Specyfikacja istotnychPobieranie 375.3 Kb.
Strona1/5
Data05.05.2016
Rozmiar375.3 Kb.
  1   2   3   4   5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający:


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Nowej Soli

ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 11/13


67 – 100 Nowa Sól

TEL. (68) 455 77 03

FAX (68) 455 77 05Przedmiot zamówienia:


Dostawa urządzeń oraz oprogramowania na potrzeby rozbudowy i modernizacji zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

Zatwierdził:

Nowa Sól, dnia 12 lutego 2013 r.

SPIS TREŚCIRozdział I Instrukcja dla wykonawców


  1. Zamawiający.

  2. Tryb udzielania zamówienia.

  3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

  4. Opis sposobu przygotowania oferty.

  5. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

  7. Dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta.

  8. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  9. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sposób ich oceny.

  10. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

  11. Sposób obliczenia ceny oferty.

  12. Okres związania ofertą.

  13. Wadium.

  14. Miejsce i termin składania ofert.

  15. Miejsce i termin otwarcia ofert.

  16. Badanie i ocena ofert.

  17. Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego.

  18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  20. Udostępnienie dokumentacji postępowania.

  21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.


Rozdział II Przedmiot zamówienia


  1. Opis przedmiotu zamówienia.

  2. Termin wykonania zamówienia.

  3. Zamówienia uzupełniające.

  4. Oferty częściowe.

  5. Oferty wariantowe.

  6. Podwykonawcy.


Rozdział III Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Załączniki do SIWZ


 1. Schemat szafy istniejącej sieci strukturalnej.

 2. Schemat planowanego przebiegu torów kablowych na parterze strażnicy KP PSP przy
  ul. Staszica w Nowej Soli.

 3. Schemat planowanego przebiegu torów kablowych na piętrze strażnicy KP PSP przy ul. Staszica w Nowej Soli.

 4. Formularz oferty

 5. Formularz cenowy.

 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 8. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

 1. Zamawiający.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 11/13

67 – 100 Nowa Sól
telefon: 68 455 77 03

faks: 68 455 77 05


strona internetowa: www.strazns.webd.pl

e-mail sekretariat@strazns.webd.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek

od 7:30 do 15:30
 1. Tryb udzielenia zamówienia.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 2.1 SIWZ.

  3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

  4. Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro.
 1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.2.

  2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i drogą elektroniczną przy przekazywaniu następujących dokumentów:

 • pytania dotyczące treści SIWZ,

 • wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa
  w art. 25 ust. 1 ustawy oraz odpowiedź wykonawcy,

 • wniosek o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź wykonawcy,

 • wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

 • informacja o poprawieniu omyłek w ofercie,

 • informacja o braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłek polegających
  na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

 • wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

 • zawiadomienie o terminie podpisania umowy,

 • zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania.

  1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-maila podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

  2. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

  3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:

st. bryg. inż. Tadeusz Rybnicki

Komendant Powiatowy KP PSP w Nowej Soli tel. (68) 455 77 01.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
  1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. Do oferty należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 SIWZ. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty w tym również przedstawione w formie oryginałów nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego.

  2. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem.

  4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

  5. W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.

  6. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści. W przypadku złożenia przez wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

  7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

  8. Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. Wykonawca określi na formularzu ofertowym, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu i złożeniem oferty.
 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

  3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.strazns.webd.pl.

  4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza zmiany na stronie internetowej www.strazns.webd.pl Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią SIWZ.

  5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informacje
   o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.strazns.webd.pl.

  6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.

  7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, oraz którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,


Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu łączności radiowej o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto.
  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamawiania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Ocena warunków będzie odbywać się metodą spełnia/nie spełnia.
 1. Dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta.
  1. Formularz oferty – wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

  2. Formularz cenowy - wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  3. Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

  4. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.


Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:


  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ (oryginał).

  2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpis z właściwego rejestru składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którym mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
  1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, u z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Do ww. wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymagane dostawy w nim ujęte zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


Dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczania za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 6.1 lit. c SIWZ) polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:


  1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał).
 1. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

  2. Dokumenty o których mowa w pkt 7.1,7.2, 7.5 i 7.8 SIWZ składa (podpisuje) pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

  3. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 7.6 i 7.7 SIWZ.

  4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

  5. Wypełniając formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.

  6. W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy z zamawiającym wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
 1. Sposób obliczenia ceny oferty.
  1. Cenę oferty należy wyliczyć w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ).

  2. Wyliczenia z formularza cenowego należy przenieść do formularza oferty (załącznik nr 4 do SIWZ).

  3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ.

  4. Cena ta stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega waloryzacji lub zwiększeniu w czasie trwania umowy.

  5. Ewentualne rabaty lub upusty należy ująć w cenach jednostkowych.

  6. W cenie oferty należy uwzględnić 8% stawkę podatku VAT dla towarów przeznaczonych a cele ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zał. nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

  7. Ceny musi być wyrażona w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
  1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 1. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób ich oceny.
  1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.

  2. Zamawiający wybierze ofertę kierując się kryterium wyboru: cena – 100%.

  3. Spośród ofert podlegających ocenie, oferta z najniższą ceną, otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

oferta z najniższą ceną

liczba punktów oferty badanej = ---------------------------- x 100 pkt x 100%

cena oferty badanej


  1. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.

  2. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 1. Okres związania ofertą.
  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

  3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 1. Wadium.
  1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

  2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

  3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

  4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Uwaga

W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:   1. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

   2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

   3. kwotę gwarancji,

   4. termin ważności gwarancji,

   5. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poręczenia instytucji kredytowych i gwarancje ubezpieczeniowe muszą wskazywać Komendę Powiatową PSP w Nowej Soli jako beneficjanta wadium, określać kwotę wadium w PLN, określać termin ważności - związania z ofertą (stosowny do postanowień SIWZ i złożonej oferty), podawać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), być gwarancją nie odwołalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie jej beneficjanta oraz zawierać informacje dotyczące utraty wadium zgodne z art. 46. ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

  1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. Oddział operacyjny w Nowej Soli, nr konta 29 2030 0045 1110 0000 0028 3890. Dokument przelewu należy opisać: „Wadium – dostawa systemu łączności. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.

  2. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego, a do oferty załącza kopię.

  3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.8 SIWZ.

  4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna