Sektorowy Program OperacyjnyPobieranie 1.29 Mb.
Strona1/18
Data09.05.2016
Rozmiar1.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Sektorowy Program Operacyjny

Restrukturyzacja i modernizacja sektorażywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Projekt finansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader +”


Gmina Bieliny

Gmina Bodzentyn


Gmina MasłówZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

GMIN BIELINY, BODZENTYN

I MASŁÓW

Opracowana na potrzeby

Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
Bieliny – Bodzentyn - Masłów, marzec 2006

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii

II. Diagnoza obszaru objętego ZSROW

II.1. Charakterystyka obszaru (zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze/środowiskowe, kulturowe i historyczne)

II.2. Potencjał demograficzny i gospodarczy (charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty ZSROW, stan rozwoju infrastruktury wiejskiej: infrastruktura społeczna i techniczna)

II.3. Uzasadnienie spójności obszaru ZSROW

III. Aktualnie wdrażane inicjatywy/projekty na obszarze ZSROW

IV. Analiza SWOT obszaru objętego ZSROW

V. ZSROW – cele i planowany budżet:

V.1 Tematy wiodące i działania priorytetowe ZSROW

V.2 Uzasadnienie wyboru tematu wiodącego, celów strategicznych

V.3 Partnerstwo

V.4 Sposób finansowania ZSROW

VI. Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu

VII. Powiązanie ZSROW ze strategią NPR (na lata 2004-2006) i NSS (na lata 2007-2013)

VIII. Promocja i informowanie o projekcie i ZSROW

IX. Informacja o załącznikach

Wstęp

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla obszaru gmin Bieliny, Bodzentyn i Masłów została opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry”, wspieranych pracą ekspertów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, przedsiębiorczości, rolnictwa, turystyki, ekologii oraz architektury i urbanistyki. Przedstawiana analiza zawiera diagnozę stanu obecnego na wybranym obszarze geograficznym, wypracowane cele strategiczne, kierunki rozwoju oraz propozycje działań operacyjnych. Propozycje działań operacyjnych obejmują okres lat 2006-2013, co jest związane z okresem programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
Fot. 1 Typowy wokółłysogórski krajobraz – „pasiaki pól”. Widok na Święty Krzyż z terenu Gminy Bieliny, archiwum Urzędu Gminy Bieliny


Metodologia prac nad analizą
ZSROW Gmin Bieliny, Bodzentyn i Masłów została skonstruowana zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi tego typu dokumentów oraz wskazówkami Rządowego Centrum Studiów Strategicznych dotyczącymi dokumentów strategicznych.
W diagnozie stanu obecnego posłużono się:

 1. wynikami badań kwestionariuszowych, ankiety on line (www.nanasniemamocnych.pl), opiniami zebranymi podczas 64 spotkań sołeckich oraz 5 warsztatów rozwoju lokalnego przeprowadzonych na przełomie lutego i marca 2006 r. – źródła danych i pierwotnych informacji,

 2. dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym (gmina i powiat) oraz regionalnym (województwo), danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego oraz zainteresowanych urzędów gmin – źródła danych i wtórnych informacji.

Analiza SWOT została sporządzona we współpracy z mieszkańcami i członkami Lokalnej Grupy Działania. Odzwierciedla ona tematyczne podejście Programu Pilotażowego Leader + i przygotowana została z punktu widzenia jego tematów wiodących.

W strategii zwrócono szczególną uwagę na pokazanie spójności obszaru nią objętego oraz pokazanie wpływu proponowanych celów strategicznych, kierunków rozwoju i działań operacyjnych na rozwój regionu i realizację Narodowego Planu Rozwoju.

Cele strategiczne, obszary priorytetowe i zadania niniejszej Strategii zostały wypracowane podczas warsztatów rozwoju lokalnego w dniach 10, 20, 24 lutego, 1 i 3 marca 2006 r. Dokument został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w dniu 24 kwietnia 2006 r.

I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii

Lokalna Grupa Działania obejmująca obszar gmin Bieliny, Bodzentyn i Masłów w województwie świętokrzyskim przybrała prawną formę stowarzyszenia i nazwę Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Podmiot ten został wpisany do rejestru organizacji społecznych Krajowego Rejestru Sądowego w sądzie rejestrowym – Sądzie Rejonowym w Kielcach w dniu 10 marca 2006 r. pod nr 0000252759.
Sposób rozszerzenia składu LGD o kolejnych partnerów
Lokalna Grupa Działań „Wokół Łysej Góry”, która przyjęła formę prawną stowarzyszenia, posiada otwartą formułę. Jej otwartość przejawia się przede wszystkim w tym, że Statut Stowarzyszenia zawiera postanowienia odnoszące się do nieograniczonej ilości nowych członków reprezentujących partnerów społecznych. Każda osoba fizyczna spełniająca wymogi ustawy Prawo stowarzyszeń i posiadająca rekomendację któregokolwiek z partnerów społecznych może zostać członkiem zwykłym Stowarzyszenia (§ 9 Statutu). Nie jest ograniczona także liczba członków wspierających Stowarzyszenia (§ 13). Każda osoba prawna, która złożyć odpowiedni wniosek i uzgodni na piśmie zasady wspierania Stowarzyszenia, może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Takim członkiem są już Gmina Bieliny i Gmina Masłów.

Ponadto nazwa Stowarzyszenia „Wokół Łysej Góry” została tak dobrana, by możliwe było objęcie działaniem LGD większej ilości gmin położnych wokół Łysej Góry – góry – symbolu Gór Świętokrzyskich. W tym wypadku Walne Zebranie Członków dokonałoby tylko kosmetycznych zmian w Statucie Stowarzyszenia (np. rozszerzenie obszaru działania LGD).

Warto również zwrócić uwagę, że:


 • logo Stowarzyszenia odwołuje się do krzyża benedyktyńskiego, który znajduje się w herbie Województwa Świętokrzyskiego i z którym mogą identyfikować się wszystkie gminy regionu, ponadto logo przedstawia widok pasma łysogórskiego mającego również wymiar symboliczny.

 • zgodnie § 18 i 19 Statutu Stowarzyszenia w skład organów Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) obligatoryjnie wchodzą osoby rekomendowane przez władze samorządowe przy zachowaniu parytetu równowagi pomiędzy poszczególnymi partnerami społecznymi. Istnieje również parytet równowagi pomiędzy poszczególnymi gminami (terytorialny). Podczas wyborów członków władz Stowarzyszenia I kadencji nie wykorzystano też określonych Statutem Stowarzyszenia maksymalnych ilości członków poszczególnych organów Stowarzyszenia. Zarząd liczy 9 członków przy maksymalnej ich ilości – 12, a Komisja Rewizyjna – 6 członków przy maksymalnej ich ilości – 9.

Zarząd Stowarzyszenia odpowiedzialny będzie za realizację projektów w ramach Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin Bieliny, Bodzentyn i Masłów. W skład Zarządu LGD wchodzi 9 osób, reprezentujących wszystkich partnerów społecznych, tj. administrację publiczną, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Prezesem Zarządu został Dariusz Dąbek. Zastępcą Prezesa natomiast wybrano Leszka Trębacza, Skarbnikiem – Anetę Ksel a Sekretarzem – Agnieszkę Stando. W skład Zarządu weszli jeszcze: Aneta Maruszak, Danuta Durlej, Bogusław Krukowski, Paweł Wikło i Marek Zaborowski. Potencjał kadrowy Zarządu LGD przedstawia poniższa tabela:

Tab. 1. Kwalifikacje i doświadczenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem w LGD

Lp.

Imię i nazwisko osoby wskazanej

Podmiot delegujący

Adres zamieszkania, telefon, e-mail

Zakres odpowiedzialności
w LGD

Doświadczenie

Kwalifikacje

1.

Dariusz Dąbek

Wójt Gminy Bieliny

ul. L. Staffa 3/17,

25-410 Kielce,

tel. 0609 679093,

e-mail: dariusz.dabek73@wp.pl;prawnik@bieliny.pl


 • koordynacja prac Zarządu;

 • reprezentacja na zewnętarz;

 • przygotowywanie i zarządzanie projektami;

 • zarządzanie finansami Stowarzyszenia;

 • koordynacja szkoleń i konsultingu.

10/2003 – do chwili obecnej

Inspektor ds. organizacyjno-prawnych, Urząd Gminy Bieliny

Obowiązki: • prowadzenie obsługi prawnej Urzędu, w tym zakresie projektów realizowanych ze źródeł UE (SAPARD, ZPORR)

 • spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej,

 • koordynacja programu współpracy Gminy Bieliny z organizacjami pozarządowymi w latach 2004 - 2006,

 • członek zespołu opiniującego oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w latach 2004 – 2006,

 • przygotowywanie aplikacji pod fundusze strukturalne UE z zakresu rozwoju zasobów ludzkich (Działanie 1.6. SPO RZL, Program Pilotażowy „Leader +”)

 • udzielanie porad prawnych dla mieszkańców Gminy Bieliny, w tym przedsiębiorców

5/2002 – 9/2003

Inspektor, Biuro Integracji Europejskiej, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Obowiązki: • prowadzenie szkoleń, w tym w lutym 2003 r. dla 205 stażystów – asystentów gminnych ds. informacji europejskiej w ogólnopolskim programie Moja Gmina w Unii Europejskiej,

 • poza tym prowadzenie szkoleń dla młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, przedsiębiorców oraz działaczy związkowych z zakresu polityki edukacyjnej, społecznej, prawa pracy, jednolitego rynku wewnętrznego

2/2002 – do chwili obecnej

Wykładowca akademicki, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Obowiązki: • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami (Prawo gospodarcze i handlowe, Podstawy instytucjonalno-prawne funkcjonowania Unii Europejskiej, Europejskie systemy bezpieczeństwa, Prawo gospodarcze UE, Rozszerzenie UE)

1/2002 – 6/2002

Autor programu „Euroaktualności tygodnia” w Polskim Radu Kielce SA

9/2001 – do chwili obecnej

Przewodniczący Zarządu „Dream Team” Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Proeuropejskiego w Kielcach

Obowiązki: • zarządzanie organizacją pozarządową, której cele statutowe koncentrują się na integracji europejskiej, rozwoju regionalnym, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Stowarzyszenie realizowało projektu z zakresu rozwoju przedsiębiorczości (np. projekt „Jak założyć własną firmę na wsi?” współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej; 10/2003 – 1/2004 – współkoordynator; trener/konsultant)

5/2001 – do chwili obecnej

Konsultant sieci „Team Europe”

Obowiązki: • podjęta współpraca z Team Europe, siecią specjalistów ds. integracji europejskiej, koordynowaną przez Komisję Europejską, której efektem są m.in.: wykłady o polskich doświadczeniach w wykorzystaniu pomocy przedakcesyjnej i polskiej polityce regionalnej, prezentacja multimedialna województwa świętokrzyskiego na Konferencji Team Europe w Brukseli na temat Polityki regionalnej UE, a także publikacje

1/2001 – 10/2001

Asystent Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Gabinet Wojewody - internetowe informacje inwestycyjne (iii)

Obowiązki: • promocja gospodarcza regionu,

 • opracowanie ofert inwestycyjnych,

 • obsługa potencjalnych inwestorów

12/2000 – do chwili obecnej

Konsultant zewnętrzny i trener Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach

Obowiązki: • Trener z zakresu prawa i polityk UE, polityki społecznej w Polsce i UE, zatrudnienia socjalnego, działalności pożytku publicznego, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa działalności gospodarczej oraz wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce (np. w projekcie „Polski przedsiębiorca na Wspólnym Rynku” 12/2001, „Moja pierwsza firma. Od 0 do milionera” 9/2004 – 1/2005”, „Współpracuj i konkuruj! Jak założyć CIS i KIS?” 9/2004 – 1/2005)

 • Konsultant w zakresie planów rozwoju lokalnego oraz prawa działalności gospodarczej, polityki wobec MŚP

11/2000 – 12/2000

Ekspert zewnętrzny, Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu

Obowiązki:

Przygotowanie zwycięskich ofert przetargowych w procedurach przetargowych ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, w ramach Regionalnego programu przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia

Poza tym doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, marketingu, pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych


Wykształcenie:

Magister prawa, specjalizacja prawo europejskie i porównawcze;


Uniwersytet Łódzki

Umiejętności:

 • opracowywania dokumentacji projektowej w ramach funduszy europejskich i krajowych,

 • zarządzania projektami,

 • prowadzenia szkoleń i konsultingu,

 • doświadczenie w obsłudze prawnej administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,

 • organizacyjne,

 • współpracy i kierowania zespołem,

 • biegła znajomość języka angielskiego; dobra - języka rosyjskiego, początkująca –języka szwedzkiego,

Umiejętności i wiedza poparte są doświadczeniem, sukcesami i odbytymi szkoleniami oraz wizytami studyjnymi.

Szkolenia i kursy:

 • od 4/2006; „Leaderatorium”, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie

 • 12/2005; Wizyta studyjna w Wiosce Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim w ramach projektu „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich” (PPL Leader+)

 • 10/2004 – 9/2005; Studium Prawa Europejskiego – Administracja Publiczna, Fundacja Prawa Europejskiego w Warszawie

 • 6/2005 – Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS – Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu SA; Szkolenie „Napisz projekt do EFS”

2/2005 – 6/2005; Konsorcjum LRDP-BDPA-Combidata (Wielka Brytania – Polska), Szkolenie Przygotowywanie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przygotowanie do Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Europejskiego Funduszu Regionalnego w Polsce

PL2002/00-580-01.07(Phare 2002)

  • Zarządzanie cyklem projektu

  • Studia wykonalności inwestycji

  • Studia oddziaływania na środowisko

  • Prawo zamówień publicznych

 • 4/2003 – 6/2003; UKIE, Duńska Szkoła Administracji Publicznej, Szkolenie „Training for Trainers” w zakresie polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, polityki społecznej i wspólnej polityki rolnej UE (PHARE); certyfikat trenera UKIE w zakresie funduszy strukturalnych i polityki regionalnej UE

 • 4/2001 – w uznaniu działalności społecznej w zakresie integracji europejskiej bohater programu TVP 1 „Zwyczajni – niezwyczajni”

 • 1/1997 – 6/1997; Królewski Uniwersytet Maastricht, Stypendium zagraniczne w ramach Programu TEMPUS dla studentów z Europy Środkowo-wschodniej, Egzaminy: Europejskie Prawo Spółek (ocena 8 w 10 st. skali) Międzynarodowe Prawo Handlowe (ocena 8); potwierdzone uzyskaniem dyplomu Rijksuniversiteit Maastricht

2.

Leszek Trębacz

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „W krainie latających czarownic”

Mąchocice Kapitulne 196, 26-001 Masłów

tel. 041 311 22 64, 0601 470309 • prowadzenie kampanii promocyjnych regionu i jego atrakcji turystycznych,

 • współpraca z lokalną branżą turystyczną

1990 – do chwili obecnej

Prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego o profilu agroturystyka

2/2003

Uczestnictwo w realizacji projektu „Zachowajmy dziedzictwo kulturowe”, Fundacja Wspomagania Wsi

4/2000 – 10/2001

Uczestnictwo w realizacji projektu „System reprezentacji środowisk wiejskich”, Know How Fund

1/2001 – 9/2001

Uczestnictwo w realizacji projektu ”Wysoka jakość produktu turystycznego szansą rozwoju wsi”, Agrolinia 2000, Fundusz Współpracy

1983 – 1993

Własna działalność gospodarcza

Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Agroturystyki „W Krainie latających Czarownic”

Wykształcenie:

technik-ekonomista (niedokończone studia administracyjne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)Umiejętności:

 • prowadzenia działań promocyjnych,

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 • nawiązywania kontaktów, w tym z trudnym klientem.

Umiejętności i wiedza poparte są doświadczeniem, sukcesami i odbytymi szkoleniami oraz wizytami studyjnymi.

Szkolenia i kursy:

 • 11/2005 – 12/2005 – udział w cyklu szkoleń poświęconych pozyskiwaniu środków finansowych z UE na działalność gospodarczą i społeczną, prawnym i finansowym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowej w ramach projektu „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich” (PPL Leader+)

 • 12/2005; Wizyta studyjna w Wiosce Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim w ramach projektu „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich” (PPL Leader+)

 • 11/2005 – szkolenie „Środki z funduszy UE na rozwój turystyki”, ROT woj. świętokrzyskiego

 • 11/2005- szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich, MGiP

 • 9/2005 – 10/2005 – szkolenie „Agroturystyka i usługi towarzyszące”, Akademia Rolnicza w Krakowie
3.

Aneta Ksel

Wójt Gminy Masłów

Mąchocice Scholasteria 38a, 26-001 Masłów,

tel. 041 311 08 13, 0668 242421, e-mail: aniaksel@wp.pl

 • zarządzanie finansami Stowarzyszenia;

 • prowadzenie projektów edukacyjnych i kulturalnych;

 • prowadzenie działań promocyjnych.

2003 – do chwili obecnej

Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Masłowie

9/2002-11/2002

Staż zawodowy w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych

Wykształcenie:

Magister filologii polskiej,


Akademia Świętokrzyska

Umiejętności:

 • umiejętność redagowania tekstów,

 • dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego,

Umiejętności i wiedza poparte są doświadczeniem, sukcesami i odbytymi szkoleniami oraz wizytami studyjnymi.Szkolenia i kursy:

 • 11/2005 – 12/2005 – udział w cyklu szkoleń poświęconych pozyskiwaniu środków finansowych z UE na działalność gospodarczą i społeczną, prawnym i finansowym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowej w ramach projektu „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich” (PPL Leader+)

 • 12/2005; Wizyta studyjna w Wiosce Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim w ramach projektu „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich” (PPL Leader+)

 • 2005 – Kurs „Świętokrzyskie jakie cudne” poświęcony dziedzictwu kulturowemu i sztuce ludowej regionu świętokrzyskiego

 • 2001 – Kurs pedagogiki zabawy

4.

Agnieszka Stando
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna