Rozporządzenie rady (WE) nr 2801/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 w sprawie czasowego zawieszenia przewidzianych we Wspólnej Taryfie Celnej stawek celnych autonomicznych na niektóre produkty przemysłowe iPobieranie 2.18 Mb.
Strona1/31
Data02.05.2016
Rozmiar2.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2801/2000
z dnia 14 grudnia 2000 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 w sprawie czasowego zawieszenia przewidzianych we Wspólnej Taryfie Celnej stawek celnych autonomicznych na niektóre produkty przemysłowe i rolne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
1. W interesie Wspólnoty jest częściowe lub całkowite zawieszenie stawek celnych autonomicznych dla szeregu nowych produktów nie zamieszczonych w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/961.
2. Ze względu na racjonalizację administracyjną i bezpieczeństwo użytkowników, produkty rybołówstwa powinny zostać objęte niniejszym rozporządzeniem.
3. Dla łatwiejszego zrozumienia, biorąc pod uwagę dużą liczbę zmian wchodzących w życie dnia 1 stycznia 2001 r., Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zastępuje się całkowicie nową wersją,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1255/96 wprowadza się następujące zmiany:
1. W tytule i w czwartym motywie wyrazy „produkty przemysłowe i rolne” zastępuje się wyrazami „produkty przemysłowe, rolne i rybne”;
2. Załącznik zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2001 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2000 r.W imieniu Rady

D. GILLOT


Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK


Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka celna autonomiczna (%)

ex

ex


0302 69 98

0303 79 9810

10


Jesiotry świeże, chłodzone lub mrożone, do przetworzenia a), b), c)

0
ex

0302 69 98

20

Zając morski (Cyclopterus lumpus) z ikrą, świeży lub chłodzony do przetworzenia a), c)

0

ex

ex


0302 69 98

0303 79 9830

20


Duże ryby morskie (Lutjanus purpureus), świeże, chłodzone lub mrożone do przetworzenia a), d), c)

0
ex

0302 70 00

11

Ikra tarlaka świeża, chłodzona lub mrożona c)

0

ex

0302 70 00

31ex

0302 70 00

41ex

0302 70 00

91ex

0303 80 90

10ex

0303 80 90

19ex

0303 10 00

10

Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), mrożony i bez głowy, dla przemysłu przetwórczego do wytwarzania past lub past do smarowania a), c)

0

ex

0304 10 98

60


Mięso kolenia z gatunku Squalus acanthias, świeże, chłodzone lub mrożone c)

6

ex

0304 90 97

31
ex

0305 20 00

11

Ikra tarlaka, solona lub w solance c)

0

ex

0305 20 00

18ex

0305 20 00

20ex

0306 19 90

10

Kryl do przetworzenia a), c)

0

ex

0306 29 90

10ex

0603 90 00

10

Kwiaty, pączki kwiatowe, listowie, liście i pozostałe części roślin, przygotowane tylko przez suszenie, barwienie lub bielenie, używane do wytwarzania doniczek wylewanych, objętych podpozycją 3307 49 00 a)

0

ex

0604 99 90

10

ex

0710 21 00

10

Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum różnych Hortense axiphium, mrożony, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, w strąkach używany, do wytwarzania gotowych posiłków a), d)

0

ex

0711 90 60

11

Grzyby, wyłączając grzyby z gatunku Agaricus spp., tymczasowo przechowywane w solance, w wodzie siarczanej, lub innych roztworach konserwujących, lecz nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu puszkowania żywności a)

0

ex

0711 90 60

91
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna