Sesji Rady Gminy w Pionkach odbytej w dniu 25 marzec 2010 rokuPobieranie 34.69 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar34.69 Kb.
-

-

P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/2010


Sesji Rady Gminy w Pionkach odbytej w dniu 25 marzec 2010 roku.
Sesje Rady Gminy w Pionkach otworzył i przewodniczył przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wojciech Wróbel, który powitał obecnych radnych, władze administracyjne gminy oraz sołtysa wsi Augustów Arkadiusza Sztybra.
Przedstawił proponowany porządek obrad;


  1. Przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

  2. Przyjecie Regulaminu określającego wysokość stawek i dochodów do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.

  3. Sprawa wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy .

  4. Informacje o działalności między sesjami.

2. Powzięcie uchwał.

3. Zapytania i wolne wnioski.


W obradach XLVI sesji uczestniczyło 13 radnych.
Proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
Ad.1 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. Ponieważ do chwili rozpoczęcia sesji nikt nie wniósł uwag do protokołu, a więc proszę o przegłosowanie jego przyjęcia. Protokół został jednogłośnie przyjęty.
Jako pierwszy zabrał głos inż. Waldemar Witek, doradca Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom przypomniał o terminie składnia wniosków od 15 marca do 15 maja 2010roku, przedstawił możliwości pozyskiwania z dopłat obszarowych, a w szczególności zwrócił uwagę na specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych na ugorze zielonym.

Zaproponował zorganizowanie kursu chemizacyjnego w Gminie Pionki.

Przewodniczący zapytał czy można siać łupin aby dostać dopłaty.

Radny Góralski Jacek zapytał czy w zakresie dopłat bezpośrednich mogą być uprawiane rośliny strączkowe.

Radny Tomaszewski Marek zapytał czy będą przyjmowane wnioski o dopłaty bezpośrednie w Pionkach.

Pan Waldemar Witek wyjaśnił, że rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności obszarowych mogą siać łubin , rośliny strączkowe, koniczynę, lucernę , seradelę itd. Wnioski przyjmowane będą tylko w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu ul. Lubelska 65.

Ponadto poinformował , że w Gminnym Centrum Informacji w Pionkach ul. Kozienicka 34 są pełnione dyżury w zakresie udziela pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.
Ad2. Przyjęcie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pionki..

Pani Małgorzata Warchoł- kierownik GZOiW przedstawiła proponowane zmiany Regulaminie:

- dodatek motywacyjny dla nauczycieli z 4% na 8% dla dyrektorów szkół z 5% na 15%

- dodatek funkcyjny dla dyrektorów z 200zł na 400zł,

Nagrody będą zwiększone z 1% na 2% w zależności od zaangażowania nauczyciela, do dyspozycji wójta było 30% teraz będzie 50% natomiast do dyspozycji dyrekcji było 70% teraz będzie 50%

Radny Sławomir Jaworski zapytał czy regulamin będzie funkcjonował z założeniami.

Pani Małgorzata Warchoł wyjaśniła ,że nowy regulamin przyczyni się do większego nadzoru i możliwości kontroli dokumentów.

Pani Ewa Kurpeta Abu Mizer – sekretarz gminy stwierdziła, że sytuacja wynagrodzeń dla nauczycieli poprawiła się, a w maju będzie zatwierdzony plan na rok 2010-2011. W związku z powyższym zostaną ustalone środki dla nauczycieli biorąc pod uwagę ich wykształcenie i zaangażowanie w pracy. Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie w całości wynagrodzeń dla nauczycieli, resztę musi dołożyć Gmina.

Radny Tomaszewski Marek zapytał czy zadaniem Gminy jest uzupełnienie subwencji i czy te kwoty zostają zwrócone Gminie.

Radny Chrzanowski Roman – wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Gmina jest zobowiązana wypłacić to co gwarantuje regulamin dla nauczycieli. Pytał dlaczego nie jest podniesiona kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół, ponieważ spotkał się z przypadkami, że nauczyciel dyplomowany zarabia więcej niż dyrektor szkoły. Dodatek funkcyjny zależy od ilości oddziałów w szkole, a powinien zależeć od ilości dzieci w szkole. Nie jest to dobre rozwiązanie.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zadaniem Gminy jest uzupełnienie subwencji, a kwoty które są dołożone nie są zwracane.

Kwoty podwyżek są dla wszystkich takie same w naszej Gminie i nie ma takiej sytuacji aby nauczyciel dyplomowany zarabiał więcej niż dyrektor szkoły. O tym ile dostaje dodatku motywacyjnego nauczyciel uczący w szkole decyduje dyrektor szkoły. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów jest przyznawany zgodnie Kartą Nauczyciela, ilość uczniów w szkole nie jest brana pod uwagę tylko ilość oddziałów i nie można wynagradzać tak samo Dyrektora w Augustowie jak w Suskowoli. O tym mówi rozporządzenie i musimy do niego się stosować.

Radna Bożena Góralska pytała dlaczego odmówiono dowozu do szkoły dziecka niepełnosprawnego Pani Płoza.

Kierownik GZOiW wyjaśniła , że Pani Płoza nie złożyła wniosku o dowóz dziecka niepełnosprawnego. Rodzic dziecka powinien złożyć wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego, orzeczenie o niepełnosprawności, a wtedy dziecko będzie dowożone do szkoły.

Radny Sławomir Jaworski pytał czy przyjęcie nowego regulaminu coś zmieni w wynagrodzeniach nauczycieli.

Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmieni ponieważ wynagradzani będą zaangażowanie w pracy z dziećmi, a motywacją dla nich będą nagrody i dodatek motywacyjny.


Nr XLVI/213/2010 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pionki.

Za przyjęcie uchwały głosowało 12 radnych , przy 1 głosie wstrzymujący się.


Ad.3. Wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwał :


Nr XLVI/214/2010 w sprawie wyrażenia zgody wyodrębnienie w budżecie na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

Radny Marek Tomaszewski- przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja na posiedzeniu podjęła decyzje o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. W poprzednim roku ze środków funduszu sołeckiego skorzystało 8 sołectw. W roku bieżącym chcemy zwiększyć kwotę na fundusz i dać Radom Sołeckim możliwość do działania.


Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą, ażeby wnioski o fundusz sołecki sołtysi składali wcześniej. O terminie poinformuje Wójt na zebraniach w poszczególnych wsiach.

Radny Henryk Drela – wiceprzewodniczący Rady zapytał dlaczego nie został zaakceptowany wniosek sołectwa Poświętne, a był poprawnie wypełniony.

Wójt poinformował , że zostanie to sprawdzone i odpowiedź udzielona.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy 1 głosie wstrzymującym.


Ad.4. Informację o działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy inż. Mirosław Ziółek i tak :

- budowa Urzędu Gminy trwa,

- rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi Działki Suskowolskie-Januszno,

- rozstrzygnięty zostanie przetarg na przebudowę drogi Jaroszki –Stoki,

- przygotowujemy dokumenty na przebudowę drogi do Bielin.

- dojdzie do skutku przebudowa drogi Pionki – Augustów / czekamy na podpis Burmistrza Miasta Pionki/.

- drogi gminne szlakowe będą równane

- ponadto poinformował ,że rezygnujemy z przebudowy kotłowni w szkole w Augustowie i modernizacji szkoły w Jedlni

- zakupujemy samochód dla potrzeb konserwatorów

- trwają prace przy budowie kanalizacji w Płachty - Ogrody


Ad.5 Powzięcie uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wojciech Wróbel przedstawił następujące projekty uchwał:

Nr XLVI/215/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Skarbnik Gminy przedstawiała plan zwiększenie dochodów z tytułu wpływu do budżetu gminy na rok 2010.

Wpływy do budżetu Gminy dotyczą usług za wodę i kanalizację, wpływy z  tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gospodarstwa w Augustowie), zwrot odsetek od lokat, zwrot środków z PUP w ramach robót publicznych i interwencyjnych, wpływ z podatku od nieruchomości, podatek rolny i leśny, wpływ środków na pomoc społeczną od Wojewody, wpływu w dziale Oświata i Wychowanie, Kultura Fizyczna i Sport,

Zadanie budowa boiska w m. Jedlni zostaje przeniesione na przyszły rok. Zostaną wykonane projekty modernizacji PSP w Czarnej i modernizacja ogrzewania w Augustowie.

Plan zmniejszenia dochodów wpływów w budżecie na rok 2010.

Został zmniejszony budżet zadania budowy kanalizacji Płachty –Ogrody, część kwoty zostaje przeniesiona na zakup samochodu (rejestracja + ubezpieczenie) i 25 tys. na PSP w Czarna.

Zmniejszenie dochodów na Pomoc Społeczną przeniesione na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne, wynagrodzenie osobowe pracowników.

Zmniejszenie dochodów Kultura Fizyczna i Sport - Obiekty kultury fizycznej o kwotę 874.020zł budowa boiska w Jedlni

W związku z propozycją zmianą uchwały budżetowej zmniejszy się deficyt o kwotę 622.366 zł i ustala w wysokości 6.762.030zł sfinansowany przychodami.

W wyniku dokonanych zmian w propozycji uchwały w §1 i §2 ustala się dochody w łącznej kwocie 29.454.620zł w tym dochody bieżące i majątkowe i

wydatki w łącznej kwocie 36.216.650zł w tym dochody własne i dochody majątkowe

Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że czeka na nową kwalifikację budżetową i nie ma żadnych informacji z Ministerstwa Finansów, RIO.

Radny Sławomir Jaworski zapytał czy aktualnie są zaciągnięte przez gminę pożyczki, kredyty i czy planujemy ich zaciągnięcie.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma żadnych kredytów, są zaplanowane pożyczki.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy w budżecie są uwzględnione fundusze sołeckie.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak są uwzględnione w budżecie gminy fundusze sołeckie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Nr XLVI/216/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z dnia 8 pażdziernika 2009 r zawartego pomiędzy Gminą Miastem Pionki, a Gminą Pionki w sprawie realizacji inwestycji „ Budowa drogi Pionki-Augustów”.

Głos zabrał Wójt Gminy poinformował radnych o zmianie kosztorysu Urzędu Miasta w Pionkach w związku z przebudowa drogi Augustów –Pionki, zmniejszyli kosztorys z 10 tys. na 8tys.

Wójt zapytał czy radni upoważniają wójta do podpisu umowy ze zmienionym kosztorysem.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Ad.4. Zapytania i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Drela zapytał dlaczego został odrzucony wniosek sołectwa Poświętne i dlaczego drogi są w takim fatalnym stanie.

Poinformował, że w przepompowni w Jedlni jest nie oświetlona skrzynka energetyczna i zakład energetyczny nie może spisać licznika aby wykonać tą czynność. Pracownik musi przechodzić przez działkę obok przepompowni, co stanowi problem dla użytkownika działki.

Skarbnik Gminy Marianna Dzikowska wyjaśniła, że wniosek sołectwa Poświętne dotyczył oznakowania wsi. Zadanie takie będzie realizowane z budżetu gminy , a więc będzie wykonane.

Wójt Gminy Mirosław Ziółek wyjaśnił, że drogi w gminie już są naprawiane.

Odnośnie przepompowni stwierdził, że nikt problemu nie sygnalizował. Jeśli taki problem istnieje prosił o złożenie formalnego wniosku o przeniesienie skrzynki w inne oświetlone miejsce.

Ponadto poinformował, że ZEORK Kozienice wystąpił z propozycją zakupu sieci elektroenergetycznej położonej w obrębie Kieszek, w skład której wchodzą : linia średniego napięcia 15KV, stacja transformatorowa i linia oświetlenia drogowego.

ZEORK Kozienice zwrócił się z prośbą o obniżenie ceny zakupu o wartość 8 lamp oświetlenia drogowego i linii zasilającej, gdyż nie jest zainteresowany ich zakupem.

Wójt Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni wyrażają zgodę na obniżenie ceny zakupu o wartość 8 lamp i linii zasilającej.

Rada Gminy postanowiła :

-------------------------------

Wyraziła zgodę na obniżenie ceny zakupu o wartość 8 lamp oświetlenia drogowego i linii zasilającej sieci elektroenergetycznej położonej w obrębie Kieszek..

Radna Bożena Góralska prosiła o zmianę tablicy informacyjnej umieszonej w miejscowości Kościuszków na” Kościuszków”, ponieważ jest tam tablica informacyjna Czarna.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że na przystankach gminnych jest zaśmiecone.

Sekretarz Gminy stwierdziła że postawienie większych koszy na śmieci nic nie da, sami musimy dbać o otoczenie obok nas.

Skieruje pismo to GZOiW, aby młodzież szkół zadbała o przystanki w pobliskich miejscowościach.

Pan Arkadiusz Sztyber – sołtys wsi Augustów zapytał czy sprzątanie przystanków nie należy do zarządu dróg czy może do PKS-u.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie należy do PKS-u ani do Zarządu Dróg,

Radny Tomasz Wróbel zapytał czy będą zakupione przystanki autobusowe oszklone i czy taki będzie w miejscowości Jedlnia.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że będą zakupione przystanki metalowe. Przystanek w Jedlni będzie postawiony, jeśli zgodzą się właściciele działki obok przystanku, ponieważ musiałby być na ich terenie.

Radny Henryk Drela zapytał czy będą jeszcze zatrudniane osoby na prace interwencyjne i na staże.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest mało osób na pracach interwencyjnych i na stażach. W najbliższym czasie nie będziemy zatrudniać w ramach staży i prac interwencyjnych.

Ponadto poinformowała, że na następnej sesji będzie przedstawione porozumienie pomiędzy Miastem Pionki z Gminą Pionki dotyczące warunków pobytu dzieci z Gminy w przedszkolu miejskim. Dodała ,że jest 29 dzieci z Kamyka i Działek Suskowolskich, które są w wieku przedszkolnym i są objęte obowiązkiem szkolnym.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował ,że Pani Bąk Maria zam. Mireń odwołała się od uchwały Rady i żąda uchylenia uchwały. Sprawa dotyczyła drogi dojazdowej do jej działki.

Poinformował ,że oczekujemy na wyjaśnienia ze Starostwa Powiatowego i udzielimy odpowiedzi w ustawowym terminie.

Radny Marek Tomaszewski pytał o termin sesji w sprawie absolutorium dla Wójta .

Przewodniczący Rady Gminy poinformował ,że o terminie sesji radni będą poinformowani w najbliższym czasie.

Skarbnik Gminy Marianna Dzikowska przekazała radnym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pionki za 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wojciech Wróbel złożył serdeczne życzenia świąteczne radnym i gościom obecnym na sesji.

Wójt Gminy inż. Mirosław Ziółek złożył serdeczne życzenia świąteczne radnym i gościom obecnym na sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wojciech Wróbel podziękował za przybycie, dyskusję i zamknął sesję Rady Gminy w Pionkach.Protokolant Przewodniczący Rady Gminy

Grażyna Rojek Tomasz Wojciech Wróbel


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna