Sekcja prawa rzymskiego tbsp uj paremie obowiązujące do konkursu z prawa rzymskiego w roku akadem. 2008/2009Pobieranie 28.44 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.44 Kb.

SEKCJA PRAWA RZYMSKIEGO TBSP UJ
PAREMIE OBOWIĄZUJĄCE DO KONKURSU Z PRAWA RZYMSKIEGO W ROKU AKADEM. 2008/2009


1. Accessio cedit principali.

Akcesja dzieli los prawny rzeczy głównej.
2. Actor sequitur forum rei.

Powód idzie za sądem pozwanego.


3. Audiatur et altera pars.

Niech będzie wysłuchana i druga strona.


4. Bis de eadem re agere non licet.

Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie.


5. Clara non sunt interpretanda.

Jasne (przepisy) nie wymagają tłumaczenia.

6. Cogitationis poenam nemo patitur.

Nikt nie ponosi kary za myślenie.


7. Crimina morte extinguntur.

Przestępstwa ulegają wymazaniu przez śmierć.


8. Cum in testamento ambigue scriptum est, benigne interpretari debet.

Gdy w testamencie napisano coś niejasno, należy interpretować

przychylnie.
9. Dies interpellat pro homine.

Termin wzywa dłużnika.


10. Donatio non praesumitur.

Darowizny nie domniemywa się.


11. Duorum quidem in solidum dominium esse non posse.

Wykluczona jest własność wielu osób na całości rzeczy.


12. Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat.

Dowód ciąży na tym, kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza.

13. Et non facere facere est.

Zaniechanie działania równa się działaniu.


14. Exeptiones non sunt extentendae.

Zarzutów procesowych nie należy interpretować rozszerzająco.


15. Fur semper moram facere videtur.

Złodziej zawsze pozostaje w zwłoce.


16. Genus perire non censetur.

Uważa się, że gatunek nie ginie.


17. Hereditas est successio in universum ius, quod defunctus habuerit.

Dziedziczenie jest wejściem w ogół praw, jakie posiadał zmarły.


18. Hereditas viventis non datur.

Nie przyznaje się spadku po żyjącym.


19. Ignorantia iuris nocet.

Nieznajomość prawa szkodzi.


20. Impossibilium nulla obligatio est.

Niemożliwe nie zobowiązuje.


21. In conditione servorum nulla differentia est.

W sytuacji prawnej niewolników nie ma różnicy.


22. In conventionibus contrahentium voluntatem potius, quam verba spectari

placuit.


W umowach kontrahentów należy uwzględnić bardziej wolę niż słowa.
23. In legibus magis simplicitas quam difficultas placet.

W ustawach bardziej podoba się prostota niż zawiłość.


24. In pari causa melior est conditio possidentis.

W równej sytuacji stanowisko posiadającego jest lepsze.


25. In poeanalibus causis benignius interpretandum est.

W sprawach karnych należy stosować łagodniejszą interpretację.


26. In testamentis plenius voluntates testantium interpretantur.

Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze

urzeczywistnienie woli spadkodawcy.
27. Interest rei publicae, ne maleficia remaneant impunita.

W interesie państwa leży, aby czyny bezprawne nie pozostały bezkarne.


28. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum

cuique tribuere.

Są następujące zasady postępowania według prawa: żyć uczciwie, innemu

nie szkodzić, każdemu dać co mu się należy.


29. Ius est ars boni et aequi.

Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.


30. Lex superior derogat legi inferiori.

Ustawa rangi wyższej uchyla ustawę rangi niższej.


31. Mala fides superveniens non nocet.

Późniejsza zła wiara nie szkodzi.


32. Mandatum nisi gratuitum, nullum est.

Zlecenie jest nieważne, jeżeli nie jest bezpłatne.


33. Mora debet esse culpata.

Zwłoka powinna być zawiniona.


34. Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur.

Dziecko poczęte uważa się za już urodzone, ilekroć chodzi o jego

korzyści.
35. Nemini res sua servit.

Nikt nie może ustanowić służebności na rzeczy swojej. W przypadku zbiegu praw własności i służebności ta druga wygasa.


36. Nemo alieno nomine agere potest.

Nikt nie może działać w cudzym imieniu.


37. Nemo iudex in causa sua.

Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.


38. Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.

Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada.


39. Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest.

Nikt nie może umrzeć częściowo z testamentem, a częściowo bez testamentu.
40. Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest.

Nikt nie może sam sobie zmienić podstawy prawnej posiadania.


41. Notoria non egent probatione.

Okoliczności powszechnie znane nie wymagają dowodu.


42. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius

solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.

Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który nas zmusza do świadczenia pewnej rzeczy wg praw naszego państwa.
43. Per liberas personas, quae in potestate nostra non sunt, adquiri nobis nihil

potest.


Przez wolnych nie będących pod naszą władzą nic nie może zostać dla

nas nabyte.


44. Pignus pignori dari potest.

Zastaw może być przedmiotem kolejnego zastawu.


45. Postumus rumpit testamentum.

Pogrobowiec unieważnia testament.


46. Prior tempore, potior iure.

Wcześniejszy w czasie, silniejszy w prawie.

47. Qui tacet consentire videtur.

Milczenie oznacza zgodę.


48. Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.

Co jest od początku wadliwe, nie może być z czasem uzdrowione.


49. Quot generationes, tot gradus.

Ile urodzeń, tyle stopni.


50. Res habilis, titulus, fides, possessio, tempus.

Warunki skutecznego zasiedzenia: rzecz nadająca się do zasiedzenia, tytuł, (dobra) wiara, posiadanie, czas.

51. Servile caput nullum ius habet.

Niewolnik nie ma żadnego prawa.


52. Servitus servitutis esse non potest.

Służebność nie może istnieć na służebności.


53. Servitutis causa debet esse perpetua.

Cel służebności musi być trwały.


54. Sine pretio nulla venditio.

Bez oznaczenia ceny nie ma sprzedaży.


55. Superficies solo cedit.

Zabudowa przynależy do gruntu.


56. Testis unus, testis nullus.

Jeden świadek, żaden świadek.


57. Tres faciunt collegium.

Trzy osoby tworzą stowarzyszenie.


58. Unum est in obligatione, duo in solutione.

Jedno jest w zobowiązaniu, dwa w wykonaniu.


59. Usucapio est adectio dominii per continuationem possessionis temporis

lege definitii.

Zasiedzenie jest to nabycie własności skutkiem ciągłego posiadania przez

czas prawem przepisany.

60. Vim vi repellere licet.

Siłę wolno odeprzeć siłą.


61. Volenti non fit iniuria.

Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeśli ktoś zgadza się na wyrządzeniemu szkody, nie może podnosić roszczeń z tego tytułu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna