Rozporządzenie komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny I flory w drodze regulacji handlu nimiPobieranie 0.76 Mb.
Strona6/8
Data10.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Instrukcje i objaśnienia

1. Pełna nazwa (nazwisko) i adres posiadacza świadectwa, a nie przedstawiciela.


2. Należy wypełnić wyłącznie w przypadku gdy zezwolenie na przywóz danych okazów zaleca umiejscowienie ich tam, gdzie mają być przetrzymywane lub, jeśli okazy, które zostały przeniesione ze środowiska naturalnego w Państwie Członkowskim muszą być przetrzymywane pod zatwierdzonym adresem.
Wszelkie przypadki przemieszczania się okazów, za wyjątkiem pilnej potrzeby leczenia weterynaryjnego (możliwego pod warunkiem, że okazy powrócą bezpośrednio po leczeniu do ich zatwierdzonej lokalizacji), wymagają wcześniejszego upoważnienia ze strony właściwego zarządzającego organu (patrz: rubryka 19).
4. Opis musi być w miarę możliwości, jak najdokładniejszy i obejmować trzyliterowy kod zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
5/6. Użyj jednostek miar ilości i/lub masy netto, zgodnych z zawartymi w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
7. Wpisz numer dodatku CITES (I, II, lub III), w którym wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
8. Wpisz literę załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 (A, B lub C), w której wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
9. Użyj jednego z następujących kodów do wskazania źródła:
W okazy przejęte ze środowiska naturalnego
R okazy pochodzące z działalności gospodarstw hodowlanych
D załącznik A – zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach handlowych załącznik A – rośliny rozmnażane sztucznie w celach handlowych zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
A załącznik A – rośliny rozmnażane sztucznie w celach niehandlowych i załączniki B i C – rośliny rozmnażane sztucznie zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
C załącznik A – zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach niehandlowych i załączniki B i C - zwierzęta wyhodowane w niewoli, zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
F zwierzęta urodzone w niewoli, w przypadku których nie zostały spełnione kryteria rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
I okazy skonfiskowane lub przechwycone1,
O przedkonwencyjne1,
U źródło nieznane (wymaga uzasadnienia)
10-12. Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym okazy zostały przejęte ze środowiska naturalnego, urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone.
13-15. Państwem Członkowskim przywozu jest, w stosownych przypadkach, Państwo Członkowskie, które wydało zezwolenie na przywóz dla danych okazów.
16. Nazwa naukowa musi być zgodna z normatywnymi publikacjami zawierającymi nomenklaturę, której należy używać, określonymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

2

1. Posiadacz

ŚWIADECTWO

Nr

KOPIA dla organu wydającego

Wyłącznie do użytku na terytorium Wspólnoty Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 i rozporządzenie (WE) nr 1808/2001 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

2. Zatwierdzona lokalizacja żywych okazów przeniesionych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A

3. Organ wydający

4. Opis okazów (oznakowania, płeć, data urodzenia żywych zwierząt, itp.)

5. Masa netto (kg)

6. Ilość

7. Dodatek do CITES

8. Załącznik KE

9. Źródło

10. Kraj pochodzenia

11. Nr zezwolenia

12. Data wydania

2

16. Naukowa nazwa gatunków

13. Państwo Członkowskie przywozu
17. Zwyczajowa nazwa gatunków

14. Nr dokumentu

15. Data wydania

18. Niniejszym zaświadcza się, że okazy określone powyżej:


1 zostały przejęte ze środowiska naturalnego zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terytorium Państwa Członkowskiego wydającego świadectwo;


2 zostały odzyskane po ich porzuceniu lub ucieczce zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terytorium Państwa Członkowskiego wydającego świadectwo;3 są okazami urodzonymi i wyhodowanymi w niewoli lub sztucznie rozmnażanymi;


4 zostały nabyte lub wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 338/97;


5 zostały nabyte lub wprowadzone do Wspólnoty przed dniem 1 czerwca 1997 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3626/82;


6 zostały nabyte lub wprowadzone do Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 1984 r. zgodnie z przepisami CITES;


7 zostały nabyte lub wprowadzone na terytorium Państwa Członkowskiego wydającego świadectwo przed datą, której na tym terytorium rozpoczęto stosować przepisy rozporządzenia, określone w ust. 3 i 4 lub przepisy CITES;


8 mają być wykorzystane do rozwoju nauki / hodowli lub rozmnażania / badań, edukacji lub do osiągnięcia innych, nieszkodliwych celów.


19. Niniejszy dokument został wydany do osiągnięcia następujących celów:


1 potwierdzenie, że okaz, który ma być powrotnie wywieziony, został nabyty zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w dziedzinie ochrony danych gatunków;
2 wyłączenia okazów wymienionych w załączniku A spod zakazów dotyczących działalności handlowej wymienionych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97;


3 zatwierdzenia przepływu, na obszarze Wspólnoty, żywych okazów wymienionych w załączniku A z ich lokalizacji wskazanej w zezwoleniu na przywóz lub w świadectwie.


20. Warunki szczególneŚwiadectwo jest ważne wyłącznie dla posiadacza, którego nazwisko podane zostało w rubryce 1 (wydano na podstawie art.20 ust. 3 lit. e) lub art. 30 rozporządzenia (WE) No 1808/2001).


Nazwisko wydającego urzędnika

Miejsce i data

Podpis i pieczęć


WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

3

1. Posiadacz

ŚWIADECTWO

Nr

WNIOSEK

Wyłącznie do użytku na terytorium Wspólnoty Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 i rozporządzenie (WE) nr 1808/2001 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

2. Zatwierdzona lokalizacja żywych okazów przeniesionych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A

3. Organ wydający

4. Opis okazów (oznakowania, płeć, data urodzenia żywych zwierząt itp.)

5. Masa netto (kg)

6. Ilość

7. Dodatek do CITES

8. Załącznik KE

9. Źródło

10. Kraj pochodzenia

11. Nr zezwolenia

12. Data wydania

3

16. Naukowa nazwa gatunków

13. Państwo Członkowskie przywozu
17. Zwyczajowa nazwa gatunków

14. Nr dokumentu

15. Data wydania

18. Niniejszym zaświadcza się, że okazy określone powyżej:

1 zostały przejęte ze środowiska naturalnego zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terytorium Państwa Członkowskiego wydającego świadectwo;
2 zostały odzyskane po ich porzuceniu lub ucieczce zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terytorium Państwa Członkowskiego wydającego świadectwo;


3 są okazami urodzonymi i wyhodowanymi w niewoli lub sztucznie rozmnażanymi;


4 zostały nabyte lub wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 338/97;


5 zostały nabyte lub wprowadzone do Wspólnoty przed dniem 1 czerwca 1997 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3626/82;


6 zostały nabyte lub wprowadzone do Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 1984 r. zgodnie z przepisami CITES;


7 zostały nabyte lub wprowadzone na terytorium Państwa Członkowskiego wydającego świadectwo przed datą, w której na tym terytorium rozpoczęto stosować przepisy rozporządzenia, określone w ust. 3 i 4 lub przepisy CITES;


8 mają być wykorzystane do rozwoju nauki / hodowli lub rozmnażania / badań, edukacji lub do osiągnięcia innych, nieszkodliwych celów.


19. Niniejszy dokument został wydany do osiągnięcia następujących celów:


1 potwierdzenie, że okaz, który ma być powrotnie wywieziony, został nabyty zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w dziedzinie ochrony danych gatunków;
2 wyłączenia okazów wymienionych w załączniku A spod zakazów dotyczących działalności handlowej wymienionych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97;


3 zatwierdzenia przepływu, na obszarze Wspólnoty, żywych okazów wymienionych w załączniku A z ich lokalizacji wskazanej w zezwoleniu na przywóz lub świadectwie.


20. Uwagi

Załączam wymaganą dokumentację dowodową i oświadczam, że wszelkie dostarczone dane szczegółowe są prawidłowe, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem.

Oświadczam, że wniosek o zezwolenie / świadectwo dla wyżej wymienionych okazów nie został wcześniej odrzucony.
Nazwisko wnioskodawcy

Podpis

Miejsce i data
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna