Specyfikacja istotnychPobieranie 330.55 Kb.
Strona1/4
Data09.05.2016
Rozmiar330.55 Kb.
  1   2   3   4
ZDP.261.1.2014
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych

w Stalowej Woli

ul. Przemysłowa 6

37 – 450 Stalowa Wola

tel./fax.; 15 844-46-31

e – mail: zdp@stalowowolski.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)


Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznychdróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego

w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń”

Stalowa Wola 25.02.2014 r.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP

mgr inż. Piotr Śliwiński

SPIS TREŚCI
 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

 2. Tryb udzielenia zamówienia.

 3. Opis przedmiotu zamówienia.

 4. Opis części zamówienia.

 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

 6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych.

 7. Termin wykonania zamówienia.

 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

 11. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 12. Wymagania dotyczące wadium.

 13. Termin związania ofertą.

 14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 16. Opis sposobu obliczenia ceny.

 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 23. Informacje dodatkowe

 24. Spis załączników do SIWZ.

I. Nazwa i adres Zamawiającego
  1. Nazwa Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli,

37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6

Adres: ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola

Miejscowość: Stalowa Wola

telefon: 15 844-46-31

fax: 15 844-46-31

e – mail: zdp@stalowowolski.pl

Znak postępowania: ZDP.261.1.2014, w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00


II. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).  1. Zadanie pn.:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń”.
III. Opis przedmiotu zamówienia


  1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV): 45.23.31.42-6
  1. Remont cząstkowy sieci dróg powiatowych przebiegających przez teren Powiatu Stalowowolskiego. Zakres obejmuje remont ubytków, wyboi, spękań i wykruszeń nawierzchni bitumicznych, przy zastosowaniu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco (beton asfaltowy) oraz kruszyw bazaltowych i emulsji asfaltowych wbudowanych mechanicznie, za pomocą tzw. remontera, oraz układarki powierzchniowych utrwaleń.
  1. Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych dróg obejmuje wykonanie:

 • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco (beton asfaltowy) – ubytki o średniej głębokości 4,0 cm – 440 m 2,

 • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej – ubytki o średniej głębokości 2,0 cm - 2500 m 2 – za pomocą remontera,

 • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej - spękania i wykruszenia - 1400 m 2 – za pomocą układarki powierzchniowych utrwaleń.


3.4 Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.


  1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające ze sztuki budowlanej oraz koszt projektu czasowej organizacji ruchu, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu robót.


3.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

3.6.1. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania


w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.7. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia miejsca wykonania robót, warunków związanych z wykonaniem robót oraz uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty
i wykonania robót będących przedmiotem postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

3.8. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórki przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.
3.9. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji
i rękojmi liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru robót.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie
z art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia.


  1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonywane w terminie do 09.05.2014r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
   w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

8.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


8.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał


w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia robót budowlanych – drogowych w zakresie powierzchniowych utrwaleń o powierzchni co najmniej 3500m2 i wartości nie niższej niż 100 000 zł każde zamówienie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
8.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą - kierownik budowy posiadającą uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia


8.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość równą, co najmniej 100 000 zł ( słownie: sto tys. złotych).  1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
   w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 8.1.1 – 8.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.


Warunek określony w pkt. 8.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W/w zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

8.3. Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdz. IX SIWZ.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty:

9.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2 do SIWZ,W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego
z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.


9.1.2. Wykaz robót budowlanych - drogowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie
z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ,

9.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą/tymi osobami; wykaz sprzętu, który będzie używany przy wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami o roku produkcji, dopuszczalnym ładunku / pojemności, nr rejestracyjnym pojazdu (jeśli posiada) – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ,

9.1.4. Oświadczenie, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ,

9.1.5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,


że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

9.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu


z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

9.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

9.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

9.3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W/w zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych:

- w pkt. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,


w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
   i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składana ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.6 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), albo informuje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ lub dowolna inna forma umożliwiająca Zamawiającemu ocenę spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku.

9.6. Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji należy wypełnić w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1
9.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

   1. Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
    i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
    o udzielenie zamówienia publicznego:


- oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy


z wykonawców oddzielnie.

9.7.3. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.


  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.(wszelką korespondencję) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w formie pisemnej.

XI. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:


11.1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Jarosław Majdański - tel. 15 844-46-31

- Adam Sikora – tel. 15 844-46-31
11.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza treść zapytania
i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.

11.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
11.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treścią SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia


o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści te informacje na stronie internetowej.

XII. Wymagania dotyczące wadium.


12.1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia Oferty przez wadium.
XIII. Termin związania ofertą.


  1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
  1. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
   z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert.


14.1. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

14.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób trwały i czytelny, na formularzu oferty – Załącznik Nr 1do SIWZ. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  1. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  1. Do oferty należy dołączyć

a) formularz oferty

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX,c) kosztorys ofertowy
14.6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
14.8. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14.9. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
14.10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
14.11. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki,
o których mowa w SIWZ. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania
w imieniu wykonawcy.

14.12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w rozdz. IX lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14.13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty i powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez wątpliwości określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
14.14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty (Załącznik nr 1)
tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
14.15. Zaleca się, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych
i powierzchniowych utrwaleń” nie otwierać przed dniem 14.03.2014 r. godz. 1115

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty, bez otwierania, w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.


14.16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
14.17. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiedni punkt 14.15. SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


  1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli,
   ul. Przemysłowa 6 – pokój 2 (sekretariat) do
   dnia 14.03.2014 r. do godz. 1100. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


15.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli,
ul. Przemysłowa 6 – pokój nr 4 w
dniu 14.03.2014 r. o godz. 1115.


  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Informacje podane w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione niezwłocznie nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
  1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.
  1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane
   z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy.
  1. Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
  1. Wykonawca na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót winien sporządzić kosztorys ofertowy (uproszczony) z zachowaniem wszystkich pozycji i podziałem na elementy robót, jak
   w załączonym przedmiarze.
  1. Pozycje przedmiaru robót, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie nie będą dodatkowo opłacone przez Zamawiającego, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został uwzględniony w innych cenach podanych w kosztorysie ofertowym.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym


  1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:


Cena oferty: cena ofertowa brutto – 100%


najniższa zaoferowana cena ( brutto)

ilość punków = -------------------------------------------------- x 100

cena w badanej ofercie ( brutto)


  1. Sposób oceny ofert: każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez jednego członka komisji przetargowej.
  1. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  1. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwy (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
   i prawne,

  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  4. Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,

oraz zamieści informację o których mowa w pkt. 19.1 lit. a, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
19.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania, faksem lub drogą elektroniczną, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą
z zastrzeżeniem pkt. 19.4.

19.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 19.2. w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.
19.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust.1.
19.5. Wraz ze SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia – załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wzorem umowy i akceptować jej postanowienia (Formularz oferty –
Załącznik nr 1).
19.6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie
i miejscu zawarcia umowy.
19.7. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
   w wysokości 4 % ceny ofertowej brutto.
  1. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  1. gwarancjach bankowych,

  2. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


20.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli.
20.4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego
20.5. W trakcie trwania umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w pkt. 20.2.
20.6. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
20.7. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zwracana jest nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.1 Zawarte są w Załączniku Nr 7 - Wzór umowy.
21.2. Dopuszczalne zmiany treści umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wybory Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.


XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


  1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI – Środki ochrony prawnej, ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
  1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
  1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
  1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  2. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
  1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XXIII. Informacje dodatkowe.


- dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.

- poczta elektroniczna - zdp@stalowowolski.pl

- nie przewiduje się aukcji elektronicznej

- w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 wzoru umowy (załącznik do niniejszej specyfikacji).

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


XXIV. Spis załączników do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
24.1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty – wzór,

24.2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy p.z.p,

24.3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1,

24.4. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich


5 lat,

24.5 Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywani zamówienia – kierować robotami budowlanymi / wzór wykazu sprzętu, który będzie używany przy wykonywaniu zamówienia,

24.6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoba/y, które będą uczestniczyć w Wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ,

24.7. Załącznik nr 7 - Wzór umowy,

24.8. Załącznik nr 8 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej

24.9. Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, wraz z wykazem dróg przewidzianych do remontu


- zał. nr 9 a, oraz szczegółowym opisem technologii remontu - zał. nr 9 b,

24.10. Załącznik Nr 10 – Kosztorys ślepy (ofertowy),

24.11. Załącznik Nr 11 – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty


O F E R T A
.......................................................................... ...................................................

/ nazwa i adres Wykonawcy, pieczęć firmy/ / miejscowość, data/


NIP:.....................................................

Regon :.................................................

Tel. :.....................................................

Fax :.....................................................

e-mail :................................................

Adresat:

Zarząd Dróg Powiatowych

37-450 Stalowa Wola

ul. Przemysłowa 6

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń”.


1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ za łączną kwotę :
netto ………..……………….PLN

podatek VAT, w wysokości .................%

brutto ………..……………….PLN

słownie brutto: …..........................................................................................................................PLN
Oświadczamy, że:


 1. Zamówienie zrealizujemy w terminie do 09.05.2014 r.

 2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi na okres
  12 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.

 3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymana od Zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

 4. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia

 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
 1. Zobowiązujemy się w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie............................................

w wysokości 4 % ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty .........................

PLN.


 1. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy (wzorem umowy dołączonym do SIWZ)
  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej
  z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. Przewidujemy /nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) ………………………………………………………………………………………..

9. Niniejsza oferta zawiera na stronach od … do …. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Ofertę niniejszą składamy na …. kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:


 1. ………………………………

 2. ………………………………

 3. ………………………………

 4. ………………………………

 5. ………………………………

 6. ………………………………

 7. ………………………………

 8. ………………………………

........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/


 • Niepotrzebne skreślić

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

...................................... Załącznik Nr 2

( pieczęć firmy)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym


w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych
i powierzchniowych utrwaleń”

Oświadczamy, że spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), a w tym:
 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

........................, data............................ ........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/

...................................... Załącznik Nr 3

( pieczęć firmy)


Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych
i powierzchniowych utrwaleń”

Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)


Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1

........................, data............................ ........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/


...................................... Załącznik Nr 4

( pieczęć firmy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH


(zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, o wartości nie niższej niż 100 000 zł, każde zamówienie na roboty budowlane – drogowe.
L. p.

Wartość zamówienia

Rodzaj robótData wykonania zamówienia

Miejsce wykonania zamówieniaDo niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


........................, data............................ ........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/

...................................... Załącznik Nr 5

( pieczęć firmy)


WYKAZ OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA – KIEROWAĆ ROBOTAMI BUDOWLANYMI
L. p.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie

Zakres wykonywanych czynności

Podstawa do dysponowania*
........................, data............................ ........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/


* należy podać podstawę dysponowania
WYKAZ SPRZĘTU, KTÓRY BĘDZIE UŻYWANY

PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.

Marka, typ, nazwa, rok produkcji

Nr rejestracyjny (jeśli pojazd posiada)

Dopuszczalny ładunek, pojemność

Podstawa do dysponowania*

........................, data............................ ........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/
* należy podać podstawę dysponowania

...................................... Załącznik Nr 6

( pieczęć firmy)
OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że osoba (kierownik budowy), która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń” posiadają wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.

............................, ..................... ...............................................................

(miejscowość) ( data) ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)Załącznik nr 7 – Wzór umowy  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna