„Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania I wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach”Pobieranie 6.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.09 Kb.
Człowiek – najlepsza inwestycja

„Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach”Beneficjent: Gmina Łomianki

Wartość projektu: 337 317,00 zł

Poziom dofinansowania: 100% Europejski Fundusz Społeczny.

Termin realizacji projektu: 02.09.2013 – 29.08.2014 r.
W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Łomianki będzie realizować projekt „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach” w czterech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, Szkole Podstawowej im. Adolfa Pilcha Góra Dolina w Dziekanowie Polskim i w Szkole Podstawowej im. J.R. Kobendzów w Sadowej.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łomianki dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych.

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dla uczniów w klasach I-III z zakresu: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu zakupione zostaną również materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Link do strony głównej Instytucji Wdrażającej – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – www.mazowia.eu.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.efs.gov.pl.Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna