Seminarium dyplomowe z literatury angielskiej i amerykańskiej w roku akademickim 2006/2007Pobieranie 20.52 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.52 Kb.
Akademia Świętokrzyska

Zakład Neofilologii

Dr Andrzej Diniejko
Seminarium dyplomowe z literatury angielskiej i amerykańskiej

w roku akademickim 2006/2007
RODZAJ ZAJĘĆ: seminarium dyplomowe: 2 godz. w tygodniu w semestrze V i VI.

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach, przedstawionych

prezentacji i pracy dyplomowej

CEL ZAJĘĆ: Przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego poprzez powtórzenie i rozwinięcie zakresu materiału oraz poszerzenie umiejętności prezentowania wystąpień ustnych; zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy dyplomowej (bibliografia, organizacja).

PROGRAM ZAJĘĆ: Program zajęć ustalany jest wspólnie przez wykładowcę i studentów. Studenci wybierają tematy swoich prac dyplomowych i w czasie zajęć prezentują to, co przeczytali i napisali na dany temat. Studenci przygotowują wystąpienia w formie krótkich prezentacji na różne tematy związane z własną pracą dyplomową i wybranym komponentem akademickim na egzaminie dyplomowym.


 1. Seminarium dyplomowe jest formą dydaktyczną, która towarzyszy ostatniej, wieńczącej całe studia - pracy dyplomowej. Z tego powodu ma ono funkcję służebną względem pracy dyplomowej. Seminarium dyplomowe ma zasadnicze dwa cele:

  1. wprowadza studentów w arkana i tajniki tworzenia pracy naukowej, a w szczególności pokazuje,

  2. jak jej nadawać formę dysertacyjną oraz w trakcie wspólnych spotkań - poświęconych referowaniu i dyskusji poszczególnych tematów - wspomaga indywidualny wysiłek każdego dyplomanta, zmierzającego do uzyskania dyplomu wyższej uczelni.

 2. Student powinien wykazać się w pracy dyplomowej znajomością przedmiotu, opanowaniem literatury w zakresie opracowywanego tematu oraz umiejętnością stosowania naukowych metod pracy i twórczego posługiwania się nabytą wiedzą.

 3. Udział w seminarium jest obowiązkowy.

 4. Każdy student przygotowuje i wygłasza na seminarium krótkie referaty dotyczące swojej pracy dyplomowej (temat, założenia i cele, informacje o przebiegu i stanie realizacji pracy). Pozostali studenci mogą zadawać pytania, na które jest zobowiązany odpowiedzieć.

 5. Po dyskusji prowadzący seminarium dokonuje podsumowania i oceny wystąpienia

dyplomanta.

7. Uwaga: Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia seminarium.

8. Termin zaliczenia seminarium upływa z końcem semestru. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest

terminowe oddanie fragmentów pracy dyplomowej, aktywny udział w seminarium oraz regularne

referowanie problematyki pracy dyplomowej.

9. Wykaz zagadnień, które będą omawiane na seminarium:

9.1. opis struktury tematycznej seminarium,

9.2. elementy metodologii pracy naukowej,

9.3. metody badań naukowych,

9.4. zasady pisania pracy dyplomowej w języku angielskim:

- wybór tematu pracy

- rodzaje i tematyka prac dyplomowych

- metodyka wykonywania pracy

- konstrukcja pracy

- gromadzenie literatury

- technika pisania pracy

10. Studenci są zobowiązani do złożenia skończonej pracy dyplomowej w dwóch

egzemplarzach w Czytelni Zakładu Neofilologii do dnia 15 maja 2006 r.Suggested Diploma Project topics


 1. The coexistence of pagan and Christian ideology in Beowulf.

 2. Features of Old English elegiac poetry.

 3. The form and content of The Dream of the Rood.

 4. Anglo-Saxon ideals reflected in Old English poetry.

 5. The Owl and the Nightingale as an example of medieval debate.

 6. The use of allegory in Everyman.

 7. Dream vision convention in medieval English poetry.

 8. Courtly love and its expression in medieval English literature.

 9. Sir Gawain and the Green Knight as a reflection of a Arthurian legends.

 10. Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales as a panorama of medieval English society.

 11. The use of medieval genres in Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales.

 12. Form and content in medieval ballads.

 13. The development of the English sonnet.

 14. Analysis of William Shakespeare’s selected sonnets.

 15. Analysis of a Shakespeare’s tragedy.

 16. Analysis of a Shakespeare’s comedy.

 17. Analysis of a Shakespeare’s chronicle.

 18. William Shakespeare’s The Tempest as a romantic tragicomedy.

 19. William Shakespeare’s “dark comedies”.

 20. The carnal and spiritual aspects of love in Metaphysical poetry.

 21. The significance of John Milton’s Paradise Lost.

 22. Alexander Pope’s The Rape of the Lock as an example of a Neoclassicist mock-heroic poem.

 23. The achievement of Dr Samuel Johnson.

 24. Daniel Defoe’s contribution to the early rise of the novel.

 25. Irony and grotesque in Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels.

 26. The 18th century as the Age of Irony.

 27. Henry Fielding’s Tom Jones and Samuel Richardson’s Pamela as two different approaches to novel writing.

 28. Henry Fielding’s Tom Jones as a Bildugsroman

 29. Analysis of a Gothic novel.

 30. Jane Austen’s Pride and Prejudice as an example of the novel of manners.

 31. The feminine voice in Victorian fiction.

 32. Features of Romantic poetry.

 33. Features of George Byron’s poetry.

 34. Hellenism and aestheticism in John Keats’ poetry.

 35. The Romantic treatment of nature.

 36. Features of Victorian poetry.

 37. The history of the Pre-Raphaelite Brotherhood.

 38. Romantic odes.

 39. Romantic ballads.

 40. Themes in Charles Dickens’s Great Expectations.

 41. The role of the narrator in Charles Dickens’s Great Expectations.

 42. The young woman’s search for identity in Charlotte Brontë’s Jane Eyre.

 43. Emily Brontë’s Wuthering Heights as a story of passionate and destructive love.

 44. Charles Dickens’s Oliver Twist as an example of a social-problem novel.

 45. Analysis of a Dickens’ novel.

 46. The critique of double moral standards in Thomas Hardy’s Tess of the d’Urbervilles.

 47. Critique of Victorian society in Thomas Hardy’s Jude the Obscure.

 48. Aestheticism and morality in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray.

 49. The poetry Gerard Manley Hopkins.

 50. Narrative strategy in Joseph Conrad’s Lord Jim.

 51. Joseph Conrad’s Heart of Darkness as a modern parable.

 52. E.M. Forster’s The Room with a View as a critique of Victorian philistinism and sexual conventions.

 53. T.S. Eliot and rise of Modernist poetry.

 54. T.S. Eliot’s poetic dramas.

 55. The poetry of William Butler Yeats.

 56. G.H. Wells and the beginnings of science-fiction.

 57. The achievement of Virginia Woolf.

 58. The use of the stream-of-consciousness technique in James Joyce’s The Portrait of an Artist as a Young Man.

 59. The problem of evil in Graham Greene’s fiction.

 60. Samuel Beckett’s Waiting for Godot as a modern morality play.

 61. The “Angry Young Men” and their influence on the literature and film of the 1950s and 1960s.

 62. Aldous Huxley’s Brave New World as a critique of modern technological civilization.

 63. Anthony Burgess’s The Clockwork Orange as a dystopian novel.

 64. John Fowles’s The French Lieutenant’s Woman as a postmodern remake of Victorian issues.

 65. The role of the narrator in Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day.

 66. The postcolonial and postimperial novel in English. Analysis of one novel.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna