Słowa kluczowePobieranie 68.3 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar68.3 Kb.
Andrzej Kowalski

Słowa kluczowe: rolnictwo, rozwój, polityka, globalizacja, czynniki rozwoju, strategie rozwojowe, konkurencyjność
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE


STRESZCZENIE

W artykule wskazano, że w formułowaniu programu rozwoju rolnictwa polskiego i polityki rolnej należy wykorzystać doświadczenia rolnictwa światowego. Podstawowym czynnikiem rozwoju rolnictwa powinna być maksymalizacja efektywności nakładów ogółu czynników produkcji. Jednocześnie politykę rolną w coraz większym stopniu należy opierać na przesłankach globalnych. Ponadto konieczne staje się poszukiwanie nowych podstaw przewagi konkurencyjnej dla polskich firm i produktów, w czym mogą być pomocne współczesne strategie rozwoju rolnictwa (rolnictwa społecznie zrównoważonego).Andrzej Kowalski

Key words: agriculture, development, policy, globalization, factors of development, development strategies, competitiveness
FACTORS EFFECTING DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE AGRICULTURE IN CHANGING WORLD

SUMMARY

In the article showed that into formulating of the development program of the Polish agriculture and farming policy one should be use experiences of the world agriculture. The basic factor of the development of agriculture should be maximization of affectivity of production expenditure. At the same time farming policy in more and more greater degree should be based on global data. Besides it is necessary to look for new bases of competitive superiority for Polish firms and products, in what can be helpful present strategies of development of agriculture (agriculture socially sustainable).

e-mail: andrzej.kowalski@ierigz.waw.pl

Józef Kania

Rola doradztwa w działalności innowacyjnej sektora
rolno-spożywczego


Słowa kluczowe: doradztwo rolnicze, system wiedzy i informacji rolniczej, upowszechnianie wyników badań w rolnictwie, wdrażanie innowacji w rolnictwie

Streszczenie

Rozdrobnione i w większości ekonomicznie słabe gospodarstwa rolne napotykają na wiele barier we wdrażaniu innowacji, które ułatwiłyby ich dostosowanie się do wymogów konkurencyjnej gospodarki rynkowej. W Polsce brakuje jednak sprawnie funkcjonującego Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej przyspieszającego procesy innowacyjne, zwłaszcza w rolnictwie. Po stronie nauki brakuje rozwiązań, które stymulowałyby zainteresowanie podejmowaniem prac badawczych i wdrożeniowych do bezpośredniego wykorzystania w praktyce rolniczej. Małe gospodarstwa nie mają możliwości bezpośredniego zaangażowania nauki w rozwiązywanie swoich problemów. Doradztwo rolnicze – zwłaszcza publiczne finansowane z budżetu państwa – powinno aktywnie wspierać rolników w procesach dostosowawczych do wymagań rynkowej gospodarki.

Brak sprawnych powiązań pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej, utrudnia ich współdziałanie oraz funkcjonowanie jako systemu. W rezultacie tworzenie wiedzy rolniczej odbywa się często w oderwaniu od potrzeb i oczekiwań jej odbiorców. Efekty funkcjonowania różnych instytucji i organizacji, działających często w rozproszeniu bądź izolacji, są gorsze, niż można by oczekiwać, biorąc pod uwagę ich potencjał intelektualny. Sytuacja taka musi ulec zmianie, stąd też konieczność poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Osiągnięcie oczekiwanych zmian w rolnictwie będzie jednak niemożliwe bez doradców posiadających gruntowną specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności komunikowania się z rolnikami i otoczeniem rolnictwa, a także bez znaczącego wsparcia doradztwa, nauki i rolnictwa ze strony państwa (UE) oraz doradztwa ze strony nauki.
Józef Kania

THE PART OF ADVISORY IN INNOVATIVE ACTIVITY OF THE AGRI-FOOD SECTOR

Key words: agriculture advisory, system of knowlage and agricultural information, extension of agricultural knowlage, implementation of innovation in agriculture

SUMMARY

Comminution and mostly economically weak holdings meet many barriers in initiation of the innovation, which would make easy their adaptation to requirements of competitive market economy. However in Poland it is lack of the efficiently working System of Knowledge and Agricultural Information of accelerating innovative processes, especially in agriculture. On science side it is lack of solutions, which would stimulate interest with treat of research and extension works to direct utilization in agricultural practice. Comminution and economically weak farms have not possibilities of direct engagement of the science into solving of their own problems. The agricultural advisory- especially public financed from the state budget - should actively support farmers in adjustment processes to requirements of market economy.

The lack of efficient connections among institutions working in the System of the Knowledge and Agricultural Information makes difficult in their cooperation and act as the system. Finally creation of agricultural knowledge takes place often separately from needs and expectations of her receivers. Effects of activities of different institutions and organizations, working often dispersedly or in isolation, are worse, than could be expected in consideration of their intellectual potential. Such situation must undergo change, therefore also it is necessity of inquiries of new organizational solutions. The success of awaited changes in agriculture will be however impossible without advisers possessing thorough specialistic technological and economic knowledge, and skills in communication with farmers and environment of agriculture, and also without significant support of advisory service, science and the agriculture from the state (EU) and advisory from the science side

e-mail: rukania@cyf-kr.edu.plMagorzata Piasecka

WPROWADZANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I TECHNIK W SEKTORZE
ROLNO-SPOŻYWCZYM JAKO KWESTIE ZARZĄDZANIA


Słowa kluczowe: globalizacja, przedsiębiorstwo, sektor rolno-spożywczy, rozwój techniki
i technologii, innowacje, zarządzanie, bariery rozwoju


Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w warunkach coraz bardziej złożonej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Przedsiębiorstwa wchodząc na rynek przystępują do konkurencji globalnej. Jest zatem zasadne, aby wybierały sobie strategie ułatwiające im penetrację rynków międzynarodowych i odnalezienie się wobec nasilających się procesów globalizacji.


Polski sektor rolno-spożywczy wkraczając w nową epokę rozwoju znalazł się z jednej strony pod wpływem ogólnoświatowych tendencji rozwojowych, kształtowanych przez najsilniejsze gospodarki wszystkich kontynentów, z drugiej w zakresie działania prawa wspólnotowego na Jednolitym Rynku Europejskim. Dla przedsiębiorstw oznacza to zwiększającą się konkurencję, konieczność wkładania coraz większego wysiłku w pozyskanie klienta. Realizacja tych działań wymusza pokonywanie występujących barier, wprowadzanie nowych technik i technologii do przedsiębiorstw.
Magorzata Piasecka

THE INTRODUCTION OF MODERN TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES IN AGRI-FOOD SECTOR AS THE MANAGEMENT MATTERS

Key words: globalization, enterprise agri-food sector, development of technique and technology, innovations, management, barriers of development

SUMMARY

In the article introduced analysis of conditions of initiation of innovative solutions in agri-food sector more and more complicated economic and social reality conditions. Enterprises enter the market contest global competition. Is so legitimate, so that choose to themselves strategies making easy them penetration of international markets and recovery themselves in the face of growing more intense globalization processes.

Polish the agri-food sector entering into the new era of development was found on one hand under of worldwide development tendencies, shaped by most strong economies of all continents, from second within the range operation of Single European Marked. For enterprises it means growing larger competition, necessity to put more and more greater effort into gaining over the customer. Realization of these activities force for conquering of occurring barriers, initiation of new techniques and technologies to enterprises.
e-mail: mduczk@sgh.waw.pl

ZBIGNIEW BRODZIŃSKI, ANETA JOANNA JANIKOWSKA

OBSZARY AKTYWNOŚCI INNOWACYJNEJ LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM


Słowa kluczowe: działania innowacyjne, lokalna grupa działania, lokalna strategia rozwoju, województwo warmińsko-mazurskie

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono przykłady aktywności innowacyjnej lokalnych grup działania z województwa warmińsko-mazurskiego. Planowane w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju operacje można przyporządkować do czterech grup obejmujących:

– niekonwencjonalne wykorzystanie zasobów lokalnych,

– innowacyjne sposoby angażowania mieszkańców w rozwój społeczny,

– nowatorskie rozwiązania w zakresie wspierania postaw przedsiębiorczych,

– zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w stymulowaniu rozwoju lokalnego.

Prezentowane przykłady zawartych w LSR działań innowacyjnych inspirują mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania przedsięwzięć przyczyniających się do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, co pozwala mieć nadzieję na wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

ZBIGNIEW BRODZIŃSKI, ANETA JOANNA JANIKOWSKA

INNOVATIVE ACTIVITIES OF LOCAL ACTION GROUPS IN WARMIA AND MAZURY VOIVODESHIP

Key words: innovative activities, local action group, local strategy of development, Warmia and Mazury voivodeship

SUMMARY

The article presents innovative activity examples of local action groups from Warmia and Mazury voivodeship. The planned within local strategies operations include:

– non conventional usage of local resources,

– innovative manners of inhabitants work in social development,

– innovative solutions in enterpreneurial profile support,

– informatic and communication technologies usage in local development stimuli.

The presented examples of innovative actions included in local strategy of development encourage rural inhabitants to undertake activities, which help in effective usage of local resources. It increases the competetiveness of rural areas of Warmia and Mazury voivodeship.

e-mail: zbr@uwm.edu.plMALWINA BAJER

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET WIEJSKICH W OBSZARZE TECHNOLOGII
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH – DOŚWIADCZENIA UCZESTNICZEK
NIEMIECKIEGO PROJEKTU MODELOWEGO


Słowa kluczowe: przedsiębiorczość wiejska kobiet, kobiety wiejskie, bariery przedsiębiorczości kobiet wiejskich, technologie informacyjno-komunikacyjne

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2009 r. wśród uczestniczek niemieckiego projektu modelowego „IT-kobiety wiejskie”. Badaniem objęto kobiety świadczące (odpłatnie i w ramach Niemieckiego Związku Kobiet Wiejskich) usługi w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Na podstawie doświadczeń własnych respondentek i ich wniosków ze współpracy z innymi wiejskimi przedsiębiorczyniami, w artykule przedstawiono bariery i motywatory wiejskiej przedsiębiorczości kobiet w obszarze ICT, a także opinie respondentek na temat warunków dalszego rozwoju i możliwości wsparcia tej przedsiębiorczości.MALWINA BAJER

THE ENTERPRISE OF COUNTRYWOMEN IN THE AREA OF INFORMATIONAL-
COMMUNICATION TECHNOLOGY - EXPERIENCES OF PARTICIPANTS
OF THE GERMAN MODEL-PROJECT


Key words: rural female entrepreneurship, rural women, barriers to rural female entrepreneurship, Information and Communication Technologies (ICT)

SUMMARY

This article presents the results of a survey conducted in 2009 on a group of participants of the German pilot project “IT-Landfrauen” (“IT- rural women”). The survey has been conducted on rural women providing services (chargeable and as activity for the German Association of Rural Women) in the area of Information and Communication Technologies (ICT). Based on own experiences of respondents and on their cooperation with other female entrepreneurs in rural areas, this article presents barriers and motivators of rural female entrepreneurship in the area of ICT and conditions of further development and possible support measures for the entrepreneurship perceived by respondents.

e-mail: malwina.bajer@yahoo.com

henryk skórnicki, Ireneusz GrAdka

Technologiczno-ekonomiczne aspekty wdrażania produkcji ekologicznej w wybranych gospodarstwach rolnych cz. II

Słowa kluczowe: nadwyżka bezpośrednia, produkcja, koszty

STRESZCZENIE

Celem tego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów produkcji ekologicznej w kraju w latach 2005 - 2007.

Analizę przeprowadzono w 117 gospodarstwach ekologicznych w 14 województwach.

Osiągnięte rezultaty analizy przedstawione w artykule charakteryzują stan tych gospodarstw m.in.: ich specyfikę, zasoby majątkowe, charakterystykę głównych działalności w gospodarstwie, stosowane technologie, osiągane wyniki produkcyjne i ekonomiczne, marketing produktów ekologicznych.

Analiza w rozszerzonym zakresie ekonomicznym kontynuowana jest w 2009 roku, co pozwoli na wypracowanie jeszcze bardziej szczegółowych wniosków.
HENRYK SKÓRNICKI, IRENEUSZ GRADKA

Technological and economical aspects of the implementation of ecological production in selected agricultural farms – part II

Key words: gross margin, production, costs

SUMMARY

In this paper on the main aim was to show selected aspects of farm organic production in 2005- 2007. Analysis covers 117 organic farms in 14 voievodships.

Analysis, presented in the paper, shows the characteristic conditions of these farms inter alia: specificity, property, farm’s main activities and technical description, production and economic results, marketing of organic products.

Analysis has been continued for 2009 year, that would allow to elaborate more detailed conclusions.


e-mail: h.skornicki@cdr.gov.plGrażyna Nachtman

Wpływ dopłat na dochody gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości obszarowej w 2007 roku

Słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, dochód gospodarstw ekologicznych, dopłaty do działalności operacyjnej, produkcja ekologiczna

Streszczenie

Na podstawie wyników rachunkowości Polskiego FADN w 2007 zaprezentowano zróżnicowanie poziomu produkcji, kosztów i dochodów gospodarstw ekologicznych w zależności od obszaru użytkowanych użytków rolnych (UR) na tle gospodarstw konwencjonalnych. Szczególną pozycję zajmowały gospodarstwa ekologiczne o największych zasobach ziemi, przekraczających 50 ha UR. Na tle pozostałych grup o mniejszej skali obszarowej charakteryzuje je najniższa produkcyjność ziemi, niskie wydajności produkcji, ale przy tym najwyższy poziom dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rodzinie rolnika i na 1 ha UR. Sytuacja dochodowa tych gospodarstw wynikała głownie z racji pozyskanych dopłat do działalności operacyjnej.Grażyna Nachtman

THE INFLUENCE OF ADDITIONAL PAYMANTS ON EARNINGS OF ORGANIC FARMS WITH DIFFERENT AREA SIZE In 2007

Key words: organic farm, family farm income, income on organic farms, subsidy to operational activity, FADN – Farm Accountancy Data Network, organic production

Summary

On the basis of Polish FADN standard results for the year 2007, diversity of output, costs and incomes on organic farms against conventional farms in terms of Utilized Agricultural Area (UAA) has been presented. Distinguishing were the organic farms with largest land resources over 50 hectares of UAA. Against the other farm groups - with lower UAA, the large ones are described by the lowest land productivity, low production efficiency, but the highest level of family farm income as well as the highest level of mentioned income per Family Work Unit (FWU) and per 1 hectare of UAA. The best economic position of these farms resulted basically from gained subsidies to operational activity


e-mail:nachtman@fadn.pl

MAŁGORZATA BOJAŃCZYK

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ FUNDUSZE
STRUKTURALNE


Słowa kluczowe: zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, koncepcja rozwoju zrównoważonego, wsparcie rozwoju środkami unijnymi, fundusze strukturalne.

Streszczenie

Rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych w Polsce jest ściśle związany ze środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. Głównymi celami polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest bowiem wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów członkowskich oraz zwiększenie stopnia spójności gospodarczej i społecznej regionów, jak również wszechstronny i równomierny ich rozwój. Cele te skierowane są w dużym stopniu na obszary wiejskie. Do końca 2007 r. w Polsce wypłacono ze środków funduszy strukturalnych na rzecz beneficjentów prawie 21,9 mld zł, tj. blisko 70% alokacji na lata 2004-2006. Jeden z najwyższych stopni realizacji płatności odnotowano w przypadku Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 (74,2%). Prawidłowość wykorzystania środków unijnych, a więc należyte nimi zarządzanie, ma bezpośredni wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Analizując płatności zrealizowane na obszarach wiejskich w ramach funduszy strukturalnych, można zaobserwować wzrost wielu parametrów rozwoju. Na przykładzie SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” autorka dokonała analizy wpływu Programu na rozwój obszarów wiejskich od strony koncepcji rozwoju zrównoważonego. Koncepcja taka pozwoliła zbadać rozwój obszarów wiejskich wielowymiarowo, obejmuje ona bowiem aspekty ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Tekst ma charakter aplikacyjny i stanowi część prac badawczych w zakresie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich.MAŁGORZATA BOJAŃCZYK

RURAL DEVELOPMENT MANAGEMENT BY STRUCTURAL FUNDS

Key words: management of rural development, the concept of sustainable development, supporting the development with EU funds, the Structural Funds.

Summary

Agricultural and rural development and development of agricultural markets in Poland is closely connected with EU funds. The main objectives of structural policy of the European Union are supporting the restructuring and modernisation of the economies of member states and increasing the degree of economic and social cohesion of regions, as well as a comprehensive and steady development. These objectives are largely aimed at rural areas. By the end of 2007, 21.9 billion zloty was paid in Poland through the Structural Funds to the beneficiaries, which is nearly 70% of the allocation for the period 2004-2006. One of the highest degrees of implementation of payments was recorded in Sectoral Operational Programme “Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development 2004-2006” (74.2%). Regularity of EU funds use, i.e. the proper management of funds, has a direct impact on rural development. When examining the payments made in rural areas under the Structural Funds, an increase in many parameters of development can be observed. On example of the SOP „Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development 2004-2006” the impact of the Program on rural development from the aspect of sustainable development has been examined. This approach allowed multidimensional examination of the concept of rural development, as it covers economic, social and environmental aspects. Text is an application and is a part of the research into rural development management.e-mail: malgod@tlen.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna