Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. III opis Przedmiotu Zamówienia zadanie: Roboty przygotowawcze dla modernizacji komory południowej obiektu: Śluza Sławięcice w ramach projektuPobieranie 69.72 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar69.72 Kb.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZ. III

Opis Przedmiotu Zamówienia
zadanie:

Roboty przygotowawcze dla modernizacji komory południowej

obiektu: Śluza Sławięcice w ramach projektuModernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II”

Kod CPV 45213340-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych

z transportem wodnym,

Kod CPV   45262622-3  Pale „jet grouting”,

Kod CPV   45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych,

Kod CPV   45233250-6 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg.

Spis treści:

I. Wprowadzenie

 1. Informacje podstawowe

 2. Kraj Zamawiającego

 3. Zamawiający

 4. Podstawowe informacje o projekcie

 5. Cel projektu

 6. Opis stanu obiektu ; Śluza Sławięcice 6.1 Informacje ogólne. 6.2 Opis śluzy Sławięcice.


II. Zakres planowanych prac modernizacyjnych na obiekcie ; Śluza Sławięcice
III. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: „Modernizacja śluz odrzańskich na       odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi       wodnej - Etap II” obiekt; Śluza Sławięcice - roboty przygotowawcze dla modernizacji       komory południowej .

 1. Wykonanie robót przygotowawczych

 2. Przebudowa awanportu górnego śluzy.

  1. Wzmocnienie konstrukcji ścian stalowych obudowy nabrzeży kierownic
        w awanporcie górnym śluzy.

 3. Przebudowa awanportu dolnego śluzy.

3.1 Wzmocnienie konstrukcji ścian stalowych obudowy nabrzeży kierownic w awanporcie       dolnym śluzy.

4. Dokumenty określające zakres robót oraz warunki wykonania przedmiotu     zamówienia.

IV. Pozostałe uwarunkowania


I. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE PODSTAWOWE


Projekt p.n. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II” planowany jest do finansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa „Program dla Odry 2006”

oraz ze środków europejskich , w ramach nowej perspektywy 2014-2020.


2. Kraj Zamawiającego


RZECZPOSPOLITA POLSKA

3. Zamawiający


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.


4. Podstawowe informacje o projekcie


Przedmiotem projektu jest realizacja robót budowlanych wraz z przekazaniem do eksploatacji obiektów po zakończeniu tychże robót w ramach modernizacji usytuowanych na Kanale Gliwickim obiektów:

- Śluza Sławięcice zlokalizowana w km 15+190 Kanału Gliwickiego, województwo opolskie, powiat Kędzierzyn-Koźle, gmina Kędzierzyn-Koźle

- Śluza Nowa Wieś zlokalizowana w km 7+800 Kanału Gliwickiego, województwo opolskie, powiat Kędzierzyn-Koźle, gmina Kędzierzyn-Koźle

5. Cel projektu


„Realizacja projektu p.n. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II” ma na celu dostosowanie usytuowanych na Kanale Gliwickim śluz „Nowa Wieś” i „Sławięcice” do wymagań stawianych tego typu obiektom stanowiących elementy III klasy drogi wodnej. Zamierzony efekt planuje się osiągnąć poprzez poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli i urządzeń energomechanicznych tj. wykonanie rekonstrukcji lub wymiany zużytych elementów konstrukcji z zastosowaniem nowych technologii oraz wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania i kontroli pracy śluz, z przesyłem informacji do Zarządu Zlewni Kłodnicy oraz Kanału Gliwickiego oraz Zarządu RZGW Gliwice, a w efekcie uzyskanie dobrego stanu technicznego śluz oraz bezpiecznego i oszczędnego gospodarowania wodą

w trakcie śluzowań. Dodatkowo w ramach prac przewiduje się modernizację wyposażenia technologicznego awanportów śluzy tj. wymianę zdekapitalizowanych urządzeń cumowniczych oraz dodatkowo wyposażenie awanportu dolnego w pomosty zejściowe - elementy umożliwiające zejście na ląd z jednostek pływających.

Zmodernizowane w wyniku realizacji projektu śluzy zgodnie z założeniami przyjętymi przez Inwestora ma umożliwić przeprowadzenie do 71 śluzowań dziennie w okresie czasu wynoszącym 22 godz./dobę .6. Opis stanu obiektu ; Śluza Sławięcice

6.1 Informacje ogólne.

Kanał Gliwicki wybudowany został w latach 1933 – 1939. Całkowita długość kanału wynosi

41,2 km, w tym 0,6 km to długość basenów Portu Gliwice.

Dolny odcinek kanału długości 18,8 km usytuowany jest na terenie województwa opolskiego (Ujazd - Kędzierzyn-Koźle), natomiast 21,8 km Kanału Gliwickiego usytuowane jest na terenie województwa śląskiego (Ujazd-Gliwice). Różnica poziomów zwierciadła wody pomiędzy Portem Kędzierzyn-Koźle a portem Gliwice wynosi 43,60 m.

Wielkość ta została pokonana przy pomocy sześciu śluz o różnych spadach dzielących Kanał na odcinki zwane sekcjami.

Największy spad średni posiada śluza Kłodnica (10,40 m), najmniejszy śluza szczytowa Łabędy (4,20 m).

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację i remont śluzy Sławięcice i śluzy Nowa Wieś.

6.2 Opis śluzy Sławięcice

Śluza jest zlokalizowana w km 15+190 Kanału Gliwickiego. W stanie obecnym jest to śluza dwukomorowa, bliźniacza o dwóch równolegle względem siebie położonych komorach śluzowania. Zamknięcia w głowach stanowią stalowe wrota wsporne, zamknięcie awaryjne tudzież remontowe – belki stalowe podiglicowe i iglice stalowe, zakładane przy pomocy dźwigu. Napełnianie i opróżnianie komór śluzy w trakcie procesu śluzowania odbywa się za pośrednictwem otworów we wrotach (po dwa na każdym skrzydle) o wymiarach 2,39 x 0,69 m, zamykanych segmentami.

Górne wrota wsporne mają wymiary 2 x 4,8 x 6,7 m, a dolne 2 x 10,62 x 6,7 m.

Wszystkie zamknięcia tj. zarówno wrota jak i segmenty we wrotach posiadają napęd elektryczny i dodatkowy, awaryjny – ręczny.

W głowach górnych śluz pomiędzy komorami przebiega kanał łącznikowy zamykany zasuwą rolkową służący do tzw. śluzowania oszczędnego (mającego na celu oszczędzanie wody używanej do napełniania komory opróżnionej śluzy poprzez wykorzystanie części wody z opróżniania komory napełnionej w trakcie śluzowań przebiegających równolegle).

Na prawym brzegu dolnego stanowiska znajduje się pompownia integralnie związana ze śluzą, a służąca w miarę potrzeb do przerzutu wody z dolnego stanowiska do górnego, obecnie nie eksploatowana.

Parametry śluzy:długość użyteczna

 • 71,40 mszerokość użyteczna komór

 • 12,00 mgłębokość wody na progu górnym przy stanie normalnym

 • 3,05 mgłębokość wody na progu dolnym przy stanie normalnym

 • 3,05 mnormalny poziom piętrzenia górnej wody GW

 • 188,25 m npmmaksymalny poziom piętrzenia górnej wody GW

 • 188,50 m npmspad przy stanie normalnym

 • 6,25 mdługość awanportu górnego

 • 380,00 mdługość awanportu dolnego

 • 380,00 mszerokość użyteczna awanportów

 • 50,00 mzużycie wody na jedno śluzowanie w jednej komorze

 • 6030,00 m3

Głowy górne i dolne śluzy wykonane zostały jako konstrukcje żelbetowe, monolityczne.

Ściany komór śluz zostały wykonane jako stalowe, a ich elementy konstrukcyjne stanowią larssenowskie ścianki szczelne o długości brusów 15,0 m. Zewnętrzne ściany komór kotwione są na głębokości ok. 4,0 m od poziomu rzędnej korony śluzy ściągami stalowymi doprowadzonymi do ścian kotwiących, oddalonych o ok.14,5 m od ściany komory. Rzędna góry ściany kotwiącej znajduje się ok. 3,5 m poniżej rzędnej korony śluzy. Główny element konstrukcyjny dna komór stanowi ruszt żelbetowy wypełniony trylinką układaną na filarze odwrotnym.
Kierownice awanportu górnego i dolnego zostały wykonane z kotwionych brusów stalowych zetowych typu Hoesh.

Język rozdzielczy pomiędzy poszczególnymi komorami zostały wykonany na awanporcie dolnym z kotwionych brusów stalowych zetowych typu Hoesh, zaś na awanporcie górnym z kotwionych brusów stalowych typu Larsen


Dalbowiska postojowe na poszczególnych awanportach są wyposażone w dalby stalowe trójpalowe z pali skrzynkowych trójbrusowych w ilości po 9 dalb na każdy brzeg danego awanportu. Łącznie 18 dalb na jeden awanport.

Pod względem morfologicznym śluza Sławęcice usytuowana jest na obszarze, który znajduje się na terenie lewobrzeżnej części doliny rzeki Kłodnicy, należącym do jednostki geomorfologicznej zwanej Kotliną Kozielską. Bezpośrednie podłoże śluzy stanowią utwory czwartorzędowe, zalegające na warstwie osadów trzeciorzędowych, mioceńskich.

W wykonanych w obrębie śluzy w 1998 roku podczas instalacji piezometrów, w otworach do głębokości 3,0 – 7,10 m występowały grunty nasypowe, są to przemieszane piaski, żwiry z domieszką gliny, piaski gliniaste miejscami z częściami organicznymi oraz lokalnie warstwami iłów. Poniżej gruntów nasypowych, do głębokości ok. 8,40 – 11,50 m, występują osady czwartorzędowe, są to piaski, pospółki i żwiry z wkładkami iłów, glin, lokalnie namułów organicznych i torfów. Poniżej tych utworów, znajdują się osady trzeciorzędowe miocenu lądowego reprezentowane głównie przez iły, iły pylaste i gliny pylaste zwięzłe.

Na śluzie znajdują się: łaty wodowskazowe, repery odniesienia, repery kontrolowane, punkty do pomiaru metodą „stałej prostej” i rozpiętości ścian komór oraz piezometry otwarte.


II. Zakres planowanych prac modernizacyjnych na obiekcie ; Śluza Sławięcice

Modernizacja obejmuje zakres robót budowlanych, na który składa się: • Wykonanie konstrukcji wzmocnienia ścian poszczególnych komór śluzy,

 • Wymianę wyposażenia technologicznego komory tj. wymianę skorodowanych drabinek zejściowych do komór, wymianę zużytych krzyży cumowniczych , (polerów ściennych) oraz oczepów górnych krawędzi ścian komory śluzy.

 • Zabezpieczenie antykorozyjne (czyszczenie strumieniowo-cierne i malowanie) konstrukcji stalowej obudowy ścian komory.

 • Remont konstrukcji betonowych głowy górnej, obejmujący usunięcie (skucie) skorodowanych warstw betonu na ścianach i płytach dennych głowy, montaż systemu kotew łączących z prętów stalowych i dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego oraz rekonstrukcję usuniętej warstwy betonu wraz jego zabezpieczeniem powierzchniowym.

 • Wymianę elementów wyposażenia technologicznego na głowie górnej – okucia i przekrycia otworów i wnęk technologicznych.

 • Remont konstrukcji betonowych głowy dolnej, obejmujący usunięcie (skucie) skorodowanych warstw betonu na ścianach i płytach dennych głowy, montaż systemu kotew łączących i dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego oraz rekonstrukcję usuniętej warstwy betonu wraz jego zabezpieczeniem powierzchniowym.

 • Wymianę elementów wyposażenia technologicznego na głowie górnej – okucia i przekrycia otworów i wnęk technologicznych.

  Wymianę konstrukcji stalowych zamknięć eksploatacyjnych na wszystkich głowach śluzy „Sławięcice” • Wymianę sieci i instalacji zasilania i sterowania zamknięć eksploatacyjnych na wszystkich głowach śluzy.

 • Wymianę instalacji oświetlenia zewnętrznego komór i awanportów śluzy.

 • Budowę nowego budynku socjalnego o powierzchni użytkowej 39,1 m2 i kubaturze 182,41 m3 na śluzie w rejonie głowy dolnej śluzy wraz z instalacjami i przyłączami sanitarnymi, wodociągowymi i elektro-energetycznymi.

 • Budowę rurociągu przerzutowego wody z awanportu górnego do awanportu dolnego na śluzie, usytuowanego wzdłuż komory północnej śluzy,

 • Przebudowę awanportu górnego śluzy wraz z remontem ubezpieczeń skarp i dna koryta w awanporcie dolnym śluz,

 • Przebudowę awanportu dolnego śluzy wraz z remontem ubezpieczeń skarp i dna koryta w awanporcie dolnym śluz,

 • Remont konstrukcji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia technologicznego obiektów naziemnych śluzy,

  Remont elementów zagospodarowania terenu wokół śluz wraz z przebudową istniejących oraz budową nowych dróg i traktów komunikacyjnych,


III. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: Roboty przygotowawcze dla modernizacji komory południowej obiektu: Śluza Sławięcice w ramach projektuModernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II”


 1. Wykonanie robót przygotowawczych w tym między innymi :

  1. wykonanie rampy zjazdowej na nadbrzeże kierownicy awanportu dolnego brzegu lewego ( strona południowa),

  2. wykonanie dróg technologicznych niezbędnych dla realizacji robót,

  3. wykonanie utwardzenia dróg dojazdowych do śluzy i odbudowa zniszczonych w trakcie robót istniejących nawierzchni dróg, uzyskanie zgody na korzystanie z ul. Piotra Ściegiennego na okres robót..

  4. przełożenie na czas robót kabla instalacji oświetleniowej śluzy na długości kolidującego ze strefą robót,

  5. wykonanie zaplecza budowy i wygrodzenie terenu zaplecza budowy. 1. Przebudowa awanportu górnego śluzy obejmująca:

  2.1 Wzmocnienie konstrukcji ścian stalowych obudowy nabrzeży kierownic w awanporcie górnym śluzy ( brzeg południowy) w tym:

  a) demontaż istniejącej nawierzchni z kostki granitowej i betonu ścieżek holowniczych wzdłuż kierownicy ,

  b) wykonanie odkrywek sprawdzających stan techniczny ściągów oraz elementów (ścianek) kotwiących.,

  c) roboty ziemne związane z realizacją wykopu dla potrzeb wykonania wzmocnienia konstrukcji ścian stalowych,

  d) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne kleszczy i ściągów (na długości od ściany do nakrętek spinających) ścian stalowych awanportu,

  e) demontaż konstrukcji istniejących pachołów cumowniczych wraz z rozbiórką ich fundamentów betonowych,

  f) częściowy demontaż istniejącej zdekapitalizowanej konstrukcji oczepu stalowego ścian pionowych kierownic,

  g) montaż rur osłonowych na ściągach stalonych ścian pionowych kierownic,

  h) wzmocnienie od strony gruntu ściany stalowej kierownicy konstrukcją wykonaną
  z jednego rzędu pali jet-grouting D= 0,90 mi długości 9,0 m zbrojonych kształtownikiem stalowym HEB 260 mm, wg WARIANTU II

  i) wykonanie konstrukcji płyty oczepowej żelbetowej spinającej głowice pali jet-grouting wraz z izolacją powierzchniową,

  j) formowanie nasypu za ścianką stalową,

  k) montaż pachołów cumowniczych wraz z wykonaniem nowych fundamentów betonowych pachołów,

  l) częściowe wykonanie nowej konstrukcji oczepu stalowego na koronie ścian kierownic,

  ł) zabezpieczenie antykorozyjne ścianek stalowych kierownic wraz z oczepem od strony wody,

  m) wykonanie wzdłuż kierownic awanportu ścieżek holowniczych z kostki granitowej przy częściowym wykorzystaniu kostki z demontażu.

  n) humusowanie i obsiew trawą terenu w obszarze wykonywania robót,

 1. Przebudowa awanportu dolnego śluzy obejmująca:

  3.1 wzmocnienie konstrukcji ścian stalowych obudowy nabrzeży kierownic w awanporcie dolnym śluzy (brzeg południowy) w tym:

  a) wykonanie odkrywek sprawdzających stan techniczny ściągów kotwiących,

  b) roboty ziemne związane z realizacją wykopu dla potrzeb wykonania wzmocnienia konstrukcji ścian stalowych kierownic w awanporcie oraz fundamentów pachołów cumowniczych,

  c) demontaż konstrukcji istniejących pachołów cumowniczych wraz z rozbiórką ich fundamentów betonowych,

  d) częściowy demontaż istniejącej zdekapitalizowanej konstrukcji oczepu stalowego ścian stalowych pionowych,

  e) montaż rur osłonowych na ściągach stalonych ścian pionowych kierownic,

  f) wzmocnienie od strony gruntu ściany stalowej kierownic w formie konstrukcji wykonanej z jednego rzędu pali jet-grouting D=0,90 m, długości 9,0 m zbrojonych kształtownikiem stalowym HEB 260 mm, wg WARIANTU II

  g) wykonanie konstrukcji żelbetowej płyty oczepowej spinającej głowice pali jet-grouting wraz z izolacją powierzchniową ,

  h) wykonanie drenażu francuskiego dla odwodnienia na nadbrzeżu kierownicy

  i) montaż pachołów cumowniczych wraz z wykonaniem nowych fundamentów betonowych pachołów,

  j) formowanie nasypu za ścianką stalową,

  k) częściowe wykonanie nowej konstrukcji oczepu stalowego na koronie ścian kierownic,

  l) zabezpieczenie antykorozyjne ścianek stalowych i oczepu stalowego kierownic od strony wody,

  ł) wykonanie ścieżek holowniczych o nawierzchni z kostki granitowej na podbudowie wzdłuż kierownic awanportu,  m) humusowanie i obsiew trawą terenu w obszarze wykonywania robót,4. Zakres robót oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:

    1. Projekt budowlany, Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II Obiekt: Śluza Sławięcice, opracowany, sierpień 2011 r., przez biuro projektowe EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20C, 65-364 Zielona Góra

    2. Projekt wykonawczy, Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II Obiekt: Śluza Sławięcice, opracowany październik 2011 r. przez biuro projektowe EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20C, 65-364 Zielona Góra w zakresie: - Tom I – Projekt wykonawczy zagospodarowania i ogrodzenia terenu śluzy – branża architektoniczno-konstrukcyjna

- Tom II – Projekt wykonawczy przebudowy śluzy i awanportów,:

Branża: konstrukcyjna – cz. 1. awanporty

konstrukcyjna – cz. 2. śluza

konstrukcyjna – cz. 3. rurociąg obiegowy

drogi, ciągi komunikacyjne

oraz cz. 1 awanporty „Remont stalowych ścianek szczelnych –Wariant II” opracowana maj 2012 r.

    1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – opracowana przez biuro projektowe EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20C, 65-364 Zielona Góra

    2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST B 454-1.4 Drenaż francuski

    3. Przedmiar Robot

    4. Projekt organizacji i technologii wykonania modernizacji śluzy Sławiecice - opracowany przez biuro projektowe EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.,

    5. Instrukcja eksploatacji stopnia na czas realizacji robót modernizacyjnych śluzy - opracowana przez biuro projektowe EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.,

    6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Kozle znak OSI 7624-27-12/09 z dnia 15.10.2009 r.

    7. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydaną przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego znak Śr.6341.1.16.2.2011 z dnia 22.08/2011

    8. Decyzja zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną, przez Wojewodę Opolskiego pismem znak IN.V.7840.2.17.2011.WL z dnia 8.12.2012 r.


IV. Pozostałe uwarunkowania

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu , przed podpisaniem umowy,:

  1. harmonogram rzeczowo- finansowy zadania celem uzgodnienia przez Strony,

  2. oświadczenie o posiadaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  3. kopię uprawnień budowlanych oraz oświadczenia kierownika budowy o podjęciu się obowiązku kierownika na tej budowie wraz z kopią zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

  4. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4%wartości brutto wynagrodzenia umownego.
 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni po przekazaniu placu budowy projekt programu zapewnienia jakości robót.
 1. Wykonawca organizuje i odpowiada za plac budowy, zaplecze techniczne, drogi dojazdowe i technologiczne we własnym zakresie. Wykonawca winien przewidzieć dowóz i odwóz materiałów masowych drogą wodną.
 1. Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało:

  1. znalezienie miejsca wywozu gruntu i odpadów,

  2. obsługa geodezyjna robót oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,

  3. współpraca z kierownictwem śluzy Sławięcice.
 1. Okres realizacji zadania określa się na: od daty przekazania placu budowy do 31.07.2014r.
 1. Śluza Sławięcice znajduje się na liście obiektów przewidzianych do ochrony konserwatora zabytków.
 1. Komora południowa śluzy w chwili obecnej ze względu na prowadzone prace remontowo-koserwacyjne jest wyłączona z żeglugi, która odbywa się komorą północną.
 1. Przerwa zimowa żeglugowa w okresie od 16 grudnia do 15 marca każdego roku z możliwością jej wydłużenia o ok. 1-m-c w przypadkach szczególnie uzasadnionych .
 1. Prace związane z modernizacją śluzy oraz awanportów należy potraktować jako roboty nietypowe a tym samym wymagające ze strony Wykonawcy odpowiedniego podejścia, wymagającego dużego doświadczenia , staranności oraz dokładności realizacji w dostosowaniu do wymogów wynikających z konieczności ich realizacji na obiekcie czynnym , przez który odbywa się normalna żegluga.
 1. Roboty winne być realizowane w sposób zgodny z dokumentacją techniczna i ST.
 1. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.
 1. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotowego zamówienia winny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , normami europejskim, europejskimi zezwoleniami technicznymi. Przez normy europejskie Zamawiający rozumie normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji ( CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej ( CENELEC) jako „ standardy europejskie ( EN) lub „ dokumenty harmonizacyjne ( HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
 1. Wszystkie materiały , które będą użyte do wykonania przedmiotowego zamówienia muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i prowadzenia robót w sposób zgodny z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
 1. Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał dokumentację fotograficzną wykonywanych robót wraz z opisem zdjęć ze wskazaniem wszystkich kolejnych etapów robót w tym szczególności robót zanikowych i ulegających zakryciu. Dokumentacja ta będzie przekazywana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie elektronicznej i papierowej, w terminach ustalonych z Zamawiającym. Własnościowe prawa autorskie dokumentacji ( np. fotograficznej) przekazanej przez Wykonawcę Zamawiającemu , przechodzą na Zamawiającego w dniu ich przekazania.
 1. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie zgłoszenia zadania do odbioru końcowego, wykonany operat powykonawczy budowy i operat geodezyjny
  w 2 egzemplarzach w wersji elektrycznej i papierowej.
 1. Wykonawca będzie uczestniczył w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w uzgodnionym miejscu.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna