Siedlce, dnia 11. 09. 2014 rPobieranie 10.78 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.78 Kb.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Siedlce, dnia 11.09.2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach

ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

tel. (25) 63 309 64, (25) 63 317 90

NIP 821-10-22-126

GOPS.0822.5 – 19 – PZP/14
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 21.08..2014 r. na zadanie: „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B, w ramach zadania Aktywna Integracja dla uczestników projektu Prosto przed siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” została wybrana oferta nr 2 – Wykonawca: CENTRUM SZKOLENIOWE „ACZE”, Andrzej Czerkas, ul. Ząbkowska 17 D, 08-300 Sokołów Podlaski, która zobowiązała się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 listopada 2014 roku.
W postępowaniu przetargowym następujący wykonawcy złożyli oferty, które zostały ocenione przez komisję przetargową i otrzymały następującą punktację:

- Oferta nr 1: OSK „JACEK” Sp. jawna Adam Próchnicki i spółka, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 9, która w kryterium cena otrzymała 97,43 pkt. na 100 pkt.


- Oferta nr 2: CENTRUM SZKOLENIOWE „ACZE”, Andrzej Czerkas, ul. Ząbkowska 17 D, 08-300 Sokołów Podlaski, która w kryterium cena otrzymała 100 pkt. na 100 pkt.
UZASADNIENIE
Oferta złożona przez CENTRUM SZKOLENIOWE „ACZE”, Andrzej Czerkas, ul. Ząbkowska 17 D, 08-300 Sokołów Podlaski, spełnia wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ta otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt.) obliczoną zgodnie z kryterium oceny ofert (cena 100 %) przyjętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, a jeżeli zostało przesłane w inny sposób 10 dni.
KIEROWNIK GOPS/-/ Barbara Myrcha
Otrzymują:

  1. OSK „JACEK” Sp. jawna Adam Próchnicki i spółka, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 9

  2. CENTRUM SZKOLENIOWE „ACZE”, Andrzej Czerkas, ul. Ząbkowska 17 D, 08-300 Sokołów Podlaski

  3. a/a

Sporządziła: Monika Redesiuk

tel. 25 633 09 64


Projekt systemowy „Prosto przed siebie”

Nr umowy: UDA-POKL-07.01.01-14-147/08-00

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna