Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1Pobieranie 347.04 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar347.04 Kb.
Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku ustaw.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 lipca 2013 r.w sprawie działalności agencji zatrudnienia
Na podstawie art. 19k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru, a także wzory formularzy składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia.
§ 2. Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,
o którym mowa w art. 18e ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 18i ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia składanych przez agencje zatrudnienia, o których mowa w art. 19f ustawy, określa załącznik nr 3 do  rozporządzenia.
§ 5. Wzór formularza zbiorczej informacji o działalności agencji zatrudnienia składanej przez marszałka województwa, o której mowa w art. 18p ustawy, określa załącznik nr 4 do  rozporządzenia.
§ 6. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe wzory formularzy wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.2)


MINISTER

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. (poz. ………)Załącznik nr 1

WZÓR
Marszałek województwa

............................................

WNIOSEK
O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA

1) Formularz należy wypełnić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie wielkimi literami.

2) Wniosek składa się do marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu.
Wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku:

1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis

Nazwa albo firma podmiotu

W przypadku, gdy wniosek składa przedsiębiorca jako wspólnik spółki cywilnej należy podać nazwiska i imiona, firmę lub nazwę wspólników2. Adres siedziby podmiotu

WojewództwoGmina
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Nr telefonuMiejscowośćKod pocztowy

Poczta
Adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada3. Adres zamieszkania w przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

WojewództwoGmina
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Nr telefonuMiejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada


4. Adres, pod którym będzie prowadzona działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej**

WojewództwoGmina
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Nr telefonuMiejscowośćKod pocztowy

PocztaWojewództwoGmina
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Nr telefonuMiejscowośćKod pocztowy

Poczta
Województwo


Gmina
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Nr telefonuMiejscowośćKod pocztowy

Poczta
Województwo


Gmina
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Nr telefonuMiejscowośćKod pocztowy

Poczta


** Informację o kolejnych adresach należy sporządzić w formie załącznika do wniosku.

5. Oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności

6. Numer identyfikacji podatkowej NIP****** Wypełnić w przypadku jego nadania (w przypadku spółki cywilnej wpisać NIP tej spółki).
7. Wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowym Rejestrze Sądowym

Podmiot posiada wpis w (wpisać znak „x” w odpowiednie pole):

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).


W przypadku posiadania wpisu w KRS należy podać:
numer w KRS8. Imię i nazwisko, pełniona funkcja, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz data wypełnienia wniosku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja
Data

PodpisZałącznik nr 2

WZÓR
……………………

(oznaczenie organu

wydającego certyfikat)

............................. ..............................(numer certyfikatu) (miejscowość, data)

CERTYFIKAT
o dokonaniu wpisu podmiotu

do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

…………........................................................................................................................................ 1)(nazwa podmiotu)
………............................................................................................................................................ 1)

(adres siedziby podmiotu)
z dniem ...................... 1)

został wpisany pod numerem .................
do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru ........................... 2)

………………………..(pieczęć oraz podpis
marszałka województwa)

1) W przypadku pierwszego wpisu do rejestru wpisać odpowiednio oznaczenie podmiotu i adres siedziby podmiotu (adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej) zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 18e ust. 1 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), oraz datę dokonania pierwszego wpisu. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w art. 19e
pkt 1 wymienionej ustawy, wpisać odpowiednio zmienione oznaczenie podmiotu lub zmieniony adres siedziby podmiotu (adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej) oraz datę dokonania wpisu zmiany do rejestru.

2) Wpisać datę w przypadku ponownego wydania certyfikatu z powodu zmiany oznaczenia podmiotu lub adresu siedziby podmiotu (adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej).


Opis certyfikatu:

- format A4,

- tło koloru białego,

- napisy w kolorze czarnym.
Załącznik nr 3
WZÓR


FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA


Nazwa i adres agencji zatrudnienia

Data Podpis czytelny


......................... ......................
Nr telefonu
…………………………………..


Informacja

o działalności agencji zatrudnienia

w zakresie1):
pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wypełnić tabele 1.1 i 1.2)
kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (wypełnić tabelę 1.3)


doradztwa personalnego (wypełnić tabelę 2)


poradnictwa zawodowego (wypełnić tabelę 3)
pracy tymczasowej (wypełnić tabele 4.1 i 4.2)

za …….…. rok

Numer
w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

..................................

1.1. Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


Wyszczególnienie

Ogółem

1

2

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji

1
w tym liczba osób, które podjęły pracę na podstawie stosunku pracy

2


1.2. Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - według grup elementarnych zawodów2)


Lp.

Nazwa grupy elementarnej

zawodów 2)Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów2)

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

1

2

3

4

1


2


33)


1.3. Informacja o działalności pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą
u pracodawców zagranicznych - według grup elementarnych zawodów2)


Lp.

Nazwa państwa

Nazwa grupy elementarnej

zawodów 2), w której osoby podjęły pracę w danym państwieCztero-cyfrowy symbol grupy

elemen-tarnej zawo-dów2)Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych

ogółem


z liczby ogółem osoby, które podjęły pracę na okres

do 3 miesięcy

powyżej 3 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

1

2

3

4

5

6

7

8

1

……...

1233)...Ogółem w danym państwie

24)

……...

1233)...Ogółem w danym państwie

Ogółem we wszystkich państwach


2. Informacja o działalności w zakresie doradztwa personalnego


Pracodawcy korzystający z usług doradztwa personalnego

Ogółem

1

2

Liczba pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego

1

3. Informacja o działalności w zakresie poradnictwa zawodowego


Wyszczególnienie

Ogółem

1

2

Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego

1
Liczba pracodawców korzystających z usług poradnictwa zawodowego

2

4.1. Informacja o działalności w zakresie pracy tymczasowej


Wyszczególnienie

Ogółem

W tym skierowane do zagranicznych pracodawców użytkowników

Z liczby ogółem osoby o łącznym okresie pracy tymczasowej

do 3 miesięcy

powyżej 3 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

1

2

3

4

5

6

Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej

1
z tego

zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy

2niebędących pracownikami agencji zatrudnienia, skierowanych na podstawie umowy prawa cywilnego

3
Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia


4w tym liczba zagranicznych pracodawców użytkowników


5
4.2. Umowy zawierane przez agencję zatrudnienia z pracownikami tymczasowymi oraz z osobami niebędącymi pracownikami, z podaniem państwa zatrudnienia – według grup elementarnych zawodów2)


Lp.

Nazwa państwa

Nazwa grupy elementarnej zawodów 2), w której osoby zostały skierowane w ramach zawartej umowy do pracy tymczasowej

Cztero-cyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów 2)

Liczba zawieranych przez agencję zatrudnienia umów o pracę oraz umów prawa cywilnego z zakresu pracy tymczasowej

1

2

3

4

5

1

Rzeczpospolita Polska

1


2


33)

Ogółem w danym państwie
24)1

2

33)
Ogółem w danym państwie
Ogółem we wszystkich państwach
1) W odpowiednim polu wstawić znak „X”.

2) Nazwy i czterocyfrowe symbole grupy elementarnej zawodów wpisywać zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

3) Aby wpisać informację o kolejnych grupach elementarnych zawodów należy dostosować wzór dodając wiersze do tabeli.

4) Aby wpisać informację o kolejnych państwach należy dostosować wzór dodając wiersze do tabeli.

Załącznik nr 4WZÓR

FORMULARZ ZBIORCZEJ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

SKŁADANEJ PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

za …….…. rok

Marszałek Województwa ……………………………………………


1.1. Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


Wyszczególnienie

Ogółem

1

2

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia

1
w tym liczba osób, które podjęły pracę na podstawie stosunku pracy

2

1.2. Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - według grup elementarnych zawodów2)


Lp.

Nazwa grupy elementarnej

zawodów 2)Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów2)

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

1

2

3

4

1


2


33)


1.3. Informacja o działalności pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą
u pracodawców zagranicznych - według grup elementarnych zawodów2)


Lp.

Nazwa państwa

Nazwa grupy elementarnej

zawodów 2), w której osoby podjęły pracę w danym państwieCztero-cyfrowy symbol grupy

elemen-tarnej zawo-dów2)Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych

ogółem


z liczby ogółem osoby, które podjęły pracę na okres

do 3 miesięcy

powyżej 3 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

1

2

3

4

5

6

7

8

1

……...

1233)...Ogółem w danym państwie

24)

……...

1233)...Ogółem w danym państwie

Ogółem we wszystkich państwach2. Informacja o działalności w zakresie doradztwa personalnego


Pracodawcy korzystający z usług doradztwa personalnego

Ogółem

1

2

Liczba pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego

1

3. Informacja o działalności w zakresie poradnictwa zawodowego


Wyszczególnienie

Ogółem

1

2

Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego

1
Liczba pracodawców korzystających z usług poradnictwa zawodowego

2

4.1. Informacja o działalności w zakresie pracy tymczasowej


Wyszczególnienie

Ogółem

W tym skierowane do zagranicznych pracodawców użytkowników

Z liczby ogółem osoby o łącznym okresie pracy tymczasowej

do 3 miesięcy

powyżej 3 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

1

2

3

4

5

6

Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej

1
z tego

zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy

2niebędących pracownikami agencji zatrudnienia, skierowanych na podstawie umowy prawa cywilnego

3
Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia


4w tym liczba zagranicznych pracodawców użytkowników


5
4.2. Umowy zawierane przez agencję zatrudnienia z pracownikami tymczasowymi oraz z osobami niebędącymi pracownikami, z podaniem państwa zatrudnienia – według grup elementarnych zawodów2)


Lp.

Nazwa państwa

Nazwa grupy elementarnej zawodów 2), w której osoby zostały skierowane w ramach zawartej umowy do pracy tymczasowej

Cztero-cyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów 2)

Liczba zawieranych przez agencję zatrudnienia umów o pracę oraz umów prawa cywilnego z zakresu pracy tymczasowej

1

2

3

4

5

1

Rzeczpospolita Polska

1


2


33)

Ogółem w danym państwie
24)1

2

33)
Ogółem w danym państwie
Ogółem we wszystkich państwach


5.1. Informacja o agencjach zatrudnienia, w tym o liczbie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru, odmowie wpisu do rejestru i liczbie przeprowadzonych kontroli


Wyszczególnienie

Ogółem

1

2

Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy

1
w tym kierujących do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych

2
Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie doradztwa personalnego

3
Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie poradnictwa zawodowego

4
Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pracy tymczasowej

5
Liczba decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru

6
w tym z powodu nieprzestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia

7
Liczba decyzji o odmowie wpisu do rejestru

8
Liczba przeprowadzonych kontroli

9
w tym liczba stwierdzonych przypadków nieprzestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia

10

5.2. Liczba przedsiębiorców zagranicznych składających zawiadomienie, o którym mowa
w art. 19i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)Lp.

Nazwa państwa

Ogółem

Rodzaj świadczonych usług

pośrednictwa pracy

doradztwa personalnego

poradnictwa zawodowego

pracy tymczasowej

1

2

3

4

5

6

7

1234)Ogółem w województwie
1) W odpowiednim polu wstawić znak „X”.

2) Nazwy i czterocyfrowe symbole grupy elementarnej zawodów wpisywać zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

3) Aby wpisać informację o kolejnych grupach elementarnych zawodów należy dostosować wzór dodając wiersze do tabeli.

4) Aby wpisać informację o kolejnych państwach należy dostosować wzór dodając wiersze do tabeli.
Data ………………………… Podpis marszałka województwa
lub osoby przez niego upoważnionej

………………………………………


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 17, poz. 91), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna