Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej1Pobieranie 1.68 Mb.
Strona1/15
Data03.05.2016
Rozmiar1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Projekt 816.021.2013

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia …………………..2013 r.w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 , 951 i 1544 oraz 2013 r. poz. 134i 951) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) statki powietrzne, które są wyłączone ze stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, i 951 oraz z 2013 r. poz. 134), zwanej dalej „ustawą”, oraz przepisów wydanych na jej podstawie, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa lotów i przepisów międzynarodowych, oraz

2) szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania objętych rozporządzeniem rodzajów statków powietrznych.

§ 2. 1. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy w zakresie art. 31, 32, rozdziału 2 w dziale III, art. 45, 46 ust. 2, 48, 49, 52, 53, 53c oraz, 159 ust. 1 oraz art. 160 ust. 3 pkt. 6, następujące rodzaje statków powietrznych:

1) statki powietrzne, których charakterystyka techniczna uzasadnia szczególne ich traktowanie:

a) lotnie,

b) paralotnie,

c) motolotnie,

d) bezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTLOM) nie większej niż 25 kg, w tym modele latające, i latawce,

e) spadochrony, w tym spadochrony ratownicze;

2) inne niż wymienione w pkt 1 statki powietrzne używane wyłącznie w celach szkolenia albo w celach niezwiązanych z wykonywaniem przewozu lotniczegocelach sportowych, rekreacyjnych i innych niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, o których mowa w lit. e, f, g oraz j załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008/WE z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.3.2008, str. 1-49, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 216/2008”;

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 statki powietrzne używane wyłącznie na użytek własny, w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w :

lit. c załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008, o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008/WE z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. U. L 79 z 19.3.2008, str. 1-49, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 216/2008”, spełniające warunki MTOM do 495 kgdla ultralekkiego statku powietrznego, a dla wiatrakowca o MTOM do 560 kg określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

lit. e, f, g oraz j załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

2. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy statki powietrzne, których charakterystyka techniczna uzasadniająca szczególne ich traktowanie oraz przeznaczenie nie pozwalają na zakwalifikowanie do żadnego rodzaju lotnictwa.

3. Wyłącza się z zastosowania do statków powietrznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy wydane na podstawie art. 119 ustawy w zakresie obowiązków związanych z wykonywaniem lotów w strefie nadgranicznej.

4. Wyłącza się z obowiązku uzyskania tymczasowego zezwolenia na lot, o którym mowa w art. 145a ust. 1 ustawy statki powietrzne, o których mowa w lit. c, e, f, g oraz j  załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 zarejestrowanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

5.Wyłącza się z zastosowania przepisów wydanych na podstawie art. 121 ust. 6 pkt 1 ustawy oraz przepisów ustawy w zakresie art. 126 ust. 2-5 statki powietrzne, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. dustawy bezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, w tym modele latające i latawce, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej w celach innych niż działalność gospodarcza. .

6. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy w zakresie art. 105 ust. 1 oraz art.123 ust. 2 spadochrony, w tym spadochrony ratownicze.

7. Wyłącza się z zastosowania przepisów wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy statki powietrzne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.

8. Wyłącza się z zastosowania przepisów wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy statki powietrzne, o których mowa w ust. 1 pkt pkt 2, chyba że przy użyciu tych statków powietrznych  świadczone są usługi lotnicze.  W przypadku świadczenia usług lotniczych załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 262, poz. 2609) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów określonych w załączniku nr 5.

9. Wyłącza się z obowiązku powiadamiania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o którym mowa w art. 123 ust. 1d ustawy, statki powietrzne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, i b oraz d pod warunkiem, że w pokazach lotniczych uczestniczą wyłącznie te statki. .

7. Wyłącza się z zastosowania przepisów ustawy w zakresie art. 159 ust. 1 statki powietrzne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz pkt 2, chyba że przy użyciu tych statków powietrznych świadczone są usługi lotnicze.

8. W odniesieniu do statków powietrznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 używanych w celu świadczenia usług lotniczych załącznik 2 do rozporządzenia MTBIGM w sprawie bezpieczeństwa ekploatacji statków powietrznych stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów określonych w załączniku 5.

§ 3. 1. Wyłącza się zastosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. Nr 168, poz. 1637) w zakresie:

1) dotyczącym uzgodnienia miejsca egzaminu odpowiednio z użytkownikiem statku powietrznego, zespołu urządzeń statku powietrznego, innego urządzenia lub stanowiska pracy, o którym mowa w § 37,

2) § 38 ust. 1 pkt 2 i 3, § 40, 43 i 46

–- do statków powietrznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

2. Egzaminowany, wykonujący skok spadochronowy lub lot, posiada polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia OC właściwego dla osób eksploatujących statki powietrzne, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3. Nadzór instruktorski nad egzaminowanym podczas lotu lub skoku egzaminacyjnego, w zakresie posiadanych uprawnień instruktorskich, może wykonywać:

1) instruktor w podmiocie szkolącym, o którym mowa w art. 95a ust. 1 ustawy, wpisanym do rejestru podmiotów szkolących na podstawie art. 95a ust. 1 ustawy, w zakresie którego przeprowadzany jest egzamin, lub

2) instruktor posiadający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności instruktora odpowiedniej specjalności, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia

–- po złożeniu egzaminatorowi pisemnego oświadczenia o podjęciu się tego nadzoru.

4. Nadzór instruktorski nad egzaminowanym podczas lotu lub skoku egzaminacyjnego, w zakresie posiadanych uprawnień instruktorskich, może wykonywać także egzaminator posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności instruktora odpowiedniej specjalności, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

5. Nadzór egzaminatora nad kandydatem podczas skoku lub lotu może być wykonywany z ziemi, a także z powietrza, w sposób umożliwiający obserwację przebiegu egzaminu.

6. Dopuszcza się wykorzystanie nagrania filmowego do oceny przebiegu egzaminu.§ 4. 1. Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania statków powietrznych, o których mowa w § 2, określają załączniki do rozporządzenia:

1) nr 1 –- lotnie;

2) nr 2 –- paralotnie;

3) nr 3 –- motolotnie;

4) nr 4 –- spadochrony;

5) nr 5 –- ultralekkie statki powietrzne;

6) nr 6 –- modele latające o bezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowejw tym modele latające i latawce;

7) nr 7 –- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.;

8) nr 8 - sposób prowadzenia ewidencji statków powietrznych.

2. Sposób prowadzenia ewidencji statków powietrznych określa załącznik nr 8.

23. Zdatność do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej określają przepisy w sprawie statków powietrznych kategorii specjalnej.

34. Statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg mogą być wykorzystane do szkolenia w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota ultralekkiego statku powietrznego oraz mogą być pilotowane przez pilota posiadającego świadectwo kwalifikacji w zakresie posiadanych uprawnień i wyposażenia statku powietrznego.

45. Przepisy ust. 3 4 stosuje się odpowiednio do statków powietrznych, o których mowa w lit. f załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

§ 5.  1. Statki powietrzne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. Cc, i i pkt 2 oraz pkt 3, podlegają obowiązkowi wpisu do ewidencji statków powietrznych, zwanej dalej "ewidencją".

2. Statki powietrzne nieobjęte obowiązkiem ewidencji, o którym mowa w ust. 1, na wniosek właściciela mogą zostać do tej ewidencji wpisane.

3. Ewidencję prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

4. Każda zmiana danych wpisanych do ewidencji podlega wpisowi do ewidencji.

5. Właściciel statku powietrznego, wpisanego do ewidencji, obowiązany jest zgłosić zmiany danych wpisanych do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

6. Wykreślenie statku powietrznego z ewidencji następuje:

1) z urzędu, w przypadku zniszczenia statku powietrznego lub stałej utraty zdolności do wykonywania lotów;

2) na wniosek właściciela statku powietrznego.§ 6. Statki powietrzne, o których mowa w § 2, mogą startować i lądować również z innych miejsc niż lotnisko lub lądowisko, jeżeli:

1) pozwalają na to ich właściwości techniczne z uwzględnieniem wymagań dotyczących wymiarów terenów;

2) szczegółowe wymagania techniczno-eksploatacyjne, podane w ich instrukcjach użytkowania w locie, nie stanowią inaczej.

§7. Do statków powietrznych, o których mowa w § 2, z wyłączeniem statków powietrznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit d, stosuje się przepisy ruchu lotniczego z zastrzeżeniami ujętymi w załącznikach do rozporządzenia.
§ 8. Certyfikaty dotyczące projektowania produkcji i obsługi, oraz certyfikaty dotyczące obsługi statków powietrznych, o których mowa w załącznikach do rozporządzenia, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność i stosuje się do nich odpowiednio przepisy załączników nr 1-5 dotyczące zatwierdzonych producentów lub zatwierdzonych podmiotów.

§ 9. Dokumenty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, w szczególności karty poświadczenia, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.2), z wyjątkiem rozdziału 3 załącznika nr 7, który wychodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

W porozumieniu z:

Ministrem Obrony Narodowej

Ministrem Spraw Wewnętrznych

Ministrem Sportu i Turystyki

___


Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia ……….. 2013 r. (poz. ….)

Załącznik nr 1

LOTNIE

Warunki i wymagania dotyczące używania lotni oraz obowiązki użytkowników lotni

Spis treści

Rozdział 1 Zastosowanie

Rozdział 2 Określenia

Rozdział 3 Zasady eksploatacji lotni

Rozdział 4 Organizacja lotów lotniowych

Rozdział 5 Wykonywanie lotów

Rozdział 6 Odpowiedzialność

Rozdział 7 Dopuszczenie lotni do lotów

Rozdział 8 Produkcja i obsługa techniczna lotni

Rozdział 9 Znaki stosowane podczas lotów holowanych

Rozdział 1

Zastosowanie

1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lotni.

1.2. Na uzasadniony wniosek, w szczególności w przypadkach wykonywania lotów pokazowych lub rekordowych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zwolnić zainteresowany podmiot od z obowiązku spełnienia niektórych wymagań niniejszego załącznika, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Rozdział 2

Określenia

2.1. Użyte w przepisach załącznika określenia oznaczają: 1. dowódca statku powietrznego -– pilota, który podjął się pilotowania lotni i ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie lotu;

 2. eksploatacja lotni –- całość działań organizacyjnych i technicznych, których celem jest używanie lotni zgodnie z jej przeznaczeniem;

 3. holownik –- pilota posiadającego potwierdzone zaświadczeniem uprawnienia do holowania statków powietrznych;

 4. lotnia –- kompletną lotnię z uprzężą, lotnię z napędem, a także pojedyncze skrzydło bez uprzęży lub napędu;

 5. mechanik lotniowy -– osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi technicznej statku powietrznego z wpisanymi uprawnieniami dotyczącymi lotni jako całości TM (HG) lub motolotni jako całości TM (PHG);

 6. organizator –- osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła działania mające na celu zorganizowanie lotów na lotniach dla innych osób;

 7. pasażer –- osobę na lotni dwuosobowej uczestniczącą w locie za zgodą dowódcy statku powietrznego, z wyłączeniem członków załogi lotni;

 8. pilot lotni –- osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji pilota lotni;

 9. Prezes Urzędu –- Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

 10. program specjalistyczny – program szkolenia specjalistycznego, o którym mowa w § 38 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia…….2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. …….poz…..);

 11. świadectwo kwalifikacji pilota lotni –- wydany przez Prezesa Urzędu dokument potwierdzający kwalifikacje pilota lotni, uprawniający do samodzielnego wykonywania lotów w zakresie wynikającym z uprawnień wpisanych do tego świadectwa;

 12. wyciągarkowy –- osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie obsługi urządzeń mechanicznych służących do holowania lotni lub paralotni, określone programem szkolenia;

 13. wysokość względna –- odległość pionową poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzoną od określonego poziomu odniesienia;

 14. uczeń-pilot –- osobę odbywającą szkolenie teoretyczne lub praktyczne, nieposiadającą świadectwa kwalifikacji pilota lotni;

 15. załącznik – - niniejszy załącznik;

 16. deklaracja zgodności –- deklarację producenta dotyczącą egzemplarza wyrobu potwierdzającą spełnienie wymagań przez typ wyrobu, będącą jednocześnie oświadczeniem wytwórcy, że dany egzemplarz lotni lub jej podzespołu został wyprodukowany zgodnie z typem, dla którego wydano dokument definiujący wyrób i określający poziom spełnienia wymagań;

 17. producent – osobę fizyczną albo prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza lotnię lub jej podzespoły, albo dla której te wyroby zaprojektowano lub wytworzono w celu wprowadzenia ich do obrotu, lub do oddania do użytku w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.3)), pod własną nazwą lub znakiem, na potrzeby własne lub innych użytkowników, a także podmiot przedstawiający do wydania dopuszczenia do lotu lotnię nową lub używaną, której podzespoły mają nieznane pochodzenie, lub dla których nie zachowały się dokumenty dowodowe;

 18. właściwa władza ATS –- instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej.

Rozdział 3

Zasady eksploatacji lotni

3.1. Zasady eksploatacji lotni określają przepisy niniejszego załącznika.

3.2. W zakresie eksploatacji lotni osoba używająca lotni jest zobowiązana do stosowania się do:

1) zaleceń producenta, jeśli jeżeli zostały opublikowane;

2) zasad określonych przez organizatora lotów.

3.3. Do wykonywania lotów, w ramach których świadczone są usługi lotnicze, jest uprawniony pilot posiadający nalot co najmniej 50 godzin jako pilot dowódca na lotniposiadający uprawnienie TANDEM.


Rozdział 4

Organizacja lotów lotniowych

4.1. Organizator jest obowiązany jest do:

1) przeprowadzenia analizy warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym i uzyskania stosownych zezwoleń z tym związanych;

2) zapoznania osób biorących udział w organizacji lotów oraz w lotach z zasadami ich organizacji i wykonywania;

3) zapewnienia, że w przypadku lotów ucznia-pilota oraz lotów z pasażerem będą używane wyłącznie lotnie posiadające ważną kartę lotni, o której mowa w pkt 7.21;

4) zapewnienia, podczas lotów holowanych za pomocą urządzenia mechanicznego, udziału osób funkcyjnych odpowiednio do rodzaju planowanych lotów, w tym: wyciągarkowego i kierownika startu lotniowego lub paralotniowego, oraz ułożenia znaków, o których mowa w pkt 9.1.

4.2. Osoba funkcyjna jest obowiązana mieć przy sobie dokument poświadczający uprawnienia.

4.3. Na kierownika startu lotniowego wyznacza się pilota, który posiada udokumentowane przeszkolenie w tym zakresie, zgodne z programem specjalistycznym albo instruktora lotniowego lub paralotniowego.

4.3.1. Kierownik startu lotniowego jest odpowiedzialny za:

1) podawanie pilotowi i wyciągarkowemu komend do startu oraz informacji dotyczących zachowań lotni podczas startu;

2) przekazywanie wyciągarkowemu informacji o przygotowaniach do startu, planowanym locie i warunkach meteorologicznych na starcie;

3) poinstruowanie pilotów o kierunku kręgu i miejscu lądowania;

4) uzgodnienie zasad wykonywania lotów z innymi służbami prowadzącymi loty lub skoki w tym miejscu;

5) ułożenia znaków wytyczających kierunek holowania, o którym mowa w pkt 9.1;

6) wystawienie wskaźnika kierunku wiatru.

4.3.2. Organizator, jeżeli wymaga tego rodzaj prowadzonych lotów, określa w dokumentach wewnętrznych szczegółowy zakres obowiązków wyciągarkowego oraz kierownika startu lotniowego.

4.4. Organizator jest obowiązany jest:

1) zapewnić możliwość kontaktu telefonicznego lub radiowego z odpowiednimi służbami ratowniczymi;

2) podczas wykonywania lotów ucznia-pilota na holu:

a) za samochodem lub innym pojazdem, zapewnić oprócz kierowcy w pojeździe holującym drugą osobę wykonującą czynności wyciągarkowego,

b) zapewnić łączność radiową pomiędzy instruktorem a:

- uczniem-pilotem,

- wyciągarkowym;

3) zapewnić wystawienie wskaźnika kierunku wiatru, jeżeli jest to możliwe;

4) podczas zorganizowanych lotów nad zbiornikami wodnymi z przewidywanym lądowaniem w wodzie, zapewnić środki umożliwiające udzielenie pomocy pilotowi lotni wykonującemu wodowanie.

4.5. Jeżeli loty lotni są organizowane w miejscu wykonywania lotów innych statków powietrznych lub skoków spadochronowych, organizator jest obowiązany jest zapewnić:

1) sprzęt sygnalizacyjny gotowy do natychmiastowego użycia;

2) łączność radiową z lotniami będącymi w powietrzu lub ustalone znaki sygnalizacyjne;

3) dwustronną łączność z kierownikiem startu lotów innych statków powietrznych lub skoków.

4.6. Organizator może ustalić własne znaki wytyczające miejsca lądowania i startu oraz kierunki podejścia do lądowania jako nadrzędne nad wskazaniami wskaźnika kierunku wiatru.Rozdział 5

Wykonywanie lotów

5.1. Do wykonywania lotów na lotniach, z zastrzeżeniem niniejszych przepisów, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 121 ust. 6 pkt 1 ustawy.

5.2. Pilot lotni jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie lotu, a w szczególności za analizę warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym i, o ile jest to wymagane, uzyskanie stosownych zezwoleń z tym związanych.

5.2.1. W czasie wykonywania lotów, każdy pilot lotni jest obowiązany mieć przy sobie:

1) świadectwo kwalifikacji pilota lotni;

2) osobisty dokument praktyki lotniczej;

23) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem lotów na lotniach.

5.2.2. Przy lotach, w których starty i lądowania odbywają się w obrębie ustalonego miejsca, dokumenty, o których mowa w pkt 5.2.1, mogą znajdować się na ziemi - w miejscu startu i lądowania.

5.3. Osoba posiadająca, wydane w innym państwie, dokumenty uprawniające do wykonywania lotów na lotniach bez nadzoru instruktora może wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loty jako pilot lotni w zakresie posiadanych uprawnień po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1.

5.4. Pilot lotni, uczeń-pilot, a także pasażer lotni są obowiązani są wykonywać lot w kasku.

5.5.1. Loty pokazowe wykonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 123 ust. 1f ustawy.

5.5.2. Loty podczas zawodów sportowych wykonuje się zgodnie z regulaminem opracowanym przez organizatora zawodów.

5.5.3. Podczas wykonywania lotów holowanych przy wykorzystaniu urządzeń mechanicznych obsługę tych urządzeń może wykonywać wyłącznie odpowiednio wyciągarkowy lub holownik z zastrzeżeniem pkt 4.4 ppkt 2 lit. a.

5.5.4. Lotnia znajdująca się w powietrzu ma pierwszeństwo przed lotnią startującą.

5.5.5. Podczas lotu zboczowego żaglowego pierwszeństwo ma lotnia mająca zbocze z prawej strony.

5.5.6. Pierwszeństwo lądowania ma lotnia znajdująca się na podejściu na mniejszej wysokości.

5.5.7. Podczas lotu w kominie termicznym należy dostosować się do kierunku krążenia lotni znajdującej się tam wcześniej.

5.5.8. Krążenie w kominie termicznym powinno odbywać się po kręgach współśrodkowych.

5.5.9. Wejście i wyjście z krążenia może nastąpić tylko po stycznej, na zewnątrz kręgu.

5.5.10. Lotów na lotniach nie wolno wykonywać:

1) przy widzialności mniejszej niż 700 m oraz w chmurach;

2) wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca;

3) z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla startu lub lądowania:

a) nad zwartą zabudową miast, osiedli i siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 150 m (500 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 300 m od statku powietrznego, z tym że nad obszarami miast o liczbie mieszkańców co najmniejod 25.000 - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 119 ustawy,

b) krążąc lub przelatując wielokrotnie na wysokości mniejszej niż 150 m nad pojedynczymi siedzibami ludzkimi, w przypadku lotów z włączoną jednostką napędową,

c) gdzie indziej, niż to określono w lit. a i b, na wysokości względnej mniejszej niż 100 m (300 ft) nad lądem lub wodą w odległości mniejszej niż 300 m od zabudowań.

5.5.11. Przepisów pkt 5.5.10 ppkt 3 lit. c nie stosuje się do treningu we wcześniej zaplanowanych miejscach oraz lotów żaglowych i termicznych pod warunkiem, że są one wykonywane poza siedzibami ludzkimi i zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu oraz w sposób nieuciążliwy dla osób trzecich.

5.5.12. Postanowień pkt 5.5.10 ppkt 2 nie stosuje się do lotów wykonywanych w obrębie ustalonego, jednego miejsca startu i lądowania w przypadku posiadania:

1) jednego błyskowego światła ostrzegawczego koloru białego o częstotliwości błysków 40-100 na minutę;

2) urządzenia radiowego umożliwiającego łączność z organizatorem lotów - w przypadku lotów zorganizowanych;

3) latarki elektrycznej;

4) reflektora do lądowania albo oświetlonego miejsca lądowania.

5.5.13. W przestrzeniach kontrolowanych wykonuje się loty zgodnie z zasadami określonymi dla tych przestrzeni w przepisach wydanych na podstawie art. 121 ust. 6 pkt. 1 ustawy. Do lotów tych lotnia powinna być wyposażona co najmniej w:

1) busolę magnetyczną;

2) dokładny czasomierz wskazujący czas w godzinach, minutach i sekundach;

3) wysokościomierz;

4) wariometr;

5) mapę rejonu lotu z naniesionymi, niezbędnymi informacjami nawigacyjnymi dotyczącymi:

a) stref zakazanych, niebezpiecznych i ograniczonych,

b) rejonu lub trasy planowanego lotu;

6) urządzenie radiowe umożliwiające utrzymanie łączności w czasie lotu z radiostacjami lotniczymi na częstotliwościach, jakie są wymagane przez służby ruchu lotniczego w obszarach powietrznych, w których lot ma być wykonywany, oraz zapewniające również łączność na częstotliwości awaryjnej 121,5 MHz;

7) inne dodatkowe przyrządy lub wyposażenie określone przez właściwą władzę ATS.

5.6. Warunki wykonywania lotów ucznia-pilota określa się w programie szkolenia.

5.6.1. Podstawowe wyposażenie ucznia-pilota, zasady jego przygotowania i kontroli przed lotem, w zależności od rodzaju lotu, określa się w programie szkolenia.

5.6.2. Uczniom-pilotom zabrania się wykonywania lotów bez spadochronu na wysokości większej niż 100 m nad terenem.

5.7. Dopuszcza się wykonywanie na lotniach bez napędu startów, lotów i lądowań nad terenachami parków narodowych lub rezerwatów przyrody, jedynie za zgodą zarządzającego tym terenem.

5.8. Pilot lotni może odstąpić od systematycznej rejestracji ilości lotów i uzyskanego nalotu.

5.8.1. Postanowienia zawarte w pkt 5.8 nie zwalniają pilota lotni z obowiązku udokumentowania posiadanej praktyki lotniczej, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

5.9. Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych podczas wykonywania lotów powinno być określa sięone w zalecanej metodyce postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, opracowanej przez organizatora.

5.9.1. Pilot może odstąpić od zalecanej metodyki postępowania i postąpić w sposób, który uzna za najskuteczniejszy w zaistniałej sytuacji, jeżeli uzasadniają to okoliczności.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna