Rzeczpospolita polskaPobieranie 190.18 Kb.
Strona1/6
Data09.05.2016
Rozmiar190.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW

I N F O R M A C J A

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

o realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.

o przeciwdziałaniu wprowadzaniu

do obrotu finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

______________________________________________________________
Warszawa, marzec 2006
Spis treści


Wstęp 6

Część I
Realizacja obowiązków ustawowych 7

1. Transakcje podejrzane 7

1.1. Analiza 7

1.1. Analiza 71.1.1Efekty prowadzonych analiz 8

1.1.1 Efekty prowadzonych analiz 81.1.2Procedury analityczne 8

1.1.2 Procedury analityczne 81.1.3Podstawowe kierunki analiz 9

1.1.3 Podstawowe kierunki analiz 91.1.4Metodyka prania pieniędzy 10

1.1.4 Metodyka prania pieniędzy 10

1.2 Zawiadomienia 12

1.2 Zawiadomienia 12

2. Transakcje ponadprogowe 15

3. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu 22

4. Współpraca z instytucjami obowiązanymi i jednostkami współpracującymi 23

1.2. Wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów prawa 23

1.2. Wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów prawa 23

1.3. Uczestnictwo w pracach grup i zespołach zadaniowych 23

1.3. Uczestnictwo w pracach grup i zespołach zadaniowych 23

4.2.1Grupa Robocza ds. Koordynacji Działań Operacyjno-Rozpoznawczych w Zwalczaniu Terroryzmu Politycznego 23

4.2.1 Grupa Robocza ds. Koordynacji Działań Operacyjno-Rozpoznawczych w Zwalczaniu Terroryzmu Politycznego 234.2.2Międzyresortowa Grupa ds. Zwalczania Przestępczości Paliwowej 24

4.2.2 Międzyresortowa Grupa ds. Zwalczania Przestępczości Paliwowej 24

4.3 Działalność szkoleniowa 24

4.3 Działalność szkoleniowa 244.3.1E-learning 25

4.3.1 E-learning 254.3.2.Poradnik dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących 25

4.3.2. Poradnik dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących 25

5. Działalność kontrolna 26

5.1 Kontrole przeprowadzone przez GIIF 26

5.1 Kontrole przeprowadzone przez GIIF 26

5.2 Kontrole przeprowadzone przez instytucje nadzorujące 27

5.2 Kontrole przeprowadzone przez instytucje nadzorujące 27

6. Współpraca międzynarodowa 27

6.1 Współpraca dwustronna 28

6.1 Współpraca dwustronna 286.1.1.Wymiana informacji z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej 28

6.1.1. Wymiana informacji z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej 286.1.2. Porozumienia o współpracy 28

6.1.2. Porozumienia o współpracy 286.1.3Współpraca z Unią Europejską 28

6.1.3 Współpraca z Unią Europejską 286.1.4Realizacja programów Phare oraz umowy o pomocy zawartej ze Stanami Zjednoczonymi 29

6.1.4 Realizacja programów Phare oraz umowy o pomocy zawartej ze Stanami Zjednoczonymi 29

6.2 Współpraca wielostronna 31

6.2 Współpraca wielostronna 316.2.1. MONEYVAL – Specjalny Komitet Rady Europy 31

6.2.1. MONEYVAL – Specjalny Komitet Rady Europy 316.2.2. Grupa Egmont 32

6.2.2. Grupa Egmont 326.2.3. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) 32

6.2.3. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) 326.2.4Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego – BALTCOM 32

6.2.4 Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego – BALTCOM 32

6.3 Bezpieczna sieć wymiany informacji w UE 32

6.3 Bezpieczna sieć wymiany informacji w UE 32Część II
Działania organizacyjno-prawne 33

1. Działalność legislacyjna 33

1.1 Konwencja 33

1.1 Konwencja 33

1.2 Nowelizacja rozporządzenia legitymacyjnego 33

1.2 Nowelizacja rozporządzenia legitymacyjnego 33

1.3 Pośrednia nowelizacja ustawy 34

1.3 Pośrednia nowelizacja ustawy 342. System Informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 34

słowniczek

Blokada rachunku – czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym również przez instytucję obowiązaną.

Instytucja obowiązana – według art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu1; banki, narodowy bank polski – w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, sprzedaż numizmatów, skup złota i wymianę zniszczonych środków płatniczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o narodowym banku polskim2, oddziały banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych3, firmy inwestycyjne i banki powiernicze w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi4 oraz podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi i towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych5 oraz spółki handlowe, o których mowa w art. 50a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w zakresie, w jakim prowadzi rachunki papierów wartościowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej poczta polska, notariuszy w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami majątkowymi, adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych wykonujących zawód poza stosunkiem pracy, prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentów wykonujących zawód, doradców podatkowych wykonujących zawód, podmioty prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność leasingową lub factoringową, działalność w zakresie: obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej, udzielania pożyczek pod zastaw (lombardy) lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz fundacje.

Jednostka współpracująca – organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także narodowy bank polski, komisję nadzoru bankowego i najwyższą izbę kontroli.

Wstrzymanie transakcji – czasowe ograniczenie dysponowania i korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu dokonania określonej transakcji przez instytucję obowiązaną.
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna