Skarbem Państwa − Państwowym Gospodarstwem Leśny Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Przedborów 49Pobieranie 34.27 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar34.27 Kb.
Załącznik nr 30 do SIWZ


Umowa najmu ruchomości – wzór

zawarta w dniu ................... roku w miejscowości Przedborów,

pomiędzy:

Skarbem Państwa − Państwowym Gospodarstwem Leśny Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Przedborów

Przedborów 49

63510 Mikstat

NIP: 6220008998

REGON: 250517560
reprezentowanym przez:

Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedborów Wojciecha Bąka

zwanym dalszej części umowy "Zamawiającym"

a

firmą …………………………………………………………...…………………………….....…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………………..…………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą", zaś wspólnie zwanymi „Stronami”, została zawarta umowa następującej treści:

W związku z umową na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w latach 2016-2018”, zawartą w dniu: ……………, w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), który odbył się w dniu ……………….. roku w siedzibie Zamawiającego, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający oddaje Wykonawcy do używania sprzęt opisany poniżej, stanowiący jego wyłączną własność w zamian za zapłatę czynszu, o którym mowa niżej.
Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa maszyny

Zasada

korzystania

Stawka [zł netto/h]

1.

591/969

Siewnik 5-cio rzędowy Egedal

Najem

22

2.

592/861

Opielacz

Najem

22

3.

592/976

Podcinacz korzeni

Najem

22

4.

592/977

Agregat uprawowy

Najem

22

5.

594/984

Wyorywacz zagonowy

Najem

22

6.

B/340/315

Pług

Najem

22

7.

B/345/286

Kultywator

Najem

22

8.

B/342/285

Glebogryzarka

Najem

22

9.

590/1185

Szparownik BS

Najem

22

10.

B/349/302

Walec grządkowy

Najem

22

11.

B/349/317

Urządzenie do wyciskania bruzd

Najem

22

2. Przekazanie i zwrot sprzętu, o którym mowa w ust. 1 nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu „przyjęcia-przekazania” („zdawczo-odbiorczego”).


§ 2.

Umowa zostaje zawarta na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, poczynając od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.


§ 3.

1. Czynsz najmu wynosi 22 zł netto za każdą godzinę zegarową (60 min.) najmu.

2. Czynsz jest płatny kwartalnie, po ostatnim dniu każdego kwartału, w którym używany był sprzęt wyszczególniony w § 1 ust. 1, przez Wykonawcę.

3. Czynsz jest płatny w terminie 7 dni po wystawieniu faktury VAT przez Zamawiającego − poleceniem przelewu na jego rachunek bankowy w BZ WBK S.A. I O/Ostrzeszów o numerze 78 1090 1173 0000 0000 1700 5672.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót zaakceptowany przez Strony z uwzględnieniem protokołu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

5. Strony dopuszczają możliwość kompensaty wzajemnych należności.


§ 4.

1. Wykonawca nie może oddawać przedmiotu umowy najmu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do używania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami prawidłowej jego eksploatacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest zadbać o zabezpieczenie przedmiotu umowy przed ewentualnym jego zniszczeniem lub uszkodzeniem.

4. Wykonawcę obciążają bieżące naprawy i konserwacja przedmiotu najmu.

5. Wykonawca ma obowiązek zwrotu przedmiotu umowy najmu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia umowy najmu, w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem naturalnego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.

6. Zwrot przedmiotu umowy najmu nastąpi protokolarnie i będzie zaakceptowany przez Strony.

7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, 2, 3 i 4 Zamawiający może wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym.

8. Wykonawca może wykorzystywać sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 tylko do prac zlecanych przez Zamawiającego.
§ 5.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.Wykonawca Zamawiający


………………………………………… ………………………………………………….©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna