Skk 2003 Stan na dzień: 2003-03-05 Właściwości: CommPortPobieranie 25.45 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.45 Kb.
Opis kontrolki
VeriscanBaseOCX

SKK 2003Stan na dzień: 2003-03-05

Właściwości:

CommPort as integer

numer portu RS do którego podłączona jest stacja bazowa.


BaseIsConnected as boolean (wartość tylko do odczytu)

określa czy nawiązano połączenie z stacją bazową (czy baza została poprawnie zainicjowana)


OcxVersion as string (wartość tylko do odczytu)

Zwraca wersję kontrolki OCX


GetMaxKlientCount (wartość tylko do odczytu)

Zwraca ilość klientów obsługiwanych przez stację bazową


GetKlientAdres (Index as long) as long (wartość tylko do odczytu)

Zwraca adres klienta o indeksie Index.


Metody związane z stacją bazową:

Connect as boolean

inicjacja połączenia z stacją bazową.

Zwraca:

True – połączenie nawiązaneFalse – błąd podczas połączenia

Ustawia właściwość BaseIsConnected w zależności od zwracanej wartości.


Disconnect

zamknięcie połączenia z stacją bazową, zamknięcie portu RS. Ustawia właściwość BaseIsConnected = False.Reset

odpowiada fizycznemu resetowi stacji bazowej (wyłączeniu i włączeniu zasilania)


Read_Config

polecenie wywołania konfiguracji stacji bazowej.


Metody związane z klientem:
Restart (Adres As long)

polecenie ustalenia warunków początkowych pracy dla klienta o adresie Adres. Powoduje włączenie i wykasowanie wyświetlacza LCD, włączenie czytnika oraz włączenie obsługi sensora.


StandbyMode (Adres As long)

polecenie natychmiastowego wyłączenia czytnika i obsługi sensora oraz wygaszenia wyświetlacza LCD dla klienta o adresie Adres. Z trybu StandbyMode klient może być wyprowadzony przez zastosowanie metody Restart.


ClearScreen (Adres As long, Screen As ScreenNumer)

polecenie kasowania zawartości ekranu o numerze ScreenNumber dla klienta o adresie Adres.


Clear_Partial_Screen (Adres As long, Screen As ScreenNumer, X1 As Integer, Y1 As Integer, X2 As Integer, Y2 As Integer)

polecenie wykasowania obszaru wyświetlacza LCD określonego przez współrzędne (pixel) X1,Y1,X2,Y2 na ekranie Screen dla klienta o adresie Adres.


WaitScreenOn (Adres As long)

polecenie włączania komunikatu „Proszę czekać. Trwa transmisja” dla klienta o adresie Adres, po odczycie kodu kreskowego lub naciśnięciu sensora. Wyświetlanie komunikatu jest domyślnie włączone po włączeniu zasilania klienta.


WaitScreenOff (Adres As long)

polecenie wyłączenia komunikatu „Proszę czekać. Trwa transmisja” dla klienta o adresie Adres, po odczycie kodu kreskowego lub naciśnięciu sensora. Wyświetlanie komunikatu jest domyślnie włączone po włączeniu zasilania klienta.


Beep_OK (Adres As long, Volume As BeepVolume)

polecenie wygenerowania dźwięku o głośności BeepVolume dla klienta o adresie Adres.

Ton dźwięku odpowiada poprawnej operacji.
Beep_Error (Adres As long, Volume As BeepVolume)

polecenie wygenerowania dźwięku o głośności BeepVolume dla klienta o adresie Adres.

Ton dźwięku odpowiada błędnej operacji.
PrintRectangle (Adres As long, Screen As ScreenNumer, X1 As Integer, Y1 As Integer, X2 As Integer, Y2 As Integer, InvertColor As Boolean)

polecenie narysowania prostokąta na wyświetlaczu LCD określonego przez współrzędne (pixel) X1,Y1,X2,Y2 na ekranie Screen dla klienta o adresie Adres. Parametr InvertColor wskazuje, czy obszar rysowanego prostokąta ma zostać wypełniony czarnymi / białymi punktami.


PrintText (Adres As long, Screen As ScreenNumer, X1 As Integer, Y1 As Integer, FormatType As vAlignEnum, FontType As FontTypeEnum, InterCharacterSpace As InterCharSpaceEnum, InterLineSpace As InterCharSpaceEnum, InvertMode As Boolean, sText As String)
polecenie narysowania tekstu na wyświetlaczu LCD klienta o adresie Adres, gdzie:

X1,Y1 – współrzędne w pixlach początku tekstu

FormatType – rodzaj wyrównania tekstu: do lewej, wycentrowany, do prawej

FontType – numer fontu jakim tekst ma zostać narysowany

InterCharacterSpace – odstęp w pixlach pomiędzy kolejnymi znakami tekstu

InterLineSpace - odstęp w pixlach pomiędzy kolejnymi wierszami tekstu (zastosowanie znaku LF jako łącznika w sText powoduje podział tekstu na linie)

InvertMode – określa czy tekst zostanie narysowany białymi / czarnymi punktami

sText – tekst do narysowania (max 40 znaków)


Reader_On (Adres As long)

polecenie włączenia czytnika dla klienta o adresie Adres


Reader_Off (Adres As long)

polecenie wyłączenia czytnika dla klienta o adresie Adres


Sensor_On (Adres As long)

polecenie włączenia obsługi sensora dla klienta o adresie Adres.


Sensor_Off (Adres As long)

polecenie włączenia obsługi sensora dla klienta o adresie Adres.


GetUserFlag (Adres As long) As Integer

zwraca wartość flagi użytkownika dla klienta o adresie Adres. Po resecie klienta wartość flagi jest równa 0.


SetUserFlag (Adres As long, NewUserFlag As Integer)

ustawia wartość flagi użytkownika dla klienta o adresie Adres wartością NewUserFlag


GetUserFlagCurrency (Adres As long) As Currency

zwraca wartość flagi użytkownika dla klienta o adresie Adres. Po resecie klienta wartość flagi jest równa 0.


SetUserFlagCurrency (Adres As long, NewUserFlag As Currency)

ustawia wartość flagi użytkownika dla klienta o adresie Adres wartością NewUserFlag


SetDelayMs (Adres As long, Delay_Ms As Integer)

polecenie wygenerowania zdarzenia EndDelay dla klienta o adresie Adres za okres równy Delay_Ms (parametr w milisekundach)


CancelDelayMs (Adres As long)

polecenie anulowania wystąpienia zdarzenia EndDelay dla klienta o adresie Adres.


RemoveAllDataForSend (Adres As long)

polecenie usunięcia z kolejki transmisji wszystkich poleceń do klienta o adresie Adres.


RunUserAction (Adres As long, Action as long)

polecenie wykonania akcji / makra specjalnie zaprojektowanej dla klienta – patrz opis Akcje użytkownika.KlientTxBuforEmpty (Adres as Long) as Boolean

Zwraca status bufora nadawczego dla klienta o adresie Adres.

True – bufor pusty (wysłano wszystkie dane)

False – w buforze znajdują się dane do wysłaniaKlientTxInProgress (Adres as Long) as Boolean

Zwraca aktualny status transmisji danych dla klienta o adresie Adres.

True – trwa komunikacja z klientem

False – komunikacja zakończonaZdarzenia:
OdczytanoKodKreskowy (Adres As long, sKod As String)

Zdarzenie generowane po odczycie kodu sKod przez klienta o adresie Adres.


NacisnietoPrzycisk (Adres As long)

Zdarzenie generowane po naciśnięciu sensora na kliencie o adresie Adres.


ZgloszenieBazy (FirmwareVer As String, HardwareVer As String)

Zdarzenie generowane po poprawnej inicjacji stacji bazowej.

FirmwareVer – wersja oprogramowania stacji bazowej

HardwareVer – wersja sprzętu stacji bazowej


DaneWyslano (Adres As long, IloscProb As long)

Zdarzenie generowane po pomyślnej transmisji polecenia do klienta o adresie Adres.

Wartość IloscProb określa numer próby w której dostarczono pakiet do klienta.
BladTransmisjiDanych (Adres As long, Przyczyna As long, ErrDsc As String)

Zdarzenie generowane w wyniku błędu transmisji polecenia do klienta o adresie Adres.

Przyczyna – błędu

ErrDsc – opis błędu (komunikat)


Event EndDelay (Adres As long, UserFlag As Integer)

Zdarzenie generowane po upływie czasu ustawionego przez metodę SetDelayMs dla klienta o adresie Adres.

UserFlag zawiera bieżącą wartość flagi użytkownika dla danego klienta.
Akcje użytkownika
Polecenie RunUserAction umożliwia uruchomienie akcji / makra zdefiniowanego po stronie klienta.
Klient posiada zdefiniowane następujące akcje:
Akcja 1: standard

Istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych akcji wg potrzeb klienta.

Warunki początkowe pracy urządzeń (po włączeniu zasilania)

Klient:


  • wyświetlacz LCD aktywny, logo startowe, Akcja 1

  • czytnik włączony

  • obsługa sensora włączona

  • ilość prób transmisji = 250

Baza:


  • komunikacja radiowa wyłączona (jeżeli linia RTS złącza RS jest w stanie nieaktywnym). Pakiety RF przychodzące od klientów nie zostaną odebrane do momentu poprawnego zainicjowania stacji bazowej poleceniem Connect.

  • po resecie stacja bazowa przesyła do PC informację o obsługiwanych klientach, wersji oprogramowania i sprzętu - patrz zdarzenie ZgloszenieBazy.

Reset klienta nastąpi w następujących sytuacjach:  1. w przypadku przekroczenia max ilości prób transmisji

  2. w przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania
Strona z

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna