Site check listPobieranie 118.49 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar118.49 Kb.

PAKOSŁAWICE - POLANDPAKOSŁAWICE

województwo opolskie, powiat nyski
POLSKA

5,25 haLISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST

Położenie

Location

Nazwa lokalizacji

Site name

Pakosławice

Miasto / Gmina

Town / Commune

Gmina Pakosławice


Powiat

District / Poviat

Nyski


Województwo

Voivodship

Opolskie


Powierzchnia nieruchomości Area of the property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha

Max. area available (as one piece) ha


5,25 ha
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)


Istnieje możliwość powiększenia o

tereny znajdujące się od wschodniej strony terenu. Tereny oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania jako tereny rolnicze, jednak istnieje możliwość wprowadzenia zmiany w planie. Gmina Pakosławice w tym roku przystępuje do zmiany planu.


Cena


Price

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2

włączając 22% VAT


Land price PLN/m2

including 22% VAT

25 PLN/m2
Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Własciciel / właściciele

Owner / owners
Dz. nr ewid. 430,

Dz. nr ewid. 431/2,

Dz. nr ewid. 431/1,

Dz. nr ewid. 432,

- właściciele osoby fizyczne
Dz. nr ewid. 434/1,

- właściciel RSP Prusinowice
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid spatial development plan (Y/N)


Tak


Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

KS – teren obsługi komunikacji, parkingi, garaże, stacja paliw i miejsce obsługi pojazdów, przystanki autobusowe, oraz inne obiekty przeznaczone do obsługi ruchu samochodowego i pasażerskiego

Charakterystyka działki

Land specification


Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha

Soil class with area ha


R IIIb – 0,44 ha

R IVa – 1,44 ha

R IVb – 1,84 ha

R V – 1,53 haRóżnica poziomów terenu m

Differences in land level m

max. 0,5m
Obecne użytkowanie

Present usage
Rolnicze


Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)


Soil and underground water

pollution (Y/N)

Nie


Odpady znajdujące się

na terenie (T/N)


Waste materials on site (Y/N)
Nie

Poziom wód podziemnych m

Underground water level m
1m – 2m poniżej poziomu terenuRyzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

NiePrzeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)
Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)


Ground and overhead

obstacles (Y/N)

Tak


Przez teren przechodzi linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV, strefa ochronna 5 m po każdej ze stron

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)Nie


Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions

on site (Y/N)

Nie


Ograniczenia budowlane
Building restrictions


Procent dopuszczalnej zabudowy

Building coverage %

80%


Ograniczenia wysokości budynków m

Building height limit m


Wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji naziemnych ( 12m)

Strefa buforowa m

Buffer zone m-

Inne, jeśli występują

Others if any

-

Połączenia transportowe

Communication


Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)Access road to the plot (type and

width of the access road)

droga wojewódzka 401

szerokość drogi 7 m

Autostrada / droga krajowa km

Nearest motorway / national

road km

Autostrada A4 w odległości:

- węzeł Prądy – 30 km

- węzeł Przylesie – 30 km

Droga krajowa nr 46Kolej km

Railway track km

Pakosławice 1 kmBocznica kolejowa km

Railway siding kmNysa – 12 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe km

Nearest international airport kmWrocław – 80 km


Katowice – 140 km


Najbliższe miasto wojewódzkie km

Nearest voivodship city km

Opole – 50 kmIstniejąca infrastruktura

Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (T/N)
Tak


 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from the border) m

Przyłącze energetyczne znajduje się na terenie


 • Napięcie

Voltage kV


15 kV

 • Dostępna moc

Available capacity MW


Urząd Gminy posiada zapewnienie z Zakładu Energetycznego – na dostawę energii elektrycznej wg potrzeb inwestora na warunkach Zakładu Energetycznego
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)Nie
 • Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point

(distance from the border) m

-


 • Wartość kaloryczna

Calorific value MJ/Nm3


-


 • Średnica rury

Pipe diameter mm

-


Available capacity Nm3/h

-


Woda na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

Tak

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from the border) m

50 m

 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h


Gmina posiada zapewnienia Zakładu Gospodarki Wodociągowej i Mieszkaniowej w Pakosławicach dot. dostawy wody do terenów inwestycyjnych wg potrzeb inwestora, na warunkach ZGKiM

Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)
Nie

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from the border) m

-

 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h
-
-


Odprowadzenie wód deszczowych

na terenie (T/N)Rain water discharge (Y/N)

NieOczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie


Treatment plant (Y/N)

Nie

Telefony (T/N)


Telephone (Y/N)

Tak

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from the border) m

30 m

Number of analog lines to be

available


Urząd Gminy posiada zapewnienie Telekomunikacji Polskiej o możliwości podłączenia linii analogowych
 • Liczba dostępnych linii ISDN

Number of ISDN lines to be


available

Urząd Gminy posiada zapewnienie Telekomunikacji Polskiej o możliwości podłączenia linii ISDN

Uwagi

Comments

Teren inwestycyjny posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. 100% gminy posiada plan zagospodarowania. Lokalizacja terenu, doskonałe połączenia komunikacyjne, uzbrojenie terenu czynią teren bardzo atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów.

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by


Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Inspektor Ewa Suska

Urząd Gminy Pakosławice


Tel: +48 77 435 76 14 wew. 106

Fax: +48 77 435 76 14 wew. 102

E-mail: promocje@pakoslawice.pl

Osoby do kontaktu

Contact person
Adam Raczyński- Wójt Gminy, Tel. +48 77 435 76 14wojt@pakoslawice.pl

Inspektor Ewa Suska

Urząd Gminy Pakosławice
Tel: +48 77 435 76 14 wew. 106

Fax: +48 77 435 76 14 wew. 102

E-mail: promocje@pakoslawice.pl
Wymagane załączniki:

Required enclosures:

Maps of plot ( including infrastructure on plot and transport links);

Mapki terenu ( włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń

transportowych);
5-10 high – quality photographs giving full view of plot;

5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;


Aerial photographs ( if available)

Zdjęcia lotnicze ( o ile są) – brak zdjęcia


Resolution of Commune Council on exemption from local taxes for investors, In compliance with European Union regulations

Uchwała Rady Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorówzgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej - Gmina nie ma uchwały

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna