Sesji Rady Gminy Korytnica z dnia 6 marca 2015 rPobieranie 54.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar54.24 Kb.
Protokół Nr VI/15

sesji Rady Gminy Korytnica

z dnia 6 marca 2015 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych według załączonej listy obecności.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

P. Stanisław Komudziński – Wójt Gminy

P. Antoni Panufnik – Sekretarz Gminy

P. Zofia Zalewska – Skarbnik Gminy

P. Bonifacy Choszczyk – Radca Prawny

P. Grażyna Chrupek – Dyrektor GZEAs

P. Maria Zaboklicka - pracownik GOPS

P. Jolanta Sokulska – pracownik GOPS.

Przedstawiciele komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Korytnicy.

Sesji przewodniczył Janusz Tarapata – Przewodniczący Rady Gminy.
Punkt 1.

Otwierając sesję P. Janusz Tarapata powitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.


Punkt 2.

P. Przewodniczący odczytał następujący porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta o realizacji zadań.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały :  1. NR V/23/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

  2. NR V/24/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

  3. NR V/25/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Korytnica.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie

bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 324/30 położonej w

miejscowości Turna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania


mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015 - 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015 – 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Korytnica ze Stowarzyszenia pod

nazwą Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

13. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz


przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korytnica w 2014 roku.

14. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

za 2014 rok.

15. Zapoznanie z pismem w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.


Radni nie zgłosili uwag do otrzymanego porządku sesji.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami „za”.


Punkt 3.

P. Przewodniczący zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez odczytywania.

R. Adam Kowalczyk zgłosił uwagę do pkt 15) protokołu sesji z dnia 30 stycznia. Według radnego nie został zanotowany cały tytuł uchwały czyli podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

P. Przewodniczący powiedział, że taką poprawkę należało by przegłosować.

R. Adam Kowalczyk powiedział, że jest to jego uwaga, czy trzeba ją przegłosować?

P. Mecenas powiedział, że o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada w głosowaniu zwykłą większością głosów.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniesienie poprawki do protokołu.

Poddany pod głosowanie wniosek za przyjęciem poprawki do protokołu został odrzucony 5 głosami „za”, 8 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu bez odczytywania
w podpisanej wersji.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty – 10 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

R. Adam Kowalczyk zapytał, czy wniosek o sprostowanie musi być na piśmie.

P. Mecenas odpowiedział, że sprostowanie do protokołu powinno być w formie pisemnej. Jednak nie będzie uwzględnione w protokole.
P. Przewodniczący poprosił przedstawicieli Policji o wystąpienie.

Kom. Marek Mudant Naczelnik Wydziału Prewencji podziękował za zaproszenie. Poinformował o zmianie kierownictwa prewencji i dzielnicowych. Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych został Ireneusz Śledziewski. Od 15 lutego nowym dzielnicowym jest sierż. szt. Mariusz Kondraciuk. Punkt przyjęć interesantów zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy w środy godz. 1000-1200. Telefony alarmowe na policje to 997 lub 112. Na centrali możemy pozostawić swój adres i nr telefonu następnie dzielnicowy dojedzie na miejsce zgłoszenia. Chcemy dotrzeć do społeczeństwa i bardzo chętnie będziemy pojawiać się na sesjach jeżeli będzie taka potrzeba.

P. Przewodniczący powiedział, że Rada poświęca jedną sesję na temat porządku
i bezpieczeństwa w gminie.

Kom. Marek Mudant dodał, że na stronie internetowej policji są już zamieszczone aktualne informacje.

P. Wójt powiedział, że sesja o bezpieczeństwie prawdopodobnie odbędzie się na przełomie marca i kwietnia.

Kom. Marek Mudant powiedział, że 31 marca o godz. 1200-1400 w sali Starostwa Powiatowego odbędzie się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego.Punkt 4.

P. Wójt powiedział, że w tym roku zima była łagodna. Aktualnie mamy okres przygotowawczy dotyczący finansów i inwestycji. Odbyło się spotkanie z Panem Wojewodą w Siedlcach, dotyczyło ono zmian w oświacie. Ze sklepików szkolnych znikną słodycze, zastąpimy je zdrową żywnością. Zostaną przeprowadzone spotkania z dyrektorami szkół w sprawie walki z otyłością u dzieci. 5 marca w MJWPU złożyliśmy wniosek o dofinansowanie oddziałów przedszkolnych na kwotę około 523 000 tys. zł. Jesteśmy na etapie projektów geologicznych dotyczących uruchomienia studni. Na razie nie ma naboru wniosków na środki z zewnątrz, może w drugim półroczu ruszy nabór. 12 marca o godz. 1000 odbędzie się szkolenie na temat wypełniania wniosków o dopłaty, serdecznie wszystkich zapraszam do skorzystania z takiej możliwości.Punkt 5.

Radny Krzysztof Wasikowski zapytał czy byłaby szansa zorganizowania autobusu dowożącego dzieci na basen, chociaż raz w tygodniu.

P. Wójt odpowiedział, że autobus jest tylko nie ma chętnych.

P. Grażyna Chrupek dodała, że w tamtym roku w sezonie letnim dyrektorzy szkół nie zgłaszali takiej potrzeby. Jedynie dzieci ze szkoły w Korytnicy i Sewerynowa korzystały z takiej możliwości. Jeżeli będzie większe zainteresowanie to nie ma problemu, żeby zorganizować wyjazdy na basen.

Radny Adam Kowalczyk powiedział, że w ostatniej kadencji był zgłaszany problem Pani Ołdak czy ta sprawa się zakończyła.

P. Wójt odpowiedział, że już kilka razy tą sprawę wyjaśniał. Pani Ołdak nie jest zatapiana przez drogę. Działka jest położona w najniższym punkcie. Pani Ołdak zasypała rów kamieniami i tym samym zatapiała inne działki. Rowy przydrożne służą odwadnianiu drogi a nie działki prywatnej.

Radny Adam Kowalczyk powiedział, że miało być wystosowane pismo do Starostwa.

P. Wójt powiedział, że o to trzeba zapytać Pana Dziwińskiego. Pani Ołdak twierdzi, że na drodze Wielądki– Wola Korytnica pobocza są wyżej niż droga. Radni byli na miejscu i widzieli jak to wszystko wygląda. Aktualnie są prowadzone roboty nad szybkim Internetem które Pani Ołdak blokuje bo uważa, że inwestycja jest robiona w jej działce.

Radny Krzysztof Wasikowski zapytał czy trwają prace nad Statutem.

P. Wójt odpowiedział, że jak najbardziej. Każde sołectwo będzie miało oddzielny Statut. Wymaga to wiele żmudnej pracy. Zapisy muszą być zgodne z prawem. Odbędą się konsultacje społeczne, mieszkańcy będą mogli wnosić swoje uwagi do projektu Statutu.

Radny Adam Kowalczyk powiedział, że chciałby oczytać list otwarty do Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych.

P. Wójt zapytał czy są to pytania radnego.

Radny Adam Kowalczyk powiedział, że tak oczywiście.

P. Przewodniczący zaproponował, aby te pytania odczytać w wolnych wnioskach.

Radny Adam Kowalczyk zaczął odczytywać list otwarty w sprawie farmy wiatrowej
i jej szkodliwości.

P. Przewodniczący powiedział, że nie są to pytania a długi list.

Radny Adam Kowalczyk zapytał czemu P. Przewodniczący zabrania mu zabrać głos.

P. Przewodniczący odpowiedział, że niczego nie zabrania i żeby Pan Radny się tak nie denerwował.

Radny Adam Kowalczyk kontynuował odczytywanie listu otwartego.

P. Przewodniczący powiedział, że odbiera głos Radnemu, ponieważ to nie jest pytanie a długi list.

Radny Adam Kowalczyk powiedział, że się nie zgadza.

P. Przewodniczący powtórnie powiedział, że odbiera głos Radnemu,

Radny Adam Kowalczyk pomimo odebrania głosu przez Przewodniczącego Rady kontynuował odczytywanie listu otwartego.
Punkt 6.

a) P. Przewodniczący poprosił R. Piotra Sokulskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR V/23/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR V/23/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

R. Krzysztof Wasikowski zapytał skąd wynika ta zmiana i kto był wnioskodawcą.

P. Wójt odpowiedział, że zmiana wynika z błędnego sformułowania służebności gruntowej a powinno być służebności przesyłu.

R. Krzysztof Wasikowski zapytał czy elektrownia wnioskowała o zmianę.

P. Wójt odpowiedział, że sami zauważyliśmy błąd i chcemy go poprawić żeby nikt nam w przyszłości nie zakwestionował poprawności uchwały.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/26/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/23/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica, została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.


b) P. Przewodniczący poprosił R. Piotra Sokulskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR V/24/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR V/24/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/27/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/24/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica, została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.
c) P. Przewodniczący poprosił R. Piotra Sokulskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR V/25/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR V/25/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/28/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/25/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica, została przyjęta 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw”.
Punkt 7.

P. Przewodniczący poprosił R. Piotra Sokulskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Korytnica.

R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Korytnica.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/29/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Korytnica, została przyjęta 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw”.


P. Przewodniczący poprosił R. Wandę Jaczewską o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

R. Wanda Jaczewska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/30/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica, została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.
P. Przewodniczący poprosił R. Wandę Jaczewską o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Korytnica.

R. Wanda Jaczewska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Korytnica.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/31/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Korytnica, została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.
P. Przewodniczący poprosił R. Wandę Jaczewską o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

R. Wanda Jaczewska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/32/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korytnica, została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.
Punkt 8.

P. Przewodniczący poprosił P. Grażynę Chrupek o odczytanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie


postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica.

P. Grażyna Chrupek odczytała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/33/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica, została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.
Punkt 9.

P. Przewodniczący powiedział, że wpłynęło pismo od Spółdzielni Mieszkaniowej „TUR” w Turnie z prośbą o wydzierżawienie działki pod plac zabaw. Może Radny Kowalczyk przybliży sprawę.

R. Adam Kowalczyk powiedział, że nadarzyła się okazja z programu NIVEA na wybudowanie placu zabaw. Konkurs polega na głosowaniu za pomocą Internetu. Zachęcam radnych do wyrażenia zgody.

R. Zbigniew Wielądek zapytał czy chodzi tu o działkę gdzie było boisko.

R. Adam Kowalczyk odpowiedział, że tak.

R. Zbigniew Wielądek zapytał czy nie ma tam wysypiska śmieci.

R. Adam Kowalczyk odpowiedział, że nie, przy blokach stoją kontenery na śmieci.

P. Przewodniczący powiedział, że rozmawiał już na ten temat z Panią Orłowską . Ten plac spełnia warunki konkursu.

R. Sławomir Bednarczyk zapytał czy to boisko jest eksploatowane.

R. Adam Kowalczyk odpowiedział, że nie.

P. Przewodniczący poprosił R. Piotra Sokulskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 324/30 położonej w miejscowości Turna.

R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 324/30 położonej w miejscowości Turna.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/34/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 324/30 położonej w miejscowości Turna, w powtórnym głosowaniu została przyjęta 7 głosami „za” przy 8 głosach „wstrzymujących się”.
Punkt 10.

P. Przewodniczący powiedział, że wszyscy Radni dostali materiały i powinni się z nimi zapoznać. Czy ktoś ma pytania do projektu uchwały.

R. Krzysztof Wasikowski zapytał czy Dom Nauczyciela w Sewerynowie będzie w tym roku sprzedawany lub wydzierżawiony.

P. Grażyna Gago odpowiedziała, że jest planowana sprzedaż Domu Nauczyciela ale jak będzie to się okaże.

P. Grażyna Gago odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015 - 2020.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/35/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015 - 2020, została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.


Punkt 11.

P. Grażyna Gago odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015 – 2020.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/36/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015 – 2020, została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.

Punkt 12.

P. Wójt powiedział, że nasza gmina wstąpiła do Stowarzyszenia pod nazwą Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna w celu promocji naszego regionu. Niestety nic się w tym temacie nie działo a my tylko płaciliśmy składki.

P. Skarbnik dodała, że składka wynosi ponad 680 zł.

R. Wanda Jaczewska odczytała projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Korytnica ze Stowarzyszenia pod nazwą Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr VI/37/15 Rady Gmina Korytnica z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Korytnica ze Stowarzyszenia pod nazwą Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.
Punkt 13.

P. Maria Zaboklicka odczytała sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korytnica w 2014 roku.

Radni nie zgłosili uwag do odczytanego sprawozdania.
Punkt 14.

P. Jolanta Sokulska odczytała roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok.

Radni nie zgłosili uwag do odczytanego sprawozdania.

Punkt 15.

P. Przewodniczący powiedział, że wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do Rady Gminy od adwokata Michała Ciszewskiego reprezentującego Pana Jarosława Lipkę.

R. Piotr Sokulski odczytał wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

P. Przewodniczący powiedział, że mowa jest tu o uchwale z końca poprzedniej kadencji. Jeżeli Wojewoda nie uchylił tej uchwały to wynika iż jest ona zgodna z prawem.

P. Mecenas powiedział, że jest to wezwanie formalne. Prawdopodobnie wnioskodawca skieruje sprawę do WSA. Jeżeli nie wezwał by Rady do usunięcia naruszenia prawa to sąd by odrzucił skargę. Jakie będzie rozstrzygnięcie trudno powiedzieć.
Punkt 16.

P. Przewodniczący odczytał pismo z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie w sprawie przekazania funduszy w celu uzupełnienia taboru samochodowego. Dodał, że w tamtym roku Rada przeznaczyła 10 tysięcy dla policji. Musimy się nad tym zastanowić. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

R. Zbigniew Wielądek powiedział, że do Komisji Rewizyjnej został przesłany anonim od Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przekazał pismo jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radzie Gminy, ponieważ Komisja Rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radę Gminy.

P. Przewodniczący poprosił R. Wandę Jaczewska o odczytanie anonimu.

R. Wandę Jaczewska o odczytała anonim.

P. Przewodniczący powiedział, że podobna kwestia była już w tamtej kadencji. Rada nie ma obowiązku rozpatrywania anonimów. Jeżeli ktoś ma odwagę napisania skargi to powinien mieć cywilną odwagę do podpisania się pod nią.

P. Mecenas powiedział, że od strony formalnej prawa w kodeksie postępowania administracyjnego art. 226 o treści „Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”. Rada Ministrów skorzystała z tego przepisu i 8 stycznia 2002 ukazało się rozporządzenie
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz. U. 2002 r. Nr 5 poz. 46 par. 8 „ Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska

(nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”. Kierując się wprost tym zapisem to skarga powinna zostać bez rozpatrzenia.

P. Przewodniczący zapytał w związku z pozostawieniem skargi bez rozpatrzenia Rada powinna wystosować pismo informujące do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

P. Mecenasa powiedział, że należało by napisać wniosek, że Rada Gminy pozostawia skargę bez rozpatrzenia.

P. Przewodniczący wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy, aby ta upoważniła go do udzielenia odpowiedzi na wystosowany anonim do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Sołtys wsi Decie Hanna Roguska zapytała czy sesja jest wybiórczo protokołowana. Czy są to dobre czy złe strony to powinny być ujęte. Czy władze nie chcą tego wpisywać. Wpisuje się to co chce.

P. Przewodniczący powiedział, że protokół sesji Rady Gminy nie jest stenogramem. Uważam, że pani protokolantka słowo w słowo nie zdąży wszystkiego zanotować.

Sołtys wsi Decie Hanna Roguska powiedziała, że jeżeli Radny Adam Kowalczyk wystąpił o uzupełnienie protokołu to powinno być wpisane. Nie rozumiem tego.

P. Przewodniczący powiedział, że czyta protokół przed podpisaniem i słowo w słowo nie jest możliwym do zapisania.

Sołtys wsi Decie Hanna Roguska powiedziała, że jeżeli będą pieniądze z wiatraków to będzie wiadomo komu za to podziękować. To jest historyczna sprawa.

Sołtys wsi Czaple Dorota Wąsowska zapytała, kiedy będą łatane dziury w drogach.

P. Wójt odpowiedział, że dziury będą łatane gdy ustąpi zima.

Sołtys wsi Czaple Dorota Wąsowska powiedziała, że nie ma już zimy.

P. Wójt powiedział, że są jeszcze mrozy i na łatanie dziur jest jeszcze za wcześnie.

R. Małgorzata Gawor – Szczepanik powiedziała, że w „Głosie Węgrowa i Okolic” ukazał się artykuł o apanażach zacytuję” Korytnica: wójt 9075 zł, przewodniczący rady 1000 zł, wiceprzewodniczący 800 zł, przewodniczący komisji 600 zł, radny 600 zł – miesięcznie. Sołtysi 60 zł za posiedzenie.” Zgadza się otrzymuję 600 zł diety i jestem przewodniczącą dwóch komisji. Ale nie dostaję jeszcze dodatkowo 600 zł za pracę jako Przewodnicząca dwóch komisji. Proszę aby gazety pisały prawdę. Dodała również, że w artykule jest napisane iż sołtysi w gminie Wierzbno nie otrzymują diet za udział w sesjach.

P. Przewodniczący powiedział, że nie można wierzyć we wszystko co piszą gazety.

P. Krzysztof Szymański stwierdził, że poprzedni protokół sesji Rady Gminy został okrojony. Według P. Krzysztofa Szymańskiego namawia się do przestępstw i fałszowania protokołów z zebrań wiejskich. P. Krzysztof Szymański dodał, że parę miesięcy temu przekazał Radnym dekalog samorządowca i do tej pory nie został zawieszony.


Punkt 17.

Po wyczerpaniu porządku obrad P. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady Rady Gminy Korytnica.


Protokolant Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ewelina Karczewska /-/ Janusz Tarapata

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna