Sesji Rady Gminy Korytnica z dnia 28 marca 2014 rPobieranie 95.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar95.95 Kb.
Protokół Nr L/14

sesji Rady Gminy Korytnica

z dnia 28 marca 2014 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych według załączonej listy obecności.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

P. Stanisław Komudziński – Wójt Gminy

P. Antoni Panufnik – Sekretarz Gminy

P. Zofia Zalewska – Skarbnik Gminy

P. Bonifacy Choszczyk – Radca Prawny

P. Ewa Jaczewska – Kierownik GOPS

P. Jolanta Sokulska – pracownik GOPS

P. Grażyna Chrupek – Dyrektor GZEASz

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Korytnicy.

Sesji przewodniczyła Jadwiga Jaczewska – Przewodnicząca Rady Gminy.


Punkt 1.

Otwierając sesję P. Jadwiga Jaczewska powitała wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.


Punkt 2.

P. Przewodnicząca odczytała następujący porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta o realizacji zadań.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/239/14 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

9. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2014 rok.

11. Zapoznanie z wnioskami dotyczącymi zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu.

12. Zapoznanie z wnioskami w sprawie:

- utwardzenia drogi w Wypychach,

- Zarządu i Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

w Korytnicy w sprawie uporządkowania spraw własnościowych.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

P. Przewodnicząca zapytała czy są inne propozycje do otrzymanego porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag do odczytanego porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie – 15 głosami „za”.


Punkt 3.

P. Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez odczytywania. Nadmieniła, że jest on do wglądu na sali obrad. Można z nim się zapoznać w Urzędzie Gminy oraz na stronie BIP.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Punkt 4.

P. Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o inwestycje, jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu na remont remizy w Rabianach. W poniedziałek będzie rozstrzygnięty kolejny przetarg na Połazie Świętochowskie i czekamy na wydanie pozwolenia na budowę w Jaczewie. Te 3 zadania są nakreślone z wykorzystaniem środków unijnych i musimy je w tym roku rozliczyć. W styczniu nastąpiła awaria studni głębinowej w miejscowości Leśniki, trzeba było natychmiast zaopatrzyć ludzi w wodę. Był wykonany tylko jeden odwiert więc musimy wykonać teraz drugi odwiert, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji jaka miała miejsce. Dziś będzie punkt zmiany w budżecie gdzie musimy zabezpieczyć pieniądze na ten cel, ponieważ nie mogę podpisać umowy na opracowanie dokumentacji studni bez zabezpieczonych pieniędzy. W miesiącu maju trzeba zacząć już pracować nad wykonaniem odwiertu, ponieważ takie prace trwają około 2 tygodni, jest to duża studnia i głęboka. Jeśli chodzi o realizację zadań, nie wiedzieliśmy czy zima jeszcze wróci czy nie, różne były prognozy, teraz będziemy szacowali straty w drogach i dokonywali napraw na terenie naszej gminy. Została zmniejszona o 200 tysięcy subwencja oświatowa. Musimy dołożyć z gminnych pieniędzy tę kwotę, jest to bardzo duży wydatek. Musimy zmniejszyć inne wydatki, żeby dzieci mogły się uczyć. Oszczędziliśmy na oświetleniu, ale jest bardzo dużo innych robót takich jak na przykład drogi. Jest co robić a pieniędzy jest mało. Dochodzą nam nowe zadania, które musimy realizować.


Punkt 5.

Radny Adam Kowalczyk zapytał kto jest odpowiedzialny za sprzątanie przystanków chodzi tu o miejscowość Roguszyn i czy będzie tam stała jakaś wiata.

P. Wójt powiedział, że nie tylko w Roguszynie jest taki problem, ponieważ takich wiat jest potrzebnych kilka i są to duże pieniądze.

Radny Adam Kowalczyk zapytał kto jest odpowiedzialny za sprzątanie.

P. Przewodnicząca powiedziała, że mieszkańcy.

Radny Krzysztof Wasikowski powiedział, że dostał zapytanie od mieszkańca gminy Korytnica w sprawie pisma, które wpłynęło do Gminy i Radnych, mówiące o tym, że firma niemiecka chce u nas otworzyć zakład przemysłowy, produkcyjny i pytał się czy coś wiemy na ten temat i czy jakieś kroki podejmiemy. Ale żadne pisma do nas nie dotarły. Chciałbym zapytać czy takie pismo dotarło do Gminy i czy dostaniemy je aby się tym zająć

P. Wójt odpowiedział, że to pismo dotarło do Urzędu w języku niemieckim, w Polsce i naszej gminie wnioski i pisma składa się w języku polskim. Tak wygląda sprawa. Zostanie udzielona odpowiedź na to pismo, że pisma należy składać w języku polskim.

Radny Piotr Sokulski zapytał czy jest prawdą, że 3 czy 2 biogazownie mają powstać na terenie naszej gminy i są już gotowe papiery.

P. Wójt powiedział, że jedna.

P. Przewodnicząca powiedziała, że przy drodze powiatowej Paplin Korytnica i w stronę Turny chodzą geodeci. Co oni mierzą?.

P. Wójt powiedział, że jest to związane ze światłowodami. To nie było do nas zgłaszane, ponieważ my tego nie zlecaliśmy.

Mieszkanka gminy Korytnica powiedziała, że pod Leśnikami były dwa autokary prawdopodobnie Akademia Obrony Narodowej. Chodzili i robili jakieś pomiary.

P. Wójt odpowiedział, że oni nas nie informują.

p. Przewodnicząca powiedziała, że co roku jeżdżą te autokary.


Punkt 6.

P. Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

P. Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

P. Przewodnicząca zapytała czy są pytania do odczytanego projektu uchwały.

Radny Krzysztof Wasikowski zapytał czy w Górkach Grubakach jest 1 pompa.

P. Wójt odpowiedział, że powinny być 2.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr L/241/14 Rady Gminy Korytnica z dnia

28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

P. Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

P. Przewodnicząca zapytała czy są pytania do odczytanego projektu uchwały.

Radni nie wnieśli uwag.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr L/242/14 Rady Gminy Korytnica z dnia

28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

P. Przewodnicząca poprosiła Panią Grażynę Chrupek o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

P. Grażyna Chrupek odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

P. Przewodnicząca zapytała czy ten plac zabaw będzie koło szkoły podstawowej?

P. Grażyna Chrupek odpowiedziała, że plac będzie doposażony koło przedszkola.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr L/243/14 Rady Gminy Korytnica z dnia

28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

P. Grażyna Chrupek odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Radny Piotr Świętochowski zapytał jak ma się ten kącik ekologiczny w stosunku do wiatraków które będą przy szkole w Korytnicy.

P. Wójt odpowiedział, że kącikiem ekologicznym nie tylko jest wiatrak. Kącik ekologiczny dotyczy nie tylko jednej rzeczy, ponieważ mamy również problem z zaśmiecaniem naszych miejscowości

Poddana pod głosowanie uchwała Nr L/244/14 Rady Gminy Korytnica z dnia

28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.


Punkt 7.

P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

P. Przewodnicząca zapytała czy są pytania do odczytanego projektu uchwały.

Radni nie wnieśli uwag.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr L/245/14 Rady Gminy Korytnica z dnia

28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

P. Skarbnik powiedziała, że uchwała jest podjęta bezterminowo, obowiązuje do czasu kiedy Rada podejmie uchwałę o niewyodrębnieniu funduszu.
Punkt 8.

P. Przewodnicząca poprosiła Panią Ewę Jaczewska o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/239/14 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Pani Ewa Jaczewska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały

Nr XLIX/239/14 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dodała, że zmiana jest w paragrafie pierwszym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 200% i w Warszawie ci państwo, którzy nam piszą aneksy pomocy na dożywianie, powiedzieli, że w naszej uchwale gdzie było 200% nie wynika które dzieci są dożywiane z programu, a które z zadań własnych. W związku z tym trzeba było zmienić na 150 % dlatego, że program na lata 2014-202 mówi o podniesieniu kryterium dochodowego do 150 %. Podnieśliśmy ten próg, ponieważ chcieliśmy zwolnić rodziny z odpłatności, które miały dochód powyżej 150 % za dożywianie dzieci w szkołach.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr L/246/14 Rady Gminy Korytnica z dnia

28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.


Punkt 9.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Jolantę Sokulską o odczytanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok.

Pani Jolanta Sokulska odczytała roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok.

P. Przewodnicząca zapytała czy tylko jedno dziecko jest w domu dziecka, które zostało oddane z naszej gminy czy jest ich więcej?

P. Ewa Jaczewska odpowiedziała, że to dziecko jest już w rodzinie zastępczej.
Punkt 10.

P. Przewodnicząca poprosiła Panią Bożenę Pogorzelską o odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2014 rok.

Pani Bożena Pogorzelska powiedziała, że jak co roku do końca marca należy podjąć program o ochronie zwierząt. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2014 rok.

P. Przewodnicząca zapytała czy te 5 tys., które mamy wyodrębnione na ten cel wystarcza na cały rok?

P. Bożena Pogorzelska odpowiedziała, że są to małe środki, ale są wykorzystywane w całości a nawet więcej.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr L/247/14 Rady Gminy Korytnica z dnia

28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Punkt 11.

P. Przewodnicząca odczytała wnioski dotyczące zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu.

- Pana Jarosława Lipka,

Radny Karol Owsianka opuścił salę obrad.

P. Sekretarz opuścił salę obrad.

- Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Korytnicy,

- Pana Zbigniewa Bajer

P. Przewodnicząca poprosiła Radnych o dyskusję.

Radny Karol Owsianka wrócił na salę obrad.

P. Przewodnicząca powiedziała, że 100 metrów i tak jest blisko nie powinniśmy tego zmieniać. Gdyby to zależało tylko ode mnie to wyznaczyłabym 200 metrów. Uchwała została podjęta na 100 metrów, natomiast 50 metrów to by sprzedaż alkoholu była w centrum Korytnicy, w Pniewniku naprzeciwko Kościoła. Uważam, że myśmy tej uchwały nie uchwalili i my jej nie powinniśmy zmieniać. Ja uważam, że to jest wszystko na wynos powiedziane, ale niestety mamy w centrum Korytnicy przystanek autobusowy, dzieci czekają na autobus, ludzie wysiadając z autobusu musieliby się przeciskać przez pijanych, którzy wychodzą ze sklepu z alkoholem. Jeśli chodzi o Gminna Spółdzielnię, mieli sklep monopolowy nad strugą, sprzedali go a teraz chcą w centrum Korytnicy. Jestem przeciwna temu, proszę o krótka dyskusję. Zasięgnęłam tez opinii Komisji Alkoholowej która jest za tym, że odległość 100 metrów jest minimalna.

P. Przewodnicząca złożyła wniosek formalny, żeby uchwały w ogóle nie poruszać, odległość zostawić taka jaka jest, złożone wnioski dzisiaj na sesji odrzucić i nad nimi nie debatować. Kto jest za przyjęciem mojego wniosku proszę o podniesienie ręki do góry.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o odrzuceniu wniosków o został przyjęty 7 głosami „za”, 0 głosu sprzeciw przy 8 głosach „wstrzymujących się”.

P. Przewodnicząca zapytała P. Mecenasa czy głosowanie odbyło się zgodnie z prawem.

P. Mecenas powiedział, że jeżeli dobrze słyszał to wniosek był postawiony aby nie zmieniać uchwały.

P. Przewodnicząca odpowiedziała, że tak.

P. Mecenas powiedział, że Pani Przewodnicząca zadała pytanie kto jest „za” wnioskiem. 7 Radnych poparło ten wniosek, nie było głosów przeciw, 8 osób się wstrzymało, a więc wniosek przeszedł.


Punkt 12.

P. Przewodnicząca odczytała wniosek w sprawie utwardzenia drogi w Wypychach.

P. Przewodnicząca powiedziała, że dzisiaj tej sprawy nie rozwiążemy. Zaproponowała, aby tą sprawę przekazać do Komisji Rolnictwa. Komisja zbada sprawę i wystosuje do Rady odpowiedni wniosek. Kto jest za wnioskiem aby przekazać sprawę do rozpatrzenia Komisji Rolnictwa.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o przekazanie do rozpatrzenia sprawy Komisji Rolnictwa został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

P. Przewodnicząca odczytała wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Korytnicy w sprawie uporządkowania spraw własnościowych.

P. Przewodnicząca powiedziała, że sprawa ta powinna być skierowana nie do Rady gminy ale do Pana Wójta, który za to odpowiada. Gminna Spółdzielnia chce kawałek działki przy weterynarii oddać gminie, a gmina żeby oddała działkę pod sklepem GS w Górkach Grubakach. Składam wniosek formalny aby sprawę do zbadania przekazać panu Wójtowi. Zapytała kto jest za wnioskiem aby sprawę przekazać Panu Wójtowi.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o przekazanie sprawy do zbadania Panu Wójtowi został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.
Punkt 13.

P. Przewodnicząca przypomniała radnym o złożeniu do końca kwietnia oświadczeń majątkowych. I apelowała do sołtysów o wywieszanie obwieszczeń o sesji Rady Gminy.

P. Bogusław Zaboklicki powiedział, że chciałby się odnieść do zapytania Radnego Wasikowskiego i odpowiedzi Pana Wójta. Chciałbym na początku Panu Wójtowi wyjaśnić, że jeżeli rdzenna firma znajduje się poza terenem kraju, wszelka korespondencja jest w rodzinnym języku. Jeżeli centrala Additu znajduje się na terytorium Holandii to wszelka korespondencja ze Starostwem czy kimkolwiek odbywa się w języku miejscowym. To Panu powinno zależeć, nie tylko do gminy Korytnica wpłynęło takie zapytanie ale do kilku gmin. Do gminy Orzysz też takie pismo wpłynęło, ale ludzie potrafią sobie z tym radzić. Otwierają drzwi szeroko, chcą rozłożyć czerwony dywan. Dzisiaj jest ciężko pozyskać inwestora, który stworzy miejsca pracy na takim bezrobociu jakie jest na terenie naszej gminy. Jest zapytanie a Pan nawet Rady nie poinformuje, a szanowna Rada 15 osób tak się interesuje rozwojem naszej gminy i utworzeniem 20 miejsc pracy na terenie naszej gminy, że to przechodzi koło nosa to niech ludzie wiedzą jak naszym włodarzom zależy na rozwoju gminy. Lepiej z opieki społecznej po parę groszy i tworzyć patologie społeczne niż dać ludziom narzędzie. Bo ludzie potrzebują narzędzia nie grosika i tworzyć patologie. Pan jako Wójt kieruje pismo, nie stać Pana na przetłumaczenie? Pan oczywiście odpowiedź też kieruje w języku własnym. Nawet żaden Radny nie zapytał się o co chodzi, dlaczego. To chodzi o rozwój gminy. My traktowaliśmy tą sprawę, że to jest gmina rodzinna, bliska ciału jest koszula ale jeżeli mamy takich włodarzy to nie ma dyskusji. Zainwestować pieniądze, gdzie ludzie otwierają ręce gminy, a u nas się zamyka bo ja przyjmuje w języku polskim. My jesteśmy we wspólnocie europejskiej. Pan na Białoruś wyjechał? Dziękuje może Pan nie odpowiadać wystarczyło to wszystko.

P. Paweł Roguski powiedział, że Pan Wójt na ostatniej sesji powiedział, że również nie jest za tym aby wiatraki stały tak blisko miejscowości i domów. Co w takim razie Pan Wójt zrobił w tej kwestii żeby wiatraki stały dalej od zabudowań i kto narzucił nam odgórnie te 400 metrów, które jest zapisane w studium planu zagospodarowania przestrzennego. Na czyj wniosek przeszło te 400 metrów, skąd się to wzięło? Czy to odgórnie nam narzucono?

P. Wójt powiedział, że nie opiniował studium ponieważ, studium opiniowało około 15 odpowiedzialnych za to wszystkich służb, łącznie z Wojewoda Mazowieckim. Uznano nam teren dwóch wsi w studium jako teren zalewowy, Bednarze i Sekłak. To było od Wojewody. Opinie wydawał Regionalny Dyrektor Środowiska, który jest odpowiedzialny. To nie ja jestem odpowiedzialny tylko są odpowiednie służby, które opiniują to wszystko na podstawie obowiązujących przepisów w naszym kraju. Przepisy nie zostały zmienione, w związku z tym ani Rada Gminy ani ja nie jestem w stanie zmienić tych przepisów

P. Paweł Roguski powiedział, że przepisów nie ma żadnych.

P. Wójt odpowiedział, że są. Proszę we mnie nie wpierać, że ja utworzyłem jakiekolwiek przepisy. To nie są przepisy przeze mnie ustanowione. To są przepisy ustanowione odgórnie przez odpowiednie organy.

P. Paweł Roguski zapytał co Pan zrobił w tej kwestii żeby to było dalej.

P. Wójt powiedział, że nie może zmieniać sam przepisów na własne widzi mi się.

P. Paweł Roguski powiedział, że Pan tworzy przepisy i samorząd ma prawo to robić bo góra nie chce tego robić.

P. Wójt odpowiedział, że samorząd nie jest władny zmieniać przepisów kraju.

P. Paweł Roguski powiedział, że może uchwalić własne przepisy na własnym terenie.P. Wójt odpowiedział, że nie może.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że wnioskuje po raz kolejny i zwraca się do państwa Radnych, żeby w jej imieniu i ludzi tu obecnych podjęli ten wniosek i podeszli do niego bardzo poważnie. O zwołanie specjalnej sesji Rady Gminy poświęconej projektowanej budowie turbin wiatrowych, farm wiatrowych w gminie Korytnica z podjęciem stosownych uchwał. Powołuje się tutaj na poprzednią sesję, na której Pani Przewodnicząca stwierdziła, że zorganizuje taką debatę, że widzi potrzebę takiej debaty. Do dnia dzisiejszego nikt nie uzyskał takiej informacji, że taka debata będzie miała miejsce. Czekaliśmy na to jako Stowarzyszenie jako przedstawiciele. 3 marca napisaliśmy do Pani Przewodniczącej pismo w tej sprawie, zacytuję Państwu nagłówek tego pisma „Ponowienie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Korytnica w sprawie projektowanej budowy turbin wiatrowych i farm wiatrowych w gminie Korytnica z podjęciem stosownych uchwał”. Wypunktowaliśmy tutaj nasze propozycje uchwał, chodziło nam po pierwsze o to, żeby na tej specjalnej sesji odbyła się szeroka dyskusja dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób na temat budowy turbin w naszej gminie z dopuszczeniem do głosu wszystkich zainteresowanych osób, które chcą się wypowiedzieć i ze strony mieszkańców i ze strony Urzędu Gminy i Radnych. Drugi punkt o który wnioskowaliśmy to „Informacja i wyjaśnienia Wójta w sprawie projektowanej budowy turbin wiatrowych i farm wiatrowych w gminie Korytnica oraz w sprawie wszystkich decyzji jakie podjął i wydał w związku z tym”. Trzeci punkt „Informacja i wyjaśnienia Radcy Prawnego, który odpowiada za opiniowanie strony prawnej działań Wójta i Urzędu Gminy w sprawie projektowanej budowy turbin wiatrowych i farm wiatrowych w gminie Korytnica oraz w sprawie wszystkich decyzji jakie podjął i wydał w związku z tym Wójt Gminy”. Czwarte „ Podjęcie przez Radę Gminy uchwały do zobowiązania Wójta Stanisława Komudzińskiego do zawieszenia przez niego wszelkich działań administracyjnych i w szczególności niewydawania jakichkolwiek decyzji w tym zakresie do czasu uchwalenia odpowiedniej ustawy przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej”. Ponieważ my jako Stowarzyszenie możemy tylko składać taki wniosek, nie możemy doprowadzić do tego, żeby on został wprowadzony. Myśleliśmy, że znajdzie się odpowiednia w świetle ustawy samorządowej, odpowiednia liczba radnych, która ten wniosek poprze i wprowadzi na sesję Rady Gminy. Niestety otrzymałam odpowiedź na ten wniosek w następującej treści „Odpowiadając na pismo 3.03.2014 informuję, że przeprowadziłam wstępne rozmowy z Radnymi Gminy Korytnica w sprawie ewentualnego spotkania z członkami grupy założycielskiej Stop Wiatrakom”. Nam nie chodziło o spotkanie grupy założycielskiej z Radnymi, to jest odpowiedź nie na temat. „Większość Radnych wyraziła pogląd, że może wziąć udział w spotkaniu grupy założycielskiej Stop Wiatrakom”. W świetle tego co przeczytałam my nie organizowaliśmy spotkania grupy założycielskiej, nam nie chodziło o spotkanie

Radnych z grupą tylko spotkanie Radnych z mieszkańcami. „Natomiast Radni nie widzą potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej w tej sprawie”. Wreszcie jest odpowiedź na temat tego pisma. „ W razie gdyby grupa inicjatywna w dalszym ciągu podtrzymywała wniosek o spotkanie z Radnymi proszę z uprzedzeniem siedmiodniowym o powiadomienie mnie o terminie i miejscu spotkania”. W związku z powyższym jako przedstawiciel Stowarzyszenia i osób, które są przeciwne, które są na sali, wnoszę jeszcze raz żeby odbyła się nadzwyczajna specjalna sesja Rady Gminy poświęcona wszystkim problemom jakie bulwersują mieszkańców związanych z budową farm wiatrowych w gminie Korytnica. Zwracam się nie imiennie, ogólnie do państwa Radnych do Pani Przewodniczącej, żeby poważnie potraktowała ten wniosek, żeby znalazła się odpowiednia liczba Radnych żeby taki wniosek wprowadzić do sesji Rady Gminy. Śledząc przebieg dzisiejszego posiedzenia Rady Gminy zadaję sobie pytanie. Dlaczego wniosek w tak ważnej sprawie dla naszej gminy nie został omówiony dzisiaj publicznie tutaj na tej sesji. Pani Przewodnicząca nawet nie poinformowała, że wpłynął taki wniosek natomiast omawiano 3 wnioski osób zainteresowanych sprzedażą alkoholu w naszej gminie.

P. Przewodnicząca zapytała o jaki wniosek chodzi.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że chodzi o ten wniosek który ja na piśmie do Pani złożyłam.

P. Przewodnicząca powiedziała, że to był wniosek tylko do niej, a nie do całej Rady.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka zapytała Radnych czy będą w stanie teraz, ponieważ Pani Przewodnicząca pisze „Radni nie widzą potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej w tej sprawie”, żeby państwo się wypowiedzieli osobiście, każdy indywidualnie kto z państwa nie widzi takiej potrzeby i dlaczego. Mam jeszcze pytanie do Pani Przewodniczącej, powołuję się na artykuł z Tygodnika Siedleckiego z 16 marca 2014 roku artykuł „Wiatraki na papierze”. W tym artykule dziennikarka, autorka tego tekstu publikuje Pani wypowiedź pod Pani Nazwiskiem jest ta wypowiedź, publicznej dyskusji, nie tylko ja słyszałam, że Pani się zobowiązała do publicznej dyskusji. Publiczną dyskusję na temat czyli budowy farm wiatrowych zapowiadała w lutym podczas burzliwej sesji Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Jaczewska. Dziś jest ona zdania, że debata okazała się spóźnionym pomysłem. Jadwiga Jaczewska twierdzi, że o takim spotkaniu nie jest zainteresowany ani Wójt ani liderzy grupy, która podniosła protest przeciwko wiatrakom . 3 marca tego roku, czekaliśmy tydzień na jakieś informacje, że między czasie pojawi się coś jakiś ułamek nadziei, że Rada sama z własnej inicjatywy i Pani Przewodnicząca trzymając się swojego zobowiązania i zorganizuje debatę . Czekaliśmy tydzień na złożenie tego pisma. Pismo złożyliśmy 10 marca, Tygodnik Siedlecki ukazała się z data 16 marca. Proszę Panią Przewodniczącą żeby nam wyjaśniła to wszystko.

P. Przewodnicząca powiedziała, że jeśli chodzi o wypowiedź to tak mówiłam, jak się z państwem rozmawia to raz chcecie debaty raz nie chcecie debaty. Jeśli chodzi o sesję nadzwyczajną to wnioskodawca musi przygotować projekty uchwał. Projekt uchwały musi mieć podstawę prawną. Takie uchwały jakie proponujecie nie są dla Rady do przyjęcia. My nie mamy takiej władzy. Jeśli chodzi o spotkanie to ja bym musiałabym według państwa żądań całą gminę oplakatować 2 tygodnie wcześniej i tych ogłoszeń pilnować bo tego ode mnie wymagaliście. Bo nie wiszą ogłoszenia bo ja nie plakatuje i dlatego napisałam państwu jeśli macie taką wolę zróbcie spotkanie my przyjdziemy jako Rada. A w tej chwili żadnych debat się nie będzie robiło bo sprawa jest w prokuraturze prowadzi się postępowanie i w SKO. Musimy poczekać na wyniki tych postępowań i na razie sprawa jest zawieszona. Dlatego nic nie organizujemy.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że jeżeli jest punkt informacja i wyjaśnienia Wójta w sprawie projektowanej budowy farm wiatrowych. W związku z tym co stoi nas przeszkodzie, żeby Pan Wójt wstał i powiedział w ubiegłym roku wydałem 35 decyzji na budowę, wydałem je dlatego i dlatego, bo tak uważam, bo tak mi się podobało, bo uważam że Wy nie macie tu nic do powiedzenia, ja mogę wszystko. Co stoi na przeszkodzie. Pani jest organem rządzącym gminy. Wójt wykonuje Wasze uchwały.

P. Przewodnicząca powiedziała, że sprawy na razie się toczą i nie możemy wychodzić przed szereg. Musimy poczekać na rozstrzygnięcia.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że ludzie chcą prostych informacji.

P. Przewodnicząca powiedziała, że Wy wszystko wiecie. Była już sesja bardzo burzliwa. Kto chciał z państwa się wypowiedź to głos zabrał. Pan Wójt wyjaśniał, my też. Były programy w telewizji. My nie mamy już nic więcej państwu do zaoferowania.

Wszystko wiecie co i my, a nawet więcej.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że zwraca się jeszcze raz do Radnych aby podjęli ten wniosek i wprowadzili ten punkt na kolejną sesję Rady Gminy. Kieruję teraz pytanie do Pana Wójta, ponieważ Pan na poprzedniej sesji zobowiązał się również do zorganizowania spotkania z firma Wind Field. Czy Pan coś uzgodnił z firmą i kiedy będzie to spotkanie bo bardzo wiele osób jest zainteresowanych.

P. Wójt powiedział, że rozmawiał z Panią Przewodniczącą. Chcieliśmy ustalić termin Pani Przewodnicząca mi powiedziała, że państwo rozmawialiście z nią i nie życzycie sobie spotkania.

P. Przewodnicząca powiedziała, że na każdym spotkaniu co innego mi mówiliście. Od kiedy sprawa poszła do prokuratury wszystkie sprawy zostały zawieszone.

P. Bogusław Zaboklicki powiedział do Pani Przewodniczącej, że spowiedź wielkanocna się niedługo zbliża i nie można kłamać.

P. Przewodnicząca powiedziała, że nie kłamie. Dodała, że są panowie z firmy wiatrakowej, którzy pełnią dyżury i trzeba u nich się też pytać.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że oczywiście są panowie. Byliśmy z grupą osób na posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Powiatu. Tam byli przedstawiciele Firmy Wind Field Korytnica i kiedy im zadałam pytanie kiedy zorganizują ogólne publiczne spotkanie na szerokim forum powołałam się na słowa Pana Wójta o spotkaniu to oni powiedzieli, że nic o takim spotkaniu nie wiedzą. Że to była tylko inicjatywa tylko Pana Wójta

P. Wójt powiedział, że chciał takie spotkanie zorganizować.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka zapytała kiedy Pan nam zorganizuje takie spotkanie.

P. Wójt powiedział, że skontaktuje się z tą firmą i poda państwu termin.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że ludzie chcą takiego spotkania.

P. Przewodnicząca dodała, że miała być zorganizowana wycieczka na taką farmę wiatrową ale Wy powiedzieliście, że Was nie interesuje taki wyjazd, że wiatraki zostaną przykręcone o to jest tylko mydlenie oczu.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że wracając do artykułu w Tygodniku Siedleckim Pani powiedziała, że nie są zainteresowani otwartym spotkaniem liderzy grupy, która podniosła protest. Przecież nasze pismo świadczy o tym, że jesteśmy zainteresowani czy to jest jakieś przekłamanie.

P. Przewodnicząca powiedziała, że Wy różnie mówiliście. Za każdym razem było co innego, wy nie chcecie tego i tego. Chcecie debaty potem nie chcecie. Teraz chcecie sesji nadzwyczajnej i w końcu co Wy chcecie to my nie wiemy.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że pismo z 3 marca mówi dokładnie czego my chcemy.

P. Przewodnicząca powiedziała, że na sesji nadzwyczajnej uchwały muszą być podejmowane zgodnie z prawem a to nie byłyby uchwały zgodne z prawem. To jest niemożliwe. Poczekajmy aż sprawy i wszystkie postępowania się zakończą. I wtedy będziemy wiedzieli jaka jest sytuacja.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka zapytała jaki ma związek postępowanie w SKO czy prokuraturze. Chcemy żeby państwo z nami porozmawiali.

P. Przewodnicząca powiedziała, że rozmawiamy w tej chwili, na ostatniej sesji rozmawialiśmy, na dyżurach z państwem rozmawiałam, ile można rozmawiać.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że aż do skutku.

P. Paweł Roguski skierował pytanie do Pani Skarbnik. Zapytał czy zostały przedstawione jakiekolwiek dokumenty na których jest napisane ile konkretnie będzie pieniędzy od danego wiatraka.

P. Skarbnik odpowiedziała, że nie zostały.

P. Paweł Roguski powiedział, że czyli te 4 miliony wypisywane w internecie to są wyssane z palca.

P. Skarbnik powiedziała, że to są tylko takie przypuszczenia. Muszą być złożone stosowne deklaracje podatkowe dopiero można coś mówić. A po co ma to być mi przedstawiane.

P. Paweł Roguski powiedział, że jeśli okaże się, że wiatrak i ten słup od którego będzie podatek okaże się wartości miliona złotych to da nam jakąś kwotę 20 tysięcy i drugie tyle za kabel i inne urządzenia czyli jest to 40 tysięcy od wiatraka. Na 4 miliony złotych potrzeba nam jest 100 wiatraków. Czy taka jest nasza przyszłość.

P. Skarbnik powiedziała, że z tego czego gmina ma dochody to ja się tym interesuje. Na podstawie dokumentów ustala się dochody.

Pani Ewa Lipka powiedziała, że chciałaby zgłosić że było źle przeprowadzone głosowanie na temat zmiany uchwały. Pani powiedziała kto jest za tym aby nie zmieniać uchwały i kto się wstrzymał. A gdzie są Ci którzy są za zmianą tej uchwały.

P. Przewodnicząca powiedziała, że było pytanie kto jest za, kto jest przeciw

P. Ewa Lipka powiedziała, że nie było pytania kto jest przeciw. Pan Mecenas powtórzył Pani słowa kto jest za tym, żeby nie zmieniać uchwały i kto się wstrzymał. Uważam, że powinno być jeszcze raz przeprowadzone głosowanie. Tak było, niech się Pani nie śmieje tylko się spyta swoich Radnych.

P. Przewodnicząca powiedziała, że było dobrze przeprowadzone głosowanie. Zapytałam kto jest za moim wnioskiem.

P. Ewa Lipka powiedziała, że potem było kto się wstrzymał. A przeciw nie było.

P. Przewodnicząca powiedziała, że chodziło o podtrzymanie starej uchwały o odrzucenie dzisiejszych wniosków. Wszystko jest dobrze.

P. Agnieszka Cichocka powiedziała, że Połazie nie chce wiatraków. Naszej zgody nie było. To wszystko jest nielegalnie.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że ma pytanie do Radnego Wasikowskiego ponieważ Pan na ostatniej sesji obiecał podjąć działania zmierzające do tego aby sprawę wiatraków jakoś rozstrzygnąć. Czy może nam powiedzieć jaki jest stan na dzień dzisiejszy. Co Pan zrobił, co się dało zrobić i jak to wygląda.

Radny. K. Wasikowski powiedział, że tak jak wnioskował odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trybie nadzwyczajnym. Skierowaliśmy pismo do SKO z zapytaniem czy warunki zabudowy zostały wydane zgodnie z prawem. Zapytaliśmy się o sąsiedztwo tych wiatraków. Czy w postępowaniu o warunki zabudowy sąsiedzi mieli tylko prawo zgłosić zastrzeżenia tej inwestycji czy też dalsi sąsiedzi mogą, jeżeli oddziaływanie wiatraków będzie powyżej 400 metrów i dalej. Toczy się postępowanie, nie dostaliśmy informacji jaki jest przebieg.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że czyli sprawa jest w toku bo nie ma żadnych rozstrzygnięć.

Radny Piotrowski Mariusz opuścił salę obrad.

Radny. K. Wasikowski powiedział, że na chwilę obecną postępowanie jest w Starostwie, Starostwo również złożyło zapytanie i równolegle toczy się postępowanie. Dostaliśmy również pismo od firmy wiatrakowej, która uważa, że Komisja Rewizyjna nie ma prawa wnikać w warunki zabudowy i się nimi zajmować ale ja odczytuję to jako niewiedzę mecenasów firmy wiatrakowej bo jak się czyta statut Gminy, to Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w takie dokumenty.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że Pan jest specjalistą w dziedzinie budownictwa i zna Pan prawo budowlane. Tutaj kilka osób sygnalizuje problem, niech się Pan do tego ustosunkuje.

P. Elżbieta Głuchowska powiedziała, że przechodzi linia 400-500 metrów rurociągu o bardzo dużej sile. Sąsiad obok chciał zalesić działkę i nie dostał pozwolenia. Jakieś 500 metrów jest rurociąg czy to nie grozi jakąś katastrofą.

Radny K. Wasikowski powiedział, że to jest kwestia prawa energetycznego.

P. Elżbieta Głuchowska zapytała czy oni występowali o jakieś zezwolenia.

Radny K. Wasikowski powiedział, że możemy porozmawiać o tym po sesji. Chciałby jeszcze odnieść się do wypowiedzi Pana Roguskiego, że Rada Gminy może podjąć uchwałę zezwalającą na odsunięcie wiatraków, wiem że kilka gmin podjęło taką uchwałę. W związku z tym, że nie ma ustawy, która to reguluje na szczeblu krajowym więc kilka gmin podjęło taką uchwałę, żeby odległość wiatraków nie była bliższa niż jeden kilometr półtora czy dwa. Te uchwały nie były odrzucone przez Wojewodę ale też nie rodziły skutków prawnych. Czyli, że może być taka uchwała ale nikt nie musi się do tego stosować.

Mieszkaniec gminy Korytnica powiedział, że były wiatraki 3 lata temu tłumaczone na innych terenach, a z jakiej racji rok temu znalazły się na Trawach. I wiatraki zostały tylko w rodzinie 3 wiatraki u brata, brata i u siostry. Od najwyższej rady powiatowej i radnego. Dopiero się dowiedziałem na jesieni, że w Trawach mają być wiatraki.

Radny Karol Owsianka powiedział, że Radni nie mają wpływu na to kto podpisuje umowy na wiatraki.

Radny K. Wasikowski powiedział, że Rada zajmuje się tylko uchwałami więc wnioski inwestora do nas nie wpływają. Zajmujemy się głównie projektami uchwał i uchwalaniem. Do nas żadne informacje na temat gdzie mają być wiatraki i w jakich odległościach u kogo nie wpłynęły.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że Radni zostali wybrani przez ludzi i powinniście reprezentować ludzi. Pan mówi, że wnioski do Was nie wpływają ale słyszycie różne rzeczy, ludzie między sobą rozmawiają niektórzy się wstydzą, boją, natomiast to że jest dyskusja na temat wiatraków i nie tylko ja o to pytam jako Stowarzyszenie to jest najlepszy dowód na to Pani Przewodnicząca, że taka debata jest potrzebna. Czy to będzie sesja nadzwyczajna, jak jej nie chcecie, jak nie możecie to zróbcie spotkanie nieformalne zaproście ludzi, Radni, Przewodnicząca. Ludzie sobie porozmawiają, wypłyną różne problemy. Radni się wtedy dowiedzą bo nie zawsze jesteście w swojej miejscowości, pracujecie. Dowiecie się jakie są problemy. Nie będzie wtedy niepotrzebnych nie domówień. A Pani Przewodnicząca twierdzi w piśmie. Pismo wyraźnie mówi, ja tego pisma nie pisze tylko w swoim imieniu ale 15 osób się pod tym podpisało czyli cała grupa. Nie wiem czy to jest prawdą co poszło w Tygodniku Siedleckim, bo liderzy chcą spotkania te 13 osób które się podpisało. Pani nie może mi teraz mówić, że raz chcecie a raz nie chcecie. Wiążące jest dla Pani ostatnie pismo.

Radny K. Wasikowski skierował pytanie do Pana Mecenasa. Czy ten punkt w piśmie, że Rada Gminy może zobowiązać Pana Wójta, czy to jest zgodne z prawem.

P. Bogusław Zaboklicki powiedział, że Pan Mecenas potrzebuje radcy prawnego.

P. Przewodnicząca powiedziała, że prosi o ciszę i o powagę.

P. Mecenas powiedział, że prosi o powstrzymanie się od takich śmieszności. Pan próbuje dyrygować wszystkimi.

P. Bogusław Zaboklicki zapytał, ja?

P. Mecenas odpowiedział, tak.

P. Bogusław Zaboklicki powiedział, aby Pan Mecenas zajął się swoimi obowiązkami, za które Pan bierze pieniądze. Bo ja nie biorę za nic pieniędzy. Ja mówię publicznie to co jest.

P. Mecenas powiedział, że Pan zabiera głos bez uzyskania zgody Pani Przewodniczącej.

P. Bogusław Zaboklicki powiedział, że proszę wezwać policję.

P. Przewodnicząca poprosiła o ciszę, dodała że jeśli nie będzie ciszy to przerwie sesję.

P. Mecenas powiedział, że Rada może debatować na sesji. Ustala się porządek obrad. Porządek obrad może być zmieniony na sesji jeśli osoba uprawniona złoży taki wniosek, ten wniosek poprze ustawowa większość Radnych przy liczbie 15 radnych jest 8. Nie wiem jak Panią tytułować czy prezes.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że jest przedstawicielem Stowarzyszenie „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica”, takie jest moje stanowisko.

P. Mecenas powiedział, że była grupa inicjatywna.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że teraz jest stowarzyszenie od 24 marca. Złożyłam dzisiaj pismo w sekretariacie.

P. Mecenas powiedział, że jeszcze nie znamy tego pisma. Sądzę, że władze stowarzyszenia zostały ustalone.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka odpowiedziała, że tak.

P. Mecenas powiedział, że ktoś powinien zarządzać tym stowarzyszeniem.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że to ona zarządza.

P. Mecenas powiedział, że Pani nie jest przedstawicielką.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że to jest stowarzyszenie zwykłe.

P. Mecenas powiedział, że Pani żąda zwołania sesji nadzwyczajnej.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka odpowiedziała, że wnioskuje.

P. Mecenas powiedział, że Pani przedstawiła żądanie.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że to nie jest żądanie to jest wniosek. Pan powinien precyzyjnie dobierać słowa. To był wniosek o zwołanie. To nie było żądanie. Ponowienie wniosku o zwołanie.

P. Mecenas powiedział, że Pani twierdzi, że ja jestem odpowiedzialny za decyzje wydawane prze Pana Wójta. Mnie Pan Wójt nie podlega. Ja nie mam żadnej władzy nad Panem Wójtem. Nie jest prawdą, że ja opiniuje wszystkie decyzje Pana Wójta bo gdybym opiniował wszystkie decyzje to trzeba byłoby zatrudnić grupę radców prawnych , którzy byliby każdego dnia, żeby opiniowali decyzje Pana Wójta. Nie ma przepisu, który zobowiązuje Pana Wójta do tego aby radcowie prawni opiniowali decyzje. Teraz Pani używając poprawionych terminologii Pani wnioskuje o zwołanie.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że to grupa wnioskuje.

P. Mecenas powiedział, to proszę się zdecydować.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że w imieniu grupy przedstawiciel podpisuje. To była grupa a nie przedstawiciel.

P. Mecenas powiedział, że nie będzie wyjaśniał, skoro próbuje coś wyjaśnić a Pani mi podpowiada na bieżąco i przerywa w toku wypowiedzi to trudno się wypowiedzieć.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała w uściśleniu, że informacje i wyjaśnienia radcy prawnego który odpowiada za opiniowanie. Ja nie powiedziałam, że wszystkich bo nie wiemy dokładnie. Ale wiemy że Pan opiniuje decyzje Wójta, musi Pan opiniować niektóre, niektóre może doradczo. My tego nie wiemy i nie ma przymusu żebyśmy to wiedzieli bo my nie znamy prawa. My piszemy tak jak widzimy, jak słyszymy, jak nas boli. I tak to formułujemy. Nie jesteśmy prawnikami, ani ja ani żaden członek w naszej grupy. Stad może to nie precyzyjne. To był wniosek nie żądanie, to jest zasadnicza różnica, nie wszystko Pan opiniuje, a przerwałam Pan bo używał Pan pojęć nieprecyzyjnych, chciałam w między czasie uściślić że jesteśmy stowarzyszeniem. Przedtem była grupa założycielska od 24 marca jesteśmy stowarzyszeniem. Mnie wybrano na przedstawiciela tej grupy. Grupa podejmuje decyzje, ja podpisuję w imieniu stowarzyszenia.

P. Agnieszka Cichocka powiedziała, że Pan Wójt sprzedał firmie wiatrakowej taką ładną rolniczą gminę.

Radny K. Wasikowski zapytał P. Mecenasa czy Rada Gminy może zobowiązać Pana Wójta do wydawania bądź zablokowania decyzji.

P. Mecenas odpowiedział, że teoretycznie to Pan Radny może zobowiązać Pana Wójta no bo wypowie twierdzenie zobowiązuje Pana Wójta do tego i tego. Z tym, że takie zobowiązanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Rada ma uprawnienia wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Te uprawnienia zostały sprecyzowane w art. 18 ustawy i tylko takie zadania Rada ma do wykonania. Mamy dwa organy Radę i Wójta. Jest wyraźny podział ról i odpowiedzialności pomiędzy organ uchwałodawczy i wykonawczy. Decyzję administracyjną wydaje Pan Wójt który jest organem wykonawczym. Decyzyjność jest oddzielona, rada nie może wydawać wiążących poleceń Panu Wójtowi wykraczających poza ustawowe uprawnienia Rady. Jeżeli byłaby zwołana sesja nadzwyczajna, znalazło by się 4 Radnych, to muszą przygotować projekty uchwał. Jeżeli przygotują na własna odpowiedzialność projekty uchwał i przekonają pozostałych Radnych do przegłosowania takich uchwał no to te uchwały trafią do nadzoru prawnego. Jeżeli nadzór prawny uzna, że były podjęte z naruszeniem uprawnień to po prostu uchyli takie uchwały.

Sołtys wsi Decie Hanna Roguska powiedziała, że była z mieszkańcami wsi Decie w ubiegły czwartek u Panów od wiatraków i mieli nam udzielić odpowiedzi pisemnej po niedzieli i nadal jej nie ma. Obiecywali, ze złożą nam wyjaśnienia a nic nie dostaliśmy. Mamy również problem w związku z wywożeniem śmieci, jest wiosna ludzie porządkują sobie działki i wywożą śmieci na dzikie wysypisko. Obok jest studnia głębinowa, kapliczka a niektórzy wywożą tam śmieci. Nie wiem jak mam z tym walczyć. Jest to na uboczu, ja nie będę tam stała i pilnowała ze względu na bezpieczeństwo.

P. Przewodnicząca zapytała czyja jest to działka.

Sołtys wsi Decie Hanna Roguska powiedziała, że jest to działka gminna. Ludzie przywożą wieczorami śmieci, niektórzy korzystają z tej studni głębinowej a inni wywożą tam śmieci. I chciałabym aby jakoś ten problem rozwiązać.

P. Wójt powiedział, że co roku organizujemy sprzątanie gminy. Zawsze robimy to na wiosnę bo jest różnie. Może i mieszkańcy wywożą śmieci lub ludzie, którzy pochodzą z tej gminy jadąc na wieś przywożą te śmieci. W rowach przydrożnych jest mnóstwo śmieci. Staramy się jak najwięcej śmieci zebrać, żeby gmina była bardziej czysta.

Sołtys wsi Decie Hanna Roguska powiedziała, że nawet ludzie z okolicznych miejscowości przywożą śmieci.

P. Wójt powiedział, że jest kilka takich miejsc.

Sołtys wsi Decie Hanna Roguska powiedziała, że wie kto przywozi śmieci ale żyje w tym środowisku i nie chce się narażać. Nie chce być czarną owcą.

Radny Adam Kowalczyk powiedział, że trzeba anonimowo zgłaszać.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że Radny Wasikowski powiedział publicznie na ostatniej sesji, że ja kłamię zapytałam Pana o co chodzi. Pan powiedział, że ja w Naszym Dzienniku podałam taką informację, że wszyscy Radni poparli budowę wiatraków. Mam przed sobą Nasz Dziennik z 24 stycznia 2014 roku, przeczytałam kilka razy i z ubolewaniem stwierdzam, że niestety te słowa, które padły na ten temat, że wszyscy Radni poparli budowę wiatraków to nie padło z moich ust tylko posła Czartoryskiego. Prosiłabym Pana o drobne wyjaśnienie tej sprawy. Tu jest cały artykuł może Pan przeczyta i się dopatrzy gdzie ja to powiedziałam.

Radny K. Wasikowski powiedział, że w takim razie przepraszam Panią. Pani napisała tutaj o arogancji Wójta i Radnych.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że musimy być precyzyjni. Pan powiedział, że ja kłamię. Ja Pana zapytałam w czym ja kłamię.

Radny K. Wasikowski powiedział, że w takim razie Panią przepraszam za te słowa.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka zapytała kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na przykład w Górkach Grubakach. Leża tam niedopałki i śmieci. Za przystankiem i dookoła leży dużo butelek po alkoholu, ponieważ miejscowi obrali sobie przystanek za miejsce do spożywania alkoholu. Dzieci widzą to wszystko.

P. Przewodnicząca powiedziała, że nie ma firmy sprzątającej przystanki. Każda miejscowość dba sama o porządek. W Górkach Bożych Pan sołtys z żoną nieraz ja mu pomagam. Są pojemniki na śmieci przed zabraniem wyrzucamy w worki i oddajemy firmie sprzątającej śmieci. Sami mieszkańcy sprzątają przystanki.

Radny Adam Kowalczyk zapytał czy są tam pojemniki na śmieci.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że nie.

Radny Adam Kowalczyk powiedział, że w jego miejscowości sami mieszkańcy postawili kosz na śmieci i jest dużo lepiej.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka zapytała czy odpowiada za to sołtys czy Radny.

P. Przewodnicząca powiedziała, że wszyscy mieszkańcy powinni o to dbać. Proszę zwrócić uwagę jeśli tam piją, niech zabierają ze sobą śmieci. Trzeba we własnym zakresie sprzątać.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że musi być jakiś przepis na utrzymanie, ponieważ jest to miejsce publiczne. Przystanek jest miejscem publicznym korzysta z niego PKS więc ja nie wiem czy należy do PKS-u czy nie. Po za tym jest sołtys i Radny dlaczego nikt nie zwraca na to uwagi. Osoby postronne sprzątają, żeby te dzieci nie patrzyły na te butelki. A kto utrzymuje porządek na przystanku w Korytnicy.

P. Wójt powiedział, że w tej chwili nie mamy takiej osoby.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że jest czysto.

P. Wójt powiedział, że ludzie się nauczyli wyrzucać śmieci do kosza.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w gminie Korytnica” Krystyna Zaboklicka powiedziała, że prosi aby państwo rozważyli to i zajęli się tym problemem. Nie wszyscy może zwracają na to uwagę. Musi być przepis to jest miejsce publiczne. Korzysta z niego PKS może trzeba skierować zapytanie czy to PKS odpowiada za sprzątanie, czy gmina czy sołtys, czy jakieś dyżury sołtys może wyznaczyć.

Radny Wojciech Gochnia opuścił sale obrad.

Mieszkanka gminy Korytnica powiedziała, że w tamtym roku było utwardzenie drogi asfaltem w Wielądkach, ale nasza działka 248 została pominięta i jeszcze jedna gdzie mieszka Pani Jachimowicz. Mam zdjęcia na których dokładnie widać w jakim stanie jest mostek gdzie wiosną spływają śniegi i tej wody jest za dużo. Chodzi mi o przebudowę tego mostka o utwardzenie drogi, żeby ta droga była przejezdna bo kiedy prowadziłam dzieci do autobusu to ja nie mogłam przejść musiałam zakładać gumowce po kolana i przenosić dzieci. Akurat w tym roku nie miało to miejsca bo było w miarę sucho. Jest to niesamowity problem.

P. Przewodnicząca zapytała, czy to jest gminny mostek.

Mieszkanka gminy Korytnica powiedziała, że zgodnie z ustawą o drogach z dnia 21 marca z 1985 roku budowa i utrzymanie obiektów znajdujących się w pasie drogi należy do administratora drogi. Administratorem drogi jest Gmina Korytnica.

P. Przewodnicząca zapytała czy Pani złożyła już taki wniosek w Urzędzie Gminy.

Mieszkanka gminy Korytnica powiedziała, że składała już dużo wcześniej taki wniosek jeszcze za Pana Wójta Górskiego i go ponawiam.

P. Przewodnicząca powiedziała, że musi Pani złożyć taki wniosek na sekretariacie.

Mieszkanka gminy Korytnica powiedziała, że chodzi jej o przebudowę mostka, udrożnienie. Ja mam niepełnosprawne dziecko do którego przyjeżdżają nauczyciele trzy cztery razy w tygodniu.

P. Przewodnicząca zapytała jaka jest to odległość.

Mieszkanka gminy Korytnica powiedziała, że jest to około 10 metrów.

P. Elżbieta Głuchowska zapytała gdzie będzie ta biogazownia.

Mieszkanka gminy Korytnica powiedziała, że Pan Wójt ostatnio powiedział, że nie będzie w ogóle biogazowni.

P. Wójt powiedział, że nie powiedział tak że nie będzie.

Mieszkanka gminy Korytnica powiedziała, że wczoraj był Pan w Deciach i powiedział, że na 100% będzie.

P. Wójt powiedział, że w sprawie biogazowni pojawiają się inwestorzy i dłuższy czas jest przerwa.

Radna Wąsowska Dorota powiedziała, że najpierw było kto jest za, potem powinno być pytanie kto jest przeciw, a było pytanie kto się wstrzymał.

P. Przewodnicząca powiedziała, że było kto jest przeciw i potem 8 osób się wstrzymało.

Radny Karol Owsianka powiedział, że było pytanie kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał.


Punkt 14.

Po wyczerpaniu porządku obrad P. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła obrady.


Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Ewelina Karczewska /-/ Jadwiga Jaczewska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna