Rozporządzenie komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny I flory w drodze regulacji handlu nimiPobieranie 0.76 Mb.
Strona4/8
Data10.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

SPRAWOZDANIA I INFORMACJEArtykuł 39
1. Państwa Członkowskie gromadzą dane dotyczące przywozu do Wspólnoty oraz wywozu i powrotnego wywozu ze Wspólnoty, który miał miejsce na podstawie zezwoleń i świadectw wydanych przez ich organy zarządzające, niezależnie od rzeczywistego miejsca wprowadzenia lub (powrotnego) wywozu okazów. Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 15 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 338/97, przekazują Komisji te informacje dotyczące roku kalendarzowego, przed dniem 15 czerwca następnego roku, dla gatunków wymienionych w załącznikach A, B i C do tego rozporządzenia, w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi w odniesieniu do sporządzania i składania rocznych sprawozdań CITES wydanymi przez sekretariat Konwencji. Sprawozdania zawierają informacje o przechwyconych i skonfiskowanych przesyłkach.
2. Informacje określone w ust. 1 są przedstawiane w dwóch odrębnych częściach:
a) jedna część dotycząca przywozu, wywozu i powrotnego wywozu okazów gatunków wymienionych w dodatkach do Konwencji; oraz
b) druga część dotycząca przywozu, wywozu i powrotnego wywozu okazów innych gatunków wymienionych w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 338/97 oraz sprowadzenia do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załączniku D do tego rozporządzenia.
3. W odniesieniu do przywozu przesyłek zawierających żywe zwierzęta, Państwa Członkowskie, w miarę możliwości, prowadzą rejestr udziału procentowego okazów gatunków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 338/97, które były martwe w momencie ich wprowadzenia do Wspólnoty.
4. Rejestry określone w ust. 3 przekazywane są Komisji za każdy rok kalendarzowy przed dniem 15 czerwca następnego roku dla każdego gatunku osobno, w podziale na kraje powrotnego wywozu.
5. Informacje określone w art. 15 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 338/97 obejmują szczegóły dotyczące środków ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych podejmowania w celu wprowadzenia w życie i wykonania przepisów rozporządzenia (WE) nr 338/97 i niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 40
1. Mając na względzie przygotowanie zmian do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z art. 15 ust. 5 tego rozporządzenia, Państwa Członkowskie, w odniesieniu do gatunków już wyszczególnionych i kwalifikujących się do uwzględnienia w wykazie, przesyłają do Komisji wszelkie istotne informacje dotyczące:
a) stanu biologicznego i statusu handlowego tych gatunków;
b) sposobów wykorzystania ich okazów; oraz
c) metod kontrolowania handlu tymi okazami.
2. Projekty zmian do załączników B lub D rozporządzenia (WE) nr 338/97, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) lub d), lub art. 3 ust. 4 lit. a) tego rozporządzenia zostają przedstawione przez Komisję Grupie ds. Przeglądu Naukowego w celu zasięgnięcia opinii przed ich przedłożeniem Komitetowi.
ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE


Artykuł 41
1. Niezwłocznie po ustanowieniu ograniczenia zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 338/97 i do czasu jego zniesienia, Państwa Członkowskie odrzucają wnioski o zezwolenia na przywóz dotyczące okazów wywożonych z krajów dotkniętych ograniczeniem lub z krajów pochodzenia.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1, zezwolenie na przywóz można wydać w przypadku gdy:
a) wniosek o zezwolenie na przywóz został wydany przed ustanowieniem ograniczenia; oraz
b) właściwy organ zarządzający Państwa Członkowskiego jest przekonany o istnieniu umowy lub zamówienia, którego tytułem dokonano płatności lub w wyniku którego okazy zostały już wysłane.
3. Okres ważności zezwolenia na przywóz wydanego na mocy odstępstwa przewidzianego w ust. 2 nie może przekraczać jednego miesiąca.
4. Ograniczenia określone w ust. 1, o ile nie są przedmiotem szczególnej decyzji podjętej w innym trybie, nie mają zastosowania do:
a) okazów urodzonych i wyhodowanych w niewoli lub rozmnażanych sztucznie, zgodnie z art. 24, 25 i 26;
b) okazów przywożonych do celów określonych w art. 8 ust. 3 lit. e), f) lub g) rozporządzenia (WE) nr 338/97;
c) okazów, żywych lub martwych, które stanowią część majątku gospodarstwa domowego osób przeprowadzających się do Wspólnoty w celu zamieszkania na jej terytorium.
Artykuł 42
Rozporządzenie (WE) nr 939/97 traci moc.
Artykuł 43
1. Świadectwa wydane zgodnie z art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 3626/82 i art. 22 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3418/836 mogą nadal być wykorzystywane do celów art. 5 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 3 lit. b), c) i d) i art. 5 ust. 4 akapity drugi i trzeci, oraz art. 8 ust. 3 lit. a) i d)-h) rozporządzenia (WE) nr 338/97.
2. Przyznane wyłączenia z zakazów art. 6 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3626/82 pozostają w mocy aż do ostatniego dnia ich ważności, o ile tak określono.
3. Państwa Członkowskie mogą kontynuować wydawanie świadectw w formie ustanowionej w załączniku III rozporządzenia (WE) nr 939/97 do jednego roku po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 44
Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję i sekretariat Konwencji o przepisach przyjętych specjalnie w celu wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia i wszelkich instrumentach prawnych wykorzystanych i środkach podjętych w celu jego wprowadzenia w życie i stosowania. Komisja przekazuje tę informacje innym Państwom Członkowskim.
Artykuł 45
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 sierpnia 2001 r.
W imieniu Komisji
Margot WALLSTRÖM
Członek Komisji

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA ZAŁĄCZNIK I

1

1. Eksporter / Reeksporter

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

Nr

ORYGINAŁ

PRZYWÓZ

WYWÓZ

2. Data upływu terminu ważności

POWROTNY WYWÓZKonwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

3. Importer

4. Kraj powrotnego wywozu

5. Kraj przywozu

6. Zatwierdzona lokalizacja żywych okazów przeniesionych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A

7. Organ wydający

1
8. Opis okazów (oznakowania, płeć, data urodzenia żywych zwierząt, itp.)

9. Masa netto (kg)

10. Ilość
11. CITES - dodatek

12. Załącznik KE

13. Źródło

14. Cel
15. Kraj pochodzenia
16. Nr zezwolenia

17. Data wydania
18. Kraj ostatniego powrotnego wywozu
19. Świadectwo nr

20. Data wydania
21. Naukowa nazwa gatunków
22. Zwyczajowa nazwa gatunków
23. Warunki szczególne

Niniejsze zezwolenie / świadectwo jest ważne jedynie w przypadku transportu żywych zwierząt zgodnie z wytycznymi CITES dla przewozu i przygotowania do wysyłki żywych, dzikich zwierząt lub, w przypadku transportu lotniczego, zgodnie z przepisami dotyczącymi żywych zwierząt opublikowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA)


24. Dokumentacja powrotnego wywozu z kraju powrotnego wywozu

została złożona organowi wydającemu

zostanie złożona granicznemu urzędowi celnemu w miejscu wprowadzenia okazów25. Niniejszym zezwala się na przywóz wywóz

powrotny wywóz wyżej określonych towarów
Podpis i pieczęć:

Nazwisko wydającego urzędnika:


26. Nr konosamentu / lotniczego listu przewozowego


Miejsce i data wydania:
27. Wyłącznie do użytku organów celnych
Podpis i pieczęć:Dokumenty dla


Ilość / masa netto (kg) rzeczywiście przywiezionego towaru

Liczba martwych zwierząt w momencie przybycia

urzędu celnego

Rodzaj:
Numer:


Data:

Instrukcje i objaśnienia
1. Pełna nazwa (nazwisko) i adres rzeczywistego (re-)eksportera, a nie przedstawiciela.
2. Okres ważności zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu nie może przekraczać sześciu miesięcy, a zezwolenia na przywóz – 12 miesięcy. Po dacie upływu terminu ważności, dokument ten traci jakąkolwiek ważność i wartość prawną, a jego oryginał i wszystkie kopie mają być zwrócone przez posiadacza wydającemu organowi zarządzającemu bez nadmiernej zwłoki. Zezwolenie na przywóz traci ważność w przypadku, gdy zgodny z nim dokument CITES pochodzący z kraju powrotnego wywozu został wykorzystany dla powrotnego wywozu po dacie upływu terminu jego ważności lub jeśli data wprowadzenia okazów do Wspólnoty przypada później, niż sześć miesięcy od daty jego wydania.
3. Pełna nazwa (nazwisko) i adres rzeczywistego importera, a nie przedstawiciela.
6. W przypadku przejętych ze środowiska naturalnego żywych okazów gatunków wymienionych w załączniku A, organ wydający może postanowić o miejscu, w którym mają one być przetrzymywane, zamieszczając szczegółowe dane o tym miejscu w tej rubryce. Wszelkie przypadki przemieszczania się okazów, za wyjątkiem pilnej potrzeby leczenia weterynaryjnego (możliwego pod warunkiem, że okazy powrócą bezpośrednio po leczeniu do ich zatwierdzonej lokalizacji), wymagają wcześniejszego upoważnienia ze strony właściwego organu zarządzającego.
8. Opis musi być w miarę możliwości, jak najdokładniejszy i obejmować trzyliterowy kod zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
9/10. Użyj jednostek miar ilości i/lub masy netto, zgodnych z zawartymi w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
11. Wpisz numer dodatku CITES (I, II, lub III), w którym wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia / świadectwo.
12. Wpisz literę załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 (A lub B), w której wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia / świadectwa.
13. Użyj jednego z następujących kodów dla wskazania źródła:
W Okazy przejęte ze środowiska naturalnego
R Okazy pochodzące z działalności gospodarstw hodowlanych
D załącznik A – zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach handlowych i załącznik A – rośliny rozmnażane sztucznie w celach handlowych zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
A załącznik A - rośliny rozmnażane sztucznie w celach niehandlowych i załączniki B i C – rośliny rozmnażane sztucznie zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
C załącznik A - zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach niehandlowych i załączniki B i C - zwierzęta wyhodowane w niewoli, zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
F Zwierzęta urodzone w niewoli, w przypadku których nie zostały spełnione kryteria rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
I Okazy skonfiskowane lub przechwycone1
O Przedkonwencyjne1
U Źródło nieznane (wymaga uzasadnienia)
14. Użyj jednego z następujących kodów do wskazania celu, w jakim okazy mają być powrotnie wywożone / przywożone:
B hodowla w niewoli lub sztuczne rozmnażanie
E cele edukacyjne
G ogrody botaniczne
H trofea myśliwskie
L wykonanie
M badania biomedyczne
N ponowne wprowadzenie lub wprowadzenie do środowiska naturalnego
P cele osobiste
Q cyrki i ekspozycje objazdowe
S cele naukowe
T cele handlowe
Z ogrody zoologiczne
15-17. Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym okazy zostały przejęte ze środowiska naturalnego, urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone. W przypadku gdy jest to państwo trzecie, rubryki 16 i 17 muszą zawierać szczegóły dotyczące odpowiedniego zezwolenia. W przypadku gdy okazy pochodzące z Państwa Członkowskiego Wspólnoty zostały wywożone z innego Państwa Członkowskiego, w rubryce 15 należy wpisać tylko nazwę Państwa Członkowskiego, z którego okazy pochodzą.
18-20. Kraj ostatniego powrotnego wywozu jest to, w przypadku świadectwa powrotnego wywozu, państwo trzecie powrotnego wywozu, z którego okazy zostały przywiezione przed ich powrotnym wywozem ze Wspólnoty. W przypadku zezwolenia na przywóz, jest to państwo trzecie powrotnego wywozu, z którego okazy mają być przywiezione. Rubryki 19 i 20 muszą zawierać szczegóły dotyczące odpowiedniego świadectwa powrotnego wywozu.
21. Nazwa naukowa musi być zgodna z normatywnymi publikacjami zawierającymi nomenklaturę, której należy używać, podanymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
23-25. Wyłącznie do użytku urzędowego.
26. Importer / (re-)eksporter lub jego przedstawiciel zobowiązany jest, w stosownych przypadkach, wskazać numer konosamentu lub lotniczego listu przewozowego.
27. Do wypełnienia, odpowiednio, przez urząd celny w miejscu wprowadzenia okazów do Wspólnoty lub urząd celny (re-)eksportera. Oryginał (formularz 1) należy zwrócić organowi zarządzającemu Państwa Członkowskiego, a kopię dla posiadacza (formularz 2) - importerowi lub (re-)eksporterowi.
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

2

1. Eksporter / Reeksporter

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

Nr


KOPIA dla posiadacza

PRZYWÓZ
WYWÓZ
POWROTNY WYWÓZKonwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

3. Importer

4. Kraj powrotnego wywozu

5. Kraj przywozu

6. Zatwierdzona lokalizacja żywych okazów przeniesionych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A

7. Organ wydający

2
8. Opis okazów (oznakowania, płeć, data urodzenia żywych zwierząt itp.)

9. Masa netto (kg)

10. Ilość
11. CITES - dodatek

12. Załącznik KE

13. Źródło

14. Cel
15. Kraj pochodzenia
16. Nr zezwolenia

17. Data wydania
18. Kraj ostatniego powrotnego wywozu
19. Nr świadectwa

20. Data wydania
21. Naukowa nazwa gatunków
22. Zwyczajowa nazwa gatunków
23. Warunki szczególne

Niniejsze zezwolenie / świadectwo jest ważne jedynie w przypadku przewozu żywych zwierząt zgodnie z wytycznymi CITES dla przewozu i przygotowania do wysyłki żywych, dzikich zwierząt lub, w przypadku transportu lotniczego, zgodnie z przepisami dotyczącymi żywych zwierząt opublikowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA)


24. Dokumentacja powrotnego wywozu z kraju powrotnego wywozu

została złożona organowi wydającemu

zostanie złożona granicznemu urzędowi celnemu w miejscu wprowadzenia okazów25. Niniejszym zezwala się na przywóz wywóz

powrotny wywóz wyżej określonych towarów.
Podpis i pieczęć:

Nazwisko wydającego urzędnika:


26. Nr konosamentu / lotniczego listu przewozowego


Miejsce i data wydania:
27. Wyłącznie do użytku organów celnych
Podpis i pieczęć:Dokumenty dla


Ilość / masa netto (kg) rzeczywiście przywiezionego towaru

Liczba martwych zwierząt w momencie przybycia

urzędu celnego

Rodzaj:
Numer:


Data:

Instrukcje i objaśnienia
1. Pełna nazwa (nazwisko) i adres rzeczywistego (re-)eksportera, a nie przedstawiciela.
2. Okres ważności zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu nie może przekraczać sześciu miesięcy, a zezwolenia na przywóz – 12 miesięcy. Po dacie upływu terminu ważności, dokument ten traci jakąkolwiek ważność i wartość prawną, a jego oryginał i wszystkie kopie mają być zwrócone przez posiadacza organowi wydającemu bez nadmiernej zwłoki. Zezwolenie na przywóz traci ważność w przypadku gdy zgodny z nim dokument CITES pochodzący z kraju powrotnego wywozu został wykorzystany dla powrotnego wywozu po dacie upływu terminu jego ważności lub jeśli data wprowadzenia okazów do Wspólnoty przypada później, niż sześć miesięcy od daty jego wydania.
3. Pełna nazwa (nazwisko) i adres rzeczywistego importera, a nie przedstawiciela.
6. W przypadku przejętych ze środowiska naturalnego żywych okazów gatunków wymienionych w załączniku A, organ wydający może postanowić o miejscu, w którym mają one być przetrzymywane, zamieszczając szczegółowe dane o tym miejscu w tej rubryce. Wszelkie przypadki przemieszczania się okazów, za wyjątkiem pilnej potrzeby leczenia weterynaryjnego (możliwego pod warunkiem, że okazy powrócą bezpośrednio po leczeniu do ich zatwierdzonej lokalizacji), wymaga wcześniejszego upoważnienia ze strony właściwego organu zarządzającego.
8. Opis musi być w miarę możliwości, jak najdokładniejszy i obejmować trzyliterowy kod zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
9/10. Użyj jednostek miar ilości i/lub masy netto, zgodnych z zawartymi w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
11. Wpisz numer dodatku CITES (I, II, lub III), w którym wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
12. Wpisz literę załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 (A lub B), w której wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
13. Użyj jednego z następujących kodów do wskazania źródła:
W Okazy przejęte ze środowiska naturalnego
R Okazy pochodzące z działalności gospodarstw hodowlanych
D załącznik A – zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach handlowych i załącznik A – rośliny rozmnażane sztucznie w celach handlowych zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
A załącznik A - rośliny rozmnażane sztucznie w celach niehandlowych i załączniki B i C – rośliny rozmnażane sztucznie zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
C załącznik A - zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach niehandlowych i załączniki B i C - zwierzęta wyhodowane w niewoli, zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
F Zwierzęta urodzone w niewoli, w przypadku których nie zostały spełnione kryteria rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
I Okazy skonfiskowane lub przechwycone1
O Przedkonwencyjne1
U Źródło nieznane (wymaga uzasadnienia)
14. Użyj jednego z następujących kodów do wskazania celu, w jakim okazy mają być powrotnie wywożone / przywożone:
B hodowla w niewoli lub sztuczne rozmnażanie
E cele edukacyjne
G ogrody botaniczne
H trofea myśliwskie
L wykonanie
M badania biomedyczne
N ponowne wprowadzenie lub wprowadzenie do środowiska naturalnego
P cele osobiste
Q cyrki i ekspozycje objazdowe
S cele naukowe
T cele handlowe
Z ogrody zoologiczne
15-17. Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym okazy zostały przejęte ze środowiska naturalnego, urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone. W przypadku gdy jest to państwo trzecie, rubryki 16 i 17 muszą zawierać szczegóły dotyczące odpowiedniego zezwolenia. W przypadku gdy okazy pochodzące z Państwa Członkowskiego Wspólnoty zostały wywiezione z innego Państwa Członkowskiego, w rubryce 15 należy wpisać tylko nazwę Państwa Członkowskiego, z którego okazy pochodzą.
18-20. Kraj ostatniego powrotnego wywozu jest to, w przypadku świadectwa powrotnego wywozu, państwo trzecie powrotnego wywozu, z którego okazy zostały przywiezione przed ich powtórnym wywozem ze Wspólnoty. W przypadku zezwolenia na przywóz, jest to państwo trzecie powrotnego wywozu, z którego okazy mają być przywiezione. Rubryki 19 i 20 muszą zawierać szczegóły dotyczące odpowiedniego świadectwa powrotnego wywozu.
21. Nazwa naukowa musi być zgodna z normatywnymi publikacjami zawierającymi nomenklaturę, której należy używać, podanymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
23-25. Wyłącznie do użytku urzędowego.
26. Importer / (re-)eksporter lub jego przedstawiciel zobowiązany jest, w stosownych przypadkach, wskazać numer konosamentu lub lotniczego listu przewozowego.
27. Do wypełnienia, odpowiednio, przez urząd celny w miejscu wprowadzenia okazów do Wspólnoty lub urząd celny (re-)eksportera. Oryginał (formularz 1) należy zwrócić organowi zarządzającemu Państwa Członkowskiego, a kopię dla posiadacza (formularz 2) - importerowi lub (re-)eksporterowi.
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

3

1. Eksporter / Reeksporter

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

Nr

KOPIA do zwrotu przez organy celne organowi wydającemu *

PRZYWÓZ

WYWÓZ

2. Data upływu terminu ważności

POWROTNY WYWÓZKonwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

3. Importer

4. Kraj powrotnego wywozu

5. Kraj przywozu

6. Zatwierdzona lokalizacja żywych okazów przeniesionych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A

7. Organ wydający

3

* W przypadku zezwolenia na przywóz dla okazów gatunków wymienionych w dodatku CITES I, kopię tę można zwrócić wnioskodawcy w celu złożenia jej organom kraju powrotnego wywozu

8. Opis okazów (oznakowania, płeć, data urodzenia żywych zwierząt itp.)

9. Masa netto (kg)

10. Ilość

11. CITES - dodatek

12. Załącznik KE

13. Źródło

14. Cel

15. Kraj pochodzenia

16. Nr zezwolenia

17. Data wydania

18. Kraj ostatniego powrotnego wywozu

19. Nr świadectwa

20. Data wydania

21. Naukowa nazwa gatunków

22. Zwyczajowa nazwa gatunków

23. Warunki szczególne

Niniejsze zezwolenie / świadectwo jest ważne jedynie w przypadku przewozu żywych zwierząt zgodnie z wytycznymi CITES dla przewozu i przygotowania do wysyłki żywych, dzikich zwierząt lub, w przypadku transportu lotniczego, zgodnie z przepisami dotyczącymi żywych zwierząt opublikowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA)24. Dokumentacja powrotnego wywozu z kraju powrotnego wywozu

została złożona organowi wydającemu

zostanie złożona granicznemu urzędowi celnemu w miejscu wprowadzenia okazów25. Niniejszym zezwala się na przywóz wywóz

powrotny wywóz wyżej określonych towarów
Podpis i pieczęć:

Nazwisko wydającego urzędnika:26. Nr konosamentu / lotniczego listu przewozowego


Miejsce i data wydania
27. Wyłącznie do użytku organów celnych
Podpis i pieczęć:Dokumenty dlaIlość / masa netto (kg) rzeczywiście przywiezionego towaru

Liczba martwych zwierząt w momencie przybycia na

urzędu celnego

Rodzaj:
Numer:


Data:Instrukcje i objaśnienia
1. Pełna nazwa (nazwisko) i adres rzeczywistego (re-)eksportera, a nie przedstawiciela.
2. Okres ważności zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu nie może przekraczać sześciu miesięcy, a zezwolenia na przywóz – 12 miesięcy. Po dacie upływu terminu ważności, dokument ten traci jakąkolwiek ważność i wartość prawną, a jego oryginał i wszystkie kopie mają być zwrócone przez posiadacza wydającemu organowi zarządzającemu bez nadmiernej zwłoki. Zezwolenie na przywóz traci ważność w przypadku gdy zgodny z nim dokument CITES pochodzący z kraju powrotnego wywozu został wykorzystany do powrotnego wywozu po dacie upływu terminu jego ważności lub jeśli data wprowadzenia okazów do Wspólnoty przypada później, niż sześć miesięcy od daty jego wydania.
3. Pełna nazwa (nazwisko) i adres rzeczywistego importera, a nie przedstawiciela.
6. W przypadku przejętych ze środowiska naturalnego żywych okazów gatunków wymienionych w załączniku A, organ wydający może postanowić o miejscu, w którym mają one być przetrzymywane, zamieszczając szczegółowe dane o tym miejscu w tej rubryce. Wszelkie przypadki przemieszczania się okazów, za wyjątkiem pilnej potrzeby leczenia weterynaryjnego (możliwego pod warunkiem, że okazy powrócą bezpośrednio po leczeniu do ich zatwierdzonej lokalizacji wymaga wcześniejszego upoważnienia ze strony właściwego organu zarządzającego.
8. Opis musi być w miarę możliwości, jak najdokładniejszy i obejmować trzyliterowy kod zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
9/10. Użyj jednostek miar ilości i/lub masy netto, zgodnych z zawartymi w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
11. Wpisz numer dodatku CITES (I, II, lub III), w którym wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
12. Wpisz literę załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 (A lub B), w której wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
13. Użyj jednego z następujących kodów do wskazania źródła:
W Okazy przejęte ze środowiska naturalnego
R Okazy pochodzące z działalności gospodarstw hodowlanych
D załącznik A – zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach handlowych i załącznik A – rośliny rozmnażane sztucznie w celach handlowych zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
A załącznik A - rośliny rozmnażane sztucznie w celach niehandlowych i załączniki B i C – rośliny rozmnażane sztucznie zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
C załącznik A - zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach niehandlowych i załączniki B i C - zwierzęta wyhodowane w niewoli, zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
F Zwierzęta urodzone w niewoli, w przypadku których nie zostały spełnione kryteria rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
I Okazy skonfiskowane lub przechwycone1
O Przedkonwencyjne1
U Źródło nieznane (wymaga uzasadnienia)
14. Użyj jednego z następujących kodów do wskazania celu, w jakim okazy mają być powrotnie wywożone / przywożone:
B hodowla w niewoli lub sztuczne rozmnażanie
E cele edukacyjne
G ogrody botaniczne
H trofea myśliwskie
L wykonanie
M badania biomedyczne
N ponowne wprowadzenie lub wprowadzenie do środowiska naturalnego
P cele osobiste
Q cyrki i ekspozycje objazdowe
S cele naukowe
T cele handlowe
Z ogrody zoologiczne
15-17. Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym okazy zostały przejęte ze środowiska naturalnego, urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone. W przypadku gdy jest to państwo trzecie, rubryki 16 i 17 muszą zawierać szczegóły dotyczące odpowiedniego zezwolenia. W przypadku gdy okazy pochodzące z Państwa Członkowskiego Wspólnoty zostały wywiezione z innego Państwa Członkowskiego, w rubryce 15 należy wpisać tylko nazwę Państwa Członkowskiego, z którego okazy pochodzą
18-20. Kraj ostatniego powrotnego wywozu jest to, w przypadku świadectwa powrotnego wywozu, państwo trzecie powrotnego wywozu, z którego okazy zostały przywiezione przed ich powtórnym wywozem ze Wspólnoty. W przypadku zezwolenia na przywóz, jest to państwo trzecie powrotnego wywozu, z którego okazy mają być przywiezione. Rubryki 19 i 20 muszą zawierać szczegóły dotyczące odpowiedniego świadectwa powrotnego wywozu.
21. Nazwa naukowa musi być zgodna z publikacjami, zawierającymi nomenklaturę, której należy używać, podanymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
23-25. Wyłącznie do użytku urzędowego.
26. Importer / (re-)eksporter lub jego przedstawiciel zobowiązany jest, w stosownych przypadkach, wskazać numer konosamentu lub lotniczego listu przewozowego.
27. Do wypełnienia, odpowiednio, przez urząd celny w miejscu wprowadzenia okazów do Wspólnoty lub urząd celny (re-)eksportera. Oryginał (formularz 1) należy zwrócić organowi zarządzającemu Państwa Członkowskiego, a kopię dla posiadacza (formularz 2) - importerowi lub (re-)eksporterowi.
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

4

1. Eksporter / Reeksporter

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

Nr

KOPIA dla organu wydającego

PRZYWÓZ

WYWÓZ

2. Data upływu terminu ważności

POWROTNY WYWÓZKonwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

3. Importer

4. Kraj powrotnego wywozu

5. Kraj przywozu

6. Zatwierdzona lokalizacja żywych okazów przeniesionych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A

7. Organ wydający

48. Opis okazów (oznakowania, płeć, data urodzenia żywych zwierząt itp.)

9. Masa netto (kg)

10. Ilość

11. CITES - dodatek

12. Załącznik KE

13. Źródło

14. Cel

15. Kraj pochodzenia

16. Nr zezwolenia

17. Data wydania

18. Kraj ostatniego powrotnego wywozu

19. Nr świadectwa

20. Data wydania

21. Naukowa nazwa gatunków

22. Zwyczajowa nazwa gatunków

23. Warunki szczególne

Niniejsze zezwolenie / świadectwo jest ważne jedynie w przypadku przewozu żywych zwierząt zgodnie z wytycznymi CITES dla przewozu i przygotowania do wysyłki żywych, dzikich zwierząt lub, w przypadku transportu lotniczego, zgodnie z przepisami dotyczącymi żywych zwierząt opublikowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA)24. Dokumentacja powrotnego wywozu z kraju powrotnego wywozu

została złożona organowi wydającemu

zostanie złożona granicznemu urzędowi celnemu w miejscu wprowadzenia okazów25. Niniejszym zezwala się na przywóz wywóz

powrotny wywóz wyżej określonych towarów
Podpis i pieczęć:

Nazwisko wydającego urzędnika:26. Nr konosamentu / lotniczego listu przewozowego


Miejsce i data wydania:
27. Wyłącznie do użytku organów celnych
Podpis i pieczęć:Dokumenty dla


Ilość / masa netto (kg) rzeczywiście przywiezionego towaru

Liczba martwych zwierząt w momencie przybycia

urzędu celnego

Rodzaj:
Numer:


Data:WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

5

1. Eksporter / Reeksporter

ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO

WNIOSEK

PRZYWÓZ

WYWÓZ

POWROTNY WYWÓZKonwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

3. Importer

4. Kraj powrotnego wywozu

5. Kraj przywozu

6. Zatwierdzona lokalizacja żywych okazów przeniesionych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A

7. Organ wydający

5
8. Opis okazów (oznakowania, płeć, data urodzenia żywych zwierząt itp.)

9. Masa netto (kg)

10. Ilość

11. CITES - dodatek

12. Załącznik KE

13. Źródło

14. Cel

15. Kraj pochodzenia

16. Nr zezwolenia

17. Data wydania

18. Kraj ostatniego powrotnego wywozu

19. Nr świadectwa

20. Data wydania

21. Naukowa nazwa gatunków

22. Zwyczajowa nazwa gatunków

23. Niniejszym wnioskuję o przyznanie zezwolenia/świadectwa określonego powyżejUwagi (np. w odniesieniu do celu wprowadzenia okazów, szczegóły dotyczące pomieszczeń dla żywych okazów itp.)Załączam wymaganą dokumentację dowodową i oświadczam, że wszelkie dostarczone dane szczegółowe są prawidłowe, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem.

Oświadczam, że wniosek o zezwolenie/świadectwo dla wyżej wymienionych okazów nie został wcześniej odrzucony.______________________________________

Podpis
______________________________________

Nazwisko wnioskodawcy

Żywe zwierzęta zostaną przewiezione zgodnie z wytycznymi CITES dla przewozu i przygotowania do wysyłki żywych, dzikich zwierząt lub, w przypadku transportu lotniczego, zgodnie z przepisami dotyczącymi żywych zwierząt opublikowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA)____________________________________

Miejsce i data

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna