Rozporządzenie rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskichPobieranie 1.01 Mb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 850/98
z dnia 30 marca 1998 r.
w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno – Społecznego3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) rozporządzenie (WE) nr 894/974 stanowi ujednoliconą wersję rozporządzenia (EWG) nr 3094/86 ustanawiającego środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych, które było wielokrotnie i w znaczącym stopniu zmieniane;
(2) doświadczenia zdobyte podczas stosowania rozporządzenia (EWG) nr 3094/86 ujawniły niektóre niedostatki, jakie doprowadziły do problemów z jego stosowaniem i egzekwowaniem, a które powinny być naprawione, w szczególności poprzez zmniejszenie liczby różnych specyfikacji dotyczących rozmiarów oczek sieci, usunięcie koncepcji gatunków chronionych oraz ograniczenie liczby różnych rozmiarów oczek sieci trzymanych na pokładzie; dlatego właściwe jest zastąpienie rozporządzenia (WE) nr 894/97 nowym tekstem z wyłączeniem art. 11, 18, 19 i 20 tego rozporządzenia;
(3) niezbędne jest zdefiniowanie niektórych zasad i procedur ustanawiających techniczne środki ochronne na poziomie wspólnotowym tak, aby każde Państwo Członkowskie mogło zarządzać działalnością połowową na wodach morskich będących pod jego władzą lub jurysdykcją;
(4) należy zachować równowagę między dostosowaniem technicznych środków ochronnych do różnorodności rodzajów rybołówstwa a zapotrzebowaniem na jednolite zasady, które są łatwiejsze do stosowania;
(5) art. 130r ust. 2 Traktatu ustala zasadę, zgodnie z którą środki wspólnotowe muszą łączyć wymagania ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w świetle zasady ostrożności;
(6) praktyka wrzucania morskich organizmów do morza powinna zostać zredukowana do najniższego możliwego stopnia;
(7) należy zapewnić ochronę obszarów hodowli narybków uwzględniając specyficzne warunki biologiczne w różnorodnych strefach;
(8) w dyrektywie 92/43/EWG5 Rada ustanowiła środki w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; wykaz organizmów morskich wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, zawiera nazwy gatunków chronionych wymaganiami tej dyrektywy;
(9) Parlament Europejski dnia 25 października 1996 r. przyjął swoją rezolucję w sprawie komunikatu Komisji w sprawie wykonywania środków technicznych wspólnej polityki rybołówstwa;
(10) aby zapewnić ochronę morskich zasobów biologicznych i zrównoważoną eksploatację zasobów połowowych w interesie zarówno rybaków jak i konsumentów, należy ustanowić techniczne środki ochronne, określające między innymi rozmiary oczek sieci i ich kombinacje właściwe do połowu niektórych gatunków oraz inne cechy narzędzi połowowych, oraz minimalne rozmiary organizmów morskich, jak i ograniczenia połowu w poszczególnych obszarach i okresach wraz z niektórymi narzędziami połowowymi i sprzętem;
(11) w świetle opinii naukowych, należy ustanowić warunki zwiększenia rozmiarów oczek sieci ciągnionych podczas prowadzenia połowów niektórych gatunków morskich organizmów oraz warunki obowiązkowego korzystania z tkanin sieciowych o kwadratowych oczkach, ponieważ może to odegrać znaczącą rolę w ograniczeniu niedojrzałych osobników organizmów morskich;
(12) aby uniknąć możliwości używania narzędzi połowowych umocowanych na stałe o coraz mniejszych oczkach, czego wynikiem jest rosnący wskaźnik śmiertelności wśród niedojrzałych osobników gatunków docelowych z danego łowiska, należy ustanowić rozmiary oczek sieci dla narzędzi połowowych umocowanych na stałe;
(13) skład gatunkowy połowów i związane z tym zwyczaje połowowe różnią się na poszczególnych obszarach geograficznych; te różnice uzasadniają zastosowanie odmiennych środków na tych obszarach;
(14) połów niektórych gatunków, które mają zostać przetworzone na mączkę rybną bądź olej z ryb, można przeprowadzać przy użyciu małych rozmiarów oczek sieci, pod warunkiem, że takie działania połowowe nie mają negatywnego wpływu na inne gatunki;
(15) należy zastosować minimalne rozmiary w stosunku do gatunków, które stanowią główną część wyładunków flot Wspólnoty, a także tych gatunków, które przeżywają po wrzuceniu do morza;
(16) minimalny rozmiar gatunku powinien być zgodny z wyborem rozmiaru oczek stosowanych dla tego gatunku;
(17) należy zdefiniować sposób, w jaki ma być określany rozmiar organizmów morskich;
(18) w celu ochrony niedojrzałych osobników śledzi, należy przyjąć szczególne przepisy dotyczące prowadzenia połowu i zatrzymania na pokładzie szprota;
(19) uwzględniając tradycyjne zwyczaje połowu na niektórych obszarach, należy przyjąć przepisy szczególne dotyczące prowadzenia połowu i zatrzymywania na pokładzie sardeli europejskiej i tuńczyka;
(20) aby zapewnić kontrole działalności połowowej na niektórych obszarach, prowadzonej przez statki spełniające specyficzne warunki, dostęp do takich obszarów powinien podlegać specjalnym zezwoleniom połowowym określonym w rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych6;
(21) użycie okrężnic w szkółkach ryb znajdujących się w bliskiej odległości od ssaków morskich, może powodować chwytanie i zabijanie takich ssaków; jednak, jeśli połowy przy użyciu okrężnic są odpowiednio prowadzone, zastosowanie okrężnic jest skuteczną metodą połowu wyłącznie pożądanych gatunków docelowych; należy dlatego zabronić okrążania morskich ssaków przy użyciu okrężnic;
(22) aby uniknąć ograniczania badań naukowych, sztucznego zarybiania czy transplantacji, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do czynności, które mogą być konieczne do prowadzenia wyżej wymienionych działań;
(23) niektóre środki, niezbędne w kontekście ochrony, zawarta są w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich7 i w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa8, i dlatego nie muszą być powtórzone;
(24) tam, gdzie ochrona jest poważnie zagrożona, należy upoważnić Komisję i Państwa Członkowskie do podjęcia właściwych środków tymczasowych;
(25) mogą zostać utrzymane lub przyjęte dodatkowe krajowe środki o wyłącznie lokalnym charakterze, które zostaną poddane badaniu Komisji w zakresie ich zgodności z prawem wspólnotowym i zgodności ze wspólną polityką rybołówstwa;
(26) gdy niezbędne okażą się szczegółowe zasady w celu wykonania niniejszego rozporządzenia, zasady takie powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 3760/929,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie ustanawiając techniczne środki ochronne stosuje się do połowu i wyładunku zasobów połowowych występujących w wodach morskich będących pod władzą lub jurysdykcją Państw Członkowskich i znajdujących się w jednym z regionów wymienionych w art. 2, chyba że co innego przewidziano w art. 26 i 33.
TYTUŁ I
DEFINICJE
Artykuł 2
1. Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje wód morskich:
a) Region 1
Wszystkie wody leżące na północ i zachód od linii biegnącej od punktu o współrzędnych 48° szerokości geograficznej północnej i 18° długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do 60° szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do 5° długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do 60° 30’ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do 4° długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do 64° szerokości geograficznej północnej, a stamtąd na wschód do wybrzeża Norwegii.
b) Region 2
Wszystkie wody położone na północ od 48° szerokości geograficznej północnej, z wyłączeniem wód regionu 1 i obszarów ICES IIIb, IIIc i IIId.
c) Region 3
Wszystkie wody odpowiadające podobszarom ICES VIII i IX.
d) Region 4
Wszystkie wody odpowiadające podobszarowi ICES X.
e) Region 5
Wszystkie wody w tej części środkowo-wschodniego Atlantyku, na które się składają rejony 34.1.1, 34.1.2. i 34.1.3 oraz podobszar 34.2.0 strefy połowowej 34 regionu CECAF.
f) Region 6
Wszystkie wody u wybrzeża francuskiego departamentu Gujany będące pod władzą lub jurysdykcją Francji.
g) Region 7
Wszystkie wody u wybrzeży francuskich departamentów Martyniki i Gwadelupy będące pod władzą lub jurysdykcją Francji.
h) Region 8
Wszystkie wody u wybrzeża francuskiego departamentu Réunion będące pod władzą lub jurysdykcją Francji.
2. Obszary geograficzne wyznaczone w niniejszym rozporządzeniu za pomocą liter „ICES” i „CECAF” są obszarami odpowiednio zdefiniowanymi przez Międzynarodową Radę Badań Morza oraz Komitet ds. rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku. Są one opisane, z wszelkim późniejszymi zmianami, w komunikatach Komisji nr 85/C 335/0210 oraz nr 85/C 347/0511.
3. Regiony określone w ust. 1, mogą zostać podzielone na obszary geograficzne, w szczególności na podstawie definicji określonych w ust. 2, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 48.
4. Bez względu na ust. 2, do celów niniejszego rozporządzenia:
- Kattegat ograniczony jest od północy linią ciągnącą się od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji, oraz od południa linią ciągnącą się od Hasenore do Przylądka Gniben, od Korshage do Spodsbjerg oraz od Przylądka Gilbjerg do Przylądka Kullen,
- Skagerrak ograniczony jest od zachodu linią ciągnącą się od latarni morskiej Hantsholm do latarni morskiej Lindesnes oraz od południa linią ciągnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji,
- Morze Północne obejmuje podobszar ICES IV, przylegającą część obszaru ICES IIa leżącą na południe od 64° szerokości geograficznej północnej oraz tą część obszaru ICES IIIa, która nie jest objęta definicją Skagerrak przedstawioną w tiret drugim.
Artykuł 3
Do celów niniejszego rozporządzenia:
a) organizmy morskie oznaczają wszystkie ryby morskie, w tym gatunki anadromiczne i katadromiczne w ciągu ich morskiego życia, skorupiaki, mięczaki oraz ich części;
b) rozmiar oczek sieci ciągnionej oznacza rozmiar oczek każdego worka włoka bądź przedłużacza znajdującego się na pokładzie i przyczepionego bądź nadającego się do przyczepienia do dowolnej sieci ciągnionej. Rozmiar oczek sieci ustala się zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2108/8412. Definicja rozmiaru oczek sieci nie ma zastosowania do rozmiaru oczek tkanin sieciowych o kwadratowych oczkach;
c) wielokrotna przędza rybacka oznacza tkaninę sieciową utworzoną z dwu lub więcej przędz, gdzie przędze można oddzielić między węzłami bez uszkodzenia struktury przędzy;
d) tkanina sieciowa o kwadratowych oczkach oznacza tkaninę sieciową, która jest połączona w taki sposób, że z dwóch zespołów sieci równoległych utworzonych przez pasy sieci, jeden z nich jest równoległy, a drugi prostopadły do osi podłużnej sieci;
e) rozmiar oczek panela sieci bądź okna o kwadratowych oczkach oznacza największy rozmiar oczka, który można określić dla takiego panela bądź okna włożonego w sieć ciągnioną. Rozmiar oczek zostanie ustalony zgodnie z procedurami rozporządzenia (EWG) nr 2108/84;
f) tkanina sieciowa bezwęzłowa oznacza tkaninę sieciową składającą się z oczek o czterech bokach tej samej długości, w których rogi są utworzone przez przeplatające się przędze dwóch sąsiednich boków oczka;
g) denne sieci skrzelowe bądź sieci oplątujące oznaczają każde przymocowane narzędzie zbudowane z jednej części sieci przymocowanej bądź takiej, którą można umocować w dowolny sposób na dnie morza;
h) sieci trójścienne oznaczają każde umocowane na stałe narzędzie składające się z dwóch i więcej części sieci zawieszonych wspólnie w sposób równoległy na pojedynczej nadborze, umocowane albo takie, które można umocować w dowolny sposób na dnie morza.

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna