Rozwoju kulturyPobieranie 325.62 Kb.
Strona4/6
Data27.04.2016
Rozmiar325.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.1.

Cel główny

Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w podnoszeniu jego atrakcyjności

Cel operacyjny

Badanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej regionu - ustalenie tematyki i zakresu prac badawczych i dokumentacyjnych oraz wdrożenie do realizacji


Opis celu

Stworzenie naukowego zbioru danych o dziedzictwie kulturowym i kulturze współczesnej regionu do wykorzystania przy opracowywaniu projektów ich zabezpieczania, ochrony, zagospodarowania, upowszechniania i promocji

Przedsięwzięcia

 • Opracowanie studium historycznego województwa

 • Opracowanie programu badań i dokumentacji kultury regionu zapewniającego dane źródłowe do analiz i ocen oraz wytyczania kierunków działania

 • Zlecenie prowadzenia badań i dokumentacji

 • Realizacja programów badawczych i dokumentacyjnych muzeów i archiwów

Efekty

 • Zapewnienie ciągłości dokumentacyjnej kultury regionu

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków, muzea, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa, fundusze strukturalne, środki właścicieli i użytkowników zabytków, sponsorzy

Zadania / projekty

 • Badania nad kulturami składającymi się na dziedzictwo kulturowe regionu

 • Badania terenowe i pozyskiwanie artefaktów kultury materialnej

 • Badania tradycyjnej kultury społecznej i duchowej

 • Badania dawnych przemysłów i rzemiosła

2.2.

Cel główny

Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w podnoszeniu jego atrakcyjności

Cel operacyjny

Zintegrowanie działań w dziedzinie kultury, oświaty i turystyki w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej regionu w kształtowaniu osobowości i świadomości narodowej oraz w kształtowaniu atrakcyjności regionu

Opis celu

Wspieranie wspólnych przedsięwzięć kultury, oświaty i turystyki oraz przedsięwzięć wykorzystujących dorobek kulturalny regionu w działalności edukacyjnej i promocyjnej

Przedsięwzięcia

 • Integracja środowisk działających na rzecz ochrony zabytków kultury materialnej, społecznej i duchowej

 • Wspieranie autorskich regionalnych projektów badania i upowszechniania dziedzictwa kulturowgo regionu lubuskiego oraz rozwijania świadomości regionalnej, wzbogacających zakres usług kulturalnych, edukacyjnych

 • Promocja oferty edukacyjnej i turystycznej muzeów (wydawnictwa reklamowe, internet, media lokalne i ogólnopolskie)

Efekty

 • Zwiększenie potencjału programów naukowych i dydaktycznych

 • Podniesienie atrakcyjności regionu

 • Poprawa stanu zabytków w regionie

 • Ochrona, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w regionie

 • Przeciwdziałanie marginalizacji życia kulturalnego

 • Wzrost poczucia tożsamości kulturowej mieszkańców regionu

 • Wzrost znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na zwiększenie zatrudnienia, poziomu życia mieszkańców regionu i rozwoju społeczno – gospodarczego

 • Rozszerzenie ram rutynowych działań w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego i uczestnictwa w kulturze mieszkańców regionu

 • Podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu działań kulturalnych

 • Wzrost uczestnictwa w kulturze

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, jednostki organizacyjne oświaty i turystyki, organizacje pozarządowe

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa, fundusze strukturalne, budżety jednostek organizacyjnych kultury, oświaty i turystyki

Zadania / projekty

Projekt „Oczarować tradycją – kultura, turystyka, edukacja, rekreacja”
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna