Semestr III przedmiot historia literatury polskiej: OŚwieceniePobieranie 33.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar33.76 Kb.

Semestr

III

Przedmiot

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: OŚWIECENIE

Punkty ECTS

5

Kod przedmiotu

0100-PLA314

Forma zajęć/ Liczba godzin

Wykład wprowadzający typ 1 / 15 godz.

Ćwiczenia konwersatoryjne typ 2 / 30 godz.

Skrócony opis przedmiotu

Zajęcia będą poświęcone analizie i interpretacji tekstów należących do trzech głównych nurtów literatury polskiego oświecenia.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu historii literatury.

Efekty kształcenia
Wiedza

01P- 1A_W02 Student ma podstawową wiedzę o powiązaniu nauk filologicznych z innymi naukami humanistycznymi, zwłaszcza historią i filozofią

01P-1A_W03 Student zna terminologię służącą do opisu zjawisk historycznoliterackich osiemnastego i początku XIX wieku.

01P-1A_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię służącą do opisu dzieła literackiego.

01P-1A_W05 Student ma podstawową wiedzę o głównych nurtach literackich polskiego oświecenia.

01P-1A_W06 Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów literackich.

01P-1A_W13 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk literackich europejskiego oświecenia.Umiejętności

01P-1A_U01 Student wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje zawarte w tekstach naukowych i literackich.

01P-1A_U05 Student przyporządkowuje teksty do głównych nurtów literatury polskiego oświecenia; przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

01P-1A_U06 Student argumentuje, broniąc swojego stanowiska, z wykorzystaniem poglądów badaczy literatury. Formułuje trafne wnioski.

01P-1A_U13 Student swobodne wypowiada się w języku polskim na tematy z zakresu literaturoznawstwa.Kompetencje społeczne

01P-1A_K02 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

01P-1A_K03 Student odpowiednio określić priorytety służące realizacji przydzielonego mu zadania.01P-1A_K05 Student posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, umiejętność samooceny, umiejętność werbalizowania własnej opinii i obrony własnego stanowiska, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, otwartość i wrażliwość na odmienność kulturową.

Treści kształcenia

Klasycyzm

 1. Bajka (Ignacy Krasicki, Bajki i przypowieści: Do dzieci, Wstęp do bajek, Abuzei i Tair, Potok i rzeka, Orzeł i jastrząb, Bryła lodu i kryształ, Stary pies i stary sługa, Syn i ojciec, Atłas i kitaj, Dobroczynność, Podróżny i kaleka; Bajki nowe: Alegoria).

 2. Satyra (Adam Naruszewicz: Wiek zepsuty, Chudy literat, Reduty; Ignacy Krasicki: Do Króla, Życie dworskie, Pochwała głupstwa, Małżeństwo).

 3. List poetycki (Ignacy Krasicki, Do Pawła, Do księdza Adama Naruszewicza, koadiutora smoleńskiego).

 4. Oda (Adam Naruszewicz: Balon, Na dzień zaślubienia Wincentego Potockiego... z Urszulą Zamoyską, Do bizuna; Stanisław Trembecki, Oda nie do druku).

 5. Poemat heroikomiczny (Tomasz Kajetan Węgierski, Organy).

 6. Poemat opisowy (Stanisław Trembecki, Sofiówka).

 7. Komedia (Franciszek Zabłocki, Król w kraju rozkoszy).

 8. Tragedia (Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna).

Sentymentalizm

 1. Franciszek Karpiński: Do Justyny. Tęskność na wiosnę, Pieśń poranna, Pieśń o Narodzeniu Pańskim, Duma dziada sokalskiego w kordonie Duma Lukierdy, czyli Luidgardy, Powrót z Warszawy na wieś, Żale Sarmaty nad grobem Zugmunta Augusta, Przeciwko deistom.

Franciszek Dionizy Kniaźnin: Do Boga [Jak samotny na ugorze...], Do Piotra Borzęckiego [W świecie, daleki od świata...], Do Ignacego Bykowskiego, Dwie gałązki, Do Kachny dworki Bartosz sielanin, Do Puław, Próżny usiłek.

 1. Powieść czuła (Feliks Bernatowicz, Nierozsądne śluby).

Rokoko

 1. Trzy nurty polskiej literatury rokokowej (Adam Naruszewicz: Filiżanka, Wojciech Albert Mier: Moja filozofia, Naprędce z okazji balu danego w ogrodzie Jabłonowskiego w sierpniu w południe, Epigramma I, Do Pana Cześnika Koronnego, Odpis na wiersz Pana Pisarza Potockiego ofiarowany mi na ś. Wojciecha, Do pewnej damy, która chciała widzieć upiora, Kraska młoda i sroka stara, Do Pana Stanisława, który w Bernisie...; Stanisław Trembecki: Skoropis do Wojciecha Miera; Franciszek Dionizy Kniaźnin: Prima aprilis, Wiewiórka; Jakub Jasiński, Mój raj; Jan Ancuta: Spacer nocny po Warszawie).

Powieść

 1. Powieść edukacyjna (Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki).

 2. Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie („summa” oświecenia).

Metody i kryteria oceniania

Ocena na podstawie aktywności na zajęciach oraz testu kończącego cykl zajęć.

Metody dydaktyczne

Giełda pomysłów (burza mózgów), studium przypadku, okrągłego stołu, seminaryjna, referatu.


Literatura

 1. Bajki Ignacego Krasickiego

Ignacy Krasicki, Dzieła wybrane, oprac. Z Goliński, Warszawa 1989, t. 1-2.

Bajka, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.

J. Kleiner, Bajki i przypowieści, [w:] O Krasickim i Fredrze. Dziesięć rozpraw, Wrocław 1956. 1. Satyry

Adam Naruszewicz, Satyry, Wstęp i opracowanie B. Wolska, Kraków 2002; Adam Naruszewicz, Satyry, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1962.

J. Kleiner, Pierwszy cykl satyr Krasickiego, [w:] O Krasickim i Fredrze. Dziesięć rozpraw, Wrocław 1956.

Ignacy Krasicki, Satyry i listy, Wstęp J. T. Pokrzywniak, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1988.


 1. Listy poetyckie

Ignacy Krasicki, Satyry i listy, Wstęp J. T. Pokrzywniak, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1988.

List poetycki, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.

 1. Ody

Roman Kaleta, Stanisława TrembeckiegoOda nie do druku”, [w:] Oświeceni i sentymentalni, Wrocław 1971.

Paweł Kaczyński, Balon: zapiski z lektury, [w:] Czytanie Naruszewicza, red. Tomasz Chachulski, Wrocław 2000.

Oda, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
5. Tomasz Kajetan Węgierski, Organy

T. K. Węgierski, Organy, poema heroikomiczne, oprac. i Wstęp A. Norkowska, Warszawa 2007.Poemat heroikomiczny, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.

6. Stanisław Trembecki, Sofiówka

S. Trembecki, Sofijówka, oprac. J. Snopek, Warszawa 2000.

Przybylski, Rozpacz libertyna, [w:] Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.

Agnieszka Śniegucka, Sofiówka Stanisława Trembeckiego wobec tradycji filozoficznej antyku, [w:] Wśród oświeconych. Studia i eseje o literaturze wieku rozumu, Warszawa 2011.7. Franciszek Zabłocki, Król w kraju rozkoszy

Teatr Franciszka Zabłockiego, oprac. J. Pawłowiczowa, Wrocław 1992-1996.

8. Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna

Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna [w:] Polska tragedia neoklasycystyczna, Wstęp i oprac. D. Ratajczakowa, Wrocław 1989.

R. Przybylski, Testament zamordowanego Królestwa, [w:] Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.

9. Franciszek Karpiński

Franciszek Karpiński, Wiersze wybrane, wyd. 2, Wstęp i oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997.10. Wiersze Franciszka Dionizego Kniaźnina

Franciszek Dionizy Kniaźnin, Wiersze wybrane, oprac. i Wstęp A. K. Guzek, Warszawa 1981.11. Feliks Bernatowicz, Nierozsądne śluby

Feliks Bernatowicz, Nierozsądne śluby, [w:] Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971.12. Wojciech Albert Mier, Wiersze

W. A. Mier, Poezje zebrane, zebrał i oprac. E. Rabowicz, uzupełniła i przygotowała do druku E. Aleksandrowska, Wrocław 1991.Polska poezja rokokowa. Antologia, oprac. R. Dąbrowski, Kraków 2003.

 1. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki

Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1973.

Teresa Kostkiewiczowa, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Propozycja lektury, [w:] Studia o Krasickim, Warszawa 1997. 1. Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie

Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, oprac. L. Kukulski, wyd. 3, Warszawa 1965 lub wyd. 4, Warszawa 1976.

W. Piotrowski, „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego – dyskurs z Oświeceniem, [w:] Współczesna dydaktyka miejscem dialogu i dyskursu, Piotrków Trybunalski 2009.

M. Żurowski, Artyzm i sens „Rękopisu znalezionego w Saragossie, „Przegląd Humanistyczny” 1972, z. 6.

Antologie:

Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1981.

Z. Libera, Poezja polska w wieku XVIII, Warszawa 1976.J. Kott, Poezja polskiego oświecenia. Antologia, Warszawa 1956.

Informacje dodatkowe

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna