S. RabantekPobieranie 67.83 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar67.83 Kb.
Początek strony B kasety 1
S. Rabantek

kwoty czterdziestu tysięcy z budżetu Wydziału Kadr ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń. W związku z faktem iż napływa bardzo dużo w ostatnim czasie aktów notarialnych i jest konieczność wprowadzania ich do bazy danych użytkowników wieczystych aby te należności mogły być księgowane na odpowiednich kartotekach i ewentualnie windykowane w przypadku braku wpłaty oraz w związku z zakrojoną na szeroką skalę akcją dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zaistniała taka potrzeba. Kolejny wniosek w części dotyczącej wydatków bieżących to wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, chodzi o przeniesienie między działami kwoty siedmiu tysięcy złotych. Kwota ta to oszczędności po zawarciu umów na prowadzenie bezpłatnych zajęć prozdrowotnych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo. I proponuje się ją przeznaczyć na organizację warsztatów psychologicznych skierowanych do grupy kobiet pięćdziesiąt plus, a mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W uchwale ujęto także zmiany dotyczące planu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty zarówno po stronie dochodów i wydatków. I tak, w szkołach podstawowych proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę pięćdziesięciu tysięcy, w związku z zawarciem większej liczby umów najmu i wzrostem opłat za media. Środki te proponuje się przeznaczyć na bieżące potrzeby placówek oświatowych, które je pozyskują. W gimnazjach jest to przeniesienie środków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie dziesięciu tysięcy, między innymi na uzupełnienie wyposażenia oraz zakup artykułów do remontów. Natomiast w szko…, w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę dwieście siedemdziesiąt tysięcy. Wzrost dochodów związany jest ze wzrostem stawki żywieniowej, a środki proponuje się przeznaczyć na zakup środków żywnościowych, na opłaty za energię, na zakup artykułów gospodarczych, między innymi wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej. Kolejny wniosek to wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji, związany jest z pismem, które przyszło do urzędu. Jest to pismo Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów z dnia dwudziestego maja bieżącego roku, przedstawione w nim zostało stanowisko w sprawie ujmowania amortyzacji w planie finansowym samorządowych zakładów budżetowych. Związane jest to z rozporządzeniem ministra finansów dotyczącym zasad rachunkowości, między innymi zakładów budżetowych. W związku z powyższym w planie zaproponowano wykreślenie z pozycji, pozycji pokrycie amortyzacji ze strony, po stronie przychodów, a po stronie kosztów pozycji odpisy amortyzacyjne. W części dotyczącej wydatków majątkowych oddam głos panu burmistrzowi.
B. Szułczyński

Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeśli chodzi o zmiany wydatków majątkowych w układzie zadań mamy jedną zmianę, dotyczy ona zadania dotyczącego mieszkaniowego zasobu komunalnego, a konkretnie budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Pełczyńskiego. Tutaj na wniosek Biura Polityki Lokalowej prosimy o zmniejszenie w roku bieżącym o kwotę miliona czterystu tysięcy złotych środków na tym zadaniu, do kwoty trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych. Te pieniądze będą przeznaczane na realizowane zadanie przez Dzielnicę Włochy, natomiast w ramach programu wrócą do nas w roku dwa tysiące trzynastym zwiększając budżet na budownictwo komunalne w roku dwa tysiące trzynastym. Dodam jeszcze jedno, że ja osobiście z tej zmiany jestem zadowolony, powiem dlaczego. Pomimo tego, że do realizacji tej inwestycji od samego początku byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Na drodze stanęły nam na dobrą sprawę zmiany dosyć niespodziewanie uchwalone przez Sejm w przepisach prawa. Jak państwo radni pamiętacie zadanie to projektowane było w roku ubiegłym, w listopadzie odebraliśmy kompletną dokumentację projektową, która zgodnie z na tamten dzień obowiązującymi przepisami wykazywała, że od razu będziemy mogli wystąpić o pozwolenie na budowę, ponieważ zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami środowiskowymi nie byłaby konieczność występowania o decyzję środowiskową uwaru…, dotyczącą uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, ponieważ tamte przepisy odnosiły się do ilości miejsc postojowych podczas realizacji inwestycji. Inwestycja była tak zaplanowana i tak zaprojektowana aby w ilości miejsc postojowych nie wchodzić w tą procedurę dotyczącą kwestii środowiskowych. Oczywiście po otrzymaniu dokumentacji projektowej, odebraniu, sprawdzeniu, wystąpiliśmy na początku roku o pozwolenie na budowę do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, na etapie procedowania pozwolenia na budowę byliśmy wzywani do pewnych uzupełnień, wszystko było uzupełnione i w pewnym momencie zadano nam pytanie jaka jest powierzchnia parkingów. No, zleciliśmy projektantowi przygotowanie odpowiedzi na pytanie aby wyliczył powierzchnię parkingów, ponieważ nasza wiedza była o ilości miejsc parkingowych. Udzieliliśmy tej odpowiedzi, okazało się że na przełomie roku, dokładnie w miesiącu grudniu zmieniły się przepisy, w ramach to których, jeśli chodzi o kwestie konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie czy jest konieczny raport o oddziaływaniu na środowisko czy też nie, dla tej decyzji, przepisy w odniesieniu do miejsc parkingowych zmieniły się o tyle, że już nie było mowy o ilości miejsc parkingowych ale o powierzchni. Powierzchnię którą mieliśmy zaprojektowaną dla danej ilości miejsc parkingowych, ta powierzchnia wskazywała na to, że powinniśmy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę również taką decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Oczywiście niezwłocznie wystąpiliśmy o opracowanie materiałów do takiej decyzji, wystąpiliśmy o tą decyzję i taką decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która mówi o tym, że jest brak konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko uzyskaliśmy dwudziestego ósmego lipca bieżącego roku, procedura bardzo długa ale procedura której skrócić się nie da. Ta decyzja w chwili obecnej jest w trakcie uprawomocniania się, ponieważ czas uprawomocnienia się tej decyzji to jest, no trochę ponad pięć tygodni. Bo tam dwa razy jest kwestia doręczeń, z tego co wiem może być ona uprawomocni się dwunastego września, dopiero w tej dacie, ten sam projekt, bez żadnych zmian, który był złożony w styczniu, możemy podobnie złożyć w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego wraz z tą załączoną decyzją. Czas wydania pozwolenia na budowę to do sześćdziesięciu pięciu dni. Nie wiemy jak będą wyglądały kwestie ewentualnych protestów dla realizacji inwestycji, potem jeszcze procedura przetargowa, dlatego też osobiście mnie te zmiany cieszą, natomiast to co mogę zagwarantować wysokiej radzie to to, że realizacja zadania w planowanym terminie zakończenia w roku dwa tysiące trzynastym w żadnym stopniu nie jest zagrożona. Dziękuję bardzo.
G. Popielarz

Poproszę teraz o opinie poszczególne komisje rady. Jako pierwsza Komisja Budżetu i Finansów, czyli zapraszam panią przewodniczącą Konstantynę Tańską.
K. Tańska

Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu w dniu dwudziestego dziewiątego sierpnia uchwałą numer osiemnaście pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
G. Popielarz

Bardzo dziękuję. Opinię Komisji Rewizyjnej przedstawi przewodniczący pan Adam Niedziałek.
A. Niedziałek

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt pozytywnie.
G. Popielarz

Dziękuję bardzo. Opinię Komisji Inwestycji przedstawi państwu przewodniczący komisji Jakub, pan Jakub Gręziak.
J. Gręziak

Komisja Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
G. Popielarz

Dziękuję, a teraz poproszę pana przewodniczącego Mariusza Początka, przewodniczącego Komisji Edukacji.
M. Początek

Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, komisja edukacji na swoim posiedzeniu w dniu trzydziestym sierpnia uchwałą numer dziewiętnaście łamane przez jedenaście pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję.
G. Popielarz

Dziękuję bardzo. Opinię Komisji Kultury, Sportu i Promocji przedstawi przewodniczący pan Paweł Rafalski, bardzo proszę.
P. Rafalski

Panie przewodniczący, państwo radni, w dniu dwudziestym piątym sierpnia dwa tysiące jedenastego roku Komisja Kultury, Sportu i Promocji uchwałą numer dziewięć przez jedenaście pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dziękuję bardzo.
G. Popielarz

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, otwieram dyskusję, kto z pań i panów radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Pani przewodnicząca Anna Wyganowska – Krzynówek, bardzo proszę.
A. Wyganowska - Krzynówek

Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, rozumiem, że te dwa miliony do nas wróci potem, milion czterysta, ale z tego co pamiętam to chyba jest, w cudzysłowie mówię, to już jest chyba druga pożyczka, którą robimy…
(głos z sali)
A. Wyganowska - Krzynówek

Dobrze. Ja mam takie też pytanie, czy jest jeszcze taka zasada z wydatków niewygasających, czy ona już też przestała działać i czy akurat w tym wypadku można było to zastosować, czy nie?
G. Popielarz

Dziękuję. Proszę pana burmistrza Szułczyńskiego aby odpowiedział na pytania, które nurtują panią radną, bardzo proszę.
B. Szułczyński

Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, odpowiadając na zadane pytania powiem tak, zawsze te pieniądze w ramach programu do nas wracają. To po pierwsze. Po drugie, tutaj w ramach danej puli pieniędzy przewidzianych na budownictwo komunalne w skali całego miasta Biuro Polityki Lokalowej, które jest w pewnym sensie dysponentem tych środków, proponuje odpowiednio takie zmiany aby w danym roku jak najwyższe wykorzystanie tych pieniędzy również było i aby te pieniądze w ramach tego, tej puli nie wypadały. Jeżeli jest dzielnica, która ma bardziej zaangażowane prace i jest w stanie wydatkować więcej pieniędzy niż, niż ma w budżecie z uwagi na wykonany zakres prac, to naturalne jest, że nie ma sensu trzymać tych pieniędzy w ramach naszego załącznika, ponieważ mamy w chwili obecnej, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć w jakim zakresie prace wykonamy. Pieniądze, które są przewidziane na realizację zadania w roku bieżącym dotyczą tylko i wyłącznie robót ziemnych, ponieważ w ramach tej inwestycji mamy bardzo dużo gruntu do wymiany. Tam, jak państwo pamiętacie, była dawna baza techniczna ZDM-u, zakopane zbiorniki z różnymi paliwami i niestety te czynności też trzeba będzie wykonać. Tutaj jeśli chodzi o zadane pytanie w zakresie wydatków niewygasających, oczywiście taka zasada jest, że może rada miasta podjąć decyzje o tym, że są wydatki niewygasające dla danego zadania, które mogą wykorzystać w roku kolejnym, chyba do końca czerwca. Natomiast to, co jest istotne aby można było się ubiegać o wydatki niewygasające, musi być zawarty kontrakt, zawarta umowa. My nie jesteśmy w stanie zawrzeć umowy, czyli ogłosić przetargu do czasu kiedy nie będziemy mieli decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego też ciężko jest mówić tutaj o kwestii wydatków niewygasających. Natomiast jeszcze dodam jedno, my zaprojektowaliśmy całe osiedle budynków komunalnych, chyba cztery budynki. W jednym z budynków, w pierwszym jest przedszkole dla dwustu dzieci. Pieniądze, które są zabezpieczone w ramach programu nie są spójne z kosztorysem inwestorskim dla całego zadania. One wystarczą na pewien etap realizowanych prac. Zamierzamy realizować zadanie w ten sposób, i to jest też tendencja, która jest potwierdzana w mieście stołecznym Warszawie, na ogół przy realizacji tak dużych inwestycji są dosyć duże oszczędności. U nas chcemy zrobić to tak, że będziemy mieli jedno pozwolenie na budowę, czyli przejdziemy procedurę administracyjną dla całości, dla wszystkich mieszkań komunalnych, które są na tej działce przewidziane wraz z przedszkolem. Natomiast będziemy ogłaszali przetargi etapowo. Pierwszy etap miałby dotyczyć budowy infrastruktury, która byłaby związana dla wszystkich tych budynków, mówię o parkingu naziemnym, o drodze dojazdowej oraz budowę pierwszego budynku z przedszkolem oraz drugiego budynku. I tam jeszcze plac zabaw wchodzi w grę. Natomiast dopiero po rozstrzygnięciu pierwszego przetargu gdy zobaczymy w ramach kwoty na razie którą posiadamy w ramach programu jakie jest…, pozostaną oszczędności, będą podejmowane decyzje o tym aby ogłosić, ogłosić kolejny przetarg na kolejny budynek komunalny więc tutaj zagrożenia do realizacji zadania nie ma. Na pewno nie powinniśmy mieć z tym problemu aby przejść tą procedurę administracyjną, wybrać też wykonawcę i w ramach dat, na które posiadamy pieniądze, czyli do roku dwa tysiące czternastego zrealizować zadanie. Dziękuję.
G. Popielarz

Dziękuję bardzo panie burmistrzu, czy ktoś jeszcze z pań i panów radnych chce zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania, kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu, w brzmieniu druku numer osiemdziesiąt dziewięć, bardzo proszę ręka w górę. Dwadzieścia cztery głosy za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziwne, bo według rachunku powinien się wstrz…, ale dobrze. W takim razie dziękuję bardzo. Przyjęliśmy pozytywnie.


  1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (druk nr 86).


G. Popielarz

I proszę państwa przystępujemy do piątego punktu porządku dzisiejszych obrad, projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, druk numer osiemdziesiąt sześć. Z tym się wiąże punkt następny, bo chodzi, przypominam, o nadanie bemowskiej części trasy E8…, S8 dwóch nazw. I z tej okazji zaprosiliśmy do nas znamienitego gościa, panią profesor doktor habilitowaną Kwirynę Handke, przewodniczącą Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Warszawy. Bardzo proszę panią profesor o przedstawienie nam tej propozycji oczywiście.
K. Handke

Dzień dobry wszystkim państwu, kłaniam się. Dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Kwiryna Handke, zajmuję się nazewnictwem Warszawy od lat czterdziestu więc znam je bardzo dokładnie i historyczne i współczesne. Od dwudziestu lat, ponad dwudziestu lat przewodniczę komisji społecznej komisji nazewnictwa miasta, zlokalizowanej przy radzie Warszawy i przy Biurze Kultury. Proszę państwa, rozumiem, że mam uzasadnić oba te projekty nazw. Chodzi o dwa odcinki. Jeden odcinek to jest ten odcinek, który się zaczyna od ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej i sięga do ulicy Radiowej. I tu jest projektowana nazwa Obrońców Grodna. I drugi odcinek, który ciągnie się dalej aż, to znaczy od tego miejsca, w którym się kończy tamten odcinek, a ciągnie się aż do granic Warszawy, do Górczewskiej, do granicy Warszawy. I tu jest proponowana nazwa Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli POW. Może zacznę od Obrońców Grodna. Jak państwu wiadomo chodziło o obronę miasta w roku tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym, w ciągu września. Ta obrona została rozpoczęta przez harcerzy i młodzież szkolną. Przyłączyli się do tego nauczyciele i mieszkańcy miasta. Była to w okresie kampanii wrześniowej jedna z ważniejszych obron miasta. Efekt był taki, że najpierw było to bombardowanie na samym początku ze strony niemieckiej, a potem obrona dotyczyła obrony od strony atakującej Armii Czerwonej. Wiadomo, że obrońcy przegrali, wiadomo że później nastąpiły w czterdziestym roku deportacje ludności polskiej wgłąb Rosji sowieckiej, a od czterdziestego piątego…, pierwszego roku, przepraszam, po zmianie okupanta nastąpiła, nastąpiły likwidacje żydów w dwóch gettach w Grodnie. Proszę państwa, wydaje się, że właśnie teraz, bo starania o to żeby taka ulica powstała na terenie Warszawy są już od dawna. Wpływały bardzo rozmaite projekty żeby upamiętnić poszczególne osoby, które szczególnie się zasłużyły w obronie Grodna. Myśmy, to znaczy nasza komisja zaproponowała tutaj żeby jednak uczcić wszystkich obrońców Grodna, stąd jest taka nazwa syntetyczna. Pytanie może być, nam się wydawało, że każdy kto zna historię współczesną, że Obrońców Grodna wystarczy, jeżeli państwo na przykład uważaliby, że należałoby do tej nazwy pełnej dodać jeszcze rok tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty, to można by ewentualnie tutaj rozszerzyć to żeby było jednoznacznie wiadome o jaką obronę Grodna chodzi. My, teraz jeśli chodzi o drugą nazwę, to znaczy Polskiej Organizacji Woje…, Wojskowej, czyli POW, ta nazwa na terenie Warszawy istniała już przed wojną, po wojnie też przez jakiś czas, przy czym z pewnymi przerwami ale ona istniała w innych dzielnicach Warszawy, nie tutaj. Natomiast to, co można o Polskiej Organizacji Wojskowej, można przeczytać bardzo dużo, ja bym tylko krótko powiedziała, że była to konspiracyjna organizacja wojskowa, która powstała w czternastym roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Prowadziła działalność antyrosyjską na terenie Rosji, Ukrainy, Królestwa Polskiego i Galicji. W siedemnastym roku także przeciwko państwom centralnym, w osiemnastym roku stanowiła siłę rządu lubelskiego, którego premierem, jak państwo pamiętają, został Ignacy Daszyński. W grudniu osiemnastego roku weszła w skład Wojska Polskiego. W osiemnastym roku powstała również, powstało również POW zaboru pruskiego, które wzięło udział w powstaniu wielkopolskim, a w dziewiętnastym roku istniała również POW górnego Śląska, która walczyła z kolei w powstaniach śląskich. Jak państwo widzą mamy tutaj doczyn…, do czynienia, przepraszam bardzo, z dwoma faktami z historii Polski, które z jednej strony dotyczyły pierwszej wojny światowej, czyli odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie zaboru, a z drugiej strony obrony naszej niepodległości w trzydziestym dziewiątym roku przeciwko dwóm totalitaryzmom. One się spotykają tu, na terenie Bemowa, te dwie nazwy i proszę zwrócić uwagę, że przebieg ulicy POW, tak się ładnie spotyka na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Śląskich. Jak wspominałam tutaj POW brało, znaczy uczestniczyło również w powstaniach śląskich. I w ten sposób również ja i moja, mój zespół patrzymy na obszar Warszawy po to żeby pewne nazwy też jakoś współgrały z terenem. To jeśli chodzi o taki, takie krótkie uzasadnienie to dziękuję bardzo. Jeśli państwo mają jakieś pytania…
G. Popielarz

Bardzo dziękuję pani profesor. Ja jakby rozpoczynając dyskusję nad tymi dwoma punktami chciałbym zadać właśnie pytanie pani profesor, ja mam pytanie panie przewodniczący więc chciałbym zadać. Trasa S8 jest jakby jednym organizmem, przynajmniej na terenie m.st. Warszawy i rady Żoliborza i Woli pozytywnie zaopiniowały nadanie swoim odcinkom imienia Obrońców Grodna.
K. Handke

Tak.
G. Popielarz

Czyż nie bardziej zgodne z logiką i sensowniejsze byłoby nadanie całości trasy nazwy Obrońców Grodna, a nie dzielenie jej na dwie części i nadawanie dwóch nazw?
K. Handke

Proszę pana, zawsze jest dwojaka interpretacja takiej sytuacji, to znaczy, ja z doświadczeń naszej komisji wiadomo, że jest zawsze bardzo dużo wniosków o upamiętnienie, a znacznie mniej obiektów na terenie Warszawy, które można nazwać. Stąd jest ten praktyczny podział tego odcinka, ponieważ jak wiadomo my mamy mnóstwo wniosków i te wnioski ciągle czekają na realizację, bo nie ma odpowiednich obiektów. I to jest ten praktyczny wzgląd.
G. Popielarz

Rozumiem. Dziękuję bardzo pani profesor, czy ktoś z pań i panów radnych ma pytanie do pani profesor? Nie, wobec tego dziękujemy bardzo pani profesor za przybycie.
K. Handke

Dziękuję.
G. Popielarz

Za skorzystanie z naszego zaproszenia.
K. Handke

Czy ja, czy pozwolą państwo, że ja bym została…
G. Popielarz

Bardzo proszę…
K. Handke

Żeby się przekonać jak…
G. Popielarz

Bardzo proszę, oczywiście.
K. Handke

jakie państwo podejmą…
G. Popielarz

Zapraszamy serdecznie…
K. Handke

jaką uchwałę…
G. Popielarz

Bardzo proszę, oczywiście, to serdecznie prosimy.
K. Handke

Dziękuję bardzo.
G. Popielarz

Proszę państwa, ponieważ te dwa punkty dotyczą jakby jednej sprawy, to będziemy dyskutować w tej chwili nad dwoma punktami bo to w zasadzie jest jedna i ta sama sprawa. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, w zasadzie już ją otworzyłem zadając pytanie pani profesor. To czy państwo sobie życzą najpierw opinie komisji, przepraszam?
(głosy z sali)
G. Popielarz

Przepraszam, przepraszam, proszę państwa, pan mecenas mi zwraca uwagę, słusznie, bo przeoczyłem ten punkt statutu, że trzeba debatować nad każdym punktem oddzielnie ale ponieważ to jest praktycznie ten sam punkt, to podejrzewam, że skończy się w praktyce tak, że będziemy dyskutować dwa punkty przy tym pierwszym punkcie, a przy drugim ta dyskusja prawdopodobnie umrze śmiercią naturalną, będziemy przesyłać już do procedowania i głosowania. Bardzo proszę o opinie komisji wobec tego. Najpierw poproszę o opinię Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, wygłosi ją przewodniczący komisji pan Jarosław Oborski…, pani wiceprzewodnicząca Agnieszka Maruszewska, bardzo proszę.
A. Maruszewska

Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Bezpieczeństwa negatywnie zaopiniowała projekty uchwał. Jednocześnie wnioskujemy żeby całemu odcinkowi trasy S8 została nadana jedna z proponowanych nazw. Dziękuję.
G. Popielarz

Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Proszę teraz o opinię Komisji Inwestycji, przedstawi ją pan przewodniczący Jakub Gręziak.
J. Gręziak

Komisja Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekty obydwu uchwał.
G. Popielarz

Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Opinię Komisji Kultury, Sportu i Promocji przedstawi przewodniczący komisji pan Paweł Rafalski.
P. Rafalski

Panie przewodniczący, państwo radni, Komisja Kultury, Sportu i Promocji dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały rady Warszawy w sprawie nadania ulicy…, częścią ulicy na Bemowie, czyli alei Polskiej Organizacji Wojskowej i Alei Obrońców Grodna, pod warunkiem, że dla całego odcinka ulicy zostanie ustalona jedna z dwóch proponowanych nazw. Jednocześnie chciałem stwierdzić, że członkowie komisji nie mieli na, na uwadze, czy nie mieli, czy nie chcieli umniejszyć broń Boże obydwu nazw, czyli tych Polskiej Organizacji Wojskowej albo, oraz Alei Obrońców Grodna, natomiast wiązało się z tym, że ten niewielki odcinek kilku kilometrów, który jest, znajduje się na terenie Bemowa, może wprowadzać w błąd kierowców podróżujących trasą S8. Dziękuję bardzo.
G. Popielarz

Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, kto z pań i panów radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Pan przewodniczący Mariusz Początek.
M. Początek

Panie przewodniczący, wysoka rado, no ja generalnie przychylam się do tego co tutaj już pan przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, również przychylam się do tego co powiedziała, wypowiedziała w swojej mądrości Komisja Bezpieczeństwa. No pani profesor, to prawda, że tych zaszczytnych historycznych wydarzeń jest bardzo dużo, no ale my już tutaj na Bemowie mamy taki przypadek z jedną z ulic Żołnierzy Wyklętych gdzie po kawałku robiliśmy. I to się tak jakoś źle mieszkańcom Dzielnicy Bemowo kojarzyło i ja jednak też bym proponował żeby to była jedna nazwa, która nie będzie budziła wątpliwości a na pewno też godne miejsce dla drugiej nazwy się znajdzie. Dziękuję.
G. Popielarz

Dziękuję bardzo. Pan Jakub Gręziak, bardzo proszę.

Koniec strony B kasety 1


Stenogram z sesji XIII/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.sporządziła:
Agata Izdebska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna