Smutek Buddy Buddha's SadnessPobieranie 135.68 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar135.68 Kb.
Smutek Buddy

Buddha's Sadness
DVD nr 743

Z poezji Najwyższej Mistrzyni Czing Hai płynie przekaz wielkości miłości i duchowego urzeczywistnienia. Wprowadza nas ona w nastrój radości i refleksji, która wznosi ludzkie dusze i serca w tym niespokojnym świecie. Poezja jest głosem serca. Gorzka czy radosna, lekka czy smutna, poezja przekazuje tęsknotę serca lub zaprasza do świata iluzji."Nasz czas"


oryg. w jęz. angielskim i aulackim
Miłość jest wiecznym, niekończącym się biciem serc szczęśliwych kochanków. Miłość jest kroplą łzy; miłość jest uśmiechem. Miłość jest księżycem, jest gwiazdami, jest chmurami i rzekami. Miłość jest zarówno zjednoczeniem jak i oddzieleniem. Miłość jest również duchową tęsknotą za zjednoczeniem się z Całością, za zbliżeniem się do wiekuistego świata, za byciem razem z Bogiem i wszechświatem."Our Time"

"Nasz Czas"
The time we spend together,

Czas, który spędzamy razem,

I will always treasure.

będzie mi zawsze drogi.

Do not forget our memories,

Nie zapomnij naszych wspomnień,

For love is the one and only.

gdyż miłość jest jedna jedyna.

Who says the world's ephemeral?

Kto mówi, że świat jest nietrwały?

If we are together, it's eternal.

Jeśli jesteśmy razem, jest wieczny.

Dream and life merge in unison,

Sen i życie zlewają się w unisonie,

When our souls are one.

kiedy nasze dusze są jednością.

The peace within is the peace without.

Spokój wewnątrz jest pokojem na zewnątrz.

Heaven will be here and now!

Niebo będzie tu i teraz!

For those who have found true love,

Tym, którzy znaleźli prawdziwą miłość,

Flowers of Eden bloom in their souls.

kwiaty Edenu rozkwitają w duszach.

We live in God, we live in men,

Żyjemy w Bogu, żyjemy w ludziach,

We live in happiness that never ends.

żyjemy w szczęściu, które nigdy się nie kończy.

We walk in beauty, we walk in bliss,

Podążamy w pięknie, podążamy w błogości,

We laugh, we sing to our heart's content.

śmiejemy się, śpiewamy zadowalając nasze serce.

Forget me not, forget us not,

Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o nas,

For us is all that we have got.

bo jesteśmy wszystkim, co mamy.

What else is there for one to hold,

Czymże innym się wesprzeć,

To fill the emptiness in our souls?

by wypełnić pustkę naszych dusz?

The love we share is the love we save;

Miłość, którą dzielimy, to miłość, którą ocalamy.

Love from heaven descends to Earth.

Miłość z Nieba zstępuje na Ziemię.

The love in you, the love in me

Miłość w tobie, miłość we mnie

Is the love of God that will ever be!

jest miłością Boga, która się ostanie!"Pożycz mi swojego Boga"

oryg. w jęz. aulackim
Czas może być lekarstwem gojącym rany, ale czas jest również źródłem wszelkiego rozstania. Liście gromadzą się na powierzchni jeziora, ale potem rozdzielają się i znikają, kwiaty rozkwitają, a potem więdną. Młodość jest zawsze wypełniona niebiańskimi marzeniami, z całą tęsknotą i niewinnym sercem bez skazy. Ten ziemski świat - nic nie trwa w nim wiecznie, każdy imponująco wielki plan może zostać zniszczony w jednej chwili. Różane serce jednego dnia śpiewa ze szczęścia, ale szybko umiera, kiedy pojawi się gwałtowna burza. Istoty ludzkie czują się samotne i zagubione. Pragną uciec od nietrwałego życia, by znaleźć miejsce pełne spokoju, beztroski, harmonii i czaru."Lend Me Your God"

"Pożycz mi swojego Boga"I remember listening to the story of Cinderella,

Pamiętam, jak słuchałam bajki o Kopciuszku,

Of the old days

o dawnych czasach,

when God was so compassionate.

kiedy Bóg był tak współczujący.

In childhood dreams, I was in paradise.

W dziecięcych marzeniach byłam w raju.

My life was beautiful, my reverie so light.

Moje życie było piękne, ma zaduma tak lekka.

For the days of my youth I pine,

Tęsknię za dniami młodości,

Books from my school,

za książkami szkolnymi,

food from Mom and Dad.

jedzeniem od mamy i taty.

When I felt sad, God would appear

Kiedy byłam smutna, przychodził Bóg,

Bestowing miracles and transforming my space.

obdarowując cudami i zmieniając przestrzeń wokół mnie.

Now my adult life's full of knots and ties;

Teraz moje dorosłe życie pełne jest węzłów i więzów;

Empty handed, the future I must decide.

Z pustymi rękami muszę decydować o przyszłości.

Childhood dreams have flown away,

Dziecięce marzenia odpłynęły,

And God has all but passed me by.

a Bóg ma wszystko, ale przeszedł obok mnie.

At times I feel utterly sad.

Chwilami czuję się niewymownie smutna.

Life is full of deception, and people are so false!

Życie pełne jest obłudy i ludzie są tak fałszywi!

I crave for faith to give me needed strength

Pragnę wiary, by dała mi potrzebną siłę

And hope, like in my childhood days of late.

i nadzieję, jak w dniach mojego dzieciństwa.

If you have an extra God,

Jeśli masz trochę więcej Boga,

please let me borrow.

proszę, pożycz mi.

Let Hirm take me away from this world of woe.

Niech zabierze mnie z tego świata niedoli.

Do it today -

Zrób to dzisiaj -

don't wait till a thousand tomorrows,

nie czekaj do tysięcy jutr,

For I'll languish from desperation and sorrow!

gdyż zginę z desperacji i smutku!"Melodia miłosna I"

oryg. w jęz. angielskim i aulackim
Miłość to nielogiczny proces; w szczęściu nasienie bólu już istnieje, smak oddzielenia zamieszkuje w namiętności; pożegnanie przychodzi w sekundę, ludzkość nieustannie cierpi w tym świecie. Jesteśmy tylko ofiarami złapanymi w pajęczą sieć, moskitami w kałamarzu, ćmami spalonymi przez rozgrzaną lampę.

Miłość naprawdę torturuje serca głęboko zakochanych, zanurzonych w wiecznej otchłani smutku. Jednakże we wszystkich smutnych romansach kwiat miłości nigdy nie umiera, lamentując wciąż i wołając o ponowne zjednoczenie, o te wszystkie wieczne momenty błogości, trzymanie się za ręce, śpiewanie pieśni miłosnych przez dwa serca.

"Love Melody 1"

"Melodia miłosna I"
Bitter fruit nourishing

the stunted heart!Gorzkie owoce odżywiają

skarłowaciałe serce!

Sore passion changed red blood

to white,Bolesna namiętność zmieniła

czerwoną krew w białą,

Since you left,

never once looked back,od kiedy odszedłeś,

nie obejrzawszy się ani razu.

Me, and winter, and faded fire!...

Ja, i zima, i pobladły ogień!...

And a stranger,

on this foreign earth,A obcy,

na tej obcej ziemi

Walking twilight,

hear winds call summer,idąc o zmroku,

słyszy wiatry wołające lato.

Western sun now fragile,

rain so soft,Zachodnie słońce teraz kruche,

deszcz tak łagodny

Like the sailing day

on Pacific waters.jak dzień żeglugi

na wodach Pacyfiku.

Tender hair, swinging pine forest,

Delikatne włosy,

kołyszący się sosnowy las,

Deep eyes travel through

tropical dreams...głębokie oczy podróżują

przez tropikalne marzenia...

Why drowning in ocean of grief?

Po co tonąć w oceanie smutku?

Come, come home

Chodźcie, chodźcie do domu,

to the sweet silken arms.

do słodkich jedwabnych ramion.

We shall hail, and adorn

the universe,Chwalmy i upiększajmy

ten wszechświat,

We shall dance and sing,

unite the world,tańczmy i śpiewajmy,

zjednoczmy ten świat.

We shall light golden fires

on hilltops,Rozpalmy złote ogniska

na szczytach wzgórz,

Warming the sky of wintry future.

ogrzewając niebo zimowej przyszłości.


"Miłość zdradzona"

oryg. w jęz. aulackim
Miłość i zdrada, namiętność i oddzielenie, wszystko to wieczne pieśni ludzkości. Bolesne rozczarowanie lub smutne westchnienia zawsze kończą miłosny związek. Wydaje się, że ludzkość jest bardziej smutna niż szczęśliwa, bardziej rozdzielona niż zjednoczona.

Chociaż cierpiąc po stracie, w rozpaczy i rozłące, zdezorientowani ludzie nigdy nie przestają szukać wsparcia, nadziei, wiary, choćby było to tak ulotne jak oddech, tak nietrwałe jak poranna rosa. Nieodwzajemniona miłość jest prawdziwie żałosna i smutna. Ludzie skłonni są umrzeć za swoje romantyczne iluzje, pomimo że droga, po której wędrują pełna jest trudów i przemoczona łzami.

"A Love Betrayed"
"Miłość zdradzona"Oh, rivers that flow downstream,

Och, rzeki w dół płynące,

Let me take you in my confidence:

pozwólcie powiedzieć sobie w zaufaniu:

He left behind a love

weakly breathing.zostawił on za sobą miłość,

ledwie oddychając.

Yet, the world is so unheeding.

Jednak świat jest tak niewzruszony.

Oh, little boats floating

aimlessly on the water,Och, małe łódeczki unoszące się

po wodzie bez celu,

Leaving me longing

endlessly by the pier.pozostawiając mnie w wiecznej tęsknocie

przy grobli.

A day of yearning

is a thousand years to come.Dzień, za którym tęsknię,

odległy jest o tysiąc lat.

The mountain wind howls

Górski wiatr wyje

under the cold, starry sky!

pod zimnym, gwieździstym niebem!

I seem to be searching forever

Wydaje się, że wiecznie poszukuję

For a trace of fragrance

from a dream left over,śladu zapachu w resztkach marzenia,

Not even enough to restore

my lover's warmth.którego jednak nie dosyć,

by mego kochanka ciepło przywołać.

Young eyes left in the cold -

indifferent.Młode oczy zostawione w zimnie - obojętne.

The burning passion,

vanished like the sunset,Paląca namiętność

znikła z burzy życia

Like bursting bubbles

jak zachód słońca,

from the rainstorm of life,

jak pryskające bańki,

Leaving behind a desert

of salty sand.pozostawiając za sobą pustynię słonego piasku.

As night falls,

Kiedy noc zapada

streams of tears soak my lips...

strumienie łez moczą moje usta..."Namiętność"

oryg. w jęz. aulackim
Miłość i namiętność zmienić mogą ludzki umysł i to, co jest na zewnątrz. Miłość jest zarazem nektarem życia, wznoszącym duszę wyżej, przekształcającym ziemski świat w Niebo. Co więcej, miłość jest źródełkiem studziennym wszelkiego smutku i radości.

Podobnie też najbardziej namiętne zakochanie się może zmienić rzeczywistość ludzką, w której zapomina się o przeszłości, a w zamian tonie w efemerycznym szczęściu, oddając się ekstazie, zamykając się w miłości i malując iluzoryczne niebo.

Passion

"Namiętność"You press your lips close to mine,

Przyciskasz swoje usta do moich,

Kisses overflow with sweet honey.

pocałunki przepełnione słodkim miodem.

I close my eyes,

Zamykam oczy,

The river and sea spin around me . . .

rzeka i morze wirują wokół mnie...

A new surge of life,

Nowa fala życia,

Awakened like cascading waterfalls,

przebudzona jak kaskadowe wodospady,

Musical chords aflame with

loving tones.muzyczne akordy płoną

miłosnymi tonami.

I devote my life to you, precious,

Poświęcam swoje życie dla ciebie, skarbie.

You enjoy youth so passionately.

Cieszysz się młodością tak namiętnie.

Our hearts spark fire,

the earth boils.Nasze serca rozpalają ogień,

ziemia wrze.

The universe is intoxicated,

the stars drunk!Wszechświat jest odurzony,

gwiazdy pijane!

We are bound together,

time standing still.Jesteśmy związani razem,

czas stoi nieruchomo.

The night is still young,

our love still new.Noc jest wciąż młoda,

nasza miłość wciąż nowa.

Tomorrow, the day after that,

and always,Jutro, pojutrze i już zawsze

We will be together, side by side,

for eternity.będziemy razem, ramię przy ramieniu,

na wieczność.


"Siwienie"

oryg. w jęz. aulackim
Czas jest niekończącą się rzeką, która zabiera wszystkie dni młodości i gasi wszelkie młodzieńcze marzenia - wszystko zniknie, a w międzyczasie tylko zblakłe i zwiędnięte wróci szybko. Człowiekowi nie zgasł jeszcze uśmiech, a już jego czoło, oczy, usta są w zmarszczkach. Wiosenny kwiat dopiero co się otwiera, a już szybko umiera, kiedy zachodzi słońce na widnokręgu. Czas jest jak galopujący koło okna koń, jak wiejący wiatr lub przepływające chmury, ale człowiek nadal kroczy ziemską drogą i jest samotny, kiedy zachodzi słońce. Beztrosko zapomina o krótkości życia, o nietrwałej naturze ludzkiego istnienia, ignoruje pragnienie i tęsknotę za duchowym i wiecznym życiem.


Turning Gray

,,Siwienie''I looked in the mirror today.

Spojrzałam dzisiaj w lustro.

Several strands of hair

were turning gray.Kilka kosmyków włosów posiwiało.

Alas! Life's winter has arrived.

Niestety! Przybyła zima życia.

Spring couldn't wait another day!

Wiosna nie mogła czekać kolejny dzień!

Hearing children's voices

from a garden nearbySłysząc dziecięce głosy

z pobliskiego ogrodu,

I was startled and looked down.

byłam zaskoczona i spojrzałam w dół.

Everything was the same,

calm and cozy.Wszystko było takie samo,

spokojne i przytulne.

But time is passing me by quickly.

Ale czas szybko przechodzi obok mnie.

Does the traveler

not feel sorrowful yet?...Czy podróżnik

nie czuje jeszcze smutku?

Where are you going in such a hurry?

Dokąd idziesz w takim pośpiechu?

With your few belongings,

Z kilkoma rzeczami, które posiadasz,

Your desolate silhouette

drifting on the bridge.twoja stroskana sylwetka

sunąca po moście.

A bell from a pagoda beckons.

Dzwon z pagody przywołuje.

At the horizon, rain approaches;

Na widnokręgu - już zbliża się deszcz;

The worldly traveler

suddenly feels anxious:Ziemski podróżnik

czuje nagle niepokój:

Do I truly know myself?

Czy ja naprawdę znam siebie?"Dwa feniksy"

oryg. w jęz. angielskim

Miłość, marzenia i zjednoczenie - to wieczne życzenia kochanków, dla których życie jest pełne pięknych poematów, a świat jest tak świeży jak trawa i kwiaty, gładki jak miód. Oboje beznadziejnie się w sobie zakochali. Żadne nie śmiało wykonać ruchu! Tylko ekscytujące pragnienie, żeby się wzajemnie objąć - w głębi ich dusz!

Ale pożegnanie i oddzielenie są zawsze jak zakończenie smutnego filmu. Jedno odchodzi, a drugie zostaje w wietrznym i zamglonym krajobrazie. Jedno odchodzi daleko na koniec horyzontu, a drugie powraca do domu w głębokim smutku. Świat zamyka się w nocy i na wielu stronach życia rozmazane są łzy. Gdzieś jest tylko cicha modlitwa, jak pocieszenie dla samotnej, cierpiącej duszy.


"The Two Phoenixes"
"Dwa feniksy"Once upon a time, a male phoenix,

Dawno, dawno temu feniks,

Gorgeous and passionate,

wspaniały i namiętny,

Romantic and kind,

romantyczny i uprzejmy,

Met a beautiful lady of his heart!

spotkał piękną damę swojego serca!

The two fell hopelessly in love;

Oboje beznadziejnie się zakochali.

Both dared not move!

Żadne nie śmiało wykonać ruchu!

Not a word of love uttered.

Nie wypowiedziano

ani jednego słowa miłości.

Time slipped by quietly.

Czas cicho prześlizgiwał się obok.

Desperately they waited

Rozpaczliwie czekali

For love to be declared.

na deklarację miłości.

Yet silent he still was!

Jednak on nadal pozostał milczący!

But later that love blossomed, too.

Ale później ta miłość rozkwitła.

As beautifully as that dreamt of

by lovers.Tak pięknie jak ta wymarzona

przez kochanków.

But sadly, it's not so.

Lecz niestety, to nie jest tak.

Where is the gorgeous phoenix now?

Gdzie jest teraz wspaniały feniks?

She does not know...!

Ona nie wie...!

And the tears flow

A łzy płyną

Like the waters of Chao-phraya

jak wody Choa-phraya

In the season of flood!

w sezonie powodzi!

Why yesterday is so far

Dlaczego wczoraj jest tak daleko,

And today so different from

days past,a dzisiaj jest tak różne

od dni minionych?

Why things happened

the way they did,Dlaczego stało się tak, jak się stało?

She does not know...

Ona nie wie...

Lonely and cold,

Samotna i zziębnięta,

She hides away her soul,

ukrywa swoją duszę,

Praying with silent tears!...

modląc się z cichymi łzami!


"Poszukiwacz perły"

oryg. w jęz. angielskim i aulackim
Wszystko, co szlachetne i cenne, jest trudne do odkrycia. Osiąganie Prawdy i absolutnej miłości jest naprawdę zniechęcające. Można czasami spędzić całe swoje życie, nie osiągając spełnienia. Chociaż Najwyższa Prawda świeci jasno pośród chaotycznego świata i złudzeń ludzkiego życia, poszukiwanie Prawdy może nie zostać ukończone w jeden dzień czy w dwa. Prawdziwa miłość jest taka sama. Jest ona jak diament lub drogocenna perła. Musimy sprawdzać, polerować, gorliwie praktykować, by odrzucić wszelkie nieoświecone marzenia, wszelkie negatywne pragnienia i wyzwolić siebie, by wrócić do naszego wspaniałego źródła.The Pearl Searcher

"Poszukiwacz perły"Half of my life spent

Połowa mojego życia zeszła mi

In searching for love!

na poszukiwaniu miłości.

I thought I had found,

Już myślałam, że ją znalazłam,

But then I didn't stop!

ale jednak nie przestałam!

How could I really know,

Jak mogę to naprawdę poznać

From that faraway shore?

z tego odległego brzegu?

Swimming in a strange sea,

Pływając w dziwnym morzu,

How could I really know,

jak mogę to naprawdę poznać?

Full of strange pebbles--

Pełno w nim dziwnych kamyków -

So hard to find my pearl!

tak trudno znaleźć moją perłę!

And the law of possession

I prawo własności,

That kills with both ends!

które zabija na obu końcach!

Here I am weak and crippled,

Tutaj jestem słaba i ułomna,

Wounded by my own strength!

zraniona swoją własną siłą!

"Miłosna melodia IV"

oryg. w jęz. angielskim i aulackim
Miłość zwykle wpędza nas w morze cierpienia, do kręgu przywiązania. Ale miłość jest też bezgraniczną inspiracją, czyniącą życie wzniosłym, a ten chaotyczny i udręczony świat bardziej kolorowym.

W środku kruchego i nostalgicznego serca, natura jest również skażona zdradą; życie jest zimne i wyobcowane. Kiedy przeszłość staje się echem, a teraźniejszość ciemną stroną duszy, wtedy czas staje się chłostą uwięzionego serca.

Love Melody IV
"Melodia miłosna IV"Lovely flowers,

yellow, purple and green...Cudowne kwiaty,

żółte, fioletowe i zielone...

Who knows night after night I dream?

Kto wie, że noc w noc marzę?

They too feel sorry for me,

One też czują litość dla mnie

For my turbulence, my sweet agony!

za mój niepokój, za moją słodką agonię!

The earthly paradise is so far away,

Ziemski raj jest tak daleko,

From East to West,

thousands of miles apart.ze wschodu na zachód,

oddalony o tysiące mil.

Nurturing an impossible love,

Pielęgnując niemożliwą miłość,

I lull myself into a dreamy passion.

kołyszę sama siebie

w namiętne marzenia.

Chrysanthemums, cherry and plum

blossoms


Kwitną chryzantemy, czereśnie i śliwy.

Light up the winter sky,

Rozjaśnia się zimowe niebo,

making me more forlorn!

a ja tym większą czuję rozpacz.

May all the fallen autumn leaves

Oby wszystkie opadłe, jesienne liście

Weave together here to

form a love poem.zgromadziły się tu razem,

by utworzyć miłosny poemat.

Many solitary streams, many rivers

Wiele samotnych strumieni, wiele rzek

Flow sadly on, just as life goes.

płynie smutno, zupełnie tak samo,

jak toczy się życie.

Day after day,

I watch the water flowing,Dzień po dniu patrzę,

jak płynie woda,

Winter or summer,

I feel sad for human beings.czy to zima czy lato,

ogarnia mnie smutek za istoty ludzkie.

O lonely hills, O lonely mountains,

O samotne wzgórza! O samotne góry!

Bring back the fall,

Przywróćcie z powrotem jesień,

the color of my deep longing!

kolor mojej głębokiej tęsknoty!

Dye the leaves in the forest

the hue of sunset,Ufarbujcie liście w lesie

na barwę zachodu słońca.

Make the rain play back

my favorite refrains.Sprawcie, żeby deszcz zagrał znowu

moje ulubione refreny.

The ship has gone

farther and farther!Statek odpływa coraz dalej i dalej!

Never once bringing back

my dream lover.Ani razu nie przywiózł z powrotem

mojego wymarzonego kochanka.

Sitting there by myself,

I feel regrets.Siedząc tam samotnie, czuję żal.

On a hundred swallows' wings,

Na stu jaskółczych skrzydłach,

I see my youth take flight!...

widzę, jak odlatuje moja młodość!


"Smutek Buddy"

oryg. w jęz. aulackim
Zawsze będziemy mieć głęboki podziw dla współczującego serca, które przysięga niesienie pomocy ludzkości, Bodhisattwów - tych, którzy skłonni są wziąć na siebie ludzki ból i cierpienie, a ich ręce leczą rany tego świata... Z sercem Bodhisattwy istoty ludzkie naprawdę nie mogą dyskryminować siebie nawzajem i innych istot, bo wszyscy są sobie równi. A kiedy wszystkie istoty są równe, świat staje się ziemskim Niebem - już bez nienawiści, bez wojny czy zabijania. Miłość usuwa nienawiść i zmienia ludzkość, wyzwala ludzi z ignorancji i nieoświeconej drogi. Serce Buddy jest wiecznie stroskane. Zbawianie świata to trudna misja.Buddha's Sadness
"Smutek Buddy"I want to find the celestial granaries

Pragnę znaleźć niebiańskie spichlerze,

To scatter grain on mountains,

aby rozrzucić ziarno po górach, po lasach

forests, to feed all the birds,

i nakarmić wszystkie ptaki,

When I see, in the wintry gusts,

kiedy widzę te biedne stworzenia

na poszarpanych skrzydłach

Poor creatures on ragged wings

w podmuchach zimowego wiatru,

looking for leftovers!!

szukające resztek!

I want to bring nourishing food

Pragnę przynieść odżywcze jedzenie

To the wild,

wandering, hungry felines,dzikim, wędrującym, głodnym kotom,

Living furtively in ruined temples,

żyjącym potajemnie w ruinach świątyń,

Weakened from burning days

osłabionym przez palące dni

and frozen nights.

i mroźne noce.

I feel pity for the deer

in rocky mountains,Żal mi jelenia w skalistych górach,

Wandering all day

for a few dry leaves,wędrującego cały dzień

za kilkoma suchymi liśćmi,

On the steep hills,

as sad as old cemeteries.po stromych wzgórzach

tak smutnych jak stare cmentarze.

Where can they find

sweet water and grass?Gdzie mogą znaleźć

słodką wodę i trawę?

Buddha's heart is forever desolate.

Serce Buddy jest wiecznie stroskane.

Saving the world

is a difficult mission.Zbawianie świata to trudna misja.

I kneel, wishing to believe in God,

Klękam, pragnąc wierzyć w Boga,

And beg Hirm to repair

Hiers creation.i błagam Go, by naprawił

Swoje stworzenie._________________

DVD 743 "Smutek Buddy" www.Quan.Yin.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna