Specyfikacja istotnychPobieranie 0.88 Mb.
Strona1/11
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem

tel./fax. 61-28-34-481

www.dpspsarskie.srem.info e-mail: biuro@dpspsarskie.srem.info

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)przetarg nieograniczony

art. 39 ustawy PZP

którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.


DOSTAWA LEKÓW POPRZEZ REALIZACJĘ RECEPT MIESZKAŃCÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PSARSKIM

ZATWIERDZIŁ:


Dyrektor DPS w Psarskim

Hieronim Bartkowiak
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ LEKÓW POPRZEZ REALIZACJĘ RECEPT

CPV: 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

UWAGI OGÓLNE


 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z  29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, oraz w przepisach wykonawczych do niej.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy pzp.

 5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

 6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


I. ZAMAWIAJĄCY

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARSKIM,

63-100 Śrem, ul. Owocowa 8

NIP : 785-14-20-349 tel./ faks : (61) 28-34-481

adres strony internetowej: www.dpspsarskie.srem.info e-mail: biuro@dpspsarkie.srem.info

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także na podstawie przepisów ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
Akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy PZP :

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795).

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy PZP.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

DOSTAWA LEKÓW POPRZEZ REALIZACJĘ RECEPT MIESZKAŃCÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARSKIM

 1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla mieszkańców Domu

Pomocy Społecznej w Psarskim na podstawie recept wystawionych przez lekarzy

ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapotrzebowania wystawionego przez upoważnione osoby z Domu Pomocy Społecznej w Psarskim, których asortyment szczegółowo określono wzestawieniu – pkt. 2.3. SIWZ niniejszego rozdziału. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi

wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ oraz zobowiązuje się :

 1. zaoferować na dzień składania ofert, przez okres realizacji zamówienia jak i w chwili

wydania produktu, produkty znajdujące się w aktualnym Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP ( Dz. Urz. MZ z 14 kwietnia 2011 r. Nr 4, poz. 41 ).

 1. dostarczać towar środkiem transportu posiadającym warunki do przewozu artykułów

będących przedmiotem zamówienia.

2.3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków według poniższego przewidywanego wykazu:

Lp.

Nazwa asortymentu

(produkty farmaceutyczne)

Zawartość opakowania

Przewidywana ilość opakowańAcard 75 mg

30 t

100Acard 75 mg

60 t

50Acidum folicum 15 mg

30 t

14Advantan maść 1mg/g

15 g

10Afobam 0,5 mg

30 t.

50Agen 5, 5 mg

30 t

12Akineton 2 mg

50 t.

10Aldan 10 mg

30 t

12Alfadiol 0,25 mcg

100 kap

4Alfadiol 1 mcg

100 kap

4Allertec 10 mg

30 t.

12Alphagan 2mg/ml

5 ml

5Amizepin 200 mg

50 t

26Amlopin 10 mg

30 t

37Amlozek 5 mg

30 t

60Amlozek 10 mg

30 t

25Amoksiklav 875mg+125mg

14 t

5Anafranil SR 75, 75 mg

20 t

19Anesteloc 20 mg

14 t

53Anesteloc 20 mg

28 t

26Apo pentox 400 SR, 400 mg

30 t

37Apo pentox 400 SR, 400 mg

90 t

12Areplwx 75 mg

28 t

14Aricept 5 mg

28 t

13Argosulfan krem 10mg/g

1 op. 40 g

10Asentra 50 mg

28 t

53Atoris 20 mg

30 t

12Atorvox 10 mg

30 t

12Atrovent N aerozol 20 mcg/dawkę inh.

10 ml 200 dawek

55Augmentin 625 mg

14 t

5Augmentin 1000 mg

14 t

6Avedol 12,5 mg

30 t

25Avedol 6,25 mg

30 t

61Baclofen Polpharma 10 mg

50 t

15Baclofen Polpharma 25 mg

50 t

37Betaloc ZOK 25, 25 mg

28 t

14Betaloc ZOK 50 47,5 mg

28 t

14Betaserc 24 mg

60 t

20Beto 25 ZK 23,75 mg

28 t

26Bioxetin 20 mg

30 t

25Bisocard 2,5 mg

30 t

24Bisocard 5 mg

30 t

30Bisocard 10 mg

30 t

12BisoHEXAL 5, 5 mg

30 t

12Calcium 250 mg

30 t

10Calperos 1000, 400 mg Ca 2+

30 kaps.

60Cipronex 500 mg

10 t

5Concor Cor 1,25, 1,25 mg

28 t

13Contix 20 mg

28 t

13Captopril 25 mg

30 t

5Carvedilol 6,25 mg

30 t

37Cavinton 5 mg

50 t

22Chlorprothixen Zentiva 50 mg

30 t

6Chlorprothixen Zentiva 50 mg

50 t

30Clemastinum Hasco 1 mg

30 t

37Clonazepamum TZF 0,5 mg

30 t

25Clonazepamum TZF 2 mg

30 t

150Cloranxen 5 mg

30 t

12Cloranxen 10 mg

30 t

12Clotrimazolum 10mg/g krem

1 tuba 20g

20Convulex 150 mg

100 kaps

8Convulex 300 mg

100 kaps

8Cordarone 200 mg

30 t

12Coronal 5 mg

30 t

12Cosopt (krople do oczu) 20mg+5mg/ml

5 ml

10Crotamiton maść 100mg/g

1 tuba 40g

90Cyclonamine 250 mg

30 t

73Daktarin puder 20mg/g

1 poj. 100g

10Depakine chrono 300, 200 mg + 87 mg

30 t

85Depakine chrono 500, 333 mg + 145 mg

30 t

60Detreomycyna 1% maść 10mg/g

1 tuba 5g

5Dermovate roztwór, 0,5mg/ml

1 op. 50 ml

10Dexapolcort aerozol o,15mg/ml

1 poj. 30ml

5Diaprel MR 30 mg

60 t

18Dicloberl Retard 100 mg

20 kaps.

36DicloDuo 75 mg

30 kaps.

12Digoxin Teva 100 mcg

30 t

12Ditropan 5 mg

30 t

12Diuresin SR 1,5 mg

30 t

12Diuver 10 mg

30 t

49Diuver 5 mg

30 t

24Donectil 5 mg

28 t

26Donectil 10 mg

28 t

52Dopegyt 250 mg

50 t

22Doreta 37,5 mg + 325 mg

30 t

24Doxar 2 mg

30 t

61Efectin ER 75, 75 mg

30 kaps.

12Effox long 50, 50 mg

30 t

24Egilipig 20 mg

28 t

13Enarenal 10 mg

60 t

12Enarenal 5 mg

60 t

12Epiramat 100 mg

28 t

52Epril Plus 10/25, 10 mg + 25 mg

30 t

24Euphyllin long 300 mg

30 kaps

12Euphyllin long 200 mg

30 kaps

12Estazolam 2 mg

20 t

37Euthyrox N 100, 100 mcg

50 t

7Euthyrox N 25, 25 mcg

50 t

15Euthyrox N 75, 75 mcg

50 t

7Formetic 1000 mg

30 t

24Furaginum 50 mg

30 t

85Furosemidum 40 mg

30 t

170Forcid 625, 500mg+125mg

14 t

10Forcid 1000, 875mg+125mg

14 t

10Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1m2

Szt.

500Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 0,5m2

Szt.

200Gensulin M 30 (30/70) 100 j.m./ml

5 wkł. po 3 ml

25Gliclada 30 mg

30 t

12Haloperidol WZF 5 mg

30 t

30Haloperidol WZF 5 mg/ml

10 amp. 1 ml

90Haloperidol WZF 1 mg

40 t

18Helicid 20, 20 mg

28 kaps.

130Heparegen 100 mg

30 t

36Hydrochlorothiazidum 25 mg

30 t

12Hydroxyzinum VP 10 mg

30 t

120
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna