Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę : substancji do receptury I preparatów galenowychPobieranie 105.07 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar105.07 Kb.

Sp subst do recept preparat galen 06 ZP/3802/2006

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
na dostawę :
SUBSTANCJI DO RECEPTURY I PREPARATÓW GALENOWYCH
dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro,

ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
1. Opis przedmiotu zamówienia:


  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa niżej wymienionych substancji do receptury i preparatów galenowych.

Asortyment i ilości określone zostały poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione pakiety (części):


PAKIET I - SUBSTANCJE DO RECEPTURY

1. Acidum Boricum crist.subst. - 12,0 kg

2. Acidum Boricum pulv.subst. - 0,1 kg

3. Acidum Salicylicum subst. - 6,0 kg

4. Aminophenazonum subst. - 1,6 kg

5. Ammonium Bromatum subst. - 1,5 kg

6. Ammonium Chloratum subst. - 0,1 kg

7. Argentum Nitricum subst. - 0,2 kg

8. Calcium Carbonicum subst - 0.4 kg

9. Chloral Hydrat subst. - 1,0 kg

10. Cignolinum subst. - 0,12 kg

11. Codeinum Phosphoricum - 0,2 kg

12. Coffeinum Natrium Benzonicum - 0,6 kg

13. Detreomycyna subst. - 0,5 kg

14. Fiolet crist. - 0,01 kg

15. Glucosum subst - 8,0 kg

16. Hydrocortisonum subst. - 1,1 kg

17. Jodum purum - 0,03 kg

18. Kalium Bromatum subst. - 3,0 kg

19. Kalium Hypermanganicum - 0,03 kg

20. Kalium Chloratum subst. - 1,2 kg

21. Kalium Jodatum subst. - 0,1 kg

22. Methylenum coeruleum - 0,01 kg

23. Natrium Bicarbonicum subst. - 2,3 kg

24. Natrium Bromatum subst. - 3,0 kg

25. Natrium Chloratum subst. - 10,0 kg

26. Nartium Tetraboricum subst. - 2,5 kg

27. Neomycinum subst. - 0,02 kg

28. Nystatyna subst. - 0,7 kg

29. Pabialgin subst. - 1,2 kg

30. Prednisolonum subst. - 0,06 kg

31. Rivalolum subst. - 0,06 kg

32. Resorcinum subst. - 0,12 kg

33. Saccharum Laktis - 0,12 kg

34. Sulfuar Praecipitatum subst. - 1,0 kg

35. Talcum subst. - 8,0 kg

36. Thymol subst. - 0,1 kg

37. Urna pura (Carbamidum) - 1,5 kg

38. Vitaminum A Lig. - 70 op.

39. Vitaminum E Lig. - 40 op.

40. Zincum Oxydatum subst. - 9,0 kg
PAKIET II - PREPARATY GALENOWE

1. Aether Aethylicus płyn 200 g - 15 op.

2. Aethylum Chloratum aerozol - 80 op.

3. Ammonium sulfobituminicum - 1,4 kg

4. Azulan płyn 100 g - 90 op.

5. Benzyna Apteczna - 60 kg

6. Euceryna Bezwodna - 130,0 kg

7. Formalinum płyn 40% - 38,0 kg

8. Glicerinum płyn 86% - 30,0 kg

9. Lanolinom - 4,0 kg

10 Oleum Anisi - 0,1 kg

11. Oleum Ricini - 20 kg

12. Paraffinum Liguidum - 14,0 kg

13. Paraffinum Solidum- granulat - 80,0 kg

14. Perhydrol płyn 30% - 30,0 kg

15. Silol 350 F 150 g - 2 op

16. Spirytus kamforowy płyn - 95,0 kg

17. Spirytus Salicylowy płyn - 3,0 kg

18. Vaselinum Album - 100,0 kg

19. Vaselinum Flavum - 90,0 kg

20. Chlorhexidinum gluconicum 20% 500ml 1 op.

21. Gentamycyna 0,08/2ml x 10 amp. - 60 op.

22. Krople nasercowe x 35 g - 60 op.
PAKIET III - SUBSTANCJE DO RECEPTURY

1. Mannitolum subst. - 50 kg


PAKIET IV - SUBSTANCJE DO RECEPTURY

1. Oleum Rapae - 40 kg


PAKIET V

1. Sól do uzdatniania wody w tabl. - 500 kg


PAKIET VI - Wapno absorpcyjne płyn 5 l - 60 op.
Wapno absorpcyjne granulowane 5l

1/ opakowanie 4,15 kg a 5 l ; 2/zużycie 120 l/CO2/1 kg;; 3/granulki od 2-4 mm, małopylące ;

4/ ze wskaźnikiem zużycia; 5/kolor zużycia zdecydowany fioletowy
PAKIET VII

1. Radix Althaeae 50g - 8 op.


1.2 Wymaga się by na każdym opakowaniu przedmiotu zamówienia podany był nr serii i data ważności, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

1.3 Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia, lub wybrany przez wykonawcę pakiet, przy czym, w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.
1.4 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej na substancje do receptury i preparaty galenowe, pod warunkiem jednak, że ich skład chemiczny, wskazania itp. jest(są) identyczne(y) jak preparaty i substancje zamówione, co należy odpowiednio udokumentować w sposób nie budzący i żadnych wątpliwości. W przypadku złożenia oferty równoważ wykonawca może złożyć próbki oferowanych substancji do receptury i preparatów galenowych wraz z ofertą .

Próbki w oryginalnych opakowaniach handlowych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego wraz z ofertą, podając na opakowaniu próbek, dokładną nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę przetargu, z dopiskiem „próbki”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek, a na opakowaniach handlowych zaznaczyć, którego pakietu dotyczą.1.5 Oferty należy złożyć na oryginalnym (lub skopiowanym z oryginału, co należy rozumieć jako taki sam jak oryginał ) formularzu oferty cenowej załączonym do niniejszej specyfikacji. Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach. Jeśli formularz oferty cenowej nie będzie zawierał, wszystkich wymaganych informacji lub zostaną w nim stwierdzone błędy w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić, oferta zostanie odrzucona.

Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzach innych niż oryginalne lub skopiowane z oryginału.


UWAGA: Na formularzu oferty cenowej w kolumnie 3 wytwórca/producent należy wpisać nazwę wytwórcy substancji do receptury i preparatów galenowych, odpowiadającej nazwie wytwórcy/producenta wymienionego w dokumencie dopuszczenia oferowanych preparatów i substancji do obrotu medycznego i stosowania.
1.6 Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na wybrane przez wykonawcę pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.
1.7 Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji

1.8 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w danym pakiecie.
1.9 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty wariantowej.
1.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówień uzupełniających w okolicznościach wskazanych w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 1. Warunki wykonania zamówienia :
  1. Miejsce dostawy:


Szpital im. J. Strusia w Poznaniu

ul. Szkolna 8/12

61-833 P o z n a ń

APTEKA


  1. Wymaga się by wykonawca zagwarantował dostawę przedmiotu zamówienia własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.
  1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 3 dni od daty złożenia zamówienia.

Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym.
2.4 Wymagany termin płatności faktury - 30 dni, od daty doręczenia faktury zamawiającemu.

2.5 W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych liczonych bez VAT, w sposób niekorzystny dla zamawiającego.
2.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty (zaliczki) na wykonanie zamówienia; zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii zamówionego towaru.
2.7 Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
3. Termin wykonania zamówienia
Umowa z wykonawcą (lub wykonawcami), którego/ych oferta będzie wybrana zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 30 września 2007r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:

4.1 Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

- posiadają koncesję na prowadzenie hurtowego obrotu lekami- zaoferują leki spełniające warunki wprowadzenia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami


  1. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
   1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


4.2.2 Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 Kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).
4.2.3 Koncesję na hurtowy obrót lekami.
4.2.4 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.2.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
4.2.6 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów , o których mowa w pkt. 4.2.5
4.2.7 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4.2.8 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4.2.9 Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.


4.2.10 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 – 4.2.8.
4.2.11 Oświadczenie, że oferowane substancje do receptur i preparaty galenowe zostały dopuszczone do obrotu medycznego i używania i że są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie dokumenty zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego.
4.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nieprzetłumaczone na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą).Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2.11 spowoduje odrzucenie oferty.
4.4 Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4.5 Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski , poświadczone przez wykonawcę.


 1. Informacje o sposobie porozumiewania się między zamawiającym a uczestnikami

postępowania:


  1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
  1. Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.
  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują w formie pisemnej (oryginalny dokument w wersji na papierze).

Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pllink zamówienia publiczne.

Dopuszcza się możliwość składania wniosków lub oświadczeń za pośrednictwem telefaxu wyłącznie pod nr 061 85 85 623 lub pocztą elektroniczną tylko na adres e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl jednak pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.
  1. Przez doręczenie korespondencji rozumie się jej doręczenie na piśmie w terminach wskazanym w niniejszej specyfikacji oraz wskazanych w powołanej ustawie wyłącznie do Kancelarii ZOZ Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12 (Kancelaria pok. nr 10 lub do Sekcji Zamówień Publicznych pok. nr 5). Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być doręczona tylko w czasie pracy zamawiającego t.j. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14:30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska itp.). Korespondencja składana za pośrednictwem telefaxu lub pocztą elektroniczną może być nadana wyłącznie pod numer telefaxu oraz na adres podany w pkt. 5.3.


6. Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:
Kierownik Apteki

p. mgr Halina Majchrzak

APTEKA

tel. 85 85 784 w godz. od 8:00 do 14:30


Informacji w sprawie toku postępowania udziela : Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax : (061) 85 85 623 w godz. 7:15 do 14:30

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Sposób przygotowania oferty:
8.1 Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek oraz złożona w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.
8.2 Kolejne strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować.
8.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką wykonawcy, z napisem:

‘’ Przetarg na dostawęSUBSTANCJI DO RECEPTURY I PREPARATÓW GALENOWYCH”

na adres:Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Kancelaria

ul. Szkolna 8/12

61-833 Poznań
8.4 Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przystępującego do postępowania.

Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

8.5 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym- pod rygorem jej nieważności.
8.6 Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.
8.7 Oferta oraz dołączone do niej dokumenty powinny być ułożone w następującej kolejności:

8.7.1 zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 18 (jeśli jest złożone)

8.7.2 pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik

8.7.3 formularz oferty cenowej

8.7.4 bezpośrednio za formularzem oferty cenowej, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.2.11

8.7.5 pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2 – w wymienionej kolejności.
9. Miejsce i termin składania ofert:9.1 Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań pok. 10 (wejście J), w terminie do:
26 września 2006r. - godz. 9:00
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7:15 – 14:30 i tylko do Kancelarii ZOZ.
9.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
9.3 Za dotrzymanie terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty zamawiającemu.

10. Otwarcie ofert:
10.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie zamawiającego pok. 5 (wejście J) Sekcja Zamówień Publicznych w dniu:
26 września 2006 r. o godz. 11:00
10.2 Otwarcie ofert jest jawne.
10.3 Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania; ceny ofert w każdym pakiecie odrębnie, podane, w kolumnie 10 w poz. „Ogółem” „wartość zamówienia brutto (z VAT)”, oraz termin dostaw .
10.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
11.1 Wymagane jest by cena podana na formularzu oferty cenowej wyrażona była w złotych polskich i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (łącznie z podatkiem VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy do zamawiającego (transportu) i ubezpieczenia.
11.2 Cenę oferty należy obliczyć w sposób następujący:

- w kolumnie 6 „Cena netto (bez VAT) 1kg, 1op.” – należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT

- w kolumnie 7 „% VAT” – należy podać wartość procentową podatku VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień przygotowania oferty,

- w kolumnie 8 „Cena brutto (z VAT) 1kg,1 op.” – należy podać cenę jednostkową netto z kolumny 6, powiększoną o % VAT, obliczoną do 2-go miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych

- w kolumnie 9 „Wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej z kolumny 6 (bez podatku VAT) i liczby zamawianych jednostek z kolumny 4.

- w kolumnie 10 „Wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej z kolumny 8 (z podatkiem VAT) i liczby zamawianych jednostek z kolumny 4.


11.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki); zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii towaru.
11.4 Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z wykonawcą w walucie innej niż PLN.

12. Kryteria jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:
12.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:
a/ cena oferty 100 pkt. znaczenia w ocenie
12.2 Oceny dokona Komisja Przetargowa. Każdy z członków Komisji oceny każdej oferty dokona indywidualnie mając do dyspozycji 100 pkt. w ramach znaczenia określonego w pkt. 12.1.

Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu ocen indywidualnych w/w kryterium w danym pakiecie.
12.3 Każdy pakiet będzie oceniany odrębnie.
12.4 Kryterium określone w pkt. 12.1 a/ (cena oferty) ocenione będzie wg następującego wzoru:

cena najniższa

---------------------------------- x 100 pkt.

cena badanej oferty
Do obliczeń przyjęta zostanie wartość oferty podana na formularzu oferty cenowej w kolumnie 10 „Wartość zamówienia brutto (z VAT)” dla każdego pakietu odrębnie.
13. Zawarcie umowy:
13.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie wcześniej niż po upływie terminów dla wnoszenia protestów.
13.2 Umowę przygotowuje zamawiający.
13.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
13.4 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
13.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
13.5 Po prawomocnym zakończeniu postępowania , zamawiający wyśle wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej podpisania przez tegoż wykonawcę i zwrotu 1 egzemplarza umowy do zamawiającego.
14. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania :
14.1 Środki ochrony prawnej, z wyłączeniem odwołania i skargi, przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
14.2 Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu oraz dotyczący postanowień niniejszej specyfikacji wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tych dokumentów na stronie internetowej zamawiającego.


  1. Po terminie składania ofert można wnieść protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku tego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której był zobowiązany.

Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
14.4 Rozstrzygniecie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od dnia upływu ostatniego z terminów dla jego wniesienia, jeśli protest ten dotyczy treści ogłoszenia, postanowień niniejszej specyfikacji, lub wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych pakietach, albo jeśli jest wniesiony w innych sprawach niż wymienione – od dnia jego wniesienia.
14.5 Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego protestu.


14.6 Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie i skarga.
14.7 Szczegółowe zasady postępowania dot. protestów określone zostały w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą.
16. Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 powołanej ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. Zamawiający unieważni przetarg z przyczyn wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, m. in. jeśli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą , uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
18. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu z tego postępowania; protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, zawarte w ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).

Zamawiający udostępni dokumenty, o których mowa powyżej po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferty (formularze oferty cenowej) są jawne od chwili ich otwarcia.Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego i w obecności wyznaczonego członka Komisji Przetargowej.

19. Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą do 20.09.2006r., na pisemne zapytania zainteresowanych wykonawców; pytania należy składać wyłącznie do Sekcji Zamówień Publicznych.

Do zapytań pkt. 5.3 i 5.4 stosuje się odpowiednio.


20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poznań, dnia 12 września 2006 r.


................................................ ..................................................Sporządził Zatwierdził

.....................................................Podpis jednostki merytorycznej

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna