Rozporządzenie komisji (WE) nr 2139/98 z dnia 6 października 1998 r uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/w sprawie wpisu niektórych nazw doPobieranie 18.02 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.02 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2139/98
z dnia 6 października 1998 r.
uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/w sprawie wpisu niektórych nazw do ,,Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1068/972, w szczególności jego art. 7 ust. 5 lit. b),
a także mając na uwadze, co następuje:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, Francja przekazała Komisji wniosek w sprawie rejestracji nazwy jako oznaczenie geograficzne;
zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia stwierdzono, że wniosek spełnia wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu, w szczególności, że podano w nim wszystkie informacje wymagane na mocy art. 4 rozporządzenia;
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich3 nazwy wymienionej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja otrzymała w odniesieniu do niej kilka deklaracji sprzeciwu, w rozumieniu art. 7 wyżej wymienionego rozporządzenia, ale jedynie jedna została uznana za uzasadnioną i w związku z tym za dopuszczalną; pozostałe deklaracje sprzeciwu uznane zostały za niedopuszczalne, uznano również, że nie wskazują one podstaw, na których oparto sprzeciw oraz, że deklaracje te nie spełniają szczegółowych wymogów ustanowionych w ust. 4 tego artykułu;
zgodnie z art. 7 ust. 5 tego rozporządzenia, ze względu na to, że francuscy producenci złożyli deklarację sprzeciwu, Komisja wezwała zainteresowane Państwa Członkowskie do osiągnięcia porozumienia, jednakże porozumienie takie nie zostało osiągnięte i Komisja jest zobowiązana podjąć decyzję o rejestracji tej nazwy;
w odniesieniu do deklaracji sprzeciwu otrzymanej od producentów duńskich, Komisja musiała ponownie rozważyć swoje stanowisko, ze względu na czynniki, które nie były jej znane w momencie przekazania wniosku; sprzeciw ten powinien jednak również zostać uznany za dopuszczalny;
na mocy art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, z uzupełnieniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady (EWG) nr 535/974, na mocy art. 7 ust. 5 lit. b), mogą zostać wprowadzone przepisy określające okres przejściowy trwający do pięciu lat, w trakcie którego istnieją, między innymi, produkty (jak w tym przypadku), które zgodnie z prawem znajdowały się w obrocie handlowym przez okres co najmniej pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień publikacji przewidziany w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92; taki okres przejściowy może być przewidziany jedynie dla przedsiębiorstw, które, używając nazw w sposób legalny dokonywały obrotu tymi produktami nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji przewidzianą w art. 6 ust. 2 tego rozporządzenia; zainteresowane Państwa Członkowskie twierdzą, że warunki te zostały spełnione;
z uwagi na argumenty przedstawione przez zainteresowane strony, trzyletni okres przejściowy jest odpowiedni; okres ten ma zastosowanie w odniesieniu do spółek: „Salaisons du Pays d'Oc”, „Sør - Wi A/S”, „Sørwi A/S”, „Suhls Pålæg A/S”, „Steff - Houlberg”, „Vestjyske Slagterier A.m.b.a.” i „Danish Crown”; spółki te spełniają warunki ustanowione w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92;
w wyniku tego, nazwa ta powinna zostać wpisana do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” i tym samym korzystać z ochrony Wspólnoty jako oznaczenie geograficzne;
Załącznik do niniejszego rozporządzenia stanowi uzupełnienie Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/965, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2008/986;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwę wymienioną w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 i wpisuje do „\Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych” jako chronione oznaczenie geograficzne (PGI), przewidziane w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.


Spółki: „Salaisons du Pays d'Oc”, „Sør - Wi A/S”, „Sørwi A/S”, „Suhls Pålæg A/S”, „Steff - Houlberg”, „Vestjyske Slagterier A.m.b.a.” i „Danish Crown” mogą nadal wprowadzać do obrotu produkty pod nazwą „Jambon de Bayonne” przez okres trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Etykieta musi wyraźnie wskazywać rzeczywiste pochodzenie produktu.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 października 1998 r.W imieniu Komisji

Franz FISCHLERCzłonek Komisji


ZAŁĄCZNIK
PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DO TRAKTATU WE, PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Produkty mięsne:
FRANCJA
– Jambon de Bayonne (PGI)

1 Dz.U. L 208 z 24.07.1992, str. 1.

2 Dz.U. L 156 z 13.06.1997, str. 10.

3 Dz.U. C 22 z 22.01.1997, str. 3.

4 Dz.U. L 83 z 25.03.1997, str. 3.

5 Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.

6 Dz.U. L 266 z 1.10.1998, str. 24.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna