Rozporządzenie rady (ewg) nr 3719/81 z dnia 21 grudnia 1981 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 357/79 w sprawie badań statystycznych dotyczących obszarów uprawy winorośliPobieranie 24.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.43 Kb.
ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3719/81
z dnia 21 grudnia 1981 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 357/79 w sprawie badań statystycznych dotyczących obszarów uprawy winorośli

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Zgromadzenia2,
a także mając na uwadze, co następuje:
na podstawie art. 22 Aktu Przystąpienia z 1979 r. należy dokonać pewnych zmian w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 357/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących obszarów uprawy winorośli3, zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 1992/804, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w załączniku II do wymienionego Aktu;
artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 357/79 stanowi, że zainteresowane Państwa Członkowskie przeprowadzają raz na 10 lat podstawowe badania statystyczne obszarów przeznaczonych pod uprawę winorośli oraz corocznych badań pośrednich; w konsekwencji nieprzewidzianych trudności niemożliwe było ukończenie w ustalonym okresie pierwszego podstawowego badania obszaru przeznaczonego pod uprawę winorośli w jednym z Państw Członkowskich; w związku z powyższym podjęto decyzję o przyznaniu wyżej wymienionemu Państwu Członkowskiemu zezwolenia na przedłużenie ustalonego okresu jednego roku; wyżej wymienione przedłużenie terminu okazało się być niewystarczające z powodu kolejnych komplikacji natury legislacyjnej; w związku z powyższym zaleca się zezwolenie temu Państwu Członkowskiemu na odroczenie na kolejny rok terminów ukończenia badań oraz przekazania wyników Komisji;
Wspólnota powinna ponieść część wydatków poniesionych przez Grecję na pierwsze podstawowe badania przeprowadzone przez to Państwo Członkowskie,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W rozporządzeniu (EWG) nr 357/79 wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 1 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Jednakże, pierwsze badanie podstawowe we Włoszech może zostać ukończone do dnia 31 października 1982 r. i odnosi się do sytuacji po karczowaniu i sadzeniu roślin w roku uprawy winorośli 1981/1982. Pierwsze badanie pośrednie w wymienionym Państwie Członkowskim przeprowadza się w 1984 r. i odnosi się do zmian w latach uprawy winorośli 1982/1983 oraz 1983/1984”.
2. W art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rok uprawy winorośli ustalany jest na podstawie art. 5 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 337/79.”
3. W art. 4 ust. 3 po tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu:
„- w Grecji: wykaz regionów uprawy winorośli wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia,”.
4. W art. 5 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Jednakże, Włochy mogą przedłożyć szczegółowy opis przed dniem 30 czerwca 1983 r.”
5. W art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zainteresowane Państwa Członkowskie przedkładają Komisji za każdy rok uprawy winorośli średni plon z hektara wyrażony w hektolitrach na hektar moszczu winnego lub wina, lub w decytonach na hektar wyprodukowanych winogron, z mocą od roku uprawy winorośli 1979/1980, a w przypadku Włoch i Grecji z mocą od roku uprawy winorośli 1982/1983, z obszarów przeznaczonych pod uprawę odmian winnych, w podziale według klasy plonów określonych w ust. 2”.
6. W art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zainteresowane Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję, za każdy rok uprawy winorośli, w podziale według jednostek geograficznych, o prognozach średniej naturalnej zawartości alkoholu wyrażonej jako % vol. lub ºOeschle świeżych winogron, moszczu winnego lub win, wyprodukowanych począwszy od roku uprawy winorośli 1979/1980, a w przypadku Włoch i Grecji począwszy od roku uprawy winorośli 1982/1983, z obszarów przeznaczonych pod uprawę winorośli odmian winnych zwykle przeznaczonych do produkcji:
- win o kontrolowanej jakości, posiadających geograficzne oznaczenie miejsca pochodzenia,
- innych win:
- łącznie z winami obowiązkowo przeznaczonymi do produkcji niektórych napojów spirytusowych otrzymywanych z wina z poświadczonym oznaczeniem miejsca pochodzenia.”
7. W art. 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Roczne informacje określone w ust. 1 i 5 przekazywane są przed dniem 1 kwietnia następującym po każdym roku uprawy winorośli. Informacje dotyczące klas plonów, określonych w ust. 2, przedkładane są w okresie ustanowionym w art. 4 ust. 1. Prognozy dotyczące przyszłych tendencji w średnich plonach na hektar, określonych w ust. 3 przedkładane są:
- po raz pierwszy, przed dniem 1 października 1981 r., a w przypadku Włoch i Grecji przed dniem 1 października 1984 r.;
- począwszy od wyżej wymienionej daty, raz na pięć lat przed dniem 1 kwietnia, z wyjątkiem drugiej prognozy dla Włoch i Grecji, która zostanie przedłożona po dwóch latach.”
8. W art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedstawiciel Komisji przedkłada projekt środków, jakie mają zostać przyjęte. Komitet przedstawia swoja opinię na temat tego projektu w terminie ustalonym przez przewodniczącego w zależności od stopnia pilności sprawy. Opinię wydaje się większością 45 głosów, przy czym głosy Państw Członkowskich podlegają ważeniu ustanowionemu w art. 148 ust. 2 Traktatu. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.”
9. Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 9
Niezbędne wydatki na podstawowe badania sytuacji po roku uprawy winorośli 1978/1979, a w przypadku Włoch i Grecji po roku uprawy winorośli 1981/1982 pokrywane są przez Wspólnotę do kwoty ryczałtowej, która zostanie określona.”
10. W załączniku dodaje się tekst znajdujący się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1981 r.
W imieniu Rady
N. RIDLEY
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK
Wykaz regionów uprawy winorośli określonych w art. 4 ust. 3
GRECJA
1. Grecja środkowa i Euboea
2. Peloponez
3. Wyspy Jońskie
4. Epir
5. Tesalia
6. Macedonia
7. Tracja
8. Wyspy Morza Egejskiego
9. Kreta


1 Dz.U. nr C 261 z 13.10.1981, str. 6.

2 Opinia wydana dnia 16 grudnia 1981 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

3 Dz.U. nr L 54 z 5.3.1979, str. 124.

4 Dz.U. nr L 195 z 29.7.1980, str. 10.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna