SpecjalnośĆ nauczycielska studia 1 I 2 stopniaPobieranie 3.37 Mb.
Strona1/35
Data08.05.2016
Rozmiar3.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
SYLABUSY

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

studia 1 i 2 stopnia

SPIS TREŚCI

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH

Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opisl.

Nazwa przedmiotu:

POETYKA z elementami teorii literatury i /Analiza dzieła literackiego (vide: oddzielny syllabus)
2.

Nazwa jednostki prowadzącej:

WYDZIAŁ POLONISTYKI

Katedra teorii literatury
przedmiot

POETYKA z elementami teorii literatury.
3.

Kod przedmiotu

WF.IP.n/2/17


4.

Język przedmiotu
POLSKI

Grupa treści kształcenia,
Grupa treści kierunkowych

5.

w ramach której przedmiot jestrealizowany


obowiązkowy do zaliczenia I i II roku studiów6.

Typ przedmiotuobowiązkowy do ukończenia całego toku studiów
7.

Rok studiów, semestr

Rok pierwszy: Sem. 1 + Sem. 2

Rok drugi : Sem. 1

jest
Łącznie: trzy semestry

8.

Imię i nazwisko osoby (osób)

Prof. dr hab. Jolanta Dudek

prowadzącej przedmiot

egzaminującej
bądź udzielającejdr hab. Andrzej Hejmej

dr hab. Krzysztof Zajas

dr Magdalena Lubelska

dr Andrzej Juszczyk

dr Paweł Bukowiec

dr Dorota Wojdadr Cezary Zaleski

zaliczenia w przypadku, gdy nie


9.

jest nim osoba prowadząca dany

Kierownik kursuprzedmiot

-
.


10.

Formuła przedmiotu


Ćwiczenia


11.


Wymagania wstępne
12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30 godz. x 3 sem. = 90 godzin
13.

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

I rok (3+3) 6 pkt. ETCS

II rok 3 pkt. ECTS

Wartość kursu razem z egzaminem = 9 pkt. ECTS

14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

Tak

15.

Założenia i cele przedmiotu

Założenia: Ćwiczenia z Poetyki z elementami teorii literatury i Analizą dzieła literackiego mają charakter praktyczny; ich podstawą jest praca nad odpowiednio dobranymi przez nauczyciela akademickiego tekstami literackimi, z których rozbioru wynikać winny ustalenia teoretyczne.

Cele: Ćwiczenia z poetyki z elementami teorii literatury mają wyposażyć studentów w podstawową wiedzę, narzędzia i umiejętności niezbędne dla krytyka, badacza i nauczyciela literatury.

Ćwiczenia te mają nauczyć wnikliwej lektury i przysposobić do wieloaspektowej analizy tekstów literackich przy pomocy instrumentów teoretycznych wypracowywanych przez dawne i współczesne literaturoznawstwo.

Powinny przygotować młodych polonistów do:

1.samodzielnych badań literackich;

2.samodzielnego napisania prac licencjackich i magisterskich;

3.twórczej lektury/interpretacji/ tekstów literackich z przyszłymi uczniami.16.

Metody dydaktyczne

•ćwiczenia praktyczne: ich podstawą jest wspólna analiza różnych aspektów odpowiednio dobranych tekstów literackich przy wsparciu literatury teoretycznej

•konsultacje w indywidualnych przypadkach.

•przygotowywane przez studentów zwięzłe referaty (ok. 15 min.) na podstawie wybranych przez nauczyciela tekstów teoretycznych oraz objaśnienia, wskazówki i komentarze nauczyciela akademickiego (wsparte literaturą fachową) pełnią funkcję uzupełnieniającą procedury analityczne.17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

•egzaminy ustne lub pisemne po semestrze czwartym (= po drugim roku) z oceną wpisaną do indeksu w rubryce „egzamin”.

•ocenianie ciągłe - na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach - w ramach zaliczeń semestralnych/rocznych wpisywanych (bez oceny) w rubryce „zaliczenie”.

Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. W razie nieobecności obowiązuje zdanie odpowiednich partii materiału w oparciu o analizowane na zajęciach konkretne teksty literackie i literaturę fachową (wskazaną przez nauczyciela akademickiego).

•Warunkiem zaliczenia 2-letniego (złożonego z czterech semestrów) kursu Poetyki z elementami teorii literatury (sem.I,II, III) i Analizą dzieła literackiego (sem.IV) jest całościowy egzamin (ustny lub pisemny) zdany po czwartym semestrze kursu u nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej grupie. Formę egzaminu ustala nuczyciel akademicki (co najmniej z doktoratem, zatrudniony na stanowisku adjunkta). Nie musi ona być jednolita dla wszystkich grup, winna jednak zostać uzgodniona z kierownikiem całości kursu.

18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji


Całość kursu Poetyki z elementami teorii literatury oraz Analizą dzieła litera-ckiego obejmuje 4-ry semestry: łącznie 120 godzin ćwiczeniowych. Wprowadzeniem do kursu powinny być co najmniej 3 ćwiczenia poświęcone filozoficznym podstawom poetyki i teorii literatury: wyznacznikom literatury, ontologii, budowie, epistemologii, oraz kategoriom estetycznym, funkcjom i kryteriom wartościowania dzieła literackiego a takze koncepcjom tzw. procesu historyczno-literackiego.

Kurs podstawowy składa się z kolejnych części, które odpowiadają głównym działom poetyki. Są to: kompozycja, która koncentruje się na podstawowych elementach, układach i aspektach budowy tzw. świata przedstawionego dzieła literackiego; oraz związana z nią genologia czyli nauka o gatunkach literackich ich wyznacznikach, odmianach i procesie ewolucji; stylistyka (i retoryka) literacka, która wyodrębnia i bada językowo kompozycyjne (i komunikacyjne) właściwości dzieła na różnych poziomach organizacji tekstu; wersyfikacja (wersologia) czyli nauka o zasadach budowy, odmianach, ewolucji, semantyce i funkcjach poszczególnych form i systemów wierszowych. Dopełnieniem kursu jest w semestrze czwartym: Analiza dzieła literackiego, która - na konkretnych przykładach rozbiorów wybranych utworów literackich - wprowadza studentów w różne metody „sztuki interpretacji” tj. opisu, analizy, kontekstualizacji oraz rozumienia i wartościowania dzieł literackich.

Ćwiczenia z Poetyki z elementami teorii literatury i Analizy literackiej uczą krytycznego posługiwania się instrumentarium teoretycznym – wykazują ograniczenia i „białe plamy”dawnej i aktualnej wiedzy o literaturze. Kształcą i rozwijają praktyczną umiejętność samodzielnej lektury tekstów artystycznych. Zachęcają do poszukiwań własnych. Przygotowują zarówno do pracy nauczycielskiej, naukowej jak i działalności twórczej: np. krytyczno-literackiej czy translatorskiej. Szczególnie pożądaną komponentą tych ćwiczeń może stać się krytyczna analiza poetyki przekładów wybitnych utworów z literatur obcych.Studentów obowiązuje wykazanie się praktyczną umiejętnością analizy tekstów literackich pod względem gatunkowym, stylistycznym i wersyfikacyjnym oraz zaliczenie i opanowanie treści wszystkich wymienionych powyżej działów 2-letniego kursu Poetyki z elementami teorii literatury i Analizą dzieła literackiego .

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna