Seminarium gospodarka finansowa w placówkach oświatowych — aspekty prawne I księgowe adresaciPobieranie 240.29 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar240.29 Kb.
  1   2   3   4

SEMINARIUM

Gospodarka finansowa w placówkach oświatowych — aspekty prawne i księgowe

adresaci:

dyrektorzy i główni księgowi szkół i placówek oświatowych, specjaliści ds. księgowości, administracji i kontroli wewnętrznej.

cel szkolenia:

przedstawienie zasad prowadzenia gospodarki finansowej związanej z planowaniem i zarządzaniem środkami przekazanymi na realizację zadań statutowych.

korzyści:

zdobycie wiedzy nt. subwencji oświatowej, metod i skutków kalkulacji dla poszczególnych grup wydatków, dokonywania zmian i zarządzania zgodnie z dyscypliny finansów publicznych. Okresowe analizy i bieżący monitoring realizacji budżetu (wydatki i dochody).

program:

#Zasady i sposób sporządzania planów finansowych w powiązaniu z realizacją zadań statutowych - wyznaczniki zadań, arkusz organizacji roku, subwencja oświatowa, statystyka oświatowa

#Metody kalkulacji wydatków bieżących i inwestycyjnych (przykłady)

#Realizacja budżetu (dochody i wydatki)

##analiza i monitoring

##kiedy i jak występować o środki dodatkowe?

#Sposób i tryb dokonywania uzasadnionych zmian w trakcie realizacji planu. Uprawnienia do dokonywania zmian i obowiązki współdziałania z organem prowadzącym

#Tryb zabezpieczenia środków na realizację planowanych i uzasadnionych wydatków oraz zaciąganie zobowiązań (zabezpieczenia i zaangażowanie środków)

#Procedury w „ polityce rachunkowości’’ oraz zasadach kontroli finansowej jednostki

#Obszary ryzyka związane z planowaniem i realizacją gospodarki finansowej – jak przeciwdziałać zagrożeniom naruszenia obowiązujących zasad dyscypliny finansów publicznych?


prowadzący:

Barbara Krowicka – prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach finansów publicznych.


cena

175

data i miejsce:

12 stycznia 2009 r. — ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00–15.00

cena obejmuje:

materiały szkoleniowe i bufet w czasie przerwy.

Podmioty zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za każdą kolejną osobę 50% ceny.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.


konto bankowe:

Pekao SA, II O/Kraków, Nr 49 12401444 1111000009364749

szkolenie zlecone:

dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2230 zł (nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy).

opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska

e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl
SEMINARIUM

Budowa infrastruktury technicznej na cudzej nieruchomości – służebność przesyłu

adresaci:

pracownicy wydziałów geodezji, gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej jednostek administracji publicznej.

cel szkolenia:

poszerzenie wiedzy na temat kwestii związanych z budową infrastruktury technicznej na cudzej nieruchomości w świetle nowelizacji Kodeksu Cywilnego – służebność przesyłu.

korzyści:

zdobycie informacji na temat uzyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości w drodze cywilnoprawnej oraz w drodze administracyjnej.

program:

#Uzyskiwanie tytułu prawnego do nieruchomości w drodze cywilnoprawnej

#Uzyskiwanie tytułu prawnego do nieruchomości w drodze administracyjnej

#Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe

#Roszczenia po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej

#Udział biegłego rzeczoznawcy majątkowego przy ustalaniu odszkodowania

#Pytania i odpowiedziprowadzący:

Robert Ostrowski - radca prawny, ekspert z dziedziny gospodarki nieruchomościami.

cena

315

data i miejsce:

13 stycznia 2009 r. — ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

cena obejmuje:

materiały szkoleniowe i bufet w czasie przerwy.

Podmioty zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za każdą kolejną osobę 50% ceny.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.


konto bankowe:

Pekao SA, II O/Kraków, Nr 49 12401444 1111000009364749

szkolenie zlecone:

dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 4000 zł (nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy).

opiekun szkolenia:

Agnieszka Majewska–Siwek

e-mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl


SEMINARIUM:

Ewidencja działalności gospodarczej

adresaci:

pracownicy samorządowi zatrudnieni przy obsłudze przedsiębiorców, szczególnie osoby z krótkim stażem pracy na tym stanowisku.

cel szkolenia:

przedstawienie aktualnej interpretacji przepisów dotyczących ewidencji działalności gospodarczej.

korzyści:

zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, interpretacja obowiązujących przepisów oraz możliwość konsultacji indywidualnych przypadków.

program:

#Zasady postępowania przy czynnościach ewidencyjnych z zakresu działalności gospodarczej

##wpis do ewidencji

##zmiana we wpisie do ewidencji

##wykreślenie wpisu

#Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego przy czynnościach ewidencyjnych

##wydawanie decyzji i jej elementy

##zmiana decyzji w trybie art. 132 Kpa

##zmiana decyzji w trybie art. 154 Kpa

#Wystawianie i wydawanie zaświadczeń administracyjnych

#Wszczynanie postępowania i wydawanie decyzji w przypadkach wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym (art. 7f Prawa działalności gospodarczej)

#Opłaty skarbowe w postępowaniu ewidencyjnym

#Indywidualne sprawy i problemy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.


Prosimy o przesyłanie pytań do wykładowcy na adres:

wydzialksztalcenia@mistia.org.pl w terminie do 8 stycznia br.


prowadzący:

Jacek Bodziany — prawnik, główny specjalista w Oddziale Obsługi Przedsiębiorcy w Urzędzie Miasta Krakowa.

cena:

180

data i miejsce:

14 stycznia 2009 r. — ul., Szlak 73a, 31-153 Kraków
Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00-14.00

cena obejmuje:

materiały szkoleniowe i bufet w czasie przerwy.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.

Urzędy zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za każdą kolejną osobę 50% ceny.


konto bankowe:

Pekao SA, II O/Kraków, Nr 49 12401444 1111000009364749

szkolenie zlecone:

dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2320 zł (nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy).

opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska

e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl


SEMINARIUM

Instrukcja kancelaryjna i przygotowanie dokumentów do archiwizacji

adresaci:

pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją w gminach i ich komórkach organizacyjnych, archiwiści.

cel szkolenia:

omówienie zagadnień dotyczących przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, prawidłowego postępowania z dokumentacją a także odpowiedzialności pracowników za gromadzenie i przechowywanie akt.

korzyści:

zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających z instrukcji archiwalnej.

program:

#Obowiązki Urzędu w zakresie postępowania z dokumentacją wynikające z prawa archiwalnego

#Rodzaje dokumentacji

#Obieg dokumentacji w Urzędzie w świetle obowiązującej instrukcji kancelaryjnej

#Jednolity rzeczowy wykaz akt (zasady budowy) i jego stosowanie

#Rozbudowa jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędach (przykłady rozbudowy)

#Rejestracja spraw w spisach spraw. Rejestry kancelaryjne a spisy spraw

#Zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych przez referentów

#Zasady prawidłowego opisu teczki aktowej

#Obowiązki referentów w zakresie przekazywania akt do archiwum zakładowego urzędu (porządkowanie dokumentacji i sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych)


prowadzący:

Anna Majcher — starszy archiwista w Oddziale Nadzoru Archiwum Państwowego w Krakowie.

cena:

175

data i miejsce:

14 stycznia 2009 r. ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00–15.00

cena obejmuje:

materiały szkoleniowe i bufet w czasie przerwy.

Podmioty zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za każdą kolejną osobę 50% ceny.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.


konto bankowe:

Pekao SA, II O/Kraków, Nr 49 12401444 1111000009364749

szkolenie zlecone:

dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 2230 zł (nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy).

opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska

e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl


SEMINARIUM

Prawo spadkowe w samorządzie terytorialnym – zagadnienia praktyczne

adresaci:

wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starości, sekretarze, kierownicy urzędów stanu cywilnego oraz zainteresowani tematem.

cel szkolenia:

zdobycie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego oraz praktyki sądowej i urzędowej w zakresie spadkobrania.

korzyści:

zapoznanie się z wzorami dokumentów m.in. protokołem testamentu allograficznego, wnioskiem do sądu o otwarcie i ogłoszenie testamentu, wnioskiem gminy o stwierdzenie nabycia spadku.

program:

#Testament allograficzny i zadania jst w jego sporządzaniu:

##charakter testamentu allograficznego, podmioty uprawnione do sporządzania takiego testamentu i warunki formalne dotyczące uprawnienia tych osób do odebrania takiego oświadczenia woli

##warunki formalne testamentu; zabezpieczenie protokołu zawierającego testament; zapisy, polecenia a określenie udziałów poszczególnych spadkobierców, czyli - jak prawidłowo spisać testament nie naruszając rzeczywistej woli testatora?

#Postępowanie o otwarcie i ogłoszenie testamentu

##sąd właściwy do złożenia testamentu, tzw. Sąd spadku

##podmiot legitymowany do złożenia wniosku

##koszty wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu i obowiązek ponoszenia ich przez gminę i starostwo

##warunki formalne wniosku

##zadania depozytariusza testamentu w gminie lub starostwie wobec wezwania Sądu o złożenie testamentu

#Gmina i starostwo jako wnioskodawca lub uczestnik w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku (koszty postępowania, „niechciane” spadki, spis inwentarza spadkowego, odpowiedzialność gminy za długi „niechcianego” spadkobiercy)prowadzący:

Agata Matusiak-Wojnicz - radca prawny, specjalista i praktyk w zakresie prawa cywilnego (w szczególności spadkowego, windykacji, egzekucji), stale współpracuje z jst.

cena:

300

data i miejsce:

15 stycznia 2009 r. — ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00–15.00

cena obejmuje:

materiały szkoleniowe i bufet w czasie przerwy.

Podmioty zgłaszające na seminarium więcej niż 2 osoby, płacą za każdą kolejną osobę 50% ceny.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.


konto bankowe:

Pekao SA, II O/Kraków, Nr 49 12401444 1111000009364749

szkolenie zlecone:

dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3800 zł (nie obejmuje kosztu dojazdu wykładowcy).

opiekun szkolenia:

Agnieszka Majewska–Siwek

e-mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl


  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna