Smyków: Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków Numer ogłoszenia: 91470 2014; data zamieszczenia: 18. 03. 2014Pobieranie 39.92 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar39.92 Kb.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.smykow.plSmyków: Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków
Numer ogłoszenia: 91470 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smyków , Smyków 91, 26-212 Smyków, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3739181, faks 0-41 3739181.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smykow.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.smykow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-26-167/12-00 Zamówienie realizowane będzie w trzech zadaniach: Zadanie 1. Kurs językowy w Londynie dla 20 uczniów - 5 dniowy. Zadanie 2. Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - jednodniowy. Zadanie 3. Wyjazd edukacyjny do Krakowa - jednodniowy. Zadania nr 1, 2, 3 mogą być realizowane od siebie niezależnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1. Kurs językowy w Londynie 5 dniowy dla 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Miedzierzy i Szkoły Podstawowej w Królewcu (wiek 11-13 lat). Usługa wykonawcy będzie obejmować : - przejazd na trasie Smyków - Warszawa - Smyków - przelot samolotem na trasie Warszawa - Londyn - Warszawa - opłaty lotniskowe, przewóz bagażu podręcznego oraz małego bagażu podręcznego - 4 noclegi w Londynie hotel trzygwiazdkowy lub innym ośrodek spełniający standard typowy obiektu minimum trzygwiazdkowego (nowoczesny, czysty), pokoje 2, 3, 4 lub 5-osobowe + TV z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic), oddzielny dwuosobowy pokój dla opiekunów - wyżywienie : 4 śniadania, 4 packed lunch, 4 obiadokolacje. Posiłki powinny być dobrej jakości zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP - opieka pilota-przewodnika od miejsca wyjazdu do miejsca powrotu (wymagalna znajomość języka angielskiego) - przejazd lotnisko - miejsce zakwaterowania - lotnisko - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w Londynie - 2 miejsca dla opiekunów - ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu OC na min. 10.000,00 zł/osobę, ubezpieczenie NNW w wysokości min. 20.000 zł/osobę, ubezpieczenie KL (koszty leczenia) na min. 60.000,00 zł/osobę oraz bagaż na min. 700,00 zł, - bilety na komunikację miejską (metro)-2 dni, bilety na autobus piętrowy wycieczkowy-2 dni - ćwiczenia i konwersacje w naturalnych, codziennych sytuacjach realizowane w formie zeszytu ćwiczeń Ramowy program kursu językowego w Londynie na 5 dni: Dzień 1. Zbiórka uczestników wyjazdu, wyjazd ze Smykowa wczesne godziny poranne, przyjazd na lotnisko, wylot z Warszawy do Londynu. Po przylocie na lotnisko przejazd do miejsca zakwaterowania krótki odpoczynek, przejazd do centrum Londynu ćwiczenia językowe podczas krótkiego spaceru zapoznanie się z topografią stolicy Anglii. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. Dzień 2. Śniadanie, packed lunch w formie suchego prowiantu. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania Londynu w programie : Westminster Abbey, Houses of Parliament, Downing Street, zmiana warty przed Buckingham Palace, Trafalgar Square, National Gallery, Piccadily Circus, Leicester Square, przejażdżka London Eye. Powrót do miejsca zakwaterowania obiadokolacja i nocleg. Dzień 3. Śniadanie, packed lunch w formie suchego prowiantu. Dalsze ćwiczenia językowe podczas zwiedzania miasta w programie : Tower of London, Tower Bridge, St. Pauls Cathedral (Krypty i Galeria Szeptów), Millenium Bridge, The Globe, Tate Modern, wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud, Museum of London. Powrót do miejsca zakwaterowania obiadokolacja nocleg. Dzień 4. Śniadanie, packed lunch w formie suchego prowiantu. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania Natural History Musem, Science Museum, spacer przez Hyde Park, czas wolny na Oxford Street. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg. Dzień 5. Śniadanie, packed lunch w formie suchego prowiantu, wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko i wylot do Warszawy. Przejazd z Warszawy do Smykowa. Termin realizacji: od 01.07.2014r. do 20.07.2014r. Zadanie 2. Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie jednodniowy dla 52 uczniów z Zespołu Szkół w Miedzierzy i Szkoły Podstawowej w Królewcu (wiek 10-17). Usługa wykonawcy będzie obejmować : 1) przewóz Smyków - Warszawa - Smyków, planowany wyjazd o godz. 7.00, przewidywany wyjazd z Warszawy około godziny 18.00 2) bilety wstępu do CNK dla wszystkich uczestników wyjazdu 3) bilety wstępu na seans w Planetarium 4) zwiedzanie ogrodu i tarasu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 4) obiad na Starówce składający się z zupy i drugiego dania + kompot 5) 5 miejsc dla opiekunów 5) opieka pilota-przewodnika od miejsca wyjazdu do miejsca powrotu 6) ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu OC na min. 5.000,00 zł/osobę, ubezpieczenie NNW w wysokości min. 10.000 zł/osobę Termin realizacji : od 01.06.2014r do 30.06.2014r. (dzień wolny od nauki szkolnej) Zadanie 3. Wyjazd edukacyjny do Krakowa jednodniowy dla 30 uczniów z Zespołu Szkół w Miedzierzy (wiek 10-15 lat). Usługa wykonawcy będzie obejmować : 1) przewóz Smyków - Kraków - Smyków, planowany wyjazd o godz. 7.00, przewidywany wyjazd z Krakowa około godziny 18.00 2) bilety wstępu do zwiedzanych obiektów Wzgórze Wawelskie: Zamek Królewski na Wawelu, Katedra Wawelska w tym Groby Królewskie i Dzwon Zygmunta, 3) spacer Plantami, oglądanie pałacu Biskupów Krakowskich, Kopca Kościuszki 4) wejście na Uniwersytet Jagielloński, zwiedzanie Collegium Maius, wejście na ekspozycję interaktywną 5) zwiedzanie Rynku Starego Miasta, Sukiennice, Kościół Mariacki, zwiedzanie wystawy podziemia Rynku 4) obiad składający się z zupy i drugiego dania + kompot 5) 3 miejsca dla opiekunów 6) opieka pilota-przewodnika 7) ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu OC na min. 5.000,00 zł/osobę, ubezpieczenie NNW w wysokości min. 10.000 zł/osobę Termin realizacji : od 01.06.2014r do 30.06.2014r. (dzień wolny od nauki szkolnej) Wymagania stawiane Wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym - aktualny przegląd i ubezpieczenie, - zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego każdorazowo przed wyruszeniem w trasę, - usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu: przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług, posiadającymi nagłośnienie z mikrofonem, woreczki na nieczystości, klimatyzację, - wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, przestrzegać przepisów p.poż. i BHP, oznaczyć pojazdy, na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu młodzieży szkolnej, - wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, - w przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa powyżej, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych, - wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i opiekunów w czasie trwania wyjazdów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 60.10.00.00-9, 60.40.00.00-2, 63.00.00.00-9, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), na konto Urzędu Gminy w Smykowie Nr rachunku: 69 8493 0004 0030 0506 0772 0011 z dopiskiem : Wadium - Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie uzupełni oferty o brakujące dokumenty, w wyniku wezwania go przez zamawiającego do takiego uzupełnienia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada aktualny wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych właściwego marszałka województwa ze względu na siedzibę przedsiębiorcy - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 223 poz. 2268 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla zadania 1 : wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum jedną usługę zbliżoną do profilu zamówienia (przez co zamawiający rozumie kompleksową usługę polegającą na kompleksowym zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego za granicę) o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie i w terminie. - dla zadania 2 i 3 : wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie usługi zbliżone do profilu zamówienia (przez co zamawiający rozumie kompleksową usługę polegającą na kompleksowym zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego dla dzieci / młodzieży) o wartości nie mniejszej niż 7.000,00 zł brutto każda (słownie: siedem tysięcy złotych) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie i w terminie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. wykonawca musi: a) dysponować minimum 2 sprawnymi technicznie autokarami o podwyższonym standardzie o ilości miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników wyjazdu, nie starszych niż 10 lat. Pojazdy w chwili składania oferty muszą być dopuszczone do ruchu drogowego i posiadać aktualne badania techniczne

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • b) dysponować osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii: D c) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

. Ponad to do oferty należy dołączyć: 1. Dowód wpłaty wadium. 2. Wypełniony Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) 3. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika - pełnomocnictwo. 4. Oświadczenie o pracach przeznaczonych do podwykonania (w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców) (wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 9 do SIWZ) 5. Zobowiązanie podmiotu/ów, o ile wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) 6. Szczegółowy program i harmonogram wyjazdów.

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w sytuacji: a) ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji, co dana osoba wykazana w wykazie do realizacji zamówienia na etapie składania ofert. b) rezygnacji lub zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości, kwalifikacji, co podwykonawca wykazany w ofercie. c) zmiany terminu wykonania usługi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn, na które Wykonawca nie miał wpływu (np. w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej itp.). d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smykow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędu Gminy Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków, pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urzędzie Gminy Smyków; Smyków 91, 26-212 Smyków, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna