Specyfikacja istotnychPobieranie 247.01 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar247.01 Kb.
  1   2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Remont średni kotłów, urządzeń nawęglania i urządzeń odżużlania w EC Pruszków

Znak sprawy: 14DFZZ817

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Zamawiający:

PGNiG TERMIKA SA,

ul. Modlińska 15,

O3 - 216 Warszawa
Warszawa, 05-11-2014

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE OGÓLNE


 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

2. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. Wszystkie formularze zawarte jako załączniki do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on - "nie dotyczy".

3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę na daną część zamówienia, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na tę samą (którąkolwiek) część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę na tę część zamówienia.

4. Wykonawca może złożyć ofertę/oferty, na dowolnie przez siebie wybrane części zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się Instrukcja dla Wykonawców
z załącznikami.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu średniego kotłów, urządzeń nawęglania i urządzeń odżużlania w Ec Pruszków wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury oraz urządzeń.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na trzy części.

1 Część zamówienia

Remont średni kotłów w EC Pruszków

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontów kotłów parowych typu: S20 (K-10), R20 (K-11) wymiennika ciepła typu Psz-1000 i kolektora parowego zainstalowanych w Elektrociepłowni Pruszków w Pruszkowie, wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury oraz urządzeń.

Prace na obiektach:

od 15.6.2015 do dnia 28.8.2015 zgodnie z harmonogramem określonym we wzorze umowy 14DFZZ817-1.2 Część zamówienia

Remont średni urządzeń odżużlania kotłów w EC Pruszków

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układu hydroodżużlania zainstalowanego w Elektrociepłowni Pruszków w Pruszkowie, wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury oraz urządzeń.


Prace na obiekcie od 22.06.2015 do 17.8.2015 zgodnie z harmonogramem określonym we wzorze umowy 14DFZZ817-2.

3 Część zamówienia

Remont średni urządzeń nawęglania w EC Pruszków

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontów urządzeń układu nawęglania zainstalowanych w Elektrociepłowni Pruszków w Pruszkowie, wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury oraz urządzeń.

Prace na obiekcie od 22.06.2015 do 22.07.2015 zgodnie z harmonogramem określonym we wzorze umowy 14DFZZ817-3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 14DFZZ817-1 dla pierwszej części zamówienia, we wzorze umowy 14DFZZ817-2 dla drugiej części zamówienia i we wzorze umowy 14DFZZ817-3 dla trzeciej części zamówienia stanowiących załączniki nr 6, 7 i 8 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do kategorii „usługa”.Kod CPV: 50531100, 45259300

  1. Okres realizacji zamówienia: od 15.05.2015 do 11.12.2015.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

2.1 Ofertę należy złożyć na formularzu OFERTA stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców wraz z załącznikami.

2.2 Oferta powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach (oryginał + kserokopia) ułożonych
i przekazanych Zamawiającemu wg szczegółowego opisu zawartego w punkcie 4. Kserokopii oferty Wykonawca nie poświadcza za zgodność z oryginałem.

2.3 Wykonawca dodatkowo jako materiał pomocniczy dla Zamawiającego złoży ofertę w 1 egz. na nośniku elektronicznym (CD-ROM). Załączniki cenowe do umowy/umów zapisane zostaną
w formacie .xls

2.4 Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

2.5 W przypadku, gdyby Wykonawca dołączył do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli
w imieniu Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy pełnomocnictw oraz zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu, których kopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

2.6 Oferta powinna być zgodna w kwestii spełnienia warunków podmiotowych, załączanych dokumentów oraz oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

2.7 Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką).

2.8 Dokumenty sporządzane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.9 Formularz oferty oraz wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

2.10 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i trwale złączone. Gdyby Wykonawca chciał zastrzec część oferty zawierającą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
z art. 8 ust. 3 ustawy, tę część oferty należy wydzielić, osobno ponumerować i trwale złączyć
i wyraźnie ją oznaczyć. W takim przypadku Wykonawca dołączy do oferty uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2.11 W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w składanych dokumentach, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

2.12 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

2.13 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej:
Przetarg nr 14DFZZ817

Remont średni kotłów, urządzeń nawęglania i urządzeń odżużlania w EC Pruszków”Część/Części ………..

Nie otwierać przed 15.12.2014 r. godz. 12:30

2.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

2.15 Zamawiający prosi, aby Wykonawca umieścił na zewnętrznym opakowaniu oferty swoją nazwę
i adres.

 1. WARUNKI PODMIOTOWE

3.1 Wykonawcą może być podmiot spełniający wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

— posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

— posiada wiedzę i doświadczenie,

— dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

— spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oznacza to, że Wykonawca musi wykazać się:3.1.1 przychodem średniorocznym w wysokości, co najmniej 2.000.000,00 PLN za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym za ten okres, określonym na podstawie „Rachunku zysków i strat” (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności.

W przypadku wykonawców, którzy wykazują przychód w innej walucie niż PLN stosuje się średni kurs przeliczeniowy waluty na PLN ogłaszany przez NBP (Narodowy Bank Polski) obowiązujący w ostatnim dniu każdego z lat obrotowych. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dla sprawdzenia spełnienia ww. warunku, przychody wykonawców składających wspólnie ofertę są sumowane. Dla wykazania się spełnieniem powyższego warunku Wykonawca złoży rachunki zysków i strat albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych,


a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Warunek dotyczy 1 części zamówienia.

3.1.2 wykonaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia na wykonanie prac remontowych na kotle parowym o mocy nie mniejszej niż 20MW o wartości każdego zamówienia co najmniej 200 tys zł.

Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz złożonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac w wyżej opisanym zakresie. Potwierdzeniem należytego wykonania prac może być podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego prac lub przekazania do eksploatacji zawierający informację o zakresie prac i ich wartości. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być: 1) poświadczenie (np. referencja); 2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Warunek dotyczy 1 części zamówienia.3.1.3 wykonaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu remontów przy urządzeniach hydroodżużlania, o wartości każdego zamówienia minimum 100 tyś zł

Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz złożonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac w wyżej opisanym zakresie. Potwierdzeniem należytego wykonania prac może być podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego prac lub przekazania do eksploatacji zawierający informację o zakresie prac i ich wartości. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być: 1) poświadczenie (np. referencja); 2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Warunek dotyczy 2 części zamówienia.3.1.4 wykonaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu remontów przy przenośnikach zgrzebłowych, o wartości każdego zamówienia minimum 50 tys zł

Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz złożonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac w wyżej opisanym zakresie. Potwierdzeniem należytego wykonania prac może być podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego prac lub przekazania do eksploatacji zawierający informację o zakresie prac i ich wartości. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być: 1) poświadczenie (np. referencja); 2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Warunek dotyczy 3 części zamówienia.3.1.5 posiadaniem uprawnień UDT do naprawy kotłów parowych i naprawy rurociągów parowych. Warunek dotyczy 1 części zamówienia.

  1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust 2, ust 2a oraz art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

  2. Zamawiający będzie sprawdzał i oceniał spełnienie powyższych warunków na podstawie danych
   i informacji z dokumentów i oświadczeń określonych w punkcie 4.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 1. DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

4.1 Wykonawca złoży w ofercie poniżej wymienione oświadczenia i dokumenty. Składając ofertę na kilka części zamówienia Wykonawca do oferty dołącza jeden komplet dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 4.1.1 ÷ 4.1.6, 4.1.10, 4.1.11

4.1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawierające zapewnienie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i że spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1 na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b i 2e ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga: z dokumentu musi wynikać jednoznacznie, jaki zakres udostępnianego potencjału będzie w dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:

a) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

b) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.

W takim przypadku zobowiązanie innych podmiotów winno zostać podpisane zgodnie


z reprezentacją firmy i zostaną złożone zamawiającemu dokumenty tego podmiotu w zakresie pkt 4.1.2,

4.1.2 aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji


i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia,

4.1.3 aktualne zaświadczenie wydane, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o niezaleganiu przez Wykonawcę


z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia,

4.1.4 aktualne zaświadczenie wydane, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia,

4.1.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia,

4.1.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia,

4.1.7 wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, prac o zakresie i wartości określonych w punktach 3.1.2 – 3.1.4, złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 4-1, 4-2 oraz 4-3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac w wyżej opisanym zakresie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być:

1) poświadczenie (np. referencja);

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1);

3) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

- dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia,

4.1.8 rachunek zysków i strat albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - dotyczy 1 części zamówienia,

4.1.9 dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub kopia dokumentu stanowiącego wadium) - dotyczy 1 części zamówienia,

4.1.10 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia,

4.1.11 uprawnienia UDT do do naprawy kotłów parowych i naprawy rurociągów parowych - dotyczy 1 części zamówienia,

4.1.12 wypełnioną tabelę specyfikacji cenowej i obliczenia ceny oferty, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5-1, 5-2 i 5-3 do niniejszej Instrukcji, zatytułowanym "Formularz cenowy", oddzielnie dla każdej części zamówienia, na jakie Wykonawca składa ofertę/oferty, wraz z wypełnionymi Załącznikami nr 2 – Cennik i zakres prac oraz dostarczane urządzenia i materiały, do wzoru umowy z podanymi przez Wykonawcę cenami jednostkowymi za wykonanie prac i dostarczone materiały - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia,

4.1.13 uzasadnienie, iż zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa jeśli wykonawca zastrzegł część oferty - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia.

4.1.14 W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał dokumentu (dokumentów) zawierającego (zawierających) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Ponadto: 1. dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4.1.1 w zakresie art. 24.1, pkt 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 i 4.1.10 powinien złożyć każdy z podmiotów składających ofertę wspólną,

 2. dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4.1.1 w zakresie art. 22, pkt 4.1.9 i 4.1.12 powinny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną,

 1. pozostałe dokumenty Wykonawcy składający ofertę wspólną składają w sposób przez siebie ustalony.

4.1.15 Dokumenty, o których mowa powyżej składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.5.

4.1.16 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.16 lit. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem terminów wystawienia określonych w pkt 4.1.16 lit. a) i b).

4.1.17 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy (wymagane punktem 4.1.5), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15 w kancelarii PGNiG TERMIKA SA, do dnia 15.12.2014 r. do godziny 12:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

6.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, sala 204 w budynku biurowym Elektrociepłowni Żerań.

6.2 Otwarcie ofert jest jawne.

 1. KWALIFIKACJA OFERT

7.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadkach podlegania wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu z tytułu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a lub art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

7.2 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

8.1 Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o dodatkowe wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się udzielić niezwłocznie odpowiedzi na każde zapytanie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po terminie składania wniosku, o którym mowa w punkcie 8.1 lub dotyczy on udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu składania wniosków,
o którym mowa w punkcie 8.1.

8.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którzy nabyli specyfikację w formie pisemnej, bez ujawniania źródła zapytania oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www. termika.pgnig.pl).

8.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na niniejszą specyfikację. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią niniejszej dokumentacji oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którzy nabyli specyfikację
w formie pisemnej, a także będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.termika.pgnig.pl).

8.6 Zamawiający w uzasadnionych przypadkach przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

8.7 Osoby wyznaczone przez Zamawiającego i działające w jego imieniu, które są uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

 • w zakresie procedury przetargowej:

Krzysztof Motyka

tel. (+48 22) 587 84 33, fax nr (+48 22) 587 84 68 • w zakresie przedmiotu zamówienia:

Adam Trela
tel. (+48 22)  587 52 08, fax nr (48 22) 587 84 68

w godzinach 8.00 – 12.00 w dni robocze.  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub zeskanowanych pism pocztą elektroniczną.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą.

10.2 Wykonawca może wnieść wadium w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.3 Wadium w wysokości:

15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla 1 (pierwszej) części zamówienia,

powinno być wniesione przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert.10.4 Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego
w BRE Bank S.A. rachunek nr 85 1140 1010 0000 2963 3400 1042, z adnotacją: „Wadium w przetargu nr 14DFZZ817 – 1 część zamówienia” Wykonawca załącza do oferty dowód wniesienia wadium (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) wraz z informacją, na jaki numer konta należy zwrócić wadium oraz danymi osoby do kontaktu w sprawie zwrotu wadium. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

10.5 Wadium wnoszone w innej formie powinno zostać w oryginale zdeponowane w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 002 u Krzysztofa Motyka, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, aby miała ona charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i była płatna na pierwsze żądanie, bez sprzeciwu i zastrzeżeń.

10.6 W przypadku składania oferty wspólnej wadium powinno wskazywać na wszystkich uczestników oferty wspólnej, w imieniu których wnoszone jest wadium.

10.7 Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w przypadku zaistnienia okoliczności określonych
w art. 46 ust.1 i 1a ustawy.

10.8 Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 2 ustawy.

10.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10.10 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

10.10.1 odmówi podpisania umowy wykonawczej na warunkach określonych w ofercie,

10.10.2 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

10.10.3 zawarcie umowy wykonawczej stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.10.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferent ma obowiązek podać na formularzu oferty całkowitą cenę za wykonanie usługi, w zakresie opisanym w SIWZ. Kwota ta musi być podana w złotych (PLN).

 1. OCENA OFERT

  1. Kryterium oceny ofert dla 1, 2 i 3 części zamówienia:

   1. Cena oferty – waga: 98 [%]

Sposób obliczenia ilości punktów przyznanych złożonej ofercie w kryterium Cena oferty:

KX = 98 * Cmin/ Cx

gdzie:


KX ilość otrzymanych punktów przez ofertę „x” w danej części zamówienia w kryterium Cena oferty

Cmin najniższa cena brutto oferty spośród ofert złożonych na daną część zamówienia w niniejszym postępowaniu [PLN]

Cx cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy złożona na daną część zamówienia [PLN]

   1. Okres gwarancji – waga: 2 [%]

Sposób przyznawania ilości punktów złożonej ofercie w danej części, w kryterium Okres gwarancji:

Ofercie, w której zadeklarowano 11 miesięczny okres gwarancji przyznaje się 0 punktów WX = 0

Ofercie, w której zadeklarowano 12 miesięczny okres gwarancji przyznaje się 2 punkty WX = 2

gdzie:


WX ilość otrzymanych punktów przez ofertę „x” w danej części zamówienia w kryterium Okres gwarancji

  1. Obliczenie punktów przyznanych ofercie w danej części zamówienia w obu kryteriach łącznie

Px = Kx + Wx

  1. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów Px spośród ofert złożonych na daną część zamówienia.

  2. W przypadku złożenia w 1 części zamówienia co najmniej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po przeprowadzeniu badania ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91c ustawy Pzp.

  3. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

  4. Informacja o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną (mailową) na adres podany przez Wykonawcę w formularzu „OFERTA”

  5. Wymagania dotyczące udziału w aukcji elektronicznej i opis przebiegu aukcji.

 1. Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania komputera osobistego klasy PC
  o następujących parametrach:

 1. wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 1GHz i posiada co najmniej 512 MB pamięci RAM,

 2. posiada zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy,

 3. posiada zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Mozilla, Chrome, Opera albo Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszą,

 4. posiada stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 256 kb/s.

2. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcyjnej Aukcje Elektroniczne eB2B na stronie https://eb2b.pl

3. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować na platformie aukcyjnej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia w cenie oferty, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia w cenie, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Informacji technicznych związanych z organizacją aukcji udziela operator platformy aukcyjnej pod numerem telefonu +48 223783970, +48 222584861, e-mail: admin@eb2b.com.pl

6. Kryteria oceny ofert:

Część 1 zamówienia:

Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie cena brutto i Okres gwarancji. Parametrem poddanym aukcji będzie tylko Cena brutto oferty. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy będzie cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień w cenie na punktową ocenę oferty z uwzględnieniem punktacji za Okres gwarancji otrzymanej przed otwarciem aukcji.

Po każdym złożeniu postąpienia, dla każdej oferty będą obliczane punkty wg wzoru:

Px = Kx + Wx

Kx obliczane jest wg wzoru

KX = 98 * Cmin/ Cx

gdzie:


KX ilość otrzymanych punktów przez ofertę „x” w 1 części zamówienia w kryterium Cena

Cmin najniższa cena brutto oferty spośród ofert złożonych na 1 część zamówienia w niniejszym postępowaniu [PLN]

Cx cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy złożona na 1 część zamówienia [PLN]

Wx jest ilością otrzymanych punktów w kryterium Okres gwarancji uzyskanych przez ofertę „x” złożoną w wersji pisemnej i jest stałe podczas aukcji.

7. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie


i klasyfikacji. Wykonawca na bieżąco będzie otrzymywał informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, zostanie wybrana oferta z niższą ceną oferty. Jeżeli oferty z najniższą taką samą ilością punktów przedstawiają taką samą cenę, decydującym będzie moment złożenia oferty i jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę złożoną wcześniej.

8. Oferta Wykonawcy złożona w formie pisemnej przestanie wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej.

9. W Formularzu ofertowym należy podać dane osoby uprawnionej do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

Uwaga: Wykonawca nie może wycofać oferty złożonej w trakcie aukcji elektronicznej.


 1. FORMALNOŚCI DO SPEŁNIENIA PRZED PODPISANIEM UMOWY

Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożą oni Zamawiającemu co najmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.


 1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od żądania Zabezpieczenia należytego wykonania umowy we wszystkich częściach zamówienia.

 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W niniejszym postępowaniu przysługuje Wykonawcom prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w przepisach art. 179 – 198g ustawy.
Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1

Załącznik nr 4-1 - Wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat polegających na wykonaniu prac remontowych na kotle parowym o mocy nie mniejszej niż 20MW o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 200 tys zł

Załącznik nr 4-2 - Wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat polegających na wykonaniu remontów przy urządzeniach hydroodżużlania, o wartości pojedynczego zamówienia minimum 100 tyś zł

Załącznik nr 4-3 - Wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat polegających na wykonaniu remontów przy przenośnikach zgrzebłowych, o wartości pojedynczego zamówienia minimum 50 tys zł

Załącznik nr 5-1 - Formularz Cenowy dla (1) pierwszej części zamówienia

Załącznik nr 5-2 - Formularz Cenowy dla (2) drugiej części zamówienia

Załącznik nr 5-3 - Formularz Cenowy dla (3) trzeciej części zamówienia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy nr 14DFZZ817-1 z załącznikami

Załącznik nr 7 - Wzór umowy nr 14DFZZ817-2 z załącznikami

Załącznik nr 8 - Wzór umowy nr 14DFZZ817-3 z załącznikami

Załącznik nr 9 - Instrukcje i zarządzenia Zamawiającego (edycja październik 2014r.)ZNAK SPRAWY: 14DFZZ817
Załącznik nr 1
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
Nr ............................................................................. z dnia .................................................

(nr Oferty nadany przez Wykonawcę) (data sporządzenia Oferty)

Ja, niżej podpisany* ................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………

My, niżej podpisani* ................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić
działając w imieniu i na rzecz..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie PGNiG TERMIKA SA do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont średni kotłów, urządzeń nawęglania i urządzeń odżużlania w EC Pruszków, składamy niniejszą ofertę na 1 / 2 / 3 część zamówienia* zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ i oświadczamy, że Oferta jest opracowana dla kompletnego zakresu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.1 część zamówienia

Remont średni kotłów w EC Pruszków
CENA OFERTY: ......................................................... PLN brutto

Słownie: ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

w tym:


cena netto ........................................................... PLN

VAT ..................................................................... PLN


Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 15.05.2015r. do dnia 11.12.2015r. zgodnie z harmonogramem określonym w §5 we wzorze umowy 14DFZZ817-1.
Deklarujemy, że okres gwarancyjny na zasadach określonych we wzorze umowy 14DFZZ817-1 wynosi 11/12* miesięcy (słownie: ……………………….. miesięcy)
Oświadczamy, że ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:

a) ________________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty

b) ________________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty

c) ________________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty

d) _______________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty
W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty
i zgodnej w treści ze wzorem umowy 14DFZZ817-1 z załącznikami stanowiącymi Załącznik nr 6 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW (po uwzględnieniu zmian i uzupełnień dokonanych przez Zamawiającego do dnia złożenia ofert), w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez 60 dni.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:

- 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

w formie ...........................................................................................................

* – niepotrzebne skreślić

2 część zamówienia

Remont średni urządzeń odżużlania kotłów w EC Pruszków
CENA OFERTY: ......................................................... PLN brutto

Słownie: ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

w tym:


cena netto ........................................................... PLN

VAT ..................................................................... PLN


Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 15.05.2015r. do dnia 09.09.2015r. zgodnie z harmonogramem określonym w §5 we wzorze umowy 14DFZZ817-2.
Deklarujemy, że okres gwarancyjny na zasadach określonych we wzorze umowy 14DFZZ817-2 wynosi 11/12* miesięcy (słownie: ……………………….. miesięcy)

Oświadczamy, że ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:

a) ________________________________________________________ ______________

(zakres powierzonych robót) % ceny oferty

b) ________________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty

c) ________________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty

d) _______________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty
W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty
i zgodnej w treści ze wzorem umowy 14DFZZ817-2 z załącznikami stanowiącymi Załącznik nr 7 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW (po uwzględnieniu zmian i uzupełnień dokonanych przez Zamawiającego do dnia złożenia ofert), w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez 60 dni.

* – niepotrzebne skreślić
3 część zamówienia

Remont średni urządzeń nawęglania w EC Pruszków
CENA OFERTY: ......................................................... PLN brutto

Słownie: ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

w tym:


cena netto ........................................................... PLN

VAT ..................................................................... PLN


Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 15.05.2015r. do dnia 28.08.2015r. zgodnie z harmonogramem określonym w §5 we wzorze umowy 14DFZZ817-3.
Deklarujemy, że okres gwarancyjny na zasadach określonych we wzorze umowy 14DFZZ817-3 wynosi 11/12* miesięcy (słownie: ……………………….. miesięcy)
Oświadczamy, że ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:

a) ________________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty

b) ________________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty

c) ________________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty

d) _______________________________________________________ ______________(zakres powierzonych robót) % ceny oferty
W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty
i zgodnej w treści ze wzorem umowy 14DFZZ817-3 z załącznikami stanowiącymi Załącznik nr 8 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW (po uwzględnieniu zmian i uzupełnień dokonanych przez Zamawiającego do dnia złożenia ofert), w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez 60 dni.

* – niepotrzebne skreślić
* – niepotrzebne skreślić
Osobą uprawnioną do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy jest (są) …………………………………………………………………………………………………

Informację o aukcji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail: ………………………………………………………...

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania poza informacją o aukcji elektronicznej należy kierować na poniższy adres:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

fax ________________________________

mail _______________________________
Oświadczamy, że składamy Ofertę jako:


 • Pojedynczy Wykonawca*

 • Podmiot działający wspólnie*

* niepotrzebne skreślić
Ofertę niniejszą składamy na .......................kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza są:
1).....................................................................
2).....................................................................
3).....................................................................
(...) ......................................

............................, dn. ...................... ........................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela

ZNAK SPRAWY: 14DFZZ817
Załącznik nr 2
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont średni kotłów, urządzeń nawęglania i urządzeń odżużlania w EC Pruszków, w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,

 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu składamy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oświadczenie i dokumenty podmiotu trzeciego, tj. firmy ……………………………..…… w zakresie spełnienia warunku ………………………………..………………

Uwaga: Wykonawca skreśli niepotrzebne zapisy lub uzupełni w zakresie wykazania się warunkami innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

............................, dn. ...................... ........................................................

Podpis upoważnionego przedstawicielaZNAK SPRAWY: 14DFZZ817
Załącznik nr 3
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont średni kotłów, urządzeń nawęglania i urządzeń odżużlania w EC Pruszków, w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.),

............................, dn. ...................... ........................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela


ZNAK SPRAWY: 14DFZZ817
Załącznik nr 4-1
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz zreAlizowanych ZAMÓWIEŃ w ciągu ostatnich 3 lat

1 część zamówienia
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

polegających na wykonaniu prac remontowych na kotle parowym o mocy nie mniejszej niż 20MW o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 200 tys zł
Lp.

Zakres zamówienia

Moc kotła

[MW]

Wartość zamówienia

Termin realizacji

Zamawiający............................, dn. ...................... ........................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela


ZNAK SPRAWY: 14DFZZ817
Załącznik nr 4-2
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz zreAlizowanych ZAMÓWIEŃ w ciągu ostatnich 3 lat

2 część zamówienia
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

polegających na wykonaniu remontów przy urządzeniach hydroodżużlania, o wartości pojedynczego zamówienia minimum 100 tyś zł
Lp.

Zakres zamówienia

Wartość zamówienia

Termin realizacji

Zamawiający
............................, dn. ...................... ........................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela


ZNAK SPRAWY: 14DFZZ817
Załącznik nr 4-3
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz zreAlizowanych ZAMÓWIEŃ w ciągu ostatnich 3 lat

3 część zamówienia
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

polegających na wykonaniu remontów przy przenośnikach zgrzebłowych, o wartości pojedynczego zamówienia minimum 50 tys zł
Lp.

Zakres zamówienia

Wartość zamówienia

Termin realizacji

Zamawiający
............................, dn. ...................... ........................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela


ZNAK SPRAWY: 14DFZZ817

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna