Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych1Pobieranie 1.25 Mb.
Strona1/10
Data03.05.2016
Rozmiar1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia ……………………………. 2014 r.w sprawie wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia ………………..… 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r. poz. ….) zarządza się, co następuje:§ 1. Rozporządzenie określa:

  1. wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby albo funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, stanowiący załącznik nr 1;

  2. wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby albo funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, stanowiący załącznik nr 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH

_____________________________________1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia …………….… (poz. …)

Załącznik nr 1

Wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności do służby kandydata albo funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu

Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Kategorie zdolności

do służby w Policji,
Straży Granicznej oraz
Biurze Ochrony Rządu


Grupa I*

Grupa II*

Grupa III*

1

2

3

4

5

6

DZIAŁ I - BUDOWA CIAŁA

1

1

Asteniczna budowa ciała nieupośledzająca sprawności ustroju

Z

A

Z
2

Asteniczna budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju

N

B

N
3

Nadwaga nieupośledzająca sprawności ustroju

Z

A

Z
4

Otyłość upośledzająca sprawność ustroju

N

A/B/C

N
5

Feminizm, infantylizm, eunuchoidyzm, obojnactwo

N

C

N
6

Odwrotne położenie trzewi, bez zaburzeń sprawności ustroju

Z

A

Z
7

Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami sprawności ustroju

N

C

N

Objaśnienia szczegółowe

* Osoby badane przez komisje lekarskie dzieli się na 3 grupy:grupa I (kolumna czwarta wykazu) obejmuje kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej
oraz Biurze Ochrony Rządu,

grupa II (kolumna piąta wykazu) obejmuje funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu,

grupa III (kolumna szósta wykazu) obejmuje funkcjonariuszy Policji ubiegających się o podjęcie służby oraz pełniących służbę bezpośrednio przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu, funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o podjęcie służby oraz pełniących służbę w Wydziale Zabezpieczenia Działań.

Do § 1 pkt 1 i 2. Asteniczną budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji między wzrostem a ciężarem ciała, lecz biorąc pod uwagę stan umięśnienia oraz stan układu krążenia
i układu oddechowego w oparciu o próby czynnościowe.

pkt 4. Kwalifikacji orzeczniczej dokonuje się na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI>30)
lub obwodu pasa. Ocenie podlega ogólna sprawność fizyczna, typ budowy ciała. Podstawa oceny: test Harwarda, test sprawności fizycznej.

pkt 6-7. W przypadku stwierdzenia całkowitego, odwrotnego położenia trzewi należy zwrócić uwagę na układ oddechowy i moczowy ze względu na często występujące w tych wypadkach rozstrzenia oskrzeli, zapalenie zatok przynosowych i wady rozwojowe nerek.

DZIAŁ II – SKÓRA, TKANKA PODSKÓRNA I WĘZŁY CHŁONNE

1

2

3

4

5

6

2

1

Przewlekłe choroby skóry nieznacznie szpecące i nieupośledzające sprawności ustroju

Z/N

A

Z
2

Przewlekłe choroby skóry miernie szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

Z

A

N
3

Przewlekłe choroby skóry wybitnie szpecące lub upośledzające sprawność ustroju

N

B/C

N

3

1

Blizny nieznacznie szpecące nieupośledzające lub miernie upośledzające sprawność ustroju

Z/N

A

Z/N
2

Blizny znacznie szpecące lub upośledzające sprawność ustroju

N

B/C

N
3

Blizny po samouszkodzeniach

N

A/B/C

N

4

1

Obrzęk limfatyczny nieupośledzający lub nieznacznie upośledzający sprawność ustroju

N

A/B

N
2

Obrzęk limfatyczny znacznie upośledzający sprawność ustroju

N

C

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 2. Nowotwory skóry należy kwalifikować według paragrafów Działu XVIII - Nowotwory.

pkt 1-3. Według tych punktów należy kwalifikować różnorodne przewlekłe uogólnione choroby skóry, jak: świerzbiączka uogólniona (wyprysk endogenny), wrodzone zaburzenia rogowacenia skóry znacznego stopnia (rogowiec dziedziczny, rybia łuska), wrodzone dziedziczne oddzielanie się naskórka, pęcherzyca, skóra pergaminowata barwnikowa, uogólnione i nawracające lub oporne na leczenie postacie łuszczycy.

Do § 3 pkt 1. W kwalifikacji orzeczniczej należy brać pod uwagę wielkość, lokalizację i szpecący charakter.

pkt 1 kolumna 6. Funkcjonariuszy Policji ubiegających się o podjęcie służby pełnionej bezpośrednio przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o podjęcie służby w Wydziale Zabezpieczenia Działań należy kwalifikować jako niezdolnych, funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących
tę służbę - jako niezdolnych albo zdolnych.

pkt 1-3. Według tych punktów należy kwalifikować m.in. tatuaże. Osoby z tatuażami należy kierować do poradni zdrowia psychicznego.

pkt 2. Przez "blizny upośledzające sprawność ustroju" należy rozumieć blizny utrudniające ruchomość stawów lub noszenie odzieży i oporządzenia, blizny połączone z ubytkami tkanek miękkich (po zranieniach, oparzeniach itp.) oraz blizny w miejscach narażonych na tarcie
w czasie ruchów i chodzenia.

pkt 3. Osoby z bliznami po samouszkodzeniach należy kierować do poradni zdrowia psychicznego.

DZIAŁ III – CZASZKA

1

2

3

4

5

6

5

1

Zniekształcenia czaszki nieupośledzające czynności układu nerwowego

Z

A

Z/N
2

Zniekształcenia czaszki (guzy, wgniecenia), choroby i ubytki kości czaszki nieznacznie upośledzające czynności układu nerwowego

N

B/C

N
3

Ubytki kości czaszki, zniekształcenia (guzy, wgniecenia) oraz choroby kości czaszki upośledzające czynność układu nerwowego

N

C

N
4

Przepukliny mózgu

N

C

N
5

Ciała obce w mózgu

N

C

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 5 pkt 1 kolumna 6. Funkcjonariuszy Policji ubiegających się o podjęcie służby pełnionej bezpośrednio przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o podjęcie służby w Wydziale Zabezpieczenia Działań należy kwalifikować jako niezdolnych.

DZIAŁ IV – NARZĄD WZROKU

1

2

3

4

5

6

6

1

Przy ostrości wzroku oka lepiej widzącego nie mniej niż 0.8; oka gorzej widzącego nie mniej niż 0.5 bez korekcji (z korekcją 0,9- 1,0)

Z

A

N
2

Przy ostrości wzroku każdego oka nie mniej niż 0.5 bez korekcji szkłami, dopuszczalna korekcja ± 2 Dsph i ± 1.0 Dcyl.

Z

A

N
3

Przy ostrości wzroku każdego oka poniżej 0.5 dopuszczalna korekcja wyrównująca 0.9-1,0 ± 3 Dsph i ± 2.0 Dcyl. Dopuszczalna anizometria do 3D.

Z/N

A/B

N
4

Przy ostrości wzroku każdego oka poniżej 0.5 z korekcją wyrównująca powyżej > ± 3 Dsph i > 2.0 Dcyl

N

B/C

N

7

1

Widzenie obuoczne nieprawidłowe.

N

B/C

N

8

1

Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw

Z

A

N
2

Znaczne upośledzenie rozróżniania barw

N

C

N

9

1

Orientacyjne pole widzenia nieprawidłowe.

N

B/C

N

10

1

Nieprawidłowe widzenie zmierzchoweN

11

1

Choroby oczodołów, powiek, spojówki, twardówki narządu łzowego upośledzające czynność oka.

N

B/C

N

12

1

Choroby rogówki, tęczówki, ciała rzęskowego, soczewki ciała szklistego upośledzające czynność oka.

N

B/C

N

13

1

Choroby naczyniówki, siatkówki i nerwu wzrokowego upośledzające czynność oka lub ograniczające możliwość wykonywania wysiłków fizycznych.

N

B/C

N

14

1

Jaskra.

N

B/C

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 6 pkt 1 kolumna 6. Wymagana pełna ostrość wzroku bez korekcji.

pkt 2 kolumna 6. W przypadku stwierdzenia złej tolerancji korekcji lub braku adaptacji
do niej, np. nigdy nie nosił szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, należy kwalifikować jako niezdolny.

pkt 3. W przypadku złej tolerancji korekcji lub braku adaptacji do niej, np. nigdy nie nosił szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, należy powtórzyć badanie.

Do § 7. Niezdolny do posługiwania się bronią palną.

Do § 8 pkt 1. Rozpoznaje podstawowe barwy (czerwoną, żółtą i zieloną) w lampie Wilczka.

Do § 9 pkt 1. Pole widzenia każdego oka nie mniej niż 90° od skroni 30° od nosa. Ubytki pola widzenia stwierdzone badaniem orientacyjnym należy potwierdzić perymetrycznie.

Do § 10. Na badanie widzenia zmierzchowego należy kierować funkcjonariuszy Policji ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę bezpośrednio przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej ubiegających się o podjęcie służby oraz pełniących służbę w Wydziale Zabezpieczenia Działań, w przypadku stwierdzenia w badaniu okulistycznym zmian na dnie oka sugerujących np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki etc.

Do § 14. Kwalifikacja orzecznicza wymaga konsultacji okulistycznej.

DZIAŁ V – NARZĄD SŁUCHU

1

2

3

4

5

6

15

1

Wady wrodzone, choroby ucha zewnętrznego bez niedosłuchu (szpecące wady wrodzone, niedorozwój małżowiny usznej)

Z/N

A

Z
2

Wady wrodzone, choroby ucha zewnętrznego z niedosłuchem (brak małżowiny usznej)

N

A/B/C

N

16

1

Choroby ucha środkowego bez niedosłuchu

Z/N

A/B

N
2

Choroby ucha środkowego z niedosłuchem

N

B/C

N

17

1

Tympanoskleroza, otoskleroza z niedosłuchem

N

B/C

N

18

1

Jednostronny niedosłuch dla tonów wysokich

Z/N

A/B

Z/N
2

Obustronny niedosłuch dla tonów wysokich

N

B/C

N
3

Jednostronny niedosłuch w paśmie częstotliwości niskich i średnich

N

B/C

N
4

Obustronny niedosłuch w paśmie częstotliwości niskich i średnich

N

B/C

N

19

1

Zaburzenia równowagi pochodzące z obwodowego narządu równowagi

N

C

N
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna