Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië tel. +32 25469931 — faks +32 25134893 — internetPobieranie 15.42 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.42 Kb.PL

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469931 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


Grupa ad hoc
„Komitet Sterujący ds. Strategii »Europa 2020«”
Bruksela, 11 października 2012 r.
ZAWIADOMIENIE
Grupa ad hoc „Komitet sterujący ds. strategii »Europa 2020«”

Przewodniczący grupy ad hoc „Komitet Sterujący ds. Strategii »Europa 2020«” Joost VAN IERSEL ma przyjemność zaprosić Państwa na 10. posiedzenie Komitetu Sterującego, które odbędzie się w budynku Komitetu w Brukseli 7 listopada 2012 r. o godz. 9.30 (sala JDE 62).


Projekt porządku obrad obejmuje następujące punkty:

1.Przemówienie powitalne Joosta van Iersela, przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Strategii „Europa 2020”
2.Przyjęcie projektu porządku obrad
3.Zatwierdzenie protokołu 9. posiedzenia Komitetu Sterującego z 6 czerwca 2012 r.
4.Wystąpienie przewodniczącego EKES-u Staffana NILSSONA
5.Dyskusja na temat działań następczych w związku z konferencją EKES-u pt. „Zwiększanie wysiłków na rzecz silniejszej Europy – społeczeństwo obywatelskie pełnoprawnym partnerem w strategii »Europa 2020«” oraz na temat stanu realizacji strategii (znaczenie strategii, działania EKES-u w tym zakresie, stosunki z siecią krajowych RSG i podobnych instytucji, dalsza współpraca z Komitetem Regionów i Parlamentem Europejskim)
6.Konsultacje z krajowymi radami społeczno-gospodarczymi (RSG) i podobnymi instytucjami w sprawie zaangażowania partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w realizację strategii „Europa 2020” i w proces związany z europejskim semestrem 2012

  • Omówienie wkładu krajowych RSG i podobnych instytucji

  • Odpowiedź udzielona przez Monę Björklund, zastępcę kierownika działu „Cel strategiczny – dobrobyt”, Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej

  • Dyskusja


12.30–14.00 – obiad, Atrium, 6. piętro budynku JDE

7.Omówienie bieżących prac EKES-u


SOC/423 – Zasady procedury i działania służące wdrażaniu art. 11 ust. 1 i 2 traktatu lizbońskiego
8.EUR 004 – Opinia w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej pt. „Działanie na rzecz stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, COM(2012) 299 final9.Monitorowanie skutków opinii EKES-u w sprawie inicjatyw przewodnichwydarzenia organizowane w terenie w przeszłości


Wydarzenia organizowane w terenie w związku z inicjatywą „Mobilna młodzież” („Okrągły stół na temat zatrudnienia wśród młodzieży” – Dublin, 17 listopada 2011 r. – oraz konferencja pt. „Bezrobocie wśród młodzieży” – Madryt, 6 czerwca 2011 r.)


  • Wystąpienie Pavela Trantiny10.Omówienie bieżących prac EKES-u


SOC/471 – Problematyka płci w strategii „Europa 2020”


  • Przedstawienie tematu przez sprawozdawcę Joanę Agudo i Bataller

  • Dyskusja11.Kalendarz posiedzeń na 2013 r.

Języki robocze:

DE/EN/FR/PL/SV

Tłumaczenie ustne:

z: ES/DE/EN/FR/IT/PL/SV na: DE/EN/FR

_____________


UWAGA: Dokumenty wymienione w niniejszym zaproszeniu zostaną Państwu udostępnione poprzez portal członków w najbliższym możliwym terminie.
Członkowie i eksperci proszeni są o podpisanie list obecności. Podpis jest warunkiem uzyskania zwrotu kosztów związanych z udziałem w obradach.
Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu, proszeni są o wcześniejsze powiadomienie sekretariatu swej Grupy, aby nie angażowano bez potrzeby tłumaczy ustnych.
Posiedzenie będzie nagrywane – zob. dokument DI-CESE 22/2010.

CES2315-2012_00_00_TRA_CONV-POJ EN – MSI/mr .../...


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna