Rozporządzenie komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny I flory w drodze regulacji handlu nimiPobieranie 0.76 Mb.
Strona5/8
Data10.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Instrukcje i objaśnienia

1. Pełna nazwa (nazwisko) i adres rzeczywistego (re-)eksportera, a nie przedstawiciela`


2. Nie dotyczy.
3. Pełna nazwa (nazwisko) i adres rzeczywistego importera, a nie przedstawiciela.
6. Należy wypełnić jedynie na formularzu wniosku składanego w przypadku żywych okazów przejętych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A.
8. Opis musi być, w miarę możliwości, jak najdokładniejszy i obejmować trzyliterowy kod zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
9/10. Użyj jednostek miar ilości i/lub masy netto, zgodnych z zawartymi w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
11. Wpisz numer dodatku CITES (I, II, lub III), w którym wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
12. Wpisz literę załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 (A lub B), w której wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
13. Użyj jednego z następujących kodów do wskazania źródła:
W Okazy przejęte ze środowiska naturalnego
R Okazy pochodzące z działalności gospodarstw hodowlanych
D załącznik A – zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach handlowych i załącznik A – rośliny rozmnażane sztucznie w celach handlowych zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
A załącznik A - rośliny rozmnażane sztucznie w celach niehandlowych i załączniki B i C – rośliny rozmnażane sztucznie zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
C załącznik A - zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach niehandlowych i załączniki B i C - zwierzęta wyhodowane w niewoli, zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
F Zwierzęta urodzone w niewoli, w przypadku których nie zostały spełnione kryteria rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
I Okazy skonfiskowane lub przechwycone1
O Przedkonwencyjne1
U Źródło nieznane (wymaga uzasadnienia)
14. Użyj jednego z następujących kodów do wskazania celu, w jakim okazy mają być powrotnie wywożone / przywożone:
B hodowla w niewoli lub sztuczne rozmnażanie
E cele edukacyjne
G ogrody botaniczne
H trofea myśliwskie
L wykonanie
M badania biomedyczne
N ponowne wprowadzenie lub wprowadzenie do środowiska naturalnego
P cele osobiste
Q cyrki i ekspozycje objazdowe
S cele naukowe
T cele handlowe
Z ogrody zoologiczne
15-17. Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym okazy zostały przejęte ze środowiska naturalnego, urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone. W przypadku gdy jest to państwo trzecie, rubryki 16 i 17 muszą zawierać szczegóły dotyczące odpowiedniego zezwolenia. W przypadku gdy okazy pochodzące z Państwa Członkowskiego Wspólnoty zostały wywiezione z innego Państwa Członkowskiego, w rubryce 15 należy wpisać tylko nazwę Państwa Członkowskiego, z którego okazy pochodzą.
18-20. Kraj ostatniego powrotnego wywozu jest to, w przypadku świadectwa powrotnego wywozu, państwo trzecie powrotnego wywozu, z którego okazy zostały przywiezione przed ich powtórnym wywozem ze Wspólnoty. W przypadku zezwolenia na przywóz, jest to państwo trzecie powrotnego wywozu, z którego okazy mają być przywiezione. Rubryki 19 i 20 muszą zawierać szczegóły dotyczące odpowiedniego świadectwa powrotnego wywozu.
21. Nazwa naukowa musi być zgodna z normatywnymi publikacjami zawierającymi nomenklaturę, której należy używać, podanymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
23. Przedstaw, w miarę możliwości, jak najwięcej szczegółów i uzasadnij przypadki pominięcia wymaganych powyżej informacji.
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA ZAŁĄCZNIK II

1

1. Importer

POWIADOMIENIE O PRZYWOZIE

ORYGINAŁ

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 i rozporządzenie (WE) nr 1808/2001 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

2. Państwo Członkowskie przywozu


3. Data przywozu

4. Kraj pochodzenia


5. Kraj powrotnego wywozu

A

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

B

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

1

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES
11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

C

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

D

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

E

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

F

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

13. Dla powyższych okazów, które są z gatunków wymienionych w dodatku III do CITES, załączam wymagane dokumenty z kraju powrotnego wywozu

14. Pieczęć granicznego urzędu celnego:

_______________________________________

Podpis importera lub jego upoważnionego przedstawicielaInstrukcje i objaśnienia
1. Podaj pełną nazwę i adres importera lub jego upoważnionego przedstawiciela.
4. Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym okazy zostały przejęte ze środowiska naturalnego, urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone.
5. Stosuje się jedynie w przypadku gdy kraj, z którego przywożone są okazy, nie jest krajem pochodzenia.
6. Opis musi być, w miarę możliwości, jak najdokładniejszy.
9. Nazwa naukowa musi być tożsama z nazwą użytą w załącznikach C lub D do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
10. Wpisz III w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES.
12. Wpisz literę (C lub D) załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, w którym gatunki te zostały wyszczególnione.
13. Importer zobowiązany jest, w stosownych przypadkach, przedłożyć urzędowi celnemu w miejscu wprowadzenia okazów do Wspólnoty. podpisany oryginał (formularz 1) i „kopię dla importera” (formularz 2), wraz z dokumentami z kraju powrotnego wywozu określonymi w dodatku III do CITES.
14. Urząd celny przesyła opieczętowany oryginał (formularz 1) organowi zarządzającemu swojego kraju i zwrócić opieczętowaną „kopię dla importera” (formularz 2) importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi.
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

2

1. Importer

POWIADOMIENIE O PRZYWOZIE

KOPIA dla importera

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 i rozporządzenie (WE) nr 1808/2001 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

2. Państwo Członkowskie przywozu

3. Data przywozu

4. Kraj pochodzenia

5. Kraj powrotnego wywozu


A

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

B

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

2

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES
11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

C

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

D

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

E

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

F

6. Opis okazów (włącznie z numerem dokumentu powrotnego wywozu w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES)

7. Masa netto (kg)

8. Ilość

9. Naukowa nazwa gatunku

10. Dodatek do CITES

11. Zwyczajowa nazwa gatunku

12. Załącznik KE

13. Dla powyższych okazów, które są z gatunków wymienionych w dodatku III do CITES, załączam wymagane dokumenty z kraju powrotnego wywozu.

14. Pieczęć granicznego urzędu celnego:

_____________________________________

Podpis importera lub jego upoważnionego przedstawiciela

Instrukcje i objaśnienia

1. Podaj pełną nazwę i adres importera lub jego upoważnionego przedstawiciela.


4. Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym okazy zostały przejęte ze środowiska naturalnego, urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone.
5. Stosuje się jedynie w przypadku gdy kraj, z którego przywożone są okazy, nie jest krajem pochodzenia.
6. Opis musi być, w miarę możliwości, jak najdokładniejszy.
9. Nazwa naukowa musi być tożsama z nazwą użytą w załącznikach C lub D do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
10. Wpisz III w przypadku gatunków wymienionych w dodatku III do CITES.
12. Wpisz literę (C lub D) załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, w którym gatunki te zostały wyszczególnione.
13. Importer zobowiązany jest, w stosownych przypadkach, przedłożyć urzędowi celnemu w miejscu wprowadzenia okazów do Wspólnoty. podpisany oryginał (formularz 1) i „kopię dla importera” (formularz 2), wraz z dokumentami z kraju powrotnego wywozu określonymi w dodatku III do CITES.
14. Urząd celny zobowiązany jest przesłać opieczętowany oryginał (formularz 1) organowi zarządzającemu swojego kraju i zwrócić opieczętowaną „kopię dla importera” (formularz 2) importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi.

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA ZAŁĄCZNIK III

1

1. Posiadacz

ŚWIADECTWO

Nr

ORYGINAŁ

Wyłącznie do użytku na terytorium Wspólnoty Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 i rozporządzenie (WE) nr 1808/2001 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

2. Zatwierdzona lokalizacja żywych okazów przeniesionych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A

3. Organ wydający

4. Opis okazów (oznakowania, płeć, data urodzenia żywych zwierząt itp.)

5. Masa netto (kg)

6. Ilość

7. Dodatek do CITES

8. Załącznik KE

9. Źródło

10. Kraj pochodzenia

11. Nr zezwolenia

12. Data wydania

1

16. Naukowa nazwa gatunków

13. Państwo Członkowskie przywozu
17. Zwyczajowa nazwa gatunków

14. Nr dokumentu

15. Data wydania

18. Niniejszym zaświadcza się, że okazy określone powyżej:


1 zostały przejęte ze środowiska naturalnego zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terytorium Państwa Członkowskiego wydającego świadectwo;


2 zostały odzyskane po ich porzuceniu lub ucieczce zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terytorium
Państwa Członkowskiego wydającego certyfikat;3 są okazami urodzonymi i wyhodowanymi w niewoli lub sztucznie rozmnażanymi;


4 zostały nabyte lub wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 338/97;


5 zostały nabyte lub wprowadzone do Wspólnoty przed dniem 1 czerwca 1997 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3626/82;


6 zostały nabyte lub wprowadzone do Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 1984 r. zgodnie z przepisami CITES;


7 zostały nabyte lub wprowadzone na terytorium Państwa Członkowskiego wydającego świadectwo przed datą, w której na tym terytorium rozpoczęto stosować przepisy rozporządzenia, określone w ust. 3 i 4 lub przepisy CITES;


8 mają być wykorzystane do rozwoju nauki / hodowli lub rozmnażania / badań, edukacji lub do osiągnięcia innych, nieszkodliwych celów.


19. Niniejszy dokument został wydany do osiągnięcia następujących celów:


1 potwierdzenie, że okaz, który ma być powrotnie wywieziony, został nabyty zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w dziedzinie ochrony danych gatunków;
2 wyłączenia okazów wymienionych w załączniku A spod zakazów dotyczących działalności handlowej wymienionych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97;


3 zatwierdzenia przepływu, na obszarze Wspólnoty, żywych okazów wymienionych w załączniku A z ich lokalizacji wskazanej w zezwoleniu na przywóz lub w świadectwie.


20. Warunki szczególneŚwiadectwo jest ważne wyłącznie dla posiadacza, którego nazwisko podane zostało w rubryce 1 (wydano na podstawie art.20 ust. 3 lit. e) lub art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1808/2001).


Nazwisko wydającego urzędnika

Miejsce i data

Podpis i pieczęć
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna