do tachografów” oznacza:
kartę inteligentną przeznaczoną do użycia w urządzeniu rejestrującym. Karty do tachografów umożliwiają urządzeniu rejestrującemu identyfikację tożsamości (lub grupy tożsamości) posiadacza karty i umożliwiają przekazywanie i gromadzenie danych dotyczących posiadacza karty. Rozróżnia się następujące typy kart do tachografów:
- karta kierowcy,
- karta kontrolna,
- karta warsztatowa,
- karta firmowa;
ll) „homologacja typu” oznacza:
urzędowy dokument wydany przez Państwo Członkowskie i zaświadczający, że dane urządzenie rejestrujące (lub jego element) lub karta do tachografów spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia;
mm) „rozmiar opon” oznacza:
oznaczenie wymiarów opon (na zewnętrznych kołach napędowych) zgodne z dyrektywą 92/23/EWG z dnia 31 marca 1992 r.8;
nn) „identyfikacja pojazdu” oznacza:
numery identyfikujące pojazd: numer rejestracyjny pojazdu (VRN) z oznaczeniem Państwa Członkowskiego i numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)9;
oo) „przyrząd rejestrujący (VU)” oznacza:
urządzenie rejestrujące bez czujnika ruchu i przewodów do przyłączenia czujnika ruchu. Przyrząd rejestrujący może być zarówno pojedynczą jednostką jak i kilkoma jednostkami rozmieszczonymi w pojeździe, o ile tylko spełnia wymagania zabezpieczenia określone w niniejszym rozporządzeniu;


  1. dla potrzeb obliczeniowych w urządzeniu rejestrującym „tydzień” oznacza:

okres zawarty między godziną 00:00 UTC w poniedziałek a 24:00 UTC w niedzielę;


qq) „karta warsztatowa” oznacza:
kartę do tachografu wydaną przez organ Państwa Członkowskiego producentowi urządzenia rejestrującego, instalatorowi, producentowi pojazdu lub warsztatowi zatwierdzonemu przez to Państwo Członkowskie.
Karta warsztatowa identyfikuje posiadacza karty i umożliwia testowanie, kalibrację i/lub wczytywanie danych do urządzenia rejestrującego;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna