Second circularPobieranie 34.9 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar34.9 Kb.SECOND CIRCULAR
Dear Members and Sympathisers of the Polish Salt Mining Association and all the Colleagues interested in the salt studies and management,
You are invited to participate in:

XVIth International "Quo Vadis Sal" Salt Symposium

focused on
STORAGE & DISPOSAL IN SALT WORKINGS

ACTUAL STATE & THE FUTURE OF ROCK SALT MANAGEMENT“


to be held in Torun (central Poland) on 13-14 October 2011
The Symposium is organized by the Polish Salt Mining Association and the Inowroclaw Salt Mines SOLINO S.A.

The host of Symposium is IKS SOLINO S.A.

The Symposium will take place at the Hotel BULWAR in Torun (address: Bulwar Filadelfijski 18; for details see: www.hotelbulwar.pl), located on the Vistula River bank nearby the old centre of Torun town.
SYMPOSIUM PROGRAMME

(available with abstracts at website: http://www. psgs.pl)
13.10.2011, czwartek/Thursday
9:15-9:35 – powitanie uczestników Sympozjum/Welcome of the Symposium participants
Sesja referatowa/Oral session: 9:15-11:00

Temat/theme: Perspektywy rozwoju magazynowania i składowania

]w strukturach solnych

Perspectives for storage and disposal in salt structures
9:15-9:35; Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski - ILE MAMY JESZCZE SOLI W POLSCE – STAN ZASOBÓW SOLI NA POCZĄTKU XXI WIEKU. How much salt is in Poland – the national salts resources at the beginning of XXI century
9:35-9:55; Jarosław Ślizowski, Kazimierz Urbańczyk, Leszek LANKOF, Karolina SERBIN. Maciej Tomaszczyk, Grzegorz Czapowski - MAPY POJEMNOŚCI MAGAZYNOWEJ GAZU ZIEMNEGO CECHSZTYŃSKIEGO POKŁADU SOLI KAMIENNEJ NA WYNIESIENIU ŁEBY. Maps of natural gas storage capacity of Zechstein rock salt deposit on the Łeba elevation
9:55-10:15; Jörg Hammer, Nicole Schubarth-Engelschall, Gerhard Mingerzahn, Joachim Behlau, Michael Schramm, Stephanie Fleig – History and status of geological exploration of Gorleben salt dome. HISTORIA I AKTUALNY STAN ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO WYSADU GORLEBEN
10:15-10:35; Piotr LANGER - WYROBISKA SOLNE JAKO PRZESTRZEŃ URBANISTYCZNA. Salt workings as urban spaces
10:35-10:55; Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Jacek Chełmiński, Maciej Tomaszczyk - STRUKTURY SOLNE REGIONU SZCZECIŃSKIEGOSTAN ROZPOZNANIA I PERSPEKTYWY ZAGOSPODAROWANIA W KONTEKŚCIE BUDOWY KAWERNOWYCH MAGAZYNÓW I SKŁADOWISK. Geological recognition and location perspectives of cavern storages and depositories in the salt structures from the Szczecin region
10:55-11:00; dyskusja i wnioski/discussion+conclusions
Przerwa+sesja plakatowa/Coffee break+poster session: 11:00-11:30
Sesja referatowa/Oral session: 11:30-13:00

Temat/theme: Techniczne problemy prowadzenia [prac górniczych w złożach soli

Technical problems of mining works in salt deposits
11:30-11:50; Barbara Faber, Leszek Kobus, Karol Tomczak - ACE - INTERPRETACJA CEMENTOMIERZA AKUSTYCZNEGO RBT W OTWORACH SOLNYCH. ACE – Radial Bond Tool cement evaluation in salt holes
11:50-12:10; Andrzej Gardeła, Krzysztof Zymon - WPŁYW MAGAZYNOWANIA ROPY NAFTOWEJ I PALIW PŁYNNYCH W KAWERNACH SOLNYCH NA JAKOŚĆ SOLANKI. The influence of the storage of crude oil and petroleum fuels in salt caverns on the quality of the salt brine
12:10-12:30; Alexander Eichhorn, Helge Theylich, Matthieu Keime – Removal of an obstruction in a salt cavern. USUWANIE PRZESZKÓD GEOLOGICZNYCH PODCZAS BUDOWY KAWERN SOLNYCH
12:30-12:50; Frank Hasselkus, Andreas Reitzesonar surveying of caverns and 3D modelling of entire cavern fields. POMIARY SONAROWE I MODELOWaNIE 3D WNĘTRZA KAWERN
12:50-13:00; dyskusja i wnioski/discussion+conclusions
Obiad/Lunch: 13:00-14:30
Sesja referatowa/Oral session (cd): 14:30-16:00

Temat/theme: Techniczne problemy prowadzenia prac górniczych w złożach soli (cd)

Technical problems of mining works in salt deposits
14:30-14:50; Wojciech Juszczak, Michał Kościuszko, Tomasz Kubacka - WYKORZYSTANIE BADAŃ GEOFIZYCZNYCH DLA POTRZEB BUDOWY ZBIORNIKÓW WĘGLOWODORÓW CIEKŁYCH I GAZOWYCH W KAWERNACH SOLNYCH. The use of geophysical surveys for the building of reservoirs of liquid and gaseous hydrocarbons in a salt caverns
14:50-15:10; Wacław Andrusikiewicz, Katarzyna Poborska-Młynarska - OCENA MOŻLIWOŚCI WZNOWIENIA EKSPLOATACJI CZĘŚCI ZASOBÓW POZOSTAWIONYCH W POLU EKSPLOATACYJNYM NR 2 KOPALNI SOLI „KŁODAWA”. Assessment of possibilities of the exploitation resumption in the part of the reserves left in the 2nd exploitation field in the Kłodawa salt mine
15:10-15:30; Aliaksandr Razvadouski, Victoriya Kutyrlo, Nastassia Yerakhavets, Vital Kutyrlo – Prospects for the development of Kustovnitskiy rock salt deposit by solution mining from the surface. PERSPEKTWY ZAGOSPODAROWANIA KUSTOWNITSKIEGO ZŁOŻA SOLI KAMIENNEJ METODĄ ŁUGOWANIA PODZIEMNEGO
15:30-15:50; Maciej Pawlikowski, Jacek Wachowiak - CHARAKTERYSTYKA MINERALOGICZNO-PETROGRAFICZNA SKAŁ SOLNYCH ZŁOŻA MOGILNO II JAKO WSKAŹNIK POMOCNY PRZY LOKALIZACJI KAWERN MAGAZYNOWYCH. Mineralogical and petrographic characteristics of salt rock of the Mogilno II deposit as a suitable indicator for the positioning of storage caverns
15:50-16:00; dyskusja i wnioski/discussion+conclusions
Przerwa+sesja plakatowa/Coffee break+poster session: 16:00-16:30
Sesja referatowa/Oral session: 16:30-18:00

Temat/theme: Zagrożenia górnicze i ochrona powierzchni terenu

Mining menaces and surface protection
16:30-16:50; Stanisław Brańka, Ewa Rogowska-Potrawka, Tomasz Pisiewicz, Władysław Uthke - METODYKA ROZPOZNAWANIA WEWNĘTRZNEJ BUDOWY ORAZ GRANIC WYSADÓW SOLNYCH . Methodology for recognition of internal salt dome structure and its borders
16:50-17:10; Józef Bieniasz, Waldemar Wojnar, Jolanta Marcola-Sadowska - POMIARY DEFORMACJI REJONU STROPOWEJ PÓŁKI OCHRONNEJ NAD POLEM NR 1 W KOPALNI SOLI KŁODAWA. Deformation measurements of the roof protective zone over the field No.1 in Kłodawa salt mine
17:10-17:30; Kajetan d’Obyrn, Jerzy Przybyło - PROBLEMY HYDROGEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE ZWIĄZANE Z ZAWODNIENIEM ZABYTKOWYCH SZYBÓW KOPALNI WIELICZKA NA PRZYKŁADZIE SZYBU GÓRSKO. Hydrogeological and geotechnical issues associated with water accumulation in the historic shafts of the Wieliczka Salt Mine: the Górsko Shaft case
17:30-17:50: Kajetan d’Obyrn, Jadwiga Stecka - TARAS WODNY GÓR WSCHODNICH – NAJSTARSZY WYCIEK W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”. Taras Wodny Gór Wschodnich - the oldest inflow in the Wieliczka Salt Mine
17:50-18:00; dyskusja i wnioski/discussion+conclusions
Uroczysta biesiada górnicza/Solemn miners dinner: 19:00 -?
14.10.2011, piątek/Friday
Zwiedzanie Starego Miasta w Toruniu/The sightseeing of Old Torun town: 9:00-11:300
Otwarte spotkanie PSGS/Open meeting of the Polish Salt Mining Association: 11:30-13:00
Obiad/Lunch: 13:00-14:30
Sesja referatowa/Oral session: 14:30-16:00

Temat/theme: Zagrożenia górnicze i ochrona powierzchni terenu (cd)

Mining menaces and surface protection
14:30-14:50; Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk - Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”). Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the „Wieliczka” Salt Mine)
14:50-15:10; Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk - PLANOWE ZATOPIENIE KOPALNI SOLNO 1986-1991 – TECHNICZNIE WZOROWE CZY NIERZETELNE?. Controlled flooding of Solno mine 1986-1991 – a technical model to follow or a negligence
15:10-15:15 - dyskusja i wnioski/discussion+conclusions
Temat/theme: Pomiary i badania geologiczne w złożach soli

Measurements and geological studies in salt deposits
15:35-15:55; Stanisław Burliga - NAJSTARSZE OGNIWA CECHSZTYNU W WYSADZIE SOLNYM KŁODAWY. The oldest stratigraphic units in the Kłodawa salt dome
15:55-16:15; Joanna Jaworska - KWARCE AUTOMORFICZNE WYSTĘPUJĄCE W CZAPACH GIPSOWYCH WYSADÓW SOLNYCH. Euhedral quartz crystals from gypsum cap-rocks of diapires
15:15-15:35; Wiesław Kasprzyk, Tomasz Kosowski, Monika Wiśniewska - WŁASNOŚCI ŁUGOWNICZO – GEOMECHANICZNE JAKO KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH ZŁÓŻ SOLI KAMIENNEJ DO LOKALIZACJI PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW W POLSCE. Leaching and geomechanical properties as a qualifying criterion of usefulness of selected rock salt deposits to the location of underground storage facilities in Poland
Przerwa+sesja plakatowa/Coffee break+poster session: 16:15-16:30
Sesja referatowa/Oral session (cd): 16:30-18:00

Temat/theme: Pomiary i badania geologiczne w złożach soli (cd)

Measurements and geological studies in salt deposits
16:30-16:50; Michael SCHRAMM, Jörg HAMMER, Ralf HOLLÄNDER – Origin of solutions in salt mines by means of typical geochemical signatures (Gorleben, Morsleben, Bokeloh. GENEZA ROZTWORÓW W KOPALNIACH SOLI W ŚWIETLE DANYCH GEOCHEMICZNYCH (KOPALNIE GORLEBEN, MORSLEBEN I BOKELOH)
16:50-17:10; Tatjana Kühnlenz, Stephanie Fleig, Gerhard Mingerzahn, Joachim Behlau, Jörg Hammer – The geological 3D-model of Gorleben salt dome – a tool for efficient exploration, data evaluation and data storing. GEOLOGICZNY MODEL 3D WYSADU GORLEBEN NARZĘDZIEM EFEKTYWNEGO ROZPOZNANIA, GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH O WYSADZIE
17:10-17:30; Łukasz Nowacki, Jacek Chełmiński, Grzegorz Czapowski, Krzysztof Czuryłowicz, Maciej Tomaszczyk, Hanna Tomassi-Morawiec - MODELOWANIE 3D CZYLI NOWE MOŻLIWOŚCI W ANALIZIE I OPRACOWANIU DANYCH GEOLOGICZNYCH, ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH. 3D modeling – new possibilities for analysis and processing of geological data and imaging the cartographic results
17:30-17:50; Anna Piątkowska, Marek Graniczny, Maria Surała, Zbigniew Perski - ZASTOSOWANIE SATELITARNEJ INTERFEROMETRII RADAROWEJ DO IDENTYFIKACJI MOBILNOŚCI TERENU NAD WYSADEM SOLNYM W INOWROCŁAWU. Application of SAR interferometric methods to identify the mobility of the area above salt diapir in Inowrocław town
Podsumowanie Sympozjum/Final discussion and concluding remarks: 17:50-18:30
Kolacja pożegnalna/Farewell dinner: 19:00 -?
Presentation forms:

  • lecture (up to 15 min.+ 5 min. discussion)

  • short lecture (up to 5 min.)

  • poster (highly recommended)


REMINDER
The announced presentations of marketing character will be additionally charged (contact: President of Polish Salt Mining Association dr ing. Jacek Wachowiak; e-mail: psgs@geol.agh.edu.pl, tel. +48 608685946).

The guided sightseeing of old Torun town will be organized for the participants interested.

Language: the official language will be Polish with English translation facility provided by the Organizers.

Costs: the participation fee - 380 Euro per person (including services, conference materials, accommodation for two nights, meals, a formal dinner and a sightseeing of old Torun town).

Organizing Committee:

Secretary: Maria Wątorek and Maria Szydło – IKS Solino S.A.

Scientific Programme Committee: Radosław Stoicki – IKS Solino S.A., Grzegorz Kortas – IMG PAN Kraków and Grzegorz Czapowski – PIG-PIB Warszawa (Board Members of Polish Salt Mining Association)

Finance Office: Grażyna Hołojuch (Treasurer of Polish Salt Mining Association)

Secretary and correspondence: registration and all correspondence for address: Maria Szydło (e-mail: m_szydlo2@tlen.pl) and Maria Wątorek (e-mail: masiawww@gmail.com), call: 0048-52 35 45 819, regular mail: Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A., ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, Poland.

Announced and submitted (deadline – 31 December 2011) papers related with the Symposium topics will be published in the following issue of the Salt Review for 2012.
We wait for You in Torun and please distribute this notice among the specialists interested in the salt problems.
With Miners' greetings,

Grzegorz Kortas & Grzegorz CzapowskiScientific Programme Committee
LOCATION OF HOTEL ”BULWAR” IN TORUN


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna