Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 17a/5 nip: 642-184-20-53 Tel. 508272103 specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanychPobieranie 0.62 Mb.
Strona1/13
Data08.05.2016
Rozmiar0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne

Czesław Lew

44-200 Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 17a/5

NIP: 642-184-20-53 Tel. 508272103


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHNazwa zadania :

Roboty naprawcze stopnia wodnego na rzece Ruda w km 0+174 w m. Turze,

wraz z odtworzeniem przekroju hydraulicznego koryta rzeki od stopnia do ujścia.

Usuwanie szkód powodziowych z 2010r.


Inwestor :

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Sienkiewicza 2

44-100 GLIWICEBiuro projektowe:

Hydro – Lew Usługi Melioracyjne

Czesław Lew

ul. Kpt . L. Janiego 17a/5

44-200 Rybnik


Projektant:

mgr inż. Czesław Lew

ul. Janiego 17a/3

44-200 Rybnik


Sprawdzający:

inż. Augustyn Konieczny

ul . Rybnicka 50

44-240 ŻoryData opracowania


listopad 2012 roku


Spis treści


1 PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 5

2 DANE OGÓLNE 5

2.1 Wprowadzenie 5

2.2 Nazwa i lokalizacja przedmiotu zamówienia 5

3 Ogólna specyfikacja techniczna 6

3.1 Określenie przedmiotu zamówienia 63.1.1 Rodzaj i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 6

3.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 6

3.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 73.2.1 Roboty przygotowawcze 7

3.2.2 Roboty towarzyszące 7

3.2.3 Odcinek górny: Rzeka Ruda w km. 0+186 – 0+308 8

3.2.4 Stopień w km. 0+174 9

3.2.5 Odcinek dolny: ujście do rzeki Odry – km. 0+137 9

3.2.6 Roboty wykończeniowe 9

3.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 11

3.4 Dokumenty budowy 11

3.4.1 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 11

3.4.2 Dziennik budowy 11

3.4.3 Książka obmiaru robót 12

3.4.4 Rysunki robocze 12

3.4.5 Dokumentacja powykonawcza 13

3.4.6 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 13

3.5 Definicje i skróty 143.5.1 Definicje 14

3.5.2 Skróty 15

3.6 Prowadzenie robót 163.6.1 Ogólne zasady wykonania robót 16

3.6.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 17

3.6.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 18

3.6.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 18

3.6.5 Organizacja robót 18

3.7 Materiały i urządzenia 193.7.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 19

3.7.2 Kontrola materiałów i urządzeń 20

3.7.3 Atesty materiałów i urządzeń. 20

3.7.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 20

3.7.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 21

3.7.6 Stosowanie materiałów zamiennych 21

3.8 Sprzęt 21

3.9 Transport 22

3.10 Kontrola jakości robót 223.10.1 Zasady kontroli jakości robót 22

3.10.2 Pobieranie próbek 23

3.10.3 Badania i pomiary 23

3.11 Obmiary robót 243.11.1 Ogólne zasady obmiaru robót 24

3.11.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 24

3.11.3 Czas przeprowadzania obmiaru 25

3.12 Odbiory robót i podstawy płatności 25

3.13 Przepisy związane 25

3.13.1 Normy i normatywy 25

3.13.2 Przepisy prawne 25

4 Szczegółowe specyfikacje techniczne 27

4.1 Roboty Przygotowawcze 294.1.1 SST – Usunięcie drzew, krzewów i roślinności trawiastej 29

4.1.2 SST – Wytyczenie trasy i obiektów 32

4.2 Roboty towarzyszące 374.2.1 SST – Nawierzchnie z płyt żelbetowych 37

4.2.2 SST – Grodza z worków z piaskiem 43

4.2.3 SST – Nawierzchnie z kruszyw naturalnych 46

4.2.4 SST – Nawierzchnie z betonu asfaltowego 54

4.3 Stopień w km. 0+174 (rz. Ruda w km. 0+137 – 0+186) 694.3.1 SST – Roboty rozbiórkowe 69

4.3.2 SST – Konstrukcje betonowe i żelbetowe 72

4.3.3 SST – Roboty konstrukcyjne – izolacje i dylatacje 84

4.3.4 SST – Roboty umocnieniowe – narzut kamienny luzem 91

4.3.5 SST – Roboty umocnieniowe – geowłóknina 94

4.3.6 SST – Roboty umocnieniowe – budowle siatkowo-kamienne 100

4.3.7 SST – Roboty umocnieniowe – umocnienia biologiczne z darniny 104

4.3.8 SST – Roboty umocnieniowe faszynowe i palisady 107

4.3.9 SST – Montaż drobnych konstrukcji stalowych – balustrady, pomosty, kraty 111

4.4 Odcinek górny: Rzeka Ruda w km. 0+186 – 0+308


Odcinek dolny: ujście do rzeki Odry – km. 0+137 121

4.4.1 SST – Roboty ziemne – wykopy mechaniczne pod obiekty 121

4.4.2 SST – Roboty ziemne – zasypanie wykopów 124

4.4.3 SST – Roboty ziemne – nasypy hydrotechniczne 127

4.4.4 SST – Roboty umocnieniowe – humusowanie i obsiew miesz. traw 139

4.4.5 SST – Nawierzchnie z płyt żelbetowych (analogia do SST 4.2.1) 142

4.4.6 SST – Roboty umocnieniowe – narzut kamienny luzem
(analogia do SST 4.3.4) 142


4.4.7 SST – Roboty umocnieniowe – geowłóknina
(analogia do SST 4.3.5) 142


4.4.8 SST – Roboty umocnieniowe – budowle siatkowo-kamienne
(analogia do SST 4.3.6) 142


4.4.9 SST – Roboty umocnieniowe – umocnienia biologiczne z darniny (analogia do SST 4.3.7) 142

4.4.10 SST – Roboty umocnieniowe faszynowe i palisady
(analogia do SST 4.3.8) 142

4.5 Roboty Wykończeniowe 1434.5.1 SST – Zagospodarowanie terenu 143

4.5.2 SST – Pomiar powykonawczy z aktualizacją mapy zasadniczej (analogia do SST 4.1.2) 145

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna