Rozwiązanie: acd, adc, bcd, bdc Rozwiązanie: ade, ace, abe, abce, acbe Zadanie 2Pobieranie 23.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar23.48 Kb.
Język BPMN – zadania

Zadanie 1. Dla poniższych modeli wypisz wszystkie możliwe scenariusze, tj. kolejność wykonywanych zadań.Rozwiązanie: acd, adc, bcd, bdcRozwiązanie: ade, ace, abe, abce, acbe

Zadanie 2. Które ze ścieżek są możliwe w poniższym modelu

 • abdceh

 • aceh

 • abdefdeg

 • adcefbdeg

Rozwiązanie: adcefbdegZadanie 3. Zaproponuj model procesu, który pozwoli na realizację następujących scenariuszy: abde, acde, adbe, adce.

RozwiązanieUwaga: Można wskazać więcej niż 1 modeli, zdolnych wygenerować powyższe scenariusze.

Zadanie 4. Na podstawie poniższego opisu zbudować model procesu z perspektywy firmy ubezpieczeniowej

Firma ubezpieczeniowa rozpatruje wnioski klientów o wypłatę odszkodowania. Proces rozpoczyna się w momencie napływu wniosku. Pierwszą czynnością jest klasyfikacja sprawy. Istnieją dwie kategorie spraw: proste i złożone. Dla prostych spraw wykonywane są dwie czynności: weryfikacja polisy oraz wycena szkody. Kolejność wykonania tych czynności nie ma znaczenia. Dla spraw złożonych wykonywane są trzy czynności: weryfikacja polisy, badana jest historia ubezpieczenia oraz dokonywana jest wycena szkody. W tym przypadku czynności te wykonywane są w podanej kolejności. Po wykonaniu powyższych czynności dla obydwu rodzajów spraw wydawana jest decyzja o wypłacie bądź odmowie wypłaty odszkodowania. Ostatnią czynnością jest wysłanie powiadomienia do klienta o decyzji podjętej w jego sprawie oraz wypłata odszkodowania w przypadku, gdy decyzja była pozytywna.Zadanie 5. Na podstawie poniższego opisu zbudować model procesu z perspektywy operatora telefonii komórkowej

Operator telefonii komórkowej wysyła faktury do klientów 5. dnia każdego miesiąca. 20. dnia sprawdzane jest, czy klient dokonał płatności. Jeśli na rachunku odnotowano płatność, wówczas następuje koniec procesu. Jeśli klient nie zapłacił, to wysyłane jest powiadomienie. Po wysłaniu powiadomienia po 3 dniach ponownie sprawdzane jest saldo zadłużenia. Jeśli klient nadal nie uregulował należności, wówczas wysyłane jest kolejne powiadomienie i po 3 dniach znowu sprawdzany jest stan zadłużenia. Jeśli klient nadal nie uregulował należności, wówczas blokowana jest usługa telefoniczna i następuje koniec procesu.Zadanie 6. Na podstawie poniższego opisu zbudować model procesu w trzech wariantach: (a) jedna pula dla wszystkich zadań (tylko zadania wykonywane przez uczelnię), (b) oddzielne pule dla studenta i uczelni, (c) oddzielne pule dla studenta i uczelni, przy czym w puli dla uczelni uwzględnić tory dziekanatu i dziekana

Student z niezaliczonym egzaminem składa podanie o rejestrację na kolejny semestr. Podanie po przyjęciu przez dziekanat przekazywane jest do dziekana celem rozpatrzenia. Dziekan podejmuje decyzje o warunkowym wpisie na kolejny semestr albo o ponownym wpisie na ten sam semestr. Pracownicy dziekanatu w zależności od decyzji dziekana rejestrują studenta na kolejny semestr albo rejestrują go powtórnie na ten sam semestr.Interpretacja komunikatu: 1. Istnieje system informatyczny (np. witryna Internetowa), który pozwala na złożenie podania o rejestrację. System wysyła komunikat do innego systemu. Inny system (np. Dziekanat) odbiera ten komunikat i ….

 2. Student pisze podanie na kartce i zanosi do dziekanatu

Istotne jest, że mamy konkretnego adresata. Forma komunikatu jak również wszelkich mechanizmów jego dostarczania nie ma znaczenia (jest poza BPMN)Zadanie 7. Na podstawie poniższego opisu zbudować model procesów komunikujących się przy pomocy wiadomości. Uwzględnić procesy wykonywane przez petenta, Urząd Miasta i Ministerstwo.

Petent składa do Urzędu Miasta wniosek o dofinansowanie. Urząd Miasta po otrzymaniu wniosku analizuje go pod względem formalnym. Jeśli wniosek zawiera błędy, wówczas Urząd nie zajmuje się takim wnioskiem. Jeśli wniosek jest poprawny, wówczas Urząd wysyła wniosek do Ministerstwa. Ministerstwo analizuje wniosek i wydaje opinie, która następnie trafia do Urzędu Miasta. Urząd Miasta na podstawie tej opinii przygotowuje odpowiedź i wysyła ją petentowi. Petent zapoznaje się z odpowiedziąZadanie 8. Na podstawie poniższego opisu zbudować model procesu. W modelu uwzględnić procesy wykonywane wewnątrz banku (w oddziale i dziale produkcji kart) oraz u klienta. Zaproponować odpowiedni mechanizm komunikacji.

Klient banku ma możliwość zgłoszenia wniosku o wydanie karty płatniczej. Oddział banku po otrzymaniu takiego wniosku dokonuje jego weryfikacji. Jeśli proces weryfikacji wypadnie niekorzystnie, wówczas klient jest informowany o odrzuceniu wniosku. W przypadku pozytywnej dział produkcji kart wytłacza nową kartę. Proces tłoczenia nowej karty może być zainicjowany nie tylko wnioskiem klienta. Tłoczenie nowej karty może się rozpocząć również wtedy, gdy minie 11 miesięcy od daty aktywacji starej karty. Po wytłoczeniu nowej karty jest ona wysyłana do klienta, po czym w oddzielnym liście wysyłany jest kod PIN. Klient po otrzymaniu karty i PIN-u dokonuje aktywacji karty w bankomacie. W efekcie aktywacji nowej karty następuje dezaktywacja starej karty. Dezaktywacja starej karty następuję również po upływie 12 miesięcy od aktywacji starej karty.Zadanie 9. Na podstawie poniższego opisu zbudować model procesu z wykorzystaniem komunikacji pomiędzy klientem, bankiem i BIK opartej na wiadomościach. Przyjąć model czarnej skrzynki dla czynności wykonywanych przez Klienta i BIK orz model białej skrzynki dla czynności wykonywanych przez bank.

 • Klient wypełnia wniosek o kredyt na stronie banku. Bank w odpowiedzi przesyła mu pakiet dokumentów kredytowych, które powinien wypełnić i odesłać do banku.

 • Bank oczekuje do 7 dni na wypełnienie i przesłanie dokumentów kredytowych. Po 7 pracownik dzwoni do klienta. Jeśli klient stwierdzi, że rezygnuje, pracownik oceni klienta jako niewiarygodnego albo pracownik nie może się dodzwonić, wówczas następuje koniec procesu. W przeciwnym przypadku klient dostaje kolejne 7 dni.

 • Klient może, zamiast wypełnionych dokumentów, wysłać rezygnację z ubiegania się o kredyt. Po otrzymaniu rezygnacji proces kończy się.

 • Po otrzymaniu wypełnionych dokumentów kredytowych bank przystępuje do oceny wiarygodności klienta.

 • Ocena wiarygodności klienta polega na wysłaniu zapytania do Biura Informacji Kredytowej (BIK), czy klient nie zalega ze spłatą należnych zobowiązań i jaka jest aktualna wysokość jego zobowiązań. Klienci posiadający konto w banku są dodatkowo weryfikowani wewnętrznymi procedurami.

 • Po otrzymaniu odpowiedzi z BIK i zakończeniu procedury wewnętrznej weryfikacji (jeśli była prowadzona) podejmowana jest decyzja o przyznaniu bądź odmowie kredytu.

 • Po podjęciu decyzji wszelkie wytworzone dokumenty są automatycznie zapisywane w repozytorium. Jeśli w trakcie wykonywania tej procedury wydarzy się błąd, wybrany pracownik musi „ręcznie” umieścić stosowne dokumenty w repozytorium.

 • Ostatnią czynności w procesie jest powiadomienie klienta o decyzji kredytowej.

Wskazówka: Skorzystać z możliwości jakie daje bramka zdarzeniowaZadanie 10. Utworzyć model BPMN dla fragmentu przypadku użycia związanego z wypłata gotówki z bankomatu. Przyjąć, że czynności wykonywane przez posiadacza karty i czynności wykonywane przez bankomat są modelowane w oddzielnych procesach, a procesy porozumiewają się przez komunikaty. Przyjąć ponadto model czarnej skrzynki dla czynności wykonywanych przez posiadacza karty i białej dla czynności wykonywanych przez bankomat.

Przypadek użycia: Wypłata gotówki

Scenariusz główny: 1. Bankomat prosi o wprowadzenie PIN-u

 2. Klient wprowadza PIN

 3. Bankomat stwierdza, ze PIN jest poprawnyScenariusz alternatywny:

5a. PIN niepoprawny do 2 razy:5a1. Bankomat wyświetla komunikat „Niepoprawny PIN”

5a2. Bankomat przechodzi do kroku 3 scenariusza głównego

5b. PIN niepoprawny po raz 3:

5b1. Bankomat wyświetla komunikat „Karta zostanie zablokowana”

5b2. Bankomat zatrzymuje kartę. Koniec przypadku użycia.

5c. Brak PIN-u przez 30 sekund:

5c1. Bankomat wyświetla komunikat „Potrzebujesz więcej czasu czy rezygnujesz?”

5c2. Posiadacz karty wybiera opcję „Potrzebuję więcej czasu”

5c3. Bankomat przechodzi do kroku 3 scenariusza głównego

5c2a. Posiadacz karty wybiera opcję „Rezygnuję”:

5c2a1. Bankomat wydaje kartę. Koniec przypadku użycia

5c2b. Posiadacz karty nie wybrał żadnej opcji przez 30 sekund:5c2b1. Bankomat wydaje kartę. Koniec przypadku użyciaZadanie 11. Na podstawie poniższego opisu przygotować model procesu. Zidentyfikować wszystkich uczestników procesu. W modelu uwzględnić czynności wykonywane przez wszystkich uczestników procesu (model białej skrzynki). Zwrócić uwagę na wieloinstancyjność niektórych uczestników oraz konieczność powtarzania niektórych czynności.

Proces przyznawania nagrody Nobla rozpoczyna się we wrześniu każdego roku. Pierwsza czynność polega na wysłaniu przez Komitet Noblowski zaproszeń do zgłaszania nominacji. Zaproszenia wysyłane są do około 3000 profesorów z różnych światowych instytucji naukowych, poprzednich laureatów nagrody i członków Zgromadzenia Noblowskiego. Nominujący mogą wskazać od jednego do maksimum trzech kandydatów do nagrody. Komitet Noblowski po otrzymaniu nominacji przeprowadza selekcję i spośród nadesłanych zgłoszeń wybiera wstępnych kandydatów. Następnie podejmuje decyzję, czy potrzebni będą zewnętrzni eksperci do oceny kandydatów. Jeśli zdecyduje się na zaangażowanie zewnętrznych ekspertów, wówczas wysyła im listę wstępnych kandydatów z prośbą o ocenę ich dorobku. Po odebraniu wyników prac ekspertów Komitet Noblowski tworzy raport zawierający listę finalnych kandydatów wraz z dorobkiem każdego z nich. W przypadku gdy Komitet Noblowski nie decyduje się na zewnętrznych ekspertów, wówczas raport przygotowuje we własnym zakresie. W kolejnym etapie raport jest przekazywany do Zgromadzenia Noblowskiego. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenie dyskutuje rekomendacje zawarte w raporcie. Na drugim (i ostatnim) posiedzeniu w drodze głosowania większościowego Zgromadzenie wybiera laureatów. Następnie powiadamia laureatów i opinię publiczną.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna