Rzeczypospolitej polskiejPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/9
Data03.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

DOWÓDZTWO SIŁ POWIETRZNYCH


WLOP 370/2006


Egz. nr 0001


REGULAMIN LOTÓW
LOTNICTWA SIŁ ZBROJNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(RL-2006)

WARSZAWA


2006

DECYZJA Nr 412 /MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13.10.2006 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL 2006)”

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu dostosowania przepisów lotniczych w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pozostałych aktów prawnych określających zasady wykonywania lotów, ustala się, co następuje:  1. Wprowadza się do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2006)”, stanowiący załącznik do decyzji.*

  2. Traci moc Decyzja nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21. lutego 2001 roku w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej „Regulaminu Lotów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2000)” sygn. WLOP 311/2001.

  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.


MINISTER OBRONY NARODOWEJ
(-) Radosław SIKORSKI
* „Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2006)” zostanie opublikowany w formie wydawnictwa wojskowego – sygn. WLOP 370/2006.


Spis treści
CZĘŚĆ WSTĘPNA (W-)

Spis treści W-01

Wykaz skrótów, definicji i dokumentów W-02

CZĘŚĆ ZASADNICZA

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE (1-)

§ 1 Zakres obowiązywania 1-01

§ 2 Zakres stosowania przepisów RL-2006 do personelu lotniczego i statków powietrznych lotnictwa innych państw 1-02

§ 3 Rozpowszechnianie oraz aktualizacja RL-2006 1-03

§ 4 Dokumentacja lotnicza 1-04

§ 5 Czas i jednostki miar 1-05

§ 6 Wykonywanie zdjęć lotniczych 1-06

Rozdział II POLSKA PRZESTRZEŃ POWIETRZNA I JEJ WYKORZYSTANIE (2-)

§ 7 Przestrzeń powietrzna Rzeczypospolitej Polskiej 2-07

§ 8 Zasady wykorzystania polskiej przestrzeni powietrznej przez załogi statków powietrznych lotnictwa Sił Zbrojnych RP 2-08

Rozdział III LOTNISKA, LĄDOWISKA, INNE MIEJSCA STARTÓW I LĄDOWAŃ (3-)

§ 9 Lotniska 3-09

§ 10 Lotniska zapasowe 3-10

§ 11 Lądowiska, inne miejsca startów i lądowań 3-11Rozdział IV PERSONEL LOTNICZY, UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA LOTÓW (4-)

§ 12 Personel lotniczy 4-12

§ 13 Uprawnienia i dopuszczenia do wykonywania lotów personelu latającego lotnictwa Sił Zbrojnych RP 4-13

§ 14 Ważność uprawnień i dopuszczeń 4-14

§ 15 Kontrola nawigowania i techniki pilotowania, egzaminy teoretyczne 4-15

Rozdział V ORGANIZACJA LOTÓW (5-)

§ 16 Postanowienia ogólne 5-16

§ 17 Czas startowy, nalot, odpoczynek 5-17

Rozdział VI LOTY (6-)

§ 18 Klasyfikacja lotów 6-18

§ 19 Ogólne zasady wykonywania lotów 6-19

§ 20 Zapobieganie kolizjom 6-20

§ 21 Minima i metody separacji 6-21

§ 22 Światła statku powietrznego 6-22

§ 23 Warunki minimalne statku powietrznego, lotniska i pilota 6-23

§ 24 Procedury nastawiania wysokościomierzy 6-24

§ 25 Loty z widocznością 6-25

§ 26 Loty wg wskazań przyrządów 6-26

§ 27 Loty w pozorowanych warunkach braku widoczności 6-27

§ 28 Loty na dużych wysokościach, w stratosferze i z prędkościami naddźwiękowymi 6-28

§ 29 Loty koszące 6-29

§ 30 Loty grupowe 6-30

§ 31 Loty nocne 6-31

§ 32 Loty nad obszarem wodnym 6-32

§ 33 Loty w górach 6-33

§ 34 Loty z użyciem uzbrojenia 6-34

§ 35 Loty taktyczne 6-35

§ 36 Szczególne zasady obecności pasażerów na pokładach wojskowych statków powietrznych w locie 6-36

§ 37 Pokazy lotnicze 6-37

§ 38 Loty specjalne 6-38

§ 39 Loty ratownicze i sanitarne 6-39

§ 40 Lotnicze rozpoznanie pogody 6-40

§ 41 Wykonywanie lotów w przez wojskowe statki powietrzne w warunkach niespełnienia wymogów wynikających z klasyfikacji przestrzeni powietrznej 6-41

Rozdział VII POSTANOWIENIA MEDYCZNE (7-)

§ 42 Postanowienia ogólne 7-42

§ 43 Warunki i tryb kwalifikacji lotniczo-lekarskiej personelu lotniczego 7-43

§ 44 Wymagania stomatologiczne 7-44

§ 45 Wymagania dotyczące służby kobiet w powietrzu 7-45

Rozdział VIII BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW (8-)

§ 46 Postanowienia ogólne 8-46Rozdział IX SYTUACJE SZCZEGÓLNE (9-)

§ 47 Postanowienia ogólne 9-47

§ 48 Loty w strefie niebezpiecznych zjawisk pogody 9-48

§ 49 Sytuacje awaryjne w locie 9-49

§ 50 Utrata orientacji przestrzennej 9-50

§ 51 Utrata orientacji geograficznej 9-51

§ 52 Przymusowe lądowanie 9-52

§ 53 Przechwytywanie naruszyciela 9-53

§ 54 Bezprawna ingerencja na pokładzie statku powietrznego w locie 9-54

Rozdział X LOGISTYKA LOTNISKA CZYNNEGO (10-)

§ 55 Postanowienia ogólne 10-55

§ 56 Naziemne elektroniczne zabezpieczenie lotniska czynnego 10-56

§ 57 Zabezpieczenie inżynieryjno-lotnicze 10-57

§ 58 Zabezpieczenie lotniczo-lekarskie 10-58

§ 59 Zabezpieczenie meteorologiczne 10-59

§ 60 Zabezpieczenie obiektowe 10-60

§ 61 Zabezpieczenie przeciwpożarowe 10-61

§ 62 Zabezpieczenie techniczne 10-62

§ 63 Zabezpieczenie transportowe 10-63

§ 64 Zabezpieczenie wysokościowo-ratownicze 10-64

§ 65 Zaopatrywanie 10-65

§ 66 Usługi gospodarczo-bytowe 10-66

§ 67 Ochrona i obrona lotniska 10-67Rozdział XI LOGISTYKA LOTÓW (11-)

§ 68 Postanowienia ogólne 11-68

§ 69 Zabezpieczenie inżynieryjno-lotnicze lotów 11-69

§ 70 Wysokościowo-ratownicze zabezpieczenie lotów 11-70

§ 71 Zabezpieczenie nawigatorskie lotów 11-71

Rozdział XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE (12-)

§ 72 Przepisy przejściowe i dostosowujące 12-72


CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA (Z-)

Załącznik nr 1 Sygnały wzrokowe w locie, sytuacje awaryjne Z-01

Załącznik nr 2 Sygnały kierowania ruchem statków powietrznych na ziemi Z-02

Załącznik nr 3 Sygnały stosowane w czasie przechwytywania naruszyciela Z-03

Załącznik nr 4 Schemat powierzchni określający dopuszczalną wysokość obiektów w otoczeniu lądowisk dla samolotów Z-04

Załącznik nr 5 Schemat powierzchni określający dopuszczalną wysokość obiektów w otoczeniu lądowisk dla śmigłowców Z-05

Załącznik nr 6 Schemat świateł na lądowisku dla śmigłowców Z-06

REJESTRY (R-)

Rejestr zmian R-01Wykaz obowiązujących stron R-02

Wykaz skrótów, definicji i dokumentów  1. Skróty


ACAS – [Airborne Collision Avoidance System] – pokładowy system zapobiegania kolizji

AGL – [Above Ground Level] – powyżej poziomu terenu

AIP – [Aeronautical Information Publication] – zbiór informacji lotniczych

ALRS – [Alerting Service] – służba alarmowa

AMC – [Air Space Management Cell] – Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

AMSL – [Above Mean Sea Level] – powyżej średniego poziomu morza

APP [Approach] – ośrodek kontroli zbliżania

ARL – Agencja Ruchu Lotniczego

ASM – [Air Space Management] – zarządzanie przestrzenią powietrzną

ATC – [Air Traffic Control] – kontrola ruchu lotniczego

ATZ – [Aerodrome Traffic Zone] – strefa ruchu lotniskowego

AUP – [Airspace Using Plan] – plan wykorzystania przestrzeni powietrznej

BLot – baza lotnicza

BSPbezpilotowy statek powietrzny

CPPS – centralna płaszczyzna postoju samolotów

CTR – [Control Zone] – strefa kontrolowana lotniska

CWKL – Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

D – [Danger Area] – strefa niebezpieczna

DA – [Decision Altitude] – wysokość bezwzględna decyzji

DH – [Decision Height] – wysokość względna decyzji

DIL – dyżurny inżynier lotów

DK – droga kołowania

DLLC – dyżurny logistyki lotniska czynnego

DML – dyżurny meteorolog lotniska

DNEZLC – dyżurny naziemnego elektronicznego zabezpieczenia lotniska czynnego

DOL – drogowy odcinek lotniskowy

DSdroga startowa

EA – [Exercise Area] – rejon ćwiczeń

EAT – [Expected Approach Time] – spodziewany czas podejścia

ETA – [Estimated Time of Arrival] – przewidywany czas przylotu

FIR – [Flight Information Region] – rejon informacji powietrznej

FIS – [Flight Information Service] służba informacji powietrznej

FL – [Flight Level] – poziom lotu

FLIR(Forward Looking Infra Red) pokładowy system nocnego widzenia

GRL – grupa ratownictwa lotniskowego

Hstd – wysokość standardowa, mierzona od umownego poziomu izobarycznego, odpowiadająca ciśnieniu barometrycznemu 1013,25 hPa (760 mmHg)

IFR [Instrument Flight Rules] – przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów

IMC – [Instrument Metrological Conditions] – warunki meteorologiczne do lotów wg przyrządów

IOL – Instrukcja Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP

ITP – instrukcja techniki pilotowania

KBWL LP – Komisja Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

KN – kontrola nawigowania

KNC – komora niskich ciśnień

KPT – końcowy punkt trasy

krl TWR – kontroler lotniska

KTP – kontrola techniki pilotowania

LDLC – lekarz dyżurny lotniska czynnego

LL – logistyka lotów

LLC – logistyka lotniska czynnego

LMT – [Local Mean Time] – średni czas lokalny (w polskiej przestrzeni powietrznej będzie to Polski Czas Urzędowy)

LRP – lotnicze rozpoznanie pogody

MATZ – [Military ATZ] – ATZ lotniska wojskowego

MCTR – [Military CTR] – strefa kontrolowana lotniska wojskowego

MDA/H – [Minimum Descent Altitude/Height] – minimalna bezwzględna/względna wysokość zniżania podczas podejścia nieprecyzyjnego

MRT – [Military Route] – stała trasa lotnictwa wojskowego

MSA – [Minimum Sector Altitude] – minimalna sektorowa wysokość bezwzględna

MSL – [Mean Sea Level] – średni poziom morza

NDB – [Non-directional Radio Beacon] – radiolatarnia bezkierunkowa

NEZLC – naziemne elektroniczne zabezpieczenie lotniska czynnego

NM – [Nautical Mile] – mila morska

NOE(Nap of the Earth) lot profilowy

NOTAM – [Notice to Airmen] – informacje dla załogi

NZP – niebezpieczne zjawiska pogody

NVG –(Night Vision Goggles) okulary nocnego widzenia (gogle noktowizyjne)

NVS(Night Vision Systems) systemy nocnego widzenia (np. system FLIR)

ODN – ośrodek dowodzenia i naprowadzania

OKL – obiektywna kontrola lotów

PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

PN – punkt naprowadzania

POL – pilot operacyjny lotów (Supervisor of Flying - SOF)

PPS – płaszczyzna postoju samolotów

PSzLprogram szkolenia lotniczego

PTL – planowa tabela lotów

QFE – ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska (progu DS w użyciu)

QNH – nastawienie skali wysokościomierza na ciśnienie, przy którym wskaże on po wylądowaniu wysokość bezwzględną miejsca lądowania

RL – regulamin lotów

RP – Rzeczpospolita Polska

RSN – regulamin służby nawigatorskiej

SAR – [Search and Rescue] – poszukiwanie i ratownictwo

SD – stanowisko dowodzenia

SIL – służba inżynieryjno-lotnicza

SOF – zob. POL

SP – statek powietrzny

SRL – służba ruchu lotniczego

SRZ [Special Rules Zone] – strefa specjalna

SZ RP – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

SZLC – służby zabezpieczenia lotniska czynnego

TFR – [TSA or TRA Feeding Route] – trasa lotnicza umożliwiająca lot do TSA lub TRA oraz przelot między TSA lub TRA

TMA – [Terminal Control Area] – rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk

TRA (D) – [Temporary Reserved Area] – strefa czasowo rezerwowana i wyznaczona w formie strefy niebezpiecznej (D)

TRA – [Temporary Reserved Area] – strefa czasowo rezerwowana,

TSA (D) – [Temporary Segregated Area] – strefa czasowo wydzielona i wyznaczona w formie strefy niebezpiecznej (D)

TSA – [Temporary Segregated Area] – strefa czasowo wydzielona

ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego

UTC – [Coordinated Universal Time] – koordynowany czas uniwersalny

UUP – [Updated Airspace Use Plan] – zaktualizowany plan użytkowania przestrzeni powietrznej

VFR – [Visual Flight Rules] przepisy wykonywania lotów z widocznością

VMC – [Visual Meteorological Conditions] – warunki meteorologiczne do lotów z widocznością

WA – warunki atmosferyczne

WIML – Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

WKLL – wojskowa komisja lotniczo-lekarska

WM – warunki minimalne

WOSzK – wojskowy ośrodek szkoleniowo-kondycyjny

WPL – wojskowy port lotniczy

WRt – Wojska Radiotechniczne

WSGB – wyższy stan gotowości bojowej


Definicje
Badania przedlotowe – badania lekarskie członków personelu latającego przed podjęciem czynności lotniczych w powietrzu, prowadzone w dniu wykonywania tych czynności, przed pierwszym lotem.

Bezpieczna wysokość lotu statku powietrznego – minimalna wysokość lotu poziomego według przyrządów, wykluczająca możliwość zderzenia się z przeszkodami lotniczymi.

Czas lotu statku powietrznego (z wyłączeniem śmigłowców) – całkowity czas liczony od momentu, gdy statek powietrzny rozpocznie poruszanie się za pomocą własnego napędu z miejsca postoju w celu wykonania startu do lotu, do momentu zatrzymania się na miejscu postoju po zakończonym locie.

Czas lotu śmigłowca – całkowity czas liczony od momentu uruchomienia wirnika śmigłowca w celu wykonania startu do lotu, do momentu zatrzymania się wirnika śmigłowca po zakończonym locie.

Czynności lotnicze – to czynności realizowane w ramach działalności lotniczej wymagające posiadania lub prowadzące do utrzymania i (lub) nabycia uprawnień, dopuszczeń i (lub) licencji związanych z obsługą statku powietrznego na ziemi (wodzie), z ziemi (wody) i w powietrzu. Czynności realizowane poza organizacją i zabezpieczeniem lotów nie są czynnościami lotniczymi.

Dowódca statku powietrznego – pilot wyznaczony przez użytkownika do pełnienia obowiązków dowódcy, ponoszący odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie lotu.

Dowódca zadania – dowódca statku powietrznego lub osoba inna niż dowódca statku powietrznego, wyznaczona przez organizatora lotów, odpowiedzialna za wykonanie postawionego mu zadania (jego elementu).

Droga lotnicza – obszar kontrolowany lub część obszaru kontrolowanego, ustanowiony(a) w postaci korytarza dla przelotów statków powietrznych. Drogi lotnicze mają określoną szerokość oraz dolną i górną granicę.

Droga startowa – prostokątna powierzchnia o nawierzchni sztucznej przeznaczona do wykonywania startów i lądowań, wyznaczona w pasie startowym.

Dysponent limitu nalotu – osoba uprawniona przez Ministra Obrony Narodowej do używania (wykorzystywania) wojskowych statków powietrznych w ramach przydzielonych limitów nalotów.

Dysponent statku powietrznego (dowódca wylotu) –– wyznaczona rozkazem (decyzją) przez dysponenta limitu nalotu osoba, której oddano w dyspozycję wojskowy statek powietrzny i załogę, odpowiedzialna za transportowany stan osobowy oraz ładunek.

Dyspozycja statku powietrznego – oddanie wyznaczonemu dysponentowi statku powietrznego (dowódcy wylotu) przez uprawnionego dysponenta limitu nalotu wojskowego statku powietrznego i załogi z prawem do stawiania (zmiany) zadania w zakresie określonym przez dysponenta limitu nalotu. Postawienie (zmiana) zadania odbywa się w formie pisemnej i musi uwzględniać odpowiednie wyprzedzenie czasowe niezbędne do właściwego przygotowania się załogi do jego wykonania, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz musi uwzględniać właściwe zabezpieczenie logistyczne i możliwości przewozowe statku powietrznego.

Działalność lotnicza – działania na ziemi i w powietrzu w ramach organizacji i zabezpieczenia lotów. Nabywanie wiedzy stosowanej poza organizacją i zabezpieczeniem lotów nie wchodzi w zakres działalności lotniczej.

Działania bojowe – wykonywane w ramach wojny i pozawojennych działań zbrojnych.

Główny użytkownik lotniska współużytkowanego – jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, wpisana do rejestru lotnisk wojskowych jako główny użytkownik.

Gotowość eksploatacyjna lotniska – stan dróg startowych, dróg kołowania, płaszczyzn użytkowych, urządzeń lotniskowych, lotniczych urządzeń naziemnych, zapewniających zabezpieczenie lotów w czasie, gdy lotnisko jest czynne.

Jednostka lotnicza – jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych RP, która do realizacji zadań w powietrzu posiada w swoim etacie i (lub) ewidencji statki powietrzne.

Jednostka zabezpieczająca – jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych RP (jednostka wojskowa, pododdział), odpowiedzialna za logistykę lotniska czynnego (LLC).

Kołowanie – ruch statku powietrznego po powierzchni lotniska (lądowiska) przy użyciu mocy własnej, wyłączając start i lądowanie.

Komponent lotniczy – wydzielone siły i środki z jednostki (jednostek) lotniczych oddane pod komendę jednemu dowódcy.

Konwojer – szczególny rodzaj lądowania i startu następujących bezpośrednio po sobie, gdy start następuje po przyziemieniu bez zakończenia lądowania.

Lądowanie – ruch opóźniony statku powietrznego od wysokości rozpoczęcia wyrównania (zawisu), z przyziemieniem i całkowitym zmniejszeniem prędkości po przyziemieniu lub opuszczeniem drogi startowej.

Lotnicze urządzenia naziemne – obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego.

Lądowanie przymusowe – lądowanie na lotnisku lub poza lotniskiem z powodu zaistnienia sytuacji szczególnej.

Lot statku powietrznego – ruch statku powietrznego w przestrzeni powietrznej liczony od momentu oderwania do momentu zetknięcia z podłożem.

Lotnictwo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – określane również jako polskie lotnictwo wojskowe lub lotnictwo wojskowe RP.

Obsługiwanie eksploatacyjne – czynności organizacyjno-techniczne operowania obiektem oraz czynności mające na celu podtrzymanie i przywracanie obiektowi stanu zdolności użytkowej.

Organizator lotów – dowódca pododdziału (oddziału) lotniczego, dowódca komponentu lotniczego lub osoba wyznaczona przez zarządzającego loty odpowiedzialna za wszystkie fazy organizacji lotów.

Pas startowy – prostokątna powierzchnia przeznaczona do wykonywania startów i lądowań.

Personel zabezpieczający – naziemny personel lotniczy oraz pozostały personel zapewniający logistykę lotniska czynnego (LLC) i logistykę lotów (LL).

Plan lotu – określone informacje, dotyczące zamierzonego lotu lub części lotu statku powietrznego, dostarczone przed lotem organom służby ruchu lotniczego.

Płyta – (PPS – płaszczyzna postoju statków powietrznych) – wydzielona dla postoju statków powietrznych cześć powierzchni lotniska, na której odbywa się wsiadanie lub wysiadanie pasażerów, załadunek lub wyładunek towarów, poczty itp., zaopatrywanie w paliwo, parkowanie lub obsługa tych statków.

Podlot – poruszanie się statku powietrznego nad powierzchnią lotniska (lądowiska), zwykle z wykorzystaniem wpływu ziemi, z prędkością podróżną, zwykle mniejszą niż 37 km/h (20 kt).

Pole wzlotów – część pola ruchu naziemnego przeznaczona do startów i lądowań statków powietrznych.

Pole manewroweczęść lotniska, wyłączając płyty, przeznaczona do startów, lądowań i kołowania statków powietrznych.

Pole ruchu naziemnego – część lotniska przeznaczona do startów, lądowań i kołowania statków powietrznych, składająca się z pola manewrowego i płyty (płyt).

Poziom lotu – powierzchnia o stałym ciśnieniu atmosferycznym, odniesiona do wartości ciśnienia atmosferycznego 1013,25 hPa (760 mmHg) i oddzielona od innych takich powierzchni określonymi różnicami ciśnienia.

Poziom przejściowy – najniższy poziom lotu, jaki można wykorzystać powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej.

Przeszkody lotnicze – obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych.

Ruch lotniskowy – wszelki ruch na polu manewrowym lotniska i ruch wszystkich statków powietrznych wykonujących loty w pobliżu lotniska. Statek powietrzny jest w pobliżu lotniska, gdy znajduje się w kręgu nadlotniskowym, względnie wchodzi w ten krąg lub wychodzi z niego.

Służba alarmowa [ALRS] – ustanowiona w celu zawiadamiania właściwych organizacji o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz w celu współdziałania z tymi organizacjami w razie potrzeby.

Służba informacji powietrznej [FIS] – ustanowiona w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów.

Służba kontroli ruchu lotniczego [ATC] – ustanowiona dla kierowania ruchem lotniczym w celu utrzymywania i usprawniania jego uporządkowanego przepływu oraz zapobiegania kolizjom statków powietrznych ze sobą lub z przeszkodami podczas lotu i w ruchu naziemnym.

Służba kontroli zbliżania [APP] – służba kontroli ruchu lotniczego ustanowiona do kierowania ruchem lotniczym w swojej strefie odpowiedzialności, w tym kierowania odlotami oraz operacjami zbliżania i podejścia do lądowania statków powietrznych.

Start – ruch przyspieszony statku powietrznego do momentu jego oddzielenia od powierzchni startowej.

Statek powietrzny – urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza, innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża.

Statek powietrzny z załogą jednoosobową – statek powietrzny dopuszczony zgodnie z jego certyfikatem typu lub innym równoważnym dokumentem do użytkowania z minimalną załogą składającą się z jednego pilota.

Statek powietrzny z załogą wieloosobową – statek powietrzny dopuszczony zgodnie z jego certyfikatem typu lub innym równoważnym dokumentem do użytkowania w normalnej eksploatacji z minimalną załogą składającą się, z co najmniej dwóch pilotów.

Strefa kontrolowana lotniska [CTR] – przestrzeń powietrzna kontrolowana obejmująca przestrzeń od powierzchni ziemi lub wody (AGL) do określonej górnej granicy oraz o określonych granicach poziomych.

Szkolenie lotnicze – dotyczy personelu lotniczego oraz personelu zabezpieczającego, są to działania na ziemi i w powietrzu zakończone nabyciem właściwych uprawnień, dopuszczeń do wykonywania określonych obowiązków funkcyjnych, czynności i zadań na ziemi i (lub) w powietrzu. Składa się ze szkolenia na ziemi i (lub) w powietrzu.

Szkolenie na ziemi – dotyczy personelu lotniczego oraz personelu zabezpieczającego, to działania na ziemi, zakończone nabyciem uprawnień, dopuszczeń do wykonywania określonych szkoleniem obowiązków funkcyjnych, czynności i zadań.

Szkolenie w powietrzu – dotyczy personelu latającego, to działania w powietrzu, których celem jest nabyciem uprawnień, dopuszczeń do wykonywania określonych szkoleniem obowiązków funkcyjnych, czynności i zadań w powietrzu.

Warstwa przejściowa – przestrzeń powietrzna zawarta pomiędzy wysokością bezwzględną przejściową a poziomem przejściowym.

Warunki minimalne – są to minimalne wartości widzialności, wysokości podstawy chmur oraz maksymalna dopuszczalna wartość wektora wiatru, przy których może odbyć się start lub lądowanie statku powietrznego.

Wieża wojskowego portu lotniczego – miejsce pracy wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego.

Wojskowy port lotniczy (WPL) – lotnisko wojskowe lub wydzielona dla potrzeb wojska cześć innego lotniska.

Wysokość bezwzględna [Altitude] – odległość pionowa poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od średniego poziomu morza (MSL).

Wysokość bezwzględna decyzji lub wysokość względna decyzji – przy podejściu precyzyjnym, albo przy podejściu z prowadzeniem pionowym, na której rozpoczyna się procedurę po nieudanym podejściu, jeżeli nie nawiązano wzrokowego kontaktu z terenem, niezbędnego do kontynuowania podejścia. Wysokość bezwzględna decyzji (DA) jest odniesiona do średniego poziomu morza, a wysokość względna decyzji (DH) jest odniesiona do wzniesienia progu drogi startowej. Wymagany kontakt wzrokowy z terenem oznacza widzenie części pomocy wzrokowych lub strefy podejścia w czasie wystarczającym dla oceny przez pilota pozycji statku powietrznego i szybkości jej zmiany w odniesieniu do wymaganego toru lotu.

Wysokość bezwzględna przejściowa [Transition altitude] – wysokość bezwzględna, na której, lub poniżej której pozycja statku powietrznego w płaszczyźnie pionowej jest określana wysokość odniesieniu do wysokości bezwzględnej.

Wysokość standardowa – odległość pionowa mierzona od umownego poziomu izobarycznego, odpowiadającego ciśnieniu barometrycznemu 1013,25 hPa (760 mmHg).

Wysokość względna [Height] – odległość pionowa poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od określonego poziomu odniesienia (np. poziomu lotniska startu).

Zarządzający lotniskiem wojskowym – jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, wpisana do rejestru lotnisk wojskowych jako zarządzający.

Zarządzający lotniskiem współużytkowanym – podmiot uzgodniony przez zainteresowanych ministrów, wpisany do rejestru lotnisk cywilnych i rejestru lotnisk wojskowych jako zarządzający.

Zarządzający loty – przełożony organizatora lotów (również dowódca okrętu w odniesieniu do załóg i statków powietrznych oddanych w jego dyspozycję).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna