Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektórePobieranie 17.85 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar17.85 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1724/2003
z dnia 29 września 2003 r.
zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1607/20032, w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 ustala listę osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.
(2) W dniu 23 września 2003 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Sankcji zdecydował się zmienić listę osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dlatego załącznik I powinien zostać odpowiednio zmieniony.
(3) W celu zapewnienia efektywności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie niezwłocznie,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.


Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2003 r.
W imieniu Komisji
Christopher PATTEN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:
Pod nagłówkiem „osoby fizyczne” dodaje się pozycje w brzmieniu:
1. Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1 000 Bruksela, Belgia (vel a) Emad Abdelhadie, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Irbid; c) Shadi Abdallha, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Irbid, Jordania; d) Shadi Abdallah, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Irbid; e) Emad Abdekhadie, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Alhamza; g) (używane w Belgii) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Beje, Irak; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (z angielskiego: rekin); k) Emad Al Sitawi). Data urodzenia: 27 września 1976 r. Miejsce urodzenia: Irbid, Jordania. Narodowość: jordańska pochodzenia palestyńskiego. Nr paszportu: a) nr paszportu jordańskiego D 862 663, wydany w Irgid, Jordania, dnia 10 sierpnia 1993 r.; b) nr paszportu jordańskiego H 641 183, wydany w Irgid, Jordania, dnia 17 kwietnia 2002 r.; c) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0770479, wydany w Dortmundzie, Niemcy dnia 16 lutego 1998 r. Inne informacje: a) Imię ojca: Mohamed Abdalla; b) Imię matki: Jawaher Abdalla, z domu Almadaneie; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces.
2. Mohamed ABU DHESS (vel a) Yaser Hassan, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hashmija, Irak). Data urodzenia: 22 lutego 1964 r. Miejsce urodzenia: Irbid, Jordania. Narodowość: jordańska. Nr paszportu: a) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0695982, utracił ważność; b) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0785146, ważny do dnia 8 kwietnia 2004 r. Inne informacje: a) Imię ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) Imię matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) Znaki szczególne: zesztywnienie / deformacja lewego palca wskazującego; d) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces.
3. Aschraf AL-DAGMA (vel a) Aschraf Al-Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Kannyouiz, Terytoria Palestyńskie; b) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Strefie Gazy, Terytoria Palestyńskie; c) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. na Terytoriach Palestyńskich; d) Aschraf Al Dagma, urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Abasan, Strefa Gazy). Data urodzenia: 28 kwietnia 1969 r. Miejsce urodzenia: Absan, Strefa Gazy, Terytoria Palestyńskie. Narodowość: Nieokreślona / pochodzenia palestyńskiego Nr paszportu: Dokument podróży uchodźcy wydany przez Landratsamt Altenburger Land (Biuro administracyjne okręgu Altenburg), Niemcy, z dnia 30 kwietnia 2000 r. Inne informacje: Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces.
4. Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (vel a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Data urodzenia: 30 października 1966 r. Miejsce urodzenia: Al-Zarqaa, Jordania.
5. Djamel MOUSTFA (vel a) Ali Barkani, urodzony dnia 22 sierpnia 1973 r. w Maroku; b) Kalad Belkasam, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r.; c) Mostafa Djamel, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Maskara, Algieria; d) Mostefa Djamel, urodzony dnia 26 września 1973 r. w Mahdia, Algieria; e) Mustafa Djamel, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Mascara, Algieria; f) Balkasam Kalad, urodzony dnia 26 sierpnia 1973 r. w Algierze, Algieria; g) Bekasam Kalad, urodzony dnia 26 sierpnia 1973 r. w Algierze, Algieria; h) Belkasam Kalad, urodzony dnia 26 sierpnia 1973 r. w Algierze, Algieria; i) Damel Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Algierze, Algieria; j) Djamal Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Maskara, Algieria; k) Djamal Mostafa, urodzony dnia 10 czerwca 1982 r.; l) Djamel Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Maskara, Algieria; m) Djamel Mostafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Algierze, Algieria; n) Fjamel Moustfa, urodzony dnia 28 września 1973 r. w Tiaret, Algieria; o) Djamel Mustafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r.; p) Djamel Mustafa, urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w Mascara, Algieria; q) Mustafa). Data urodzenia: 28 września 1973 r. Miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria. Narodowość: algierska. Nr paszportu: a) Fałszywe duńskie prawo jazdy nr 20645897, wystawione na nazwisko Ali Barkani, 22 sierpnia 1973 r. w Maroku; b) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, urodzony dnia 25 września 1973 r. w Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria. Inne informacje: a) Imię ojca: Djelalli Moustfa; b) Imię matki: Kadeja Mansore; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces.
6. Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (vel a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Data urodzenia: 30 kwietnia 1973. Miejsce urodzenia: Beckum, Niemcy. Narodowość: jordańska palestyńskiego pochodzenia. Nr paszportu: a) nr paszportu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego: E778675, wydany w Rusaifah dnia 23 czerwca 1996 r., ważny do dnia 23 czerwca 2001 r.; b) nr paszportu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego: H401056, JOR 9731050433, wydany dnia 11 kwietnia 2001 r., ważny do dnia 10 kwietnia 2006 r. Uwaga: Inne informacje: a) Imię ojca: Abdullah Shalabi; b) Imię matki: Ammnih Shalabi; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces.

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9.

2 Dz.U. L 229 z 13.9.2003, str. 19.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna